Cyfarfodydd

Addasiadau Tai

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/03/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Addasiadau Tai: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (10 Mawrth 2021)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/11/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Addasiadau Tai: Diweddariad gan Llywodraeth Cymru (22 Hydref 2020)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Addasiadau Tai: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (28 Mai 2020)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Addasiadau Tai: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (5 Gorffennaf 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Addasiadau Tai: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (1 Mawrth 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Addasiadau tai: ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

PAC(5)-26-18 Papur 1 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau yr ymateb a chytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn gofyn am ddiweddariad pellach am weithredu'r argymhellion yn ystod gwanwyn 2019.


Cyfarfod: 17/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Addasiadau Tai: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-22-18 Papur 2 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft, a chytunwyd arno, yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Addasiadau Tai: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (10 Gorffennaf 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Addasiadau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Addasiadau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 4

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-18-18 Papur 3 – Llywodraeth Cymru

 

Tracey Burke - Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

John Howells - Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Emma Williams - Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Rhoddwyd tystiolaeth i'r Aelodau gan Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus; John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio; ac Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Tai Llywodraeth Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i addasiadau tai.

5.2 Cytunodd Tracey Burke i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

5.3 Cytunodd y Pwyllgor i roi adroddiad ar ei ganfyