Cyfarfodydd

Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Trafod yr adroddiad drafft a’r Bil drafft

Papur 2 - Papur eglurhaol

Papur 3 – Adroddiad drafft

Papur 4 - Bil Drafft

Papur 5 - Dogfen ymgynghorol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cytunodd y Pwyllgor ar y Bil drafft a'r dull ymgynghori.

 


Cyfarfod: 23/10/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod adroddiad drafft ar gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Papur 2 - Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Papur 3 - adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried adroddiad diwygiedig maes o law.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Papur briffio

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad

Matthew Richards, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

Bethan Davies, Clerc y Pwyllgor Cyllid

 

Papur 2 – Llythyr gan Suzy Davies AC, Comisiynydd ar gyfer y Gyllideb a Llywodraethu – 27 Mehefin 2019

Brîff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd ar gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Materion allweddol

Papur 3 – Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Camau nesaf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol o'r holl dystiolaeth a gafwyd ar gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Sesiwn dystiolaeth 4

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Everett, Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

Steve O’Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Brîff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth ar gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 gan Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Isobel Everett, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru, a Steve O'Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Sesiwn dystiolaeth 5

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Papur 9 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - 27 Mehefin 2019

Brîff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ar y cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Sesiwn dystiolaeth 3

Huw Thomas, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Lynne Hamilton, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Brîff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Thomas, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda; Lynne Hamilton, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe; a John Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Sesiwn dystiolaeth 2

Alan Bermingham, Rheolwr Polisi, Llywodraethau, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth

 

Papur 1 – Papur cefndir (Saesneg yn unig)

Brîff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alan Bermingham, Rheolwr Polisi, Llywodraethau, Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth.

 


Cyfarfod: 13/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 13/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Sesiwn dystiolaeth 1

Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Diane McGiffen, Prif Swyddog Gweithredu, Audit Scotland

 

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban, a Diane McGiffen, Prif Swyddog Gweithredu Audit Scotland.

 


Cyfarfod: 23/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Ystyried cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Papur 1 - Ystyried y cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Llyfryn ymgynghori

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y tystion arfaethedig ar gyfer y sesiynau tystiolaeth lafar a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a Chomisiwn y Cynulliad, yn gofyn am wybodaeth ychwanegol.

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur cwmpasu: trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Papur 2 – Y wybodaeth ddiweddaraf am gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad, gan ystyried yr achos o blaid diwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 18 mewn perthynas â'r Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

NDM6767 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 18 - Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Gorffennaf 2018.

2. Yn cymeradwyo’r cynnig i adolygu Rheol Sefydlog 18, fel y nodir yn atodiad B i adroddiad y Pwyllgor Busnes.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.40

NDM6767 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes, ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 18 - Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Gorffennaf 2018.

2. Yn cymeradwyo’r cynnig i adolygu Rheol Sefydlog 18, fel y nodir yn atodiad B i adroddiad y Pwyllgor Busnes.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Sesiwn dystiolaeth

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Alison Gerrard, Aelod o'r Bwrdd, Swyddfa Archwilio Cymru

Steve O'Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 5 – Llythyr oddi wrth Swyddfa Archwilio Cymru at y Cadeirydd - Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 – 21 Mehefin 2018

Papur 6 – Cynigion am Fil i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Papur 7 – Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Alison Gerrard, Aelod o’r Bwrdd, Swyddfa Archwilio Cymru; Steve O’Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru; a Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru am ystyried cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Sesiwn dystiolaeth (Swyddfa Archwilio Cymru)

Alison Gerrard, Aelod o'r Bwrdd, Swyddfa Archwilio Cymru

Anthony Barrett, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol

Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

Nicola Evans, Pennaeth Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 1 – Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Y drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru - achos dros newid

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar drefn ffioedd Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 gan Alison Gerrard, Aelod o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru; Anthony Barrett, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol; Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru; a Nicola Evans, Pennaeth Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.