Cyfarfodydd

Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 05/10/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 FIN(5)-18-20 PTN 1 - Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd: Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020 - 28 Medi 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd: Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) - darpariaethau mewn perthynas â threfniadau ariannu ac atebolrwydd y Comisiwn Etholiadol

CLA(5)-28-20 - Papur 28 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at y Llywydd, 28 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd.

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Prif Weinidog ar y Pwyllgor Busnes: Deddf Senedd ac Etholiadau 2020

CLA(5)-18-20 – Papur 13 - Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Busnes, 4 Mehefin 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Dadl Cyfnod 3 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 6 Tachwedd 2019.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru a dynodi ei Aelodau

162, 127, 2, 128, 44, 147, 148, 149A, 149B, 149C, 149D, 149, 45, 150, 46, 151, 47, 152, 153A, 153B, 153C, 153, 48, 154A, 154B, 154C, 154, 49, 50, 51, 52, 155, 156, 53, 54, 81A, 81B, 81, 16, 129, 69A, 20, 55, 157, 56, 158, 57, 159, 21, 130, 22, 23, 131, 24, 26, 132, 59, 60, 58, 73A, 27, 133, 28, 134, 29, 135, 30, 136, 32, 137, 33, 138, 34, 139, 35, 140, 36, 141, 37, 142, 38, 143, 39, 144, 41, 145, 42, 146, 164A, 164B, 64, 161 

2. Estyn yr hawl i bersonau 16 a 17 oed bleidleisio, a threfniadau cofrestru etholiadol cysylltiedig

102, 3, 4, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 86, 120, 121, 122, 123, 124, 43, 125, 126, 101, 100

3. Adolygu gweithrediad y Ddeddf

160, 6, 40, 164, 165, 163

4. Estyn yr hawl i wladolion tramor bleidleisio, a threfniadau cofrestru etholiadol cysylltiedig

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 61, 62, 63, 1

5. Gweinyddu etholiadau

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 87, 82, 97, 83, 84

6. Anghymhwyso

88, 25, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 73, 31, 74, 75, 76, 93, 94, 65

7. Darpariaethau amrywiol a chyffredinol, gan gynnwys dod i rym

77, 95, 78, 79, 96, 80, 85

Dogfennau Ategol
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi'u didoli
Grwpio Gwelliannau
Llythyr gan y Llywydd Ynghylch y Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

Cofnodion:

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 162:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

39

55

Gwrthodwyd gwelliant 162.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 127:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

18

55

Derbyniwyd gwelliant 127.

Gan fod gwelliant 127 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 2.

Derbyniwyd gwelliant 128, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 147:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 147.

Derbyniwyd gwelliant 148, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 149A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

44

55

Gwrthodwyd Gwelliant 149A

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 149B, 149C a 149D

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

37

55

Gwrthodwyd gwelliannau 149B, 149C a 149D

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 149:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

21

54

Derbyniwyd gwelliant 149.

Ni chynigiwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 150:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

1

13

55

Derbyniwyd gwelliant 150.

Ni chynigiwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 151:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

14

54

Derbyniwyd gwelliant 151.

Ni chynigiwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 152:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 152.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 153A, 153B a 153C

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

37

55

Gwrthodwyd gwelliannau 153A, 153B a 153C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 153:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

13

55

Derbyniwyd gwelliant 153.

Gan fod gwelliant 153 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 48.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 154A, 154B a 154C

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd gwelliannau 154A, 154B a 154C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 154:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

14

54

Derbyniwyd gwelliant 154.

Gan fod gwelliant 154 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 49, 50 a 51.

Ni chynigiwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 155:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

14

54

Derbyniwyd gwelliant 155.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 156:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 156.

Gan fod gwelliant 156 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 53 a 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

37

55

Gwrthodwyd gwelliant 81A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

37

55

Gwrthodwyd gwelliant 81B.

Derbyniwyd gwelliant 81, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 102:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 102.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

0

36

55

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Ni chynigiwyd gwelliant 4.

Tynnwyd gwelliant 160 yn ôl.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

38

55

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Ni chynigiwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 103.

Ni chynigiwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

44

55

Gwrthodwyd gwelliant 104.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 105:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

44

55

Gwrthodwyd gwelliant 105.

Ni chynigiwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 106:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 106.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 107:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 107.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 108:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 108.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 109.

Ni chynigiwyd gwelliant 9.

Ni chynigiwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 110:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 110.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 111:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 111.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 112:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 112.

Ni chynigiwyd gwelliant 11.

Ni chynigiwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 113:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 113.

Ni chynigiwyd gwelliant 13.

Ni chynigiwyd gwelliant 14.

Ni chynigiwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 114:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 114.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 115.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 116.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 117:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 117.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 118:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 118.

Ni chynigiwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 119.

Derbyniwyd gwelliant 86, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

44

55

Gwrthodwyd gwelliant 120.

Ni chynigiwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 121.

Ni chynigiwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

45

55

Gwrthodwyd gwelliant 122.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

8

2

55

Derbyniwyd gwelliant 129.

Am 18.05, gohiriodd y Dirprwy Lywydd y trafodion yn unol â Rheol Sefydlog 17.47. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull am 18.15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

16

55

Derbyniwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

16

55

Derbyniwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

14

54

Derbyniwyd gwelliant 68.

Ni chynigiwyd gwelliant 69A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 69.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 70.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 71.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

4

11

55

Derbyniwyd gwelliant 72.

Ni chynigiwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

0

11

55

Derbyniwyd gwelliant 87.

Ni chynigiwyd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 157:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 157.

Ni chynigiwyd gwelliant 56.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 158:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 158.

Derbyniwyd gwelliant 82, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 57.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 159:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

13

55

Derbyniwyd gwelliant 159.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 97:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 97.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 83.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 84:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

15

55

Derbyniwyd gwelliant 84.

Ni chynigiwyd gwelliant 21.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 130:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

14

55

Derbyniwyd gwelliant 130.

Gan fod gwelliant 130 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 22.

Derbyniwyd gwelliant 88, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 131:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

12

53

Derbyniwyd gwelliant 131.

Gan fod gwelliant 131 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Derbyniwyd gwelliant 89, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 90:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

12

54

Derbyniwyd gwelliant 90.

Ni chynigiwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 132:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 132.

Derbyniwyd gwelliant 91, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 92, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 98, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliannau 59, 60, a 58.

Ni chynigiwyd gwelliant 61.

Ni chynigiwyd gwelliant 62.

Ni chynigiwyd gwelliant 63.

Derbyniwyd gwelliant 99, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 73A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

50

0

4

54

Derbyniwyd gwelliant 73.

Ni chynigiwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 133:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

12

54

Derbyniwyd gwelliant 133.

Ni chynigiwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 134:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 134.

Ni chynigiwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 135:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 135.

Ni chynigiwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 136:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

13

53

Derbyniwyd gwelliant 136.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Ni chynigiwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 137:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 137.

Ni chynigiwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 138:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 138.

Ni chynigiwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 139:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 139.

Ni chynigiwyd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 140:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 140.

Ni chynigiwyd gwelliant 36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 141:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

13

53

Derbyniwyd gwelliant 141.

Ni chynigiwyd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 142:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 142.

Ni chynigiwyd gwelliant 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 143:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 143.

Ni chynigiwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 144:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

12

53

Derbyniwyd gwelliant 144.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

4

52

Derbyniwyd gwelliant 74.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 75:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

49

0

4

53

Derbyniwyd gwelliant 75.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

50

0

4

54

Derbyniwyd gwelliant 76.

Ni chynigiwyd gwelliant 40.

Ni chynigiwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 145:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 145.

Ni chynigiwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 146:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

13

54

Derbyniwyd gwelliant 146.

Derbyniwyd gwelliant 94, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 164A.

Ni chynigiwyd gwelliant 164B.

Derbyniwyd gwelliant 164, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

46

54

Gwrthodwyd gwelliant 123.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

46

54

Gwrthodwyd gwelliant 124.

Derbyniwyd gwelliant 77, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 43.

Derbyniwyd gwelliant 95, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 95 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 125 a 126.

Derbyniwyd gwelliant 78, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 165:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

49

0

4

53

Derbyniwyd gwelliant 165.

Derbyniwyd gwelliant 79, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 96, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 80, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 64, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 161:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

43

53

Gwrthodwyd gwelliant 161.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 101:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

45

53

Gwrthodwyd gwelliant 101.

Ni chynigiwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

49

0

4

53

Derbyniwyd gwelliant 65.

Derbyniwyd gwelliant 85, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 163, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 102 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 100.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 06/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

NDM7175 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) adrannau 2 i 9,

b) Atodlen 1,

c) adrannau 10 i 28,

d) Atodlen 2,

e) adran 29,

f) Atodlen 3,

g) adrannau 30 i 41,

h) adran 1,

i) Teitl hir.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

NDM7175 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) adrannau 2 i 9,

b) Atodlen 1,

c) adrannau 10 i 28,

d) Atodlen 2,

e) adran 29,

f) Atodlen 3,

g) adrannau 30 i 41,

h) adran 1,

i) Teitl hir.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 09/10/2019 - Pwyllgor o’r Senedd Gyfan - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

Cytunodd Pwyllgor y Cynulliad Cyfan ar 1 Hydref 2019, o dan Reol Sefydlog 26.21, ar y drefn a ganlyn ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

-        Adrannau 2-9;

-        Atodlen 1;

-        Adrannau 10 i 29;

-        Atodlen 2;

-        Adrannau 30 – 41;

-        Adran 1;

-        Teitl hir.

 

Bydd dogfennau sy'n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.47

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 265:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

1

38

55

Gwrthodwyd gwelliant 265.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 85:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

13

56

Derbyniwyd gwelliant 85.

Gan fod gwelliant 85 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 266, 106 a 107.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 86:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

2

16

56

Derbyniwyd gwelliant 86.

Gan fod gwelliant 86 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 108.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

5

32

56

Gwrthodwyd gwelliant 87A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

4

26

55

Gwrthodwyd gwelliant 87.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 109.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 88:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

4

11

56

Derbyniwyd gwelliant 88.

Gan fod gwelliant 88 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 110.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 89:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

4

12

56

Derbyniwyd gwelliant 89.

Gan fod gwelliant 89 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 111.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 90:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

4

12

56

Derbyniwyd gwelliant 90.

Gan fod gwelliant 90 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 112.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 91:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

4

11

56

Derbyniwyd gwelliant 91.

Gan fod gwelliant 91 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 113.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 92:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

5

10

56

Derbyniwyd gwelliant 92.

Ni chynigiwyd gwelliannau 94A – 94K.

Am 17.15 gohiriodd y Dirprwy Lywydd y trafodion am 5 munud yn unol â Rheol Sefydlog 17.47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 94:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

30

4

21

55

Derbyniwyd gwelliant 94.

Gan fod gwelliant 94 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 170-183; 5-6; 184-208; 267; 209-220; 268; 221-242; 7; 243-253 ac 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 114:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

45

56

Gwrthodwyd gwelliant 114.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

20

56

Derbyniwyd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

51

56

Gwrthodwyd gwelliant 115.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 270:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

1

41

56

Gwrthodwyd gwelliant 270.

 

 

Am 18.04, gohiriodd y Dirprwy Lywydd y trafodion yn unol â Rheol Sefydlog 17.47. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull am 18.15.

Derbyniwyd gwelliant 38, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

16

53

Derbyniwyd gwelliant 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

44

53

Gwrthodwyd gwelliant 116.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

53

Gwrthodwyd gwelliant 39B.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 39A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

18

54

Derbyniwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 117:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 117.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 118:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 118.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 119.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 120.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

44

53

Gwrthodwyd gwelliant 121.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 122.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 123.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 124.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 43.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 125:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 125.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 126:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 126.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 127:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 127.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 128:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 128.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 129.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

4

2

54

Derbyniwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 130:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 130.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

3

54

Derbyniwyd gwelliant 16.

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 131 - 134 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 131:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 131.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 132:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 132.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 133:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 133.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 134:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 134.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

4

2

54

Derbyniwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 135:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 135.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 136:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 136.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 18 – 20 gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

4

2

54

Derbyniwyd gwelliannau 18 - 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 137:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 137.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

7

54

Derbyniwyd gwelliant 50.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

56

Derbyniwyd gwelliant 51.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 52A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 52B.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

11

52

Derbyniwyd gwelliant 53A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

11

52

Derbyniwyd gwelliant 53B.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53C:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53D:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53D.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53E:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

4

13

53

Derbyniwyd gwelliant 53E.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53F:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53F.

Ni chynigiwyd gwelliant 53G.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53H:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53H.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53I:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53I.

Ni chynigiwyd gwelliant 53J.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 53K – 53N gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliannau 53K – 53N.

Ni chynigiwyd gwelliant 53O.

Ni chynigiwyd gwelliant 53P.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53Q:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53Q.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53R:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

4

12

52

Derbyniwyd gwelliant 53R.

Ni chynigiwyd gwelliant 53S.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 53T – 53Y gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliannau 53T – 53Y.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53Z:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53Z.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AA:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53AA.

Ni chynigiwyd gwelliant 53AB.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 53AC – 53AI gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd 53AC – 53AI.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AL:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

5

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 53AL.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AJ:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53AJ.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AK:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53AK.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53 wedi’i ddiwygio:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

4

13

53

Derbyniwyd gwelliant 53 wedi’i ddiwygio.

Gan fod gwelliant 53 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau138 - 144.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 71A – 71C gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

38

53

Gwrthodwyd gwelliannau 71A – 71C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

24

53

Derbyniwyd gwelliant 71.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

11

51

Derbyniwyd gwelliant 54.

Gan fod gwelliant 54 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 21; 145; 22; 95; 23 a 146.

Am 19.45, gohiriodd y Dirprwy Lywydd y trafodion yn unol â Rheol Sefydlog 17.47. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull am 20.15.

Tynnwyd gwelliant 271 yn ôl.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 55A – 55D gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

35

52

Gwrthodwyd gwelliannau 55A – 55D.

Derbyniwyd gwelliant 55, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

0

17

52

Derbyniwyd gwelliant 56.

Derbyniwyd gwelliant 57, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 58A.

Derbyniwyd gwelliant 58, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 147 - 151 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 147:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 147.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 148:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 148.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 149:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 149.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 150:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 150.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 151:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

38

52

Gwrthodwyd gwelliant 151.

Ni chynigiwyd gwelliant 278.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

4

52

Derbyniwyd gwelliant 72.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 254 – 256 gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

38

52

Gwrthodwyd gwelliannau 254 - 256.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

16

52

Derbyniwyd gwelliant 73.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

15

52

Derbyniwyd gwelliant 74.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 75:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

16

52

Derbyniwyd gwelliant 75.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 76.

Gan fod gwelliant 76 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 257 - 259.

Derbyniwyd gwelliant 77, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 78:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

0

7

52

Derbyniwyd gwelliant 78.

Gan fod gwelliant 78 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 260.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 79:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 79.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 80:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 80.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

8

51

Derbyniwyd gwelliant 81.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 261:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

7

0

45

52

Gwrthodwyd gwelliant 261.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 262:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

47

52

Gwrthodwyd gwelliant 262.

Derbyniwyd gwelliant 30, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 31, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 263:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

47

52

Gwrthodwyd gwelliant 263.

Derbyniwyd gwelliant 32, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 82:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

31

0

21

52

Derbyniwyd gwelliant 82.

Gan fod gwelliant 82 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 264.

Derbyniwyd gwelliant 33, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 83.

Derbyniwyd gwelliant 59, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cafwyd pleidlais ar welliannau 60A – 60D gyda’i gilydd: