Cyfarfodydd

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Papur 3 – Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu

Adroddiad – Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu

Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 22 Ionawr.


Cyfarfod: 21/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 09/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad, yn amodol ar fân newid.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Sesiwn dystiolaeth gyda Chadeirydd Grŵp Sicrwydd Concordat Gofal Mewn Argyfwng Iechyd Meddwl

Sara Moseley, Cadeirydd Grŵp Sicrwydd Concordat Gofal Mewn Argyfwng Iechyd Meddwl

Cofnodion:

5.1 Clywodd y pwyllgor dystiolaeth gan Gadeirydd Grŵp Sicrwydd Concordat Gofal Mewn Argyfwng Iechyd Meddwl.

 

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr y Byrddau Iechyd Lleol

Richard Jones, Pennaeth Arloesi Clinigol a Strategaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ian Wile, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Bwrdd Clinigol Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Philip Lewis, Pennaeth Nyrsio Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dr Chris O’Connor, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol a Chyfarwyddwr yr Is-adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Papur 3 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 4 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Papur 5 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Papur 6 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Byrddau Iechyd.

 

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Sesiwn dystiolaeth gyda Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu

 

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jonathon Drake, Arweinydd Rhanbarthol Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu

 

Papur 2 - Plismona Cymru Gyfan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y pwyllgor dystiolaeth gan ACC Jonathon Drake, sef arweinydd rhanbarthol Cyngor Prif Swyddogion yr Heddlu.

3.2 Cytunodd ACC Jonathon Drake i roi rhagor o wybodaeth am nifer y gorchmynion 135 a 136 a gyhoeddwyd gan bobl dan 18 oed yng Nghymru.

 

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Sesiwn dystiolaeth gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Kate Chamberlain, Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Rhys Jones, Pennaeth Uwchgyfeirio a Gorfodi, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Joanna Jordan, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol y GIG, Llywodraeth Cymru

Matt Downton, Uwch-Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 7 - Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

6.2 Cytunodd Llywodraeth Cymru i rannu’r setiau data sydd ar gael gan y Grŵp Sicrwydd Concordat cenedlaethol.

 

 


Cyfarfod: 21/02/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - ymchwiliad i iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa'r heddlu

Dogfennau ategol: