Cyfarfodydd

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-12-19 – Papur 41Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 28 Mawrth 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol).

 


Cyfarfod: 18/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol parthed: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-10-19 – Papur 94 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 11 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 12/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

NDM6987 - Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6 yn cytuno y dylai'r darpariaethau yn y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol) i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gael eu hystyried gan Senedd y DU.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Tachwedd 2018 a gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Mawrth 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Mae copi o’r Bil i’w weld ar wefan Senedd y DU:

Dogfennau'r Bil — Healthcare (International Arrangements) Bill 2017-19 — UK Parliament (Saesneg yn unig)

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.19

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6987 - Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6 yn cytuno y dylai'r darpariaethau yn y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol) i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gael eu hystyried gan Senedd y DU.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Tachwedd 2018 a gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Mawrth 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

5

47

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol) - Gohebiaeth

CLA(5)-09-19 – Papur 31 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 28 Chwefror 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 32 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-09-19 – Papur 33 – Llythyr gan Stephen Hammond AS, y Gweindiog Gwladol dros Iechyd, at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 27 Chwefror 2019

CLA(5)-09-19 – Papur 34 – Diwygiad y Llywodraeth

CLA(5)-09-19 – Papur 35 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, at Stephen Hammond AS, y Gweinidog Gwladol dros Iechyd, 28 Chwefror 2019

 

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-07-19 – Papur 36 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-07-19 - Papur 37 - Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Hefyd, nododd y Pwyllgor, mewn sesiwn breifat, lythyr dilynol gan y Gweinidog a ddaeth i law yn fuan cyn i gyfarfod y Pwyllgor ddechrau.

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Llythyr gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Gweinidog Gwladol dros Iechyd - 09 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 17/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-02-19 – Papur 73 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Ryngwladol), 9 Ionawr 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 15)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Adroddiad Drafft

CLA(5)-02-19 – Papur 83- Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Lyn Summers, Pennaeth Tim Cymorth Canolog Deddfwriaeth GIGC, Llywodraeth Cymru

Mari Williams, Cyfreithiwr Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

 

Brif Ymchwil

Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Papur 1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 23 Hydref 2018

Papur 2 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 25 Hydref 2018

Papur 3 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, yr Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 26 Hydref 2018

Papur 4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 15 Tachwedd 2018

Papur 5 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 4 Rhagfyr 2018

Papur 6 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 14 Rhagfyr 2018

Papur 7 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 19 Rhagfyr 2018

Papur 8 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, yr Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 19 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

 


Cyfarfod: 07/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Sesiwn dystiolaeth

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

CLA(5)-01-19 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(5)-01-19 – Papur briffio

CLA(5)-01-19 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-01-19 - Papur 1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 23 Hydref 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 2 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 25 Hydref 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 3 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, yr Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 26 Hydref 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 15 Tachwedd 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 5 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 4 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 6 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 14 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 7 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 19 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 8 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, yr Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 19 Rhagfyr 2018

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

CLA(5)-31-18 – Papur 32 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(5)-31-18 – Papur 32 a - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y briff a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil a chytunodd i drefnu sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet ddechrau mis Ionawr.

 


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Brîff ar Fil (Trefniadau Rhyngwladol) Gofal Iechyd y DU

Manon George, Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd Aelodau eu briffio ar Fil (Trefniadau Rhyngwladol) Gofal Iechyd y DU.