Cyfarfodydd

Y pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth – materion gweithredol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Llythyr gan y Parchedig Gethin Rhys, Cytûn, at y Prif Weinidog: Trefniadau ar gyfer deddfwriaeth ddatganoledig cyn ar ar ôl Brexit

CLA(5)-13-19 – Papur 24 - Llythyr gan y Parchedig Gethin Rhys, Cytûn, at y Prif Weinidog, 18 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Llythyr gan Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran dros Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd: Rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

CLA(5)-13-19 – Papur 17 - Llythyr gan Robin Walker AS, 1 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

CLA(5)-12-19 – Papur 29 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 22 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Prif Weinidog at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-10-19 – Papur 43 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 20 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weiniodog at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 


Cyfarfod: 18/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Prif Weinidog : Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad cynnydd

CLA(5)-10-19 – Papur 90 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 11 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog a chytunodd i ymateb i rai pwyntiau mewn perthynas â rôl graffu’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 18/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog: Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad cynnydd

CLA(5)-10-19 – Papur 91 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 14 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor lythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 


Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 14)

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-08-19 – Papur 76 - Diweddariad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.

 


Cyfarfod: 11/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Llythyr gan y Prif Weinidog: dehongli Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 a'r Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-06-19 – Papur 32 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 7 Chwefror 2019

CLA(5)-06-19 – Papur 33 - Llythyr at y Prif Weinidog, 14 Ionawr 2019

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 12)

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Diweddariad

CLA(5)-05-19 - Papur 29 - Diweddariad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y diweddariad.

 


Cyfarfod: 07/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Llythyr gan Arweinydd y Tŷ: Rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 60 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ, 10 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 61 - Llythyr at Arweinydd y Tŷ, 15 Tachwedd 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Arweinydd y Tŷ a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am eglurder ynghylch ei dull.

 


Cyfarfod: 07/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan Fil yr UE (Ymadael): Canllawiau

CLA(5)-01-19 – Papur 65 - Canllawiau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y ddogfen ganllaw a chytunodd i'w chyhoeddi cyn gynted â phosibl.

 


Cyfarfod: 10/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 12)

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018: Diweddariad

CLA(5)-32-18 – Papur 55Y wybodaeth ddiweddaraf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.

 


Cyfarfod: 10/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Llythyr gan y Llywydd at y Prif Weinidog: rôl y Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit

CLA(5)-32-18 – Papur 48 – Llythyr gan y Llywydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth rhwng Senedd y DU a Llywodraeth y DU ynghylch llif offerynnau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

CLA(5)-31-18 – Papur 28 -  Llythyr gan Gadeiryddion y Pwyllgor Gweithdrefnau, y Pwyllgor Offerynnau Statudol Ewropeaidd a Phwyllgor Tŷ’r Arglwyddi ar gyfer Craffu ar Is-ddeddfwriaeth at bob Adran ynghylch llif offerynnau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

 

 

 

CLA(5)-31-18 – Papur 29 - Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a Chris Heaton Harris AS, at y Pwyllgor Gweithdrefnau, y Pwyllgor Offerynnau Statudol Ewropeaidd a Phwyllgor Tŷ’r Arglwyddi ar gyfer Craffu ar Is-ddeddfwriaeth ynghylch llif offerynnau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth sy'n ymwneud â llif offerynnau a wneir o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018.

 


Cyfarfod: 26/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018: Diweddariad

CLA(5)-30-18 – Paper 39 - Y wybodaeth ddiweddaraf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y diweddariad gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip.

 


Cyfarfod: 05/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Adroddiad Pwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi: Gohebiaeth: Deddfwriaeth ddirprwyedig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

CLA(5)-27-18 – Papur 27 - Adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 Llythyr gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd at Gadeirydd Pwyllgor Gweithdrefn Tŷ'r Cyffredin

CLA(5)-25-18 – Papur 2 - Llythyr oddi wrth yr Is-ysgrifennydd Seneddol ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd, 8 Hydref 2018

CLA(5)-25-18 – Papur 3 – Datganiad i'r wasg y Pwyllgor Gweithdrefnau, 10 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr a'r datganiad i'r cyfryngau.


