Cyfarfodydd

Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

NDM7022 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Yn cymeradwyo Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

 

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7022 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47: 

Yn cymeradwyo Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

1

42

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru).


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 8 Ionawr 2019.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

Grŵp 1: Taliadau gwaharddedig – terfynu contract

3, 4, 6, 7, 8, 10, 23, 24, 1, 2

Grŵp 2: Esboniadau drafftio

5, 28

Grŵp 3: Ad-dalu taliadau gwaharddedig

55, 57

Grŵp 4: Dirymu trwyddedau

56, 58

Grŵp 5: Taliadau a ganiateir

9, 64

Grŵp 6: Blaendaliadau cadw

29, 30, 31, 36, 37, 65, 66, 38, 67, 39, 40, 41, 42

Grŵp 7: Diffygdaliadau

32, 33, 62, 34, 63, 59, 27

Grŵp 8: Pwerau gwneud rheoliadau

35, 48, 49, 52, 51, 50

Grŵp 9: Awdurdodau gorfodi

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,  20

Grŵp 10: Hysbysiadau cosb benodedig

43, 44

Grŵp 11: Awdurdodau gorfodi: rhannu gwybodaeth

45, 17, 21

Grŵp 12: Pŵer awdurdod trwyddedu i ddwyn achos troseddol

22

Grŵp 13: Cyfyngiadau ar roi hysbysiad ar gyfer meddiant

46, 54

Grŵp 14: Gwybodaeth a chanllawiau

25, 26, 47, 53

Grŵp 15: Dod i rym

60, 61

Dogfennau Ategol
Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o welliannau wedi’u didoli
Grwpio gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.02

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Derbyniwyd gwelliant 3, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 5, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

37

48

Gwrthodwyd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

37

48

Gwrthodwyd gwelliant 56.

Derbyniwyd gwelliant 7, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 9, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

37

48

Gwrthodwyd gwelliant 57.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

37

48

Gwrthodwyd gwelliant 58.

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 30, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 31, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 32, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 33, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

36

48

Gwrthodwyd gwelliant 62.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

1

9

48

Derbyniwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

2

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 63.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

1

2

48

Derbyniwyd gwelliant 64.

Derbyniwyd gwelliant 35, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 36, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 37, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

39

48

Gwrthodwyd gwelliant 65.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

39

48

Gwrthodwyd gwelliant 66.

Derbyniwyd gwelliant 38, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

39

48

Gwrthodwyd gwelliant 67.

Derbyniwyd gwelliant 39, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 41, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 42, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 11, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 12, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 13, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 43.

Derbyniwyd gwelliant 14, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 15, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Derbyniwyd gwelliant 16, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

9

48

Derbyniwyd gwelliant 17.

Derbyniwyd gwelliant 18, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 20, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 22, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 46, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 54, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 46 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 23 a 24.

Derbyniwyd gwelliant 25, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

9

48

Derbyniwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

30

48

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 51.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 50.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 59:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

0

29

48

Gwrthodwyd gwelliant 59.

Derbyniwyd gwelliant 27, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

39

48

Gwrthodwyd gwelliant 60.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

38

46

Gwrthodwyd gwelliant 61.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

NDM6910 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn canlynol:

a) adrannau 2 – 4;

b) atodlen 1;

c) adrannau 5 – 9;

d) atodlen 2;

e) adrannau 10 – 26;

f) adran 1;

g) teitl hir.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.27

NDM6910 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn canlynol:

a) adrannau 2 – 4;

b) atodlen 1;

c) adrannau 5 – 9;

d) atodlen 2;

e) adrannau 10 – 26;

f) adran 1;

g) teitl hir.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 05/12/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â Bil Rhentu Tai (Ffioedd etc.) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

 


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog dros Tai ac Adfywio

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Helen Kellaway, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Bydd y dogfennau sy’n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 7 Tachwedd 2018 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

-     Adrannau 1 i 4

-     Atodlen 1

-     Adrannau 5 i 9

-     Atodlen 2

-     Adrannau 10 i 25

-     Teitl hir.

 

Papur 1 - Rhestr o Welliannau wedi'u didoli

Papur 2 - Grwpio Gwelliannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - trafodion Cyfnod 2

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Helen Kellaway, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Mae dogfennau sy'n cyd-fynd â'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil ar y we.

 

Ar 21 Medi 2017, cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, o dan Reol Sefydlog 26.21, ar y drefn a ganlyn ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

·       Adrannau 2 i 6

·       Atodlen 1 (a gyflwynir gan adran 6)

·       Adrannau 7 i 12

·       Adran 1 (Trosolwg o'r Bil).

·       Teitl hir

 

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 30 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Leanne Wood AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Gwelliant 15 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Gwelliant 16 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Gwelliant 31 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

David Melding AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 17 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 17.

 

Gwelliant 18 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 18.

 

Gwelliant 1 (Rebecca Evans AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

 

 

Leanne Wood AC

 

 

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 19 (Leanne Wood AC).

 

Gwelliant 32 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

David Melding AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Gwelliant 51 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

David Melding AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 12 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 21 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Gwelliant 22 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Gwelliant 23 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 23.

 

Gwelliant 24 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Gwelliant 25 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 26 (Leanne Wood AC).

 

Gwelliant 52 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 52.

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 27 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 27.

 

Gwelliant 28 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 14 (Rebecca Evans AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

David Melding AC

 

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

 

Derbyniwyd gwelliant 14.

 

Gwelliant 29 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

 

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 33 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Gwelliant 34 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 34.

 

Gwelliant 7 (Rebecca Evans AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths AC

Leanne Wood AC

 

Jenny Rathbone AC

David Melding AC

 

Jayne Bryant AC

Gareth Bennett AC

 

Lee Waters AC

 

 

Derbyniwyd gwelliant 7.

 

Methodd gwelliant 35 (David Melding AC).

 

Gwelliant 36 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 36.

 

Gwelliant 37 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 38 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Gwelliant 39 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 39.

 

Gwelliant 40 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 41 (David Melding AC).

 

Gwelliant 42 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Gwelliant 43 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 44 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Gwelliant 45 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 45.

 

Gwelliant 9 (Rebecca Evans AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths AC

David Melding AC

 

Jenny Rathbone AC

Gareth Bennett AC

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

Leanne Wood AC

 

 

Derbyniwyd gwelliant 9.

 

Methodd gwelliant 46 (David Melding AC).

 

Methodd gwelliant 47 (David Melding AC).

 

Gwelliant 20 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

 

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 20.

 

Gwelliant 48 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 48.

 

Gwelliant 49 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Gwelliant 49 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 50 (David Melding AC).

 

 


Cyfarfod: 19/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Prif Weinidog: ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

CLA(5)-29-18 -Papur 17Llythyr gan y Prif Weinidog mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6.)

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - Trefn ystyried - cytundeb mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru)

NDM6851 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.21

NDM6851 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 06/11/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru)

NDM6850 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru).

Gosodwyd y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 11 Mehefin 2018.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 26 Hydref 2018.

Dogfen Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.19

NDM6850 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru).

Gosodwyd Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 11 Mehefin 2018.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 26 Hydref 2018.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - Adroddiad drafft

CLA(5)-25-18 – Papur 4 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

  • CLA(5)-25-18 - Papur 4 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn cysylltiad â Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru).

 


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - Adroddiad drafft

CLA(5)-24-18 – Papur 6 – Adroddiad drafft

CLA(5)-24-18 - Papur 7 - Dogfen Porth Asesu Effaith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a bydd yn ystyried fersiwn ddiwygiedig yn ei gyfarfod ar 15 Hydref.

 

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Huw Charles, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

 

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Memorandwm esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio; Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru; a Huw Charles, Rheolwr Bil, Llywodraeth Cymru ynghylch Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru).     

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

Trafod y Dystiolaeth: Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a thrafodwyd materion i'w cynnwys yn ei adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Emma Williams, Llywodraeth Cymru

Helen Kellaway, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-22-18 - Papur briffio

 

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru). fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm esboniadol

Datganiad ar y bwriad polisi

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr ar y cyd gan randdeiliaid mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6a Nododd y Pwyllgor y llythyr ar y cyd gan randdeiliaid mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 9

·         Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

·         Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

·         Helen Kellaway, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

·         Huw Charles, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

·       Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

·       Helen Kellaway, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

·       Huw Charles, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

 

3.2 Yn ystod y cyfarfod, cytunodd y Gweinidog Tai ac Adfywio i ddarparu'r canlynol:

·       trosolwg o'r hyn a gaiff ei gynnwys yn y canllawiau i denantiaid a landlordiaid cyn i'r Bil ddod i rym. Ymrwymwyd i ddarparu'r trosolwg hwn cyn dechrau'r gwaith o graffu ar y Bil yng Nghyfnod 2.

·       nodyn i egluro pam y mae angen y darpariaethau a geir yn y Bil ar hyn o bryd o ran yr hawl i rentu.

·       rhagor o wybodaeth am sut y bydd y Ddeddf yn cael ei gwerthuso unwaith y daw i rym.

·       eglurhad ynghylch pam nad yw'r Bil yn rhoi pwerau i awdurdodau lleol gynorthwyo deiliaid contract i adennill taliadau gwaharddedig.

 

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â’r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.7a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â’r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y materion allweddol.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 8

Gareth Williams, Rheolwr Asiantaeth Llety (Iechyd yr Amgylchedd, Llety Dros Dro, Gosodiadau Cymdeithasol a Datblygu Sector Preifat), Cyngor Sir Caerfyrddin

Jim McKirdle, Swyddog Polisi Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Jim McKirdle, Swyddog Polisi Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·       Gareth Williams, Rheolwr Asiantaeth Llety (Iechyd yr Amgylchedd, Llety Dros Dro, Gosodiadau Cymdeithasol a Datblygu Sector Preifat), Cyngor Sir Gâr

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7

Bethan Jones, Rheolwr Gweithredol, Rhentu Doeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Bethan Jones, Rheolwr Gweithredol, Rhentu Doeth Cymru

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

Matt Dicks, Cyfarwyddwr, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Matthew Kennedy, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Matt Dicks, Cyfarwyddwr, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

·         Matthew Kennedy, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

 

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3, a 4.

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

Jennie Bibbings, Rheolwr Ymgyrchoedd, Shelter Cymru

Alun Evans, Uwch-swyddog Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth, Cyngor ar Bopeth

Jamie Matthews, Uwch-swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Jennie Bibbings, Rheolwr Ymgyrchoedd, Shelter Cymru

·         Alun Evans, Uwch-swyddog Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth, Cyngor ar Bopeth

·         Jamie Matthews, Uwch-swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4. 

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

Liz Silversmith, Cyfarwyddwr yr Ymgyrch, Let Down in Wales

Cerith D. Rhys Jones, Rheolwr Materion Allanol, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr

Hannah Slater, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Generation Rent

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Liz Silversmith, Cyfarwyddwr yr Ymgyrch, Let Down in Wales

·         Cerith D. Rhys Jones, Rheolwr Materion Allanol, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr

·         Hannah Slater, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Generation Rent

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

Douglas Haig, Is-gadeirydd a Chyfarwyddwr Cymru y Gymdeithas Landlordiaid Preswyl

Chris Norris, Cyfarwyddwr Polisi ac Arfer y Gymdeithas Genedlaethol Landlordiaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Douglas Haig, Is-gadeirydd a Chyfarwyddwr Cymru y Gymdeithas Landlordiaid Preswyl (RLA)

·         Chris Norris, Cyfarwyddwr Polisi ac Arfer y Gymdeithas Genedlaethol Landlordiaid (NLA)

 

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr at y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.6.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru).

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

David Cox, Prif Weithredwr Propertymark, aelod o’r Gymdeithas Asiantaethau Gosod Preswyl

Isobel Thomson, Prif Weithredwr y Cynllun Gosod Eiddo Cenedlaethol Cymeradwy

Charlotte Burles Corbett, Rheolwr Gyfarwyddwr Parkmans, cwmni a reoleiddir gan Sefydliad Brenhinol y Syrfeywyr Siartredig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         David Cox, Prif Weithredwr Propertymark, aelod o’r Gymdeithas Asiantaethau Gosod Preswyl

·         Isobel Thomson,  Prif Weithredwr y Cynllun Gosod Eiddo Cenedlaethol Cymeradwy (NALS)

·         Charlotte Burles Corbett, Rheolwr Gyfarwyddwr, Parkmans / RICS

 

 


Cyfarfod: 21/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) – Sesiwn dystiolaeth 1

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Tai ac Adfywio

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Neil Buffin, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Huw Charles, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

 

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

·         Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

·         Neil Buffin, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

·         Huw Charles, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

 

2.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd y Gweinidog i ddarparu'r wybodaeth a ganlyn:

·         asesiad o'r dystiolaeth a drafodwyd yn San Steffan wrth graffu ar y Bil Ffioedd Tenantiaid, a oedd yn nodi cynnydd o 4.2 y cant mewn rhent yn yr Alban pan basiwyd deddfwriaeth gyfatebol o'i gymharu â gostyngiad o 0.7 y cant yn Lloegr yn ystod yr un cyfnod;

·         gwybodaeth yn nodi a yw'r ddarpariaeth yn Atodlen 2, paragraff 3, is-is-baragraff (b) yn ddigonol i ymdrin ag achosion pan fydd landlord/asiantaeth yn torri'r cytundeb hwn, yn enwedig mewn achosion pan fydd myfyrwyr yn sicrhau eiddo fisoedd cyn iddynt symud i mewn i'r eiddo hwnnw ac mae'r cytundeb yn amodol ar waith pellach gan y landlord; a

·         gwybodaeth ychwanegol yn nodi a ddylai dirwyon a roddir gan y Llysoedd i'r rhai sy'n torri rhwymedigaethau'r Bil fynd i awdurdodau lleol, fel sy'n digwydd gyda hysbysiadau cosb benodedig.

 

2.3 Ar ddiwedd y sesiwn, cytunodd y Cadeirydd y byddai'r Pwyllgor yn ysgrifennu at y Gweinidog gyda chwestiynau nas cyrhaeddwyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 21/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) – Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) – Trafod ffyrdd o weithio a chwmpas y gwaith

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Helen Kellaway, Cyfreithwraig,  Llywodraeth Cymru

Huw Charles, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ffordd o weithio a chwmpas y gwaith ynghylch y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) ar ôl trafod y materion perthnasol.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) – Sesiwn friffio dechnegol

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Helen Kellaway, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

Huw Charles, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio dechnegol ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru).

 


Cyfarfod: 12/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.45