Cyfarfodydd

SICM(5)19 - Rheoliadau Ystadegau'r DU (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 SICM(5)19 – Rheoliadau Ystadegau'r DU (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

CLA(5)-06-19 - Papur 11 - Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Hysbysu mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

CLA(5)-06-19 - Papur 12 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-06-19 – Papur 13 – Rheoliadau

CLA(5)-06-19 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-06-19 – Papur 15 – Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y memorandwm cydsyniad offeryn statudol.