Cyfarfodydd

P-05-818 Cyflwyno Cofrestr o Lobïwyr yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-818 Cyflwyno Cofrestr o Lobïwyr yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb yng ngoleuni bwriad y Pwyllgor Safonau i wneud rhagor o waith ar y mater hwn ac i nodi cynnig ar gyfer y Chweched Cynulliad, ynghyd â diffyg cyswllt diweddar â’r deisebwyr.

 


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-818 Cyflwyno Cofrestr o Lobïwyr yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i aros am farn y deisebwyr gyda’r bwriad o gau’r ddeiseb yn sgil bwriad y Pwyllgor Safonau i wneud gwaith pellach ar y mater hwn a nodi cynnig ar gyfer y chweched Cynulliad.

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-818 Cyflwyno Cofrestr o Lobïwyr yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad a chytunodd i aros am sylwadau pellach gan y deisebwyr ynglŷn â’r wybodaeth a roddwyd cyn ystyried a ddylid cymryd unrhyw gamau pellach ynghylch y ddeiseb.

 


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-818 Cyflwyno Cofrestr o Lobïwyr yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Safonau i ofyn:

  • am amlinelliad o unrhyw ystyriaeth y mae'r Pwyllgor wedi'i rhoi'n flaenorol i'r manteision o gyflwyno cofrestr statudol o lobïwyr yng Nghymru;
  • a wnaeth y Pwyllgor edrych ar fodelau ar gyfer cofrestru lobïwyr a ddefnyddir mewn mannau eraill, gan gynnwys Senedd Ewrop;
  • a roddwyd ystyriaeth i'r posibilrwydd o godi tâl ar unigolion neu sefydliadau i gofrestru er mwyn rheoli'r gost o gyflwyno'r mesur yma; ac
  • am wybodaeth ynghylch unrhyw waith pellach y mae'n bwriadu ei wneud ar y mater hwn.

 

 


Cyfarfod: 03/07/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-818 Cyflwyno Cofrestr o Lobïwyr yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i aros am sylwadau gan y deisebydd ar yr ymateb a gafwyd gan Gomisiwn y Cynulliad, cyn penderfynu a ddylid cymryd camau pellach ynglŷn â'r ddeiseb.