Cyfarfodydd

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/06/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/05/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch safonau'r Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 03/04/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: papur briffio cyfreithiol ac ystyriaeth o'r materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau’r papur briffio cyfreithiol a’r ystyriaeth o’r materion allweddol.


Cyfarfod: 28/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

Ymweliad â Gwlad y Basg

Bydd yr Aelodau'n ymweld â Gwlad y Basg fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i gefnogi a hyrwyddo'r Gymraeg.


Cyfarfod: 13/02/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/02/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi a ehangach: Sesiwn dystiolaeth 11

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gymraeg

Jeremy Evas, Pennaeth Hybu’r Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 16/01/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 10

Gwyneth Ayers, Rheolwr Partneriaeth a Pholisi Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin

Lyndon Puddy, Pennaeth Uned Gefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus, Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen

Sioned Wyn Davies, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 10/01/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiwn dystiolaeth 8

Teresa Owen, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sue Ball, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Datblygu Sefydliadol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 10/01/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiwn dystiolaeth 9

Yr Athro Robert Dunbar, Cadeirydd, Ieithoedd, Llenyddiaeth, Hanes a Hynafiaethau Celtaidd, Prifysgol Caeredin

Rónán Ó Domhnaill, Comisiynydd Iaith Iwerddon

Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 28/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiwn dystiolaeth 7

David Blaney, Prif Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Celia Hunt, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Sian Tomos, Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio, Cyngor Celfyddydau Cymru

Owen Watkin, Cadeirydd, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 6

Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rebecca Williams, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi, UCAC

Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 08/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 5

Llinos Roberts, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol, y Gymraeg a Rhyngwladol, Coleg Cambria (yn cynrychioli Colegau Cymru)

Yr Athro R. Gwynedd Parry, Athro'r Gyfraith a Hanes Cyfreithiol, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Coleg y Gyfraith, Prifysgol Abertawe

Lois Roberts, Swyddog y Gymraeg, Coleg y Cymoedd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 24/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiwn dystiolaeth 4

Heini Gruffydd, Cadeirydd, Dyfodol i'r Iaith

Osian Rhys, Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith

Bethan Williams, Grŵp Hawl, Cymdeithas yr Iaith

Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 3

Dr Elin Royles, Cyfarwyddwr Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth

Dr Huw Lewis, Darlithydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth

Emyr Lewis, Partner ac Uwch-bartner Rhanbarthol – Cymru, Blake Morgan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Rhagor o dystiolaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Trafod ymatebion i’r ymgynghoriad

Cofnodion:

6.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad a chytunwyd pwy i’w gwahodd i roi tystiolaeth lafar yn y sesiynau sy'n weddill ar gyfer yr ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 20/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cefnogi a hybu’r Gymraeg - ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 2

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Strategol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

3.2 Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu manylion ynghylch yr amserlen o ran cyflwyno Safonau'r Gymraeg yn y sector iechyd.

 


Cyfarfod: 20/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cefnogi a hybu’r Gymraeg - ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 1

Alun Ffred Jones, Cyn-Weinidog dros Dreftadaeth

 

Dogfennau ategol:

  • Papur 1

Cofnodion:

2.1 Bu’r tyst yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.