Cyfarfodydd

Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/10/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynglŷn â Chynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru – 15 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch yr adroddiad ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 17/10/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth at y Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch yr ymchwiliad i Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth ynghylch yr ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 03/10/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar yr Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar yr Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu

 


Cyfarfod: 27/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd arno yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r sesiwn dystiolaeth ar gynllun y bathodyn glas

Papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Lywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan Macmillan a Tenovus mewn perthynas â chynllun y bathodyn glas

Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Macmillan a Tenovus.


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i gynllun y bathodyn glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu: papur materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur materion allweddol.


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu – gohebiaeth gan Gymdeithas Alzheimer Cymru

Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1a Nododd y Pwyllgor y gohebiaeth gan Gymdeithas Alzheimer Cymru.


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu: Adborth o sesiynau'r grwpiau ffocws

Nodyn i grynhoi’r grwpiau ffocws

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adborth a gafwyd o'r sesiynau a gynhaliwyd â'r grwpiau ffocws. 

 


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 4.

 


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu: Sesiwn Dystiolaeth 5

·         Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

·         Simon Jones, Cyfarwyddwr, Isadeiledd Economaidd

·         Dewi Rowlands, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trafnidiaeth, Polisi, Cynllunio a Phartneriaethau

 

Papur briffio

Papur 1 – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

·       Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

·       Dewi Rowlands, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi, Cynllunio a Phartneriaethau Trafnidiaeth

4.2 Cytunodd y Gweinidog i gymryd y camau a ganlyn:

·       darparu rhagor o wybodaeth am nifer yr achosion o bobl yn camddefnyddio'r cynllun bathodyn glas yng Nghymru, gan gynnwys manylion y data sydd gan yr Awdurdod Twyll Cenedlaethol sy'n dangos bod 20 y cant o fathodynnau glas yn cael eu camddefnyddio ledled y DU;

·        darparu manylion ynghylch sut y mae awdurdodau lleol yn defnyddio gweithdai hyfforddi a phecyn cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer asesiadau bathodyn glas; a

·       darparu manylion am y gyfran o achosion o gamddefnyddio'r system y gellir ei gwaredu drwy ddileu bathodynnau nad ydynt yn ddilys.

 

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu: trafod y dystiolaeth lafar

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu: sesiwn dystiolaeth 4

Andrew Meredith, Arweinydd Tîm Gwasnaethau i Gwsmeiriaid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Rhys J. Page, Uwch Reolwr Busnes, Cyngor Sir Caerfyrddin

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Andrew Meredith, Arweinydd Tîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

·       Rhys J. Page, Uwch Reolwr Busnes, Cyngor Sir Caerfyrddin.

 

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu: sesiwn dystiolaeth 3

Valerie Billingham, Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd, Age Cymru

Kate Young, Cyfarwyddwr, Fforwm Cymru Gyfan Rhieni a Gofalwyr Pobl ag Anableddau Dysgu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Valerie Billingham, Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd, Age Cymru

·       Kate Young, Cyfarwyddwr, Fforwm Cymru Gyfan Rhieni a Gofalwyr Pobl ag Anableddau Dysgu.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu: sesiwn dystiolaeth 2

Samuel Stone, Swyddog Materion Allanol, Cymdeithas Awtistiaeth Cymru

Huw Owen, Swyddog Polisi, Cymdeithas Alzheimer’s Cymru

Helen Powell, Cynghorydd Cymorth Arbenigol, Rhaglen Cyngor ar Fudd-daliadau, Cymorth Canser Macmillan Cymru

Martin Fidler Jones, Swyddog Polisi, Gofal Canser Tenovus

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Samuel Stone, Swyddog Materion Allanol, Cymdeithas Awtistiaeth Cymru

·       Huw Owen, Swyddog Polisi, Cymdeithas Alzheimer Cymru

·       Helen Powell, Cynghorydd Cymorth Arbenigol, Rhaglen Cyngor ar Fudd-daliadau, Cymorth Canser Macmillan Cymru

·       Martin Fidler Jones, Swyddog Polisi, Gofal Canser Tenovus.

 

2.2 Cytunodd y tystion i ysgrifennu at y Pwyllgor i roi enghreifftiau o Awdurdodau Lleol sy'n dangos arfer da mewn gweithdrefnau asesu.

 

 


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan Anabledd Cymru.


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu: sesiwn dystiolaeth 1

Miranda Evans, Rheolwr Polisi a Rhaglenni, Anabledd Cymru 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

          Miranda Evans, Rheolwr Polisi a Rhaglenni, Anabledd Cymru.


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Ymchwiliad i fathodynnau glas: trafod dull gweithredu'r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1.    Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad i fathodynnau glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu.