Cyfarfodydd

WS-30C(5)7 - Rheoliadau Mynediad Trafnidiaeth Forol at Fasnach a Masnach Arforol (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2018

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Rheoliadau Mynediad Trafnidiaeth Forol at Fasnach a Masnach Arforol (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-28-18 – Papur 2 – Datganiad

CLA(5)-28-18 – Papur 3 – Sylwadau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwadau. Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i dynnu sylw at farn y Pwyllgor y byddai'n briodol i ddatganiadau ysgrifenedig yn y dyfodol nodi'r darpariaethau perthnasol y mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cydsyniad iddynt.