Cyfarfodydd

P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/03/2021 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ddiweddariad ar y ddeiseb a chytunodd i nodi cyhoeddi'r Cynllun Aer Glân a sylwadau pellach y deisebwyr.  Yng ngoleuni boddhad y deisebwyr â llawer o gynnwys y Cynllun a natur ehangach y camau gweithredu y maent am eu gweld i wella ansawdd aer yn gyffredinol, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb ac, wrth wneud hynny:

 

o   ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig i rannu sylwadau manwl y deisebwyr, er mwyn llywio Ymchwiliad cyfredol y Pwyllgor i ansawdd aer; a

o   ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i roi’r sylwadau manwl ychwanegol am Gynllun Aer Glân Llywodraeth Cymru a'r cynigion ar gyfer Papur Gwyn ar Ddeddf Aer Glân newydd, er gwybodaeth.

 

 


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth bellach a chytunodd i aros am ganlyniad yr ymgynghoriad presennol ar y Cynllun Aer Glân drafft ar gyfer Cymru ac unrhyw newidiadau neu welliannau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu gwneud o ganlyniad, cyn trafod y ddeiseb eto.

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach o ran y ddeiseb a chytunodd i aros am gyhoeddiad Cynllun Aer Glân drafft i Gymru yn hwyrach yn 2019 cyn ystyried cymryd camau pellach ynghylch y ddeiseb.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth bellach a chytunodd i:

  • ysgrifennu at grwpiau eraill megis Cyfoeth Naturiol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i ofyn am eu barn am y ddeiseb; a
  • gofyn am bapur cyfreithiol yn egluro pwerau cyfreithiol y comisiynwyr.

 


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y deisebydd a chytunodd ar y camau a ganlyn:

 

  • ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i ofyn am ymateb i'r awgrym y dylid datganoli’r pwerau dros barthau lle na chaniateir i yrwyr adael i'w injan droi'n ddiangen i awdurdodau lleol, a'r pryderon a godwyd nad oes gan awdurdodau lleol ddigon o adnoddau i wneud gwaith monitro a gwella digonol o ran ansawdd aer lleol; ac
  • ysgrifennu at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i ofyn am ei barn ar y materion a godwyd yn y ddeiseb a pha bwerau sydd ganddi i fynd i'r afael ag effaith llygredd aer ar blant.

 

 


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd a chytunodd i aros am ymateb gan y deisebwyr i'r wybodaeth a ddarparwyd gan y Gweinidog cyn ystyried a ddylid cymryd unrhyw gamau pellach ar y ddeiseb.

 


Cyfarfod: 23/10/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a'r deisebydd a chytuno i ysgrifennu yn ôl at Weinidog yr Amgylchedd i wneud y canlynol:

 

  • gofyn am ei barn am y sylwadau manwl a wnaed gan y deisebydd, yn enwedig ar y risgiau a amlinellwyd mewn perthynas â'r darpariaethau monitro presennol; a

·         gofyn a fyddai'r awgrymiadau a wnaed yn helpu i lywio Cynllun Aer Glân i Gymru.

 


Cyfarfod: 17/07/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-825 Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd ar y camau a ganlyn:

  • ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd yn gofyn am ymateb i lythyr y Cadeirydd dyddiedig 5 Mehefin a nodi, wrth wneud hynny, siom y Pwyllgor na chafwyd ymateb i'r llythyr hwnnw o fewn yr amserlen ddisgwyliedig;
  • ceisio sylwadau o sylwedd gan y deisebwyr pan ddaw ymateb y Gweinidog i law; ac
  • ysgrifennu at CLlLC yn gofyn am fanylion y gwaith y mae awdurdodau lleol yn ei wneud i reoli ansawdd aer o amgylch ysgolion, yng ngoleuni canllawiau polisi rheoli ansawdd aer (LAQM) lleol a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017;

cyn trafod y ddeiseb drachefn cyn gynted ag y bo modd yn nhymor yr hydref.