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Diweddariad ar newidiadau i'r Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor adran 116C

CLA(5)-24-18 – Papur 8 - Papur diweddaru       

CLA(5)-24-18 – Papur 8a - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Busnes, 1 Mawrth 2018

CLA(5)-24-18 – Papur 8b – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Busnes, 12 Ebrill 2018

CLA(5)-24-18 – Papur 8c - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Busnes, 24 Ebrill 2018

CLA(5)-24-18 – Papur 8d - Adroddiad y Pwyllgor Busnes

 

Dogfennau ategol:

  • CLA(5)-24-18 - Papur 8 (Saesneg yn unig)
  • CLA(5)-24-18 - Papur 8a
  • CLA(5)-24-18 – Papur 8b (Saesneg yn unig)
  • CLA(5)-24-18 - Papur 8c
  • CLA(5)-24-18 - Papur 8d

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y papur a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes a Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 01/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

Diweddariad ar newidiadau i'r Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud ag Offerynnau Statudol Brexit

CLA(5)-23-18 – Papur 4 – Papur diweddaru (Papur i ddilyn)

CLA(5)-23-18 – Papur 4 – Atodiad 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur diweddaru ar y newidiadau arfaethedig i Reolau Sefydlog sy'n ymwneud ag Offerynnau Statudol Brexit.

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 15)

Protocol Drafft gyda Llywodraeth Cymru - Craffu ar Reoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

CLA(5)-22-18 – Papur 17 - Protocol Drafft gyda Llywodraeth Cymru (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 81

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr protocol drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Llythyr at Arweinydd y Tŷ: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 – rheoliadau a wneir o dan Atodlen 4

CLA(5)-22-18 – Papur 13 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ, 17 Medi 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 12)

Adroddiad gan Bwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin - Crynodeb

CLA(5)-21 – 18 – Paper 42 - Crynodeb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y crynodeb.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor: Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Materion Gweithredol

CLA(5)-21-18 – Papur 38 – Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU y mae arnynt angen Cydsyniad y Cynulliad: arfer yn sgil Brexit

CLA(5)-21-18 – Papur 40 - Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU y mae arnynt angen Cydsyniad y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y dull a fabwysiadwyd eisoes gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â Memoranda Caniatâd Offerynnau Statudol sy'n ymwneud â deddfwriaeth Brexit a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

Protocol Drafft gyda Llywodraeth Cymru - Craffu ar Reoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

CLA(5)-21-18 – Papur 39 – Protocol Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y protocol drafft a chytunodd ar y camau nesaf.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip ynghylch rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

CLA(5)-21-18 – Papur 28 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, 28 Awst 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Arweinydd y Tŷ, a chytunodd i ymateb i Arweinydd y Tŷ maes o law.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip ynghylch rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

CLA(5)-21-18 – Papur 27 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ, 20 Gorffennaf 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Arweinydd y Tŷ.

 


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth yn ymwneud â Phwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol

CLA(5)-19-18 – Papur 10 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip.

 


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

Y Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol: Adroddiad Drafft

CLA(5)-19-18 – Papur 11 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

Y Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol: Adroddiad drafft

CLA(5)-18-18 – Papur 14 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried fersiwn ddiwygiedig yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 11/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

Trafod y dystiolaeth: Y Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth gan Arweinydd y Tŷ.

 


Cyfarfod: 11/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Sesiwn dystiolaeth: Y Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth - materion gweithredol

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip;

William Whitely, Llywodraeth Cymru;

Owen Davies, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-16-18 – Papur 1 – Llythyr at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, 25 Mai 2018

CLA(5)-16-18 – Papur 2 – Llythyr gan yr Athro Thomas Watkin

CLA(5)-16-18 – Papur 3 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 3 Mehefin 2018

CLA(5)-16-18 – Papur 4 – Llythyr gan y Llywydd, 5 Mehefin 2018

 

CLA(5)-16-18 - Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu