Cyfarfodydd

Pwyllgorau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Sefydlu ac aelodaeth arfaethedig Pwyllgor y Llywydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gadw'r pwyllgor yn fach, ac i'r perwyl hwnnw dylai Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid gynrychioli eu grŵp yn ogystal â'r Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar amserlen ddiwygiedig ar gyfer y pwyllgorau. Gwahoddodd y Pwyllgor Gadeiryddion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i ystyried galw'r cyfarfodydd y maent am eu cynnal yn ystod y toriad yn ystod yr wythnos yn cychwyn 3 Awst 2020 i alinio â'r Cyfarfod Llawn. Gofynnodd y Trefnydd i'r pwyllgorau fod yn ymwybodol na fydd Gweinidogion ar gael i roi tystiolaeth i unrhyw gyfarfodydd a gynhelir yn ystod y toriad.

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i'r cais gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol gwrdd am awr brynhawn dydd Mawrth 30 Mehefin i ddarparu ar gyfer presenoldeb Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyrau gan gadeirydd y Pwyllgor Deisebau, cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu a chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: yn gofyn am ddadleuon yn y Cyfarfod Llawn.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8
 • Cyfyngedig 9
 • Cyfyngedig 10

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y ceisiadau a chytunwyd i drefnu dadleuon y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu a'r Pwyllgor Deisebau am hanner awr yr un ar 8 Gorffennaf. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i drefnu dadl y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am awr ar 15 Gorffennaf.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Sefydlu ac aelodaeth arfaethedig Pwyllgor y Llywydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 15

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â'u grwpiau ynghylch aelodaeth Pwyllgor y Llywydd a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

Nodwyd hefyd yr amserlen arfaethedig ar gyfer sefydlu Pwyllgor y Llywydd, fel y nodir yn Atodiad 2 y papur.

 

 


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 18

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu dadl ar effeithiau COVID-19 ar economi, seilwaith a sgiliau Cymru ar gyfer dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020.

 

 


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23
 • Cyfyngedig 24

Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 27

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a nododd y bydd Fforwm y Cadeiryddion yn trafod y mater ehangach o gyfarfodydd pwyllgorau o bell yn ei gyfarfod yn ddiweddarach yr wythnos hon.

 

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 30

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu'r ddadl am 30 munud yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r ceisiadau amserlennu gan y Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Cais i sefydlu Pwyllgor y Senedd ar Covid-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 40

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur. Roedd Darren Millar a Siân Gwenllian o blaid ac roedd y Trefnydd a Caroline Jones yn erbyn, felly barn y mwyafrif oedd yn erbyn y cais i gyflwyno cynnig i sefydlu'r pwyllgor. 

 

Roedd y Rheolwyr Busnes yn cytuno ei bod yn bwysig ystyried Covid-19 mewn ffordd drawsbynciol a chytunwyd i ofyn i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog gwrdd yn fuan ar ddechrau'r hanner tymor hwn. Gwnaeth Caroline Jones gais i bob grŵp gael ei gynrychioli ar unrhyw bwyllgor sy'n cynnal gwaith craffu trawsbynciol. 

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd ei bod yn bwysig craffu ar y gwaith adfer ar ôl Covid-19, a gaiff ei arwain gan y Cwnsler Cyffredinol. Gofynnwyd i'r swyddogion ystyried ble o fewn cylch gwaith presennol y pwyllgorau roedd y cyfrifoldeb hwn, ac i ymgynghori ar y mater â Fforwm y Cadeiryddion.  

 

 


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Amserlen y Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 45
 • Cyfyngedig 46

Cofnodion:

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon a chytunodd mewn egwyddor i'w gais am slot darlledu wythnosol. Gofynnodd y Rheolwyr Busnes i swyddogion ymchwilio a fyddai'n bosibl a sut y byddai'n bosibl darparu hyn, a chytunwyd i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf.

 

 


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 11/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 27/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen y Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 55

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr amserlen ddrafft ar gyfer y pwyllgorau, a chytuno arni.  Nododd y Pwyllgor y byddai'n trafod amserlen dreigl ym mhob cyfarfod, ac y rhagwelir eisoes y bydd newidiadau i rai slotiau ar gyfer trydedd a phedwaredd wythnos yr amserlen. Cadarnhaodd y Pwyllgor hefyd mai'r amser sydd ar gael o hyd ar gyfer cyfarfodydd grwpiau plaid yw 11.00 - 12.30 ar ddydd Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 27/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Ailddechrau Gweithgareddau Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ailddechrau gweithgareddau pwyllgorau ar gyfer busnes yn ymwneud â materion Covid-19, rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru, a busnes arall sy'n hanfodol o ran amser.  Byddai amserlen pwyllgor pedair wythnos dreigl yn cael ei datblygu, mewn ymgynghoriad â chadeiryddion pwyllgorau.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ailafael yn ei gyfrifoldebau o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3. Cytunwyd hefyd y gallai'r Pwyllgor, ynghyd â Phwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau; y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; a'r  Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ddechrau gwneud trefniadau i gwrdd yn ystod yr wythnos yn cychwyn 27 Ebrill.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y bydd y Llywydd yn galw cyfarfod Fforwm y Cadeiryddion yr wythnos nesaf. Gofynnodd y Rheolwyr Busnes a gaiff y Cadeiryddion drafodaeth gydag aelodau'r pwyllgor cyn y cyfarfod er mwyn sicrhau'r mewnbwn a'r ymgysylltiad ehangaf posibl. Cafodd y Rheolwyr Busnes hefyd eu hannog gan y Llywydd i fynd i gyfarfod Fforwm y Cadeiryddion.

 

Cyfeiriodd y Rheolwyr Busnes at y cyfyngiadau capasiti sy'n gysylltiedig â chefnogi cyfarfodydd cyhoeddus rhithwir y pwyllgorau cyhoeddus, gan gyfyngu gweithgaredd i un cyfarfod pwyllgor ar unrhyw adeg.

                                

 

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Yn amodol ar gyfarwyddyd cyffredinol i bwyllgorau ganolbwyntio ar fusnes hanfodol, cytunodd y Rheolwyr Busnes y gallai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad gwrdd y tu allan i'w slot arferol i hwyluso tystiolaeth gan Weinidogion.

 

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cynnig i newid enw a chylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 70

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes fod y Comisiwn Cyfiawnder diweddar yng Nghymru wedi argymell y dylai'r Cynulliad chwarae rhan fwy rhagweithiol wrth graffu ar weithrediad y system gyfiawnder a monitro ac adolygu cynnydd ar ddiwygio cyfiawnder.

Cytunodd y Pwyllgor i gynnig i'r Cynulliad bod enw'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn cael ei newid i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad - Legislation, Justice and Constitution Committee - gan ychwanegu cyfeiriad at gyfiawnder yn ei gylch gwaith.

Nododd y Rheolwyr Busnes fod swyddogaethau mewn perthynas â chyfiawnder sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad ac o fewn cylch gwaith pwyllgorau eraill - megis gwasanaethau i gefnogi troseddwyr, cyn-droseddwyr ac i hyrwyddo adsefydlu sy'n ymwneud â thai, addysg a hyfforddiant, datblygu economaidd a llywodraeth leol - yn parhau i fod yn rhan o gyfrifoldebau'r pwyllgorau hynny.

 

 

 


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Aelodaeth, cadeiryddion a chydbwysedd gwleidyddol pwyllgorau, gan gynnwys d'Hondt

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 75

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i ymgynghori â'u grwpiau a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod ar 22 Ionawr 2020. 

 

 


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 80

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor y gallai aelodau'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu adael y Cyfarfod Llawn ar 27 Tachwedd i deithio i Wrecsam dim ond ar ôl i'r Amser Pleidleisio gael ei gynnal.

 

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 85

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais i'r Pwyllgor gwrdd y tu allan i'r amser a nodir ar yr amserlen yn ystod wythnos 21 Hydref.

 

 


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 90

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyflwyno cynnig i ddyrannu cadeirydd y pwyllgor newydd i'r grŵp Llafur heddiw. Cytunwyd hefyd y dylai aelodaeth y pwyllgor fod yn un aelod o bob grŵp yn ychwanegol at y cadeirydd. Esboniodd Darren Millar na fyddai'r grŵp Ceidwadol yn enwebu aelod i gymryd y lle hwnnw.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd y byddai enwebiadau ar gyfer y cadeirydd a'r bleidlais gudd (os bydd angen) yn digwydd yfory. Dywedodd y Llywydd y byddai'n ystyried gofyn i'r rhai a gaiff eu henwebu wneud anerchiad byr yfory.

 

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 95

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a chytunwyd i drefnu dadl.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 98

Cofnodion:

Dywedodd Darren Millar wrth y Rheolwyr Busnes y byddai'r grŵp Ceidwadol yn gwrthwynebu sefydlu'r pwyllgor ac na fyddai'n cymryd rhan ynddo pe bai'n cael ei sefydlu.

 

Ceisiodd y Llywydd annog y grŵp Ceidwadol i barhau i gymryd rhan mewn trafodaethau ar y mater. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod materion yn ymwneud ag aelodaeth a chadeirio y tu allan i'r pwyllgor a dychwelyd atynt yr wythnos nesaf i wneud penderfyniad.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 103

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr ac ailadroddodd yr angen i Aelodau drin pwyllgorau fel blaenoriaeth a bod yn brydlon. Cytunwyd y byddant yn ystyried cyhoeddi ffigurau presenoldeb unigol os na fydd y sefyllfa'n gwella. Cytunwyd hefyd bod gan Gadeiryddion rôl i'w chwarae o ran siarad ag Aelodau nad ydynt yn bresennol neu sy'n cyrraedd yn hwyr / yn gadael yn gynnar heb eglurhad.

 


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

The establishment of a Committee on Assembly Electoral Reform

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 106

Cofnodion:

Business Managers agreed to seek the Assembly’s agreement to establish a Committee on Assembly Electoral Reform early in the autumn, and to table a motion to that effect for consideration on 18 September.

 

They noted that discussions about the chairing of the Committee are ongoing, but supported the principle of the Chair being agreed by resolution of the Assembly, rather than elected by secret ballot. They also supported the principle of all groups being represented on the Committee, whilst keeping it small. They agreed to discuss potential membership with their groups, with a view to agreeing the membership and Chair at the first Business Committee of the autumn term, with motions being put to Plenary in the second week.


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.3)

Trafod y newidiadau i aelodaeth pwyllgorau fel y trafodwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor Busnes - Eitem lafar


Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Presenoldeb Gweinidogion yng nghyfarfodydd y Pwyllgor a gynhelir ar ddydd Llun

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 112

Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.6)

Y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Presenoldeb Gweinidogion yng nghfarfodydd y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 114

Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.2)

Adroddiad Blynyddol ar Ddata Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 116

Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 120

Cofnodion:

Business Managers agreed the request to schedule a debate for petition P-05-869 Declare a Climate Emergency and fit all policies with zero-carbon targets, but asked for further information on how the decision to ask for a debate on a petition is made, noting that a large number of petitions with over 5,000 signatures had not led to requests for a debate.

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid yn gofyn am ddadl ar - cais am ddadl ar 3 Ebrill

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 123

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cais gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol am gyfarfod ychwanegol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 126

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 12/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cais gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 135

Cofnodion:

Cais gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cais gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 138

Cofnodion:

Cais gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 143

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ganiatáu cyfarfodydd ychwanegol y tu allan i amser y pwyllgor i ystyried yr adroddiad gan y Comisiynydd Dros Dro.

 


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu