Cyfarfodydd

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Diweddariad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth mewn perthynas ag adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at Mike Hedges - Cyfalaf trafodion ariannol - 16 Awst 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Adroddiad ar y cyd gan y Pwyllgor Cyllid; y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; a’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol - trafod yr ymatebion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion i’r adroddiad ar y cyd gan y Pwyllgor Cyllid, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgorau ar y cyd: 'Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol'

Papur 5 – Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgorau ar y cyd: 'Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol'

Papur 6 - Barn Comisiynydd Plant Cymru am ymateb Llywodraeth Cymru (Saesneg yn unig)

Papur 7 - Barn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol am ymateb Llywodraeth Cymru

Papur 8 - Barn Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru am ymateb Llywodraeth Cymru (Saesneg yn unig)

Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Bydd Cadeirydd y Pwyllgor yn agor dadl ar adroddiad y Pwyllgorau ar y cyd, 'Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol', yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 17 Gorffennaf 2019.

 


Cyfarfod: 04/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Adroddiad ar y cyd gan y Pwyllgor Cyllid; y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; a’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol - trafod yr ymatebion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion i'r adroddiad.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth Llywodraeth Cymru ynghylch yr adroddiad ar y cyd, ‘Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol’

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Lywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 09/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Cyllidebau atodol 2019-20 - 30 Ebrill 2019.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Sesiwn friffio i'r Pwyllgorau ynghylch y model Asesu Effeithiau Cronnus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â chyllidebau drafft - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwaith craffu cydamserol ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a’i gymeradwyo.


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gwaith craffu cydamserol ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 7 - Gwaith craffu cydamserol ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Papur 8 - Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol – 21 Chwefror (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad, yn amodol ar newidiadau mân.

 


Cyfarfod: 07/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perthynas â’r sesiwn friffio ar asesiadau o effaith gronnol i'r pwyllgorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ynghylch y sesiwn friffio ar asesiadau o effaith gronnol i'r pwyllgorau

 


Cyfarfod: 14/02/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cyllideb Ddrafft 2019-20 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/02/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Cyllideb Ddrafft 2019-20 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/02/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/01/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft 2019-2020 Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/01/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb 2019 – 2020 Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Craffu ar y Gyllideb Ddrafft

Papur 4 – Dadansoddiad o'r gwaith o graffu ar y Gyllideb Ddrafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20.

 


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl: Cyllideb Derfynol 2019-20

NDM6902 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25, yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar 18 Rhagfyr 2018.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.29

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6902 - Rebecca Evans (Gŵyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25, yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar 18 Rhagfyr 2018.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

9

15

52

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ar y pryd mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ar y pryd mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Llythyr gan Lywodraeth Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - 21 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ar y pryd mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ar y pryd mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

 


Cyfarfod: 13/12/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 12/12/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 8 Tachwedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Gwybodaeth bellach gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Dadl: Cyllideb Ddrafft 2019-20

NDM6883 - Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.12:

Yn nodi'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar 2 a 23 Hydref 2018.

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig
Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig -  Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau
Adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn credu nad yw Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 yn diwallu anghenion pobl Cymru.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.19

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6883 - Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.12:

Yn nodi'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar 2 a 23 Hydref 2018.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn credu nad yw Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 yn diwallu anghenion pobl Cymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

1

33

50

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM6883 - Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.12:

Yn nodi'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar 2 a 23 Hydref 2018.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

7

16

50

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Cyllideb y DU ar gyfer yr Hydref 2018 - Arian canlyniadol i DEL Cymru - 19 Tachwedd 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Y Model Buddsoddi Cydfuddiannol: Sesiwn Briffio Technegol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru, Llywodraeth Cymru

Steve Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid Arloesol, Llywodraeth Cymru 

 

Papur 1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau - Cyllid ar gyfer prosiectau seilwaith mawr - y Model Buddsoddi Cydfuddiannol - 18 Hydref 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol ar y Model Buddsoddi Cydfuddiannol gan swyddogion o Lywodraeth Cymru, sef Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru; a Steve Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid Arloesol.

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i drafod strategaeth ariannu cyfalaf Llywodraeth Cymru maes o law.

 


Cyfarfod: 28/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd a derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 22/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â newidiadau.

 


Cyfarfod: 22/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru 2019 - 2020 – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

  • Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru 2019 - 2020 – adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Cytunodd y Pwyllgor y byddai'r adroddiad terfynol yn cael ei gytuno'n electronig oherwydd yr amserlen dynn ar gyfer gosod.

 


Cyfarfod: 22/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 22/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

Prys Davies, Pennaeth Datgarboneiddio ac Ynni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

5.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth i ddarparu gwybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch y cais ariannu y mae Caerffili wedi'i gyflwyno i Lywodraeth y DU a fydd yn ei galluogi i fod y gymuned gyntaf ym Mhrydain lle bydd yr holl drafnidiaeth gyhoeddus yn cael ei phweru gan drydan.

5.3 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth i ddarparu nodyn i'r Pwyllgor ynghylch y broses drosglwyddo a ddigwyddodd rhwng Trenau Arriva Cymru a Thrafnidiaeth Cymru, yn ogystal ag unrhyw adroddiadau diwydrwydd dyladwy.

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: trafod yr adroddiadau drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: trafod yr adroddiad drafft

 

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i drafod yr adroddiad drafft y tu allan i'r cyfarfod Pwyllgor.


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru, Llywodraeth Cymru

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru, Llywodraeth Cymru; a Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Trafod y dystiolaeth)

Cofnodion:

5.1 Cytunodd yr Aelodau a oedd yn cynrychioli pob un o'r tri phwyllgor y byddant yn trafod y dystiolaeth a gasglwyd yn y sesiwn hon ac yn cynhyrchu allbwn ar y cyd maes o law i lywio Cyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru a chyllidebau drafft yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Sesiwn dystiolaeth 2)

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Matt Wellington, Pennaeth Cyfnodi a Dadansoddi y Rhaglen Lywodraethu, Llywodraeth Cymru

Paul Dear, Pennaeth Cydraddoldeb, Llywodraeth Cymru

Anthony Jordan, Pennaeth Gweithredu Rhaglen Deddfwriaethol

 

Dogfen atodedig:

Papur 3 - Papur tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid;

·         Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip;

·         Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys, Llywodraeth Cymru;

·         Matt Wellington, Pennaeth Cofnodi a Dadansoddi y Rhaglen Lywodraethu, Llywodraeth Cymru;

·         Paul Dear, Pennaeth Cydraddoldeb, Llywodraeth Cymru; ac

·         Anthony Jordan, Pennaeth Gweithredu Rhaglen Ddeddfwriaethol, Llywodraeth Cymru.

3.2 Cafodd yr Aelodau gopi caled gan Arweinydd y Tŷ o drosolwg o broses Asesiad Effaith Integredig Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Sesiwn dystiolaeth 1)

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Comisiynydd Plant Cymru

Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

 

Dogfennau atodedig:

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Comisiynydd Plant Cymru.

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Briff Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru;

·         Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru; a

·         Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Comisiynydd Plant Cymru.


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Trafod y dystiolaeth)

Cofnodion:

5.1 Cytunodd yr Aelodau a oedd yn cynrychioli pob un o'r tri phwyllgor y byddant yn trafod y dystiolaeth a gasglwyd yn y sesiwn hon ac yn cynhyrchu allbwn ar y cyd maes o law i lywio Cyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru a chyllidebau drafft yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Sesiwn dystiolaeth 2)

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Matt Wellington, Pennaeth Cyfnodi a Dadansoddi y Rhaglen Lywodraethu, Llywodraeth Cymru

Paul Dear, Pennaeth Cydraddoldeb, Llywodraeth Cymru

Anthony Jordan, Pennaeth Gweithredu Rhaglen Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfen atodedig:

Papur 3 - Papur tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid;

·         Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip;

·         Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys, Llywodraeth Cymru;

·         Matt Wellington, Pennaeth Cofnodi a Dadansoddi y Rhaglen Lywodraethu, Llywodraeth Cymru;

·         Paul Dear, Pennaeth Cydraddoldeb, Llywodraeth Cymru; ac

·         Anthony Jordan, Pennaeth Gweithredu Rhaglen Ddeddfwriaethol, Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Sesiwn dystiolaeth 1)

Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddusm, Comisiynydd Plant Cymru

 

Dogfennau atodedig:

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Comisiynydd Plant Cymru

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Briff Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru;

·         Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru; a

·         Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Comisiynydd Plant Cymru.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Trafod y dystiolaeth)

Cofnodion:

5.1 Cytunodd yr Aelodau a oedd yn cynrychioli pob un o'r tri phwyllgor y byddant yn trafod y dystiolaeth a gasglwyd yn y sesiwn hon ac yn cynhyrchu allbwn ar y cyd maes o law i lywio Cyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru a chyllidebau drafft yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Sesiwn dystiolaeth 2)

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Matt Wellington, Pennaeth Cyfnodi a Dadansoddi y Rhaglen Lywodraethu, Llywodraeth Cymru

Paul Dear, Pennaeth Cydraddoldeb, Llywodraeth Cymru

Anthony Jordan, Pennaeth Gweithredu Rhaglen Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfen atodedig:

Papur 3 - Papur tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid;

·         Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip;

·         Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys, Llywodraeth Cymru;

·         Matt Wellington, Pennaeth Cofnodi a Dadansoddi y Rhaglen Lywodraethu, Llywodraeth Cymru;

·         Paul Dear, Pennaeth Cydraddoldeb, Llywodraeth Cymru; ac

·         Anthony Jordan, Pennaeth Gweithredu Rhaglen Ddeddfwriaethol, Llywodraeth Cymru.

3.2 Cafodd yr Aelodau gopi caled gan Arweinydd y Tŷ o drosolwg o broses Asesiad Effaith Integredig Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r cyllidebau drafft (Sesiwn dystiolaeth 1)

Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddusm, Comisiynydd Plant Cymru

 

Dogfennau atodedig:

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Comisiynydd Plant Cymru.

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Briff Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru;

·         Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru; a

·         Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Comisiynydd Plant Cymru.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: sesiwn dystiolaeth 3

Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Jo-anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau & Trechu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

  • Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Reg Mitchell-Kilpatrick, Cyfarwyddwr, Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru
  • Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Gweithlu a Phartneriaeth Cymdeithasol

 

 3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu'r eitemau a ganlyn:

  • nodyn ynghylch sut y mae'r Llywodraeth yn gyrru'r agenda er mwyn sicrhau bod awdurdodau lleol yn ceisio gwella gwerth am arian yng nghyd-destun y gyllideb ar gyfer priffyrdd;
  • eglurder ynghylch yr £20 miliwn mewn arian ychwanegol ar gyfer gofal cymdeithasol, y darperir ar ei gyfer yn y Grant Cynnal Refeniw;
  • nodyn ynghylch pa gyfran o'r gyllideb sy'n cael ei defnyddio at ddibenion gwariant ataliol.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: sesiwn dystiolaeth 2

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Tai ac Adfywio

Jo-anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Trechu Tlodi, Llywodraeth Cymru

John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio
Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Cyllid Llywodraeth Leol a Partneriaeth y Gweithlu.
John Howells, Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

 

2.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd y Gweinidog i ddarparu'r eitemau a ganlyn:

·       Nodyn ar y gwaith sy'n cael ei wneud gan undebau credyd i hyrwyddo eu cyfleusterau benthyca;

·       Mewn perthynas â tharged cyffredinol y Llywodraeth o 20,000 o gartrefi fforddiadwy erbyn diwedd tymor y Cynulliad hwn, gwybodaeth ynghylch nifer y cartrefi hyn sy'n dod o dan y diffiniad traddodiadol o dai fforddiadwy;

·       Enghreifftiau o arferion da mewn perthynas â'r gwaith a wneir gan Fwrdd Rheoleiddiol Cymru i wella cyfranogiad tenantiaid.


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3, 4 a 5

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3, a fydd yn llywio ei adroddiad drafft.


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 8 (Panel twf economaidd)

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Rhianne Jones, Cynghorydd Polisi, y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig: y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Papur 3 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Consortiwm Manwerthu Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Joshua Miles, Rheolwr Polisi, FSB Cymru; a Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 9 (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru)

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

Papur 4 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru; a Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod yr adroddiad drafft

 

Adroddiad y Gyllideb Ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Dafydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

David Rosser, Cyfarwyddwr Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

Gillian Otlet, Is-adran Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

 

Papur 1 – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

 

 


Cyfarfod: 14/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 - Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Iaith Gymraeg

Jeremy Evas, Pennaeth Hyrwyddo’r Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ymatebodd y Gweinidog a’i swyddogion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor a chytunwyd i ddarparu:

 

·         Dadansoddiad o’r dyraniad cyllid ar gyfer y cynllun sabothol; a

·         Chynllun gweithredu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mewn perthynas ag addysg bellach - pan fydd ar gael.

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Sesiwn friffio ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio lafar ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 gan swyddogion o Wasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Hannah Blythyn AC, Gweinidog yr Amgylchedd

Tim Render, Cyfarwyddwr Arweiniol dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd i lywio ei ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 - Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Huw Davies, Pennaeth Cyllid, Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y Gweinidog a'i swyddogion i gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor a chytunodd i ddarparu:

 

·         Rhagor o wybodaeth am sut yr asesir y gwerth am arian o'r buddsoddiad i ailddatblygu Sain Ffagan yn y blynyddoedd i ddod; ac

·         Eglurhad ynghylch sut y dyrannwyd y £100,000 ar gyfer darparwyr newyddion hyperleol.

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru 2019-20

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid

Albert Heaney, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

Jo-anne Daniels, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog ar y gyllideb ddrafft.

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu dadansoddiad o ble yn union y dyfarnwyd swm canlyniadol yr ardoll diodydd meddal gwerth £57 miliwn yng Nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

 

 

 

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru 2019-20: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod sesiynau'r bore.

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru 2019-20

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

Steve Davies, Cyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog ar y gyllideb ddrafft.

2.2 Cytunwyd i'r canlynol:

·         Hysbysu'r Pwyllgor pan fydd adroddiad cynnydd ar gael ar effaith y gwariant a ddefnyddiwyd i leihau maint dosbarthiadau babanod;

·         Dadansoddiad o'r cydrannau o'r Grant Gwella Ysgolion Consortia Rhanbarthol yn 2019-20 gan gynnwys y symiau cyfatebol yn 2018-19 a chadarnhad o p'un a yw'r elfennau unigol yn parhau i fod wedi'u neilltuo at eu diben penodol;

·         Nodyn yn manylu rhagolwg Llywodraeth Cymru o'r cyfanswm y disgwylir i gael ei drosglwyddo i CCAUC ac addysg bellach o ganlyniad i weithredu adolygiad Diamond yn llawn a rhagolwg o ran pryd y disgwylir i'r cyllid hwn gael ei ryddhau i'r sectorau yn ôl blwyddyn ariannol;

·         Nodyn yn darparu i'r Pwyllgor gyda phob dyraniad cyllid (h.y. 6ed dosbarth, FEC, Dysgu Oedolion yn y Gymuned, a dyraniadau penodol eraill) o fewn y Cynllun Addysg Ôl-16.

 

 

 

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth a anfonwyd gan gyngor ieuenctid Castell-nedd Port Talbot ynglŷn â phryderon ynghylch toriadau i grantiau addysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3.1)

3.1 Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru: sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Albert Heaney, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru

Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Llywodraeth Cymru

Papur 2 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Papur 3 - Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Papur 4 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 5 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 6 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Papur 7 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Papur 8 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 9 - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Papur 10 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Papur 11 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ynglŷn â chraffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol.

2.2. Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu nodyn ar y gwariant cyfalaf penodedig ar gyfer gofal sylfaenol.

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 7 (Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol)

Robert Chote, Cadeirydd, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Robert Chote, Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Papur 1 – Crynodeb o ganlyniadau'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 6 (Cyllid a Thollau EM)

Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, Cyllid a Thollau EM 

Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Treth Incwm, Cyllid a Thollau EM

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol Cyllid a Thollau EM; a Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Treth Incwm, Cyllid a Thollau EM ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

 


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 5 (Awdurdod Cyllid Cymru)

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru

Sam Cairns, Pennaeth Cyflawni Gweithredol, Awdurdod Cyllid Cymru

Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth, Awdurdod Cyllid Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru; Sam Cairns, Pennaeth Cyflawni Gweithredol; a Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

 


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 4 (Sefydliad Bevan)

Dr Victoria Winckler - Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

 


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau - Cyllid ar gyfer prosiectau seilwaith mawr - y Model Buddsoddi Cydfuddiannol - 18 Hydref 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ynglŷn â chraffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: sesiwn dystiolaeth 1

Y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Llefarydd Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Steve Thomas, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Carys Lord, Pennaeth Cyllid, Cyngor Bro Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·       Y Cynghorydd Anthony Hunt, Llefarydd Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·       Steve Thomas, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·       Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·       Carys Lord, Pennaeth Cyllid, Cyngor Bro Morgannwg

 

2.2. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu:

·       Nodyn ar ymagwedd awdurdodau lleol tuag at gynnydd yn y dreth gyngor, gan gynnwys yr amrywiadau mewn dulliau ar gyfer y sawl sydd â chronfeydd wrth gefn uwch neu is;

·       Enghreifftiau o sut y mae llywodraeth leol yn ymgysylltu â'i holl weithlu gyda'r agenda iechyd ataliol;

·       Nodyn ar gyfran y gofal cymdeithasol a ddarperir gan ddarparwyr preifat.

 


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Dull craffu

Papur 2 - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Dull craffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cymerodd y Pwyllgor y camau a ganlyn:

·         nododd y bydd y sesiwn dystiolaeth gyda'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol bellach yn cael ei chynnal ar 7 Tachwedd 2018;

·         cytunodd ar enwau'r Aelodau a fydd yn mynd i'r cyfarfod ar 15 Tachwedd ynghylch asesiadau effaith yn y gyllideb. Cynhelir y cyfarfod hwnnw ar y cyd â'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau; a

·         chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am gyfarfod ychwanegol at ddibenion trafod ei adroddiad drafft ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

 


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 3

Dr Edward Jones, Prifysgol Bangor

Dr Helen Rogers, Prifysgol Bangor

 

Prifysgol Bangor: Gwaith craffu a sicrhau annibynnol ar ragolygon trethi datganoledig i Gymru 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Edward Jones a Dr Helen Rogers o Brifysgol Bangor ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynglŷn â’r diffiniad o atal mewn perthynas â gwario

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 2

Dr Ed Poole, Pennaeth Rhaglen, Rhaglen Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Guto Ifan, Ymchwilydd Arweiniol, Rhaglen Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 gan Dr Ed Poole, pennaeth rhaglen, Rhaglen Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; Guto Ifan, ymchwilydd arweiniol, Rhaglen Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; a David Phillips, cyfarwyddwr cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN1 – Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – Newidiadau i’r gyllideb amlinellol o flwyddyn i flwyddyn - 5 Hydref 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a Nododd y Pwyllgor Lythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20.

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd Dros Dro y Pwyllgor Cyllid - Cyllideb ddrafft 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd Dros Dro y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chyllideb ddrafft 2019-20

 


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, at Llyr Gruffydd, Cadeirydd Dros Dro y Pwyllgor Cyllid, ynghylch cyllideb ddrafft 2019-20 - 30 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 1 (Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid)

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys Cymru

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllidebu Strategol

 

Ymatebion i'r ymgynghoriad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru, Llywodraeth Cymru; a Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

 


Cyfarfod: 02/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Cyllideb Ddrafft 2019-20

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.41

 


Cyfarfod: 27/09/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Sesiwn friffio: David Eiser

David Eiser, Cynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban a Chymrawd y Ganolfan ar Newid Cyfansoddiadol

 

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar oblygiadau datganoli treth incwm yn rhannol i graffu ar y gyllideb gan David Eiser, Ymgynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban a Chymrawd y Ganolfan ar Newid Cyfansoddiadol.

 


Cyfarfod: 27/09/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyfradd Treth Incwm Cymru: Brîff Technegol

Katharine Pottinger, Cyllid a Thollau EM

Jackie McGeehan, Cyllid a Thollau EM

Andy Fraser, Trysorlys Cymru

Julian Revell, Trysorlys Cymru

 

Papur 2 - Sesiynau briffio: gwaith craffu cyn y gyllideb ddrafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor frîff technegol ar Gyfradd Treth Incwm Cymru gan:

 

·         Katharine Pottinger, Pennaeth Treth Incwm Datganoledig, CThEM;

·         Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Treth Incwm, CThEM;

·         Andy Fraser, Pennaeth y Strategaeth Dreth, Trysorlys Cymru;

·         Julian Revell, Pennaeth Dadansoddiad Cyllidol, Trysorlys Cymru.

 


Cyfarfod: 27/09/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: trafod y briffiau

Dr Ed Poole, Cynghorwr Arbenigol

 

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y briffiau.

 


Cyfarfod: 26/09/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'r Broses o Graffu ar y Gyllideb Ddrafft

Cathy Madge, Gwneuthurwr Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Eurgain Powell, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

 

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor gyflwyniad gan Eurgain Powell a Cathy Madge o Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar naratif cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 ac ar y disgwyliadau ar gyfer cyllideb ddrafft 2019-20.

 


Cyfarfod: 20/09/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/09/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Dull ar gyfer Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Papur 5 - Dull ar gyfer Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o graffu ar y gyllideb ddrafft a'r amserlen ar gyfer sesiynau tystiolaeth lafar yn ystod tymor yr hydref. Cytunodd y Pwyllgor i gynnal cyfarfod ar y cyd â'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar asesiadau effaith yn y gyllideb.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr ar y cyd â Chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip mewn perthynas â'r gyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5a Nododd y Pwyllgor y llythyr ar y cyd â Chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip mewn perthynas â'r gyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft 2019-20, gwybodaeth i wneud cais amdani gan Fyrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol

Gwybodaeth i wneud cais amdani gan Fyrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019 - 2020 – Trafod y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull gweithredu.

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019 - 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 a chrynodeb o'r trafodaethau a gafwyd mewn digwyddiad rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Dull ar gyfer Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Papur 9 - Dull ar gyfer Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

 

10.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus, a hynny yn ystod toriad yr haf, ar y cynigion ar gyfer y gyllideb ddrafft er mwyn llywio gwaith craffu’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur 1 - Gohebiaeth gan Simon Thomas, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynglŷn â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 - 21 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 28/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Dull ar gyfer Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Papur 5 - Dull ar gyfer Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20, gan gytuno:

·         i gyhoeddi crynodeb o'r trafodaethau â rhanddeiliaid yn y digwyddiad a gynhaliwyd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ar 7 Mehefin 2018;

·         i ysgrifennu at bwyllgorau polisi eraill, gan nodi nifer o themâu i graffu arnynt; ac

·         i ddarparu cyngor arbenigol ynghylch cyfradd treth incwm Cymru.

 


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 Dull o gynnal y gwaith craffu

Papur 4 - Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: dull o gynnal gwaith craffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.