Cyfarfodydd

Fforwm Rhyngseneddol ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/10/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd, Tŷ’r Arglwyddi: Fforwm Rhyngseneddol ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd

CLA(5)-27-19 – Papur 7 – Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, 27 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull a chytunodd i anfon ymateb ysgrifenedig. Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at yr Arglwydd Boswell, Cadeirydd blaenorol Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd, i ddiolch iddo am ei gefnogaeth.


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit: Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-24-19 – Papur 56 – Datganiad cyfryngau

CLA(5)-24-19 – Papur 57 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol, 5 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad i'r wasg a'r llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol. Yn ogystal, nododd y Pwyllgor y byddai cyfarfod nesaf y Fforwm Rhyngseneddol yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Mick Antoniw AC at Bruce Crawford MSP ynghylch deddfu mewn meysydd datganoledig - 17 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.1  Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Bruce Crawford ASA at David Lidington AS ynghylch cysylltiadau rhynglywodraethol – 26 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan David Lidington AS at y Cadeirydd ynghylch cysylltiadau rhynglywodraethol – 3 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 21/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan David Lidington AS at Gadeirydd y Pwyllgor MADY a’r Pwyllgor MCD ynghylch cysylltiadau rhyngwladol ac ymgysylltu â Gweinidogion - 17 Ionawr 2019 (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Y Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit

CLA(5)-31-18 – Papur 30Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Y Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit – 29 Tachwedd 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 22/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Fforwm rhyngseneddol ar Brexit: diweddariad ar amserlen y cyfarfod ar 25 Hydref

Cofnodion:

Nododd y pwyllgor yr amserlen ar gyfer y Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit a gynhelir ar 25 Hydref.