Cyfarfodydd

Pwyllgorau - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr, ac y bydd yr argymhellion yn cael eu dwyn i sylw'r Pwyllgor Busnes newydd.

 

 


Cyfarfod: 23/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 7

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i’r pwyllgor gwrdd y tu allan i'r slot a drefnwyd iddo am y tair wythnos nesaf, os oes angen.

 

 


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 23/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 12

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu dadl ar ddwy ddeiseb Canolfan Ganser Felindre ar 3 Mawrth, a dadl ar 'P-05-1056 Rhoi pwerau i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai mewn ardaloedd gwledig a thwristiaeth yng Nghymru' ar 17 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 02/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 02/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu dadl 30 munud ar ddwy ddeiseb – 'P-05-1117 Rhoi'r Brechiad Covid i Swyddogion yr Heddlu fel blaenoriaeth' a 'P-05-1119 Blaenoriaethu athrawon, staff ysgol a gofal plant ar gyfer brechiad COVID-19', a dadl 30 munud arall ar 'P-05-1078 Cynyddu'r cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

 

 


Cyfarfod: 19/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Amserlen y Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar slotiau cyfarfod ychwanegol ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Phwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn yr wythnosau gwarchodedig.

 

 


Cyfarfod: 19/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 12/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 25

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 


Cyfarfod: 12/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 30

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad drefnu cyfarfodydd y tu allan i'w slot rheolaidd yn ystod yr wythnosau’n cychwyn 25 Ionawr, 1 Chwefror ac 8 Chwefror os oes angen.

 

 


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i drefnu 'Dadl ar ddeisebau sy'n ymwneud â mynediad i gyfleusterau ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ystod y cyfyngiadau symud' am 60 munud ar 13 Ionawr, gan gymryd lle'r ddadl a drefnwyd yn flaenorol: P-05-1032 Deddfu i atal pobl rhag newid enwau Cymraeg tai, ac aildrefnu'r ddadl honno i 20 Ionawr 2021, ac aildrefnu dadleuon y gwrthbleidiau yn unol â hynny.

 

 


Cyfarfod: 08/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

Cytunodd Rheolwyr Busnes i gyfarfod ychwanegol o'r Pwyllgor ar 16 Rhagfyr.

 

 


Cyfarfod: 08/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 01/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr yn gofyn am ddadl ar ddeiseb

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 43

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu dadl ar y ddeiseb ar 13 Ionawr 2021.

 

 


Cyfarfod: 01/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pwyllgorau - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau


Cyfarfod: 01/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Newid y trothwy ar gyfer ystyried cynnal dadl ar ddeisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 48

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Deisebau yn nodi barn y Rheolwyr Busnes ynghylch newid y trothwy ar gyfer ystyried dadleuon ar ddeisebau.

 

 


Cyfarfod: 24/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 24/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - tynnwyd yn ôl


Cyfarfod: 24/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 55

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar amserlen ar gyfer cyfarfod ychwanegol o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ddydd Llun, 30 Tachwedd.

 

 


Cyfarfod: 10/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Amserlen y Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 58

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer tymor y gwanwyn 2021 a'r addasiadau i'r amserlen bresennol.

 

 


Cyfarfod: 10/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r cais gan y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd i gwrdd yn ystod yr wythnos yn cychwyn 3 Awst 2020.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Amserlen y Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y dyddiadau arfaethedig i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus gwrdd yn ystod y toriad.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 71

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes â dealltwriaeth y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad o ran amseriad rheoliadau sy'n debygol o gael eu dwyn ymlaen yn dilyn adolygiadau 3 wythnos Llywodraeth Cymru.

 

Eglurodd y Trefnydd, er bod llythyr y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn cyfeirio at yr adolygiad tair wythnos o gyfyngiadau yn unig, mae cyfres ehangach o reoliadau COVID-19 na'r rhai sy'n ymwneud ag iechyd (ee addysg). Dywedodd y Trefnydd y bydd angen i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad fod yn barod i adrodd ar y rheini hefyd.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Sefydlu ac aelodaeth arfaethedig Pwyllgor y Llywydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 76

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gadw'r pwyllgor yn fach, ac i'r perwyl hwnnw dylai Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid gynrychioli eu grŵp yn ogystal â'r Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyrau gan gadeirydd y Pwyllgor Deisebau, cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu a chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: yn gofyn am ddadleuon yn y Cyfarfod Llawn.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 79
 • Cyfyngedig 80
 • Cyfyngedig 81

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y ceisiadau a chytunwyd i drefnu dadleuon y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu a'r Pwyllgor Deisebau am hanner awr yr un ar 8 Gorffennaf. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i drefnu dadl y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am awr ar 15 Gorffennaf.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Amserlen Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 84

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar amserlen ddiwygiedig ar gyfer y pwyllgorau. Gwahoddodd y Pwyllgor Gadeiryddion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i ystyried galw'r cyfarfodydd y maent am eu cynnal yn ystod y toriad yn ystod yr wythnos yn cychwyn 3 Awst 2020 i alinio â'r Cyfarfod Llawn. Gofynnodd y Trefnydd i'r pwyllgorau fod yn ymwybodol na fydd Gweinidogion ar gael i roi tystiolaeth i unrhyw gyfarfodydd a gynhelir yn ystod y toriad.

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i'r cais gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol gwrdd am awr brynhawn dydd Mawrth 30 Mehefin i ddarparu ar gyfer presenoldeb Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 89

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu dadl ar effeithiau COVID-19 ar economi, seilwaith a sgiliau Cymru ar gyfer dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020.

 

 


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Sefydlu ac aelodaeth arfaethedig Pwyllgor y Llywydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 94

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â'u grwpiau ynghylch aelodaeth Pwyllgor y Llywydd a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

Nodwyd hefyd yr amserlen arfaethedig ar gyfer sefydlu Pwyllgor y Llywydd, fel y nodir yn Atodiad 2 y papur.

 

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 97
 • Cyfyngedig 98

Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 103

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a nododd y bydd Fforwm y Cadeiryddion yn trafod y mater ehangach o gyfarfodydd pwyllgorau o bell yn ei gyfarfod yn ddiweddarach yr wythnos hon.

 

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 106

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu'r ddadl am 30 munud yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 109

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r ceisiadau amserlennu gan y Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cais i sefydlu Pwyllgor y Senedd ar Covid-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 114

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur. Roedd Darren Millar a Siân Gwenllian o blaid ac roedd y Trefnydd a Caroline Jones yn erbyn, felly barn y mwyafrif oedd yn erbyn y cais i gyflwyno cynnig i sefydlu'r pwyllgor. 

 

Roedd y Rheolwyr Busnes yn cytuno ei bod yn bwysig ystyried Covid-19 mewn ffordd drawsbynciol a chytunwyd i ofyn i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog gwrdd yn fuan ar ddechrau'r hanner tymor hwn. Gwnaeth Caroline Jones gais i bob grŵp gael ei gynrychioli ar unrhyw bwyllgor sy'n cynnal gwaith craffu trawsbynciol. 

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd ei bod yn bwysig craffu ar y gwaith adfer ar ôl Covid-19, a gaiff ei arwain gan y Cwnsler Cyffredinol. Gofynnwyd i'r swyddogion ystyried ble o fewn cylch gwaith presennol y pwyllgorau roedd y cyfrifoldeb hwn, ac i ymgynghori ar y mater â Fforwm y Cadeiryddion.  

 

 


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Amserlen y Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 121
 • Cyfyngedig 122

Cofnodion:

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon a chytunodd mewn egwyddor i'w gais am slot darlledu wythnosol. Gofynnodd y Rheolwyr Busnes i swyddogion ymchwilio a fyddai'n bosibl a sut y byddai'n bosibl darparu hyn, a chytunwyd i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf.

 

 


Cyfarfod: 11/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 27/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 27/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Amserlen y Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 131

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr amserlen ddrafft ar gyfer y pwyllgorau, a chytuno arni.  Nododd y Pwyllgor y byddai'n trafod amserlen dreigl ym mhob cyfarfod, ac y rhagwelir eisoes y bydd newidiadau i rai slotiau ar gyfer trydedd a phedwaredd wythnos yr amserlen. Cadarnhaodd y Pwyllgor hefyd mai'r amser sydd ar gael o hyd ar gyfer cyfarfodydd grwpiau plaid yw 11.00 - 12.30 ar ddydd Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ailddechrau Gweithgareddau Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 134

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ailddechrau gweithgareddau pwyllgorau ar gyfer busnes yn ymwneud â materion Covid-19, rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru, a busnes arall sy'n hanfodol o ran amser.  Byddai amserlen pwyllgor pedair wythnos dreigl yn cael ei datblygu, mewn ymgynghoriad â chadeiryddion pwyllgorau.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ailafael yn ei gyfrifoldebau o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3. Cytunwyd hefyd y gallai'r Pwyllgor, ynghyd â Phwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau; y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; a'r  Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ddechrau gwneud trefniadau i gwrdd yn ystod yr wythnos yn cychwyn 27 Ebrill.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y bydd y Llywydd yn galw cyfarfod Fforwm y Cadeiryddion yr wythnos nesaf. Gofynnodd y Rheolwyr Busnes a gaiff y Cadeiryddion drafodaeth gydag aelodau'r pwyllgor cyn y cyfarfod er mwyn sicrhau'r mewnbwn a'r ymgysylltiad ehangaf posibl. Cafodd y Rheolwyr Busnes hefyd eu hannog gan y Llywydd i fynd i gyfarfod Fforwm y Cadeiryddion.

 

Cyfeiriodd y Rheolwyr Busnes at y cyfyngiadau capasiti sy'n gysylltiedig â chefnogi cyfarfodydd cyhoeddus rhithwir y pwyllgorau cyhoeddus, gan gyfyngu gweithgaredd i un cyfarfod pwyllgor ar unrhyw adeg.

                                

 

 


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 139

Cofnodion:

Yn amodol ar gyfarwyddyd cyffredinol i bwyllgorau ganolbwyntio ar fusnes hanfodol, cytunodd y Rheolwyr Busnes y gallai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad gwrdd y tu allan i'w slot arferol i hwyluso tystiolaeth gan Weinidogion.

 

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig i newid enw a chylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 146

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes fod y Comisiwn Cyfiawnder diweddar yng Nghymru wedi argymell y dylai'r Cynulliad chwarae rhan fwy rhagweithiol wrth graffu ar weithrediad y system gyfiawnder a monitro ac adolygu cynnydd ar ddiwygio cyfiawnder.

Cytunodd y Pwyllgor i gynnig i'r Cynulliad bod enw'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn cael ei newid i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad - Legislation, Justice and Constitution Committee - gan ychwanegu cyfeiriad at gyfiawnder yn ei gylch gwaith.

Nododd y Rheolwyr Busnes fod swyddogaethau mewn perthynas â chyfiawnder sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad ac o fewn cylch gwaith pwyllgorau eraill - megis gwasanaethau i gefnogi troseddwyr, cyn-droseddwyr ac i hyrwyddo adsefydlu sy'n ymwneud â thai, addysg a hyfforddiant, datblygu economaidd a llywodraeth leol - yn parhau i fod yn rhan o gyfrifoldebau'r pwyllgorau hynny.

 

 

 


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Aelodaeth, cadeiryddion a chydbwysedd gwleidyddol pwyllgorau, gan gynnwys d'Hondt

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 149

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i ymgynghori â'u grwpiau a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod ar 22 Ionawr 2020. 

 

 


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 154

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor y gallai aelodau'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu adael y Cyfarfod Llawn ar 27 Tachwedd i deithio i Wrecsam dim ond ar ôl i'r Amser Pleidleisio gael ei gynnal.

 

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 159

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais i'r Pwyllgor gwrdd y tu allan i'r amser a nodir ar yr amserlen yn ystod wythnos 21 Hydref.

 

 


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 164

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyflwyno cynnig i ddyrannu cadeirydd y pwyllgor newydd i'r grŵp Llafur heddiw. Cytunwyd hefyd y dylai aelodaeth y pwyllgor fod yn un aelod o bob grŵp yn ychwanegol at y cadeirydd. Esboniodd Darren Millar na fyddai'r grŵp Ceidwadol yn enwebu aelod i gymryd y lle hwnnw.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd y byddai enwebiadau ar gyfer y cadeirydd a'r bleidlais gudd (os bydd angen) yn digwydd yfory. Dywedodd y Llywydd y byddai'n ystyried gofyn i'r rhai a gaiff eu henwebu wneud anerchiad byr yfory.

 

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 169

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr ac ailadroddodd yr angen i Aelodau drin pwyllgorau fel blaenoriaeth a bod yn brydlon. Cytunwyd y byddant yn ystyried cyhoeddi ffigurau presenoldeb unigol os na fydd y sefyllfa'n gwella. Cytunwyd hefyd bod gan Gadeiryddion rôl i'w chwarae o ran siarad ag Aelodau nad ydynt yn bresennol neu sy'n cyrraedd yn hwyr / yn gadael yn gynnar heb eglurhad.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 172

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a chytunwyd i drefnu dadl.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 175

Cofnodion:

Dywedodd Darren Millar wrth y Rheolwyr Busnes y byddai'r grŵp Ceidwadol yn gwrthwynebu sefydlu'r pwyllgor ac na fyddai'n cymryd rhan ynddo pe bai'n cael ei sefydlu.

 

Ceisiodd y Llywydd annog y grŵp Ceidwadol i barhau i gymryd rhan mewn trafodaethau ar y mater. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod materion yn ymwneud ag aelodaeth a chadeirio y tu allan i'r pwyllgor a dychwelyd atynt yr wythnos nesaf i wneud penderfyniad.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

The establishment of a Committee on Assembly Electoral Reform

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 180

Cofnodion:

Business Managers agreed to seek the Assembly’s agreement to establish a Committee on Assembly Electoral Reform early in the autumn, and to table a motion to that effect for consideration on 18 September.

 

They noted that discussions about the chairing of the Committee are ongoing, but supported the principle of the Chair being agreed by resolution of the Assembly, rather than elected by secret ballot. They also supported the principle of all groups being represented on the Committee, whilst keeping it small. They agreed to discuss potential membership with their groups, with a view to agreeing the membership and Chair at the first Business Committee of the autumn term, with motions being put to Plenary in the second week.


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 5.5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Presenoldeb Gweinidogion yng nghyfarfodydd y Pwyllgor a gynhelir ar ddydd Llun

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 185

Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 5.3)

Trafod y newidiadau i aelodaeth pwyllgorau fel y trafodwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor Busnes - Eitem lafar


Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 5.2)

Adroddiad Blynyddol ar Ddata Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 188

Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 5.6)

Y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Presenoldeb Gweinidogion yng nghfarfodydd y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 190

Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 194

Cofnodion:

Business Managers agreed the request to schedule a debate for petition P-05-869 Declare a Climate Emergency and fit all policies with zero-carbon targets, but asked for further information on how the decision to ask for a debate on a petition is made, noting that a large number of petitions with over 5,000 signatures had not led to requests for a debate.

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid yn gofyn am ddadl ar - cais am ddadl ar 3 Ebrill

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 197

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cais gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol am gyfarfod ychwanegol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 202

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 12/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cais gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 209

Cofnodion:

Cais gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cais gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 212

Cofnodion:

Cais gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 217

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ganiatáu cyfarfodydd ychwanegol y tu allan i amser y pwyllgor i ystyried yr adroddiad gan y Comisiynydd Dros Dro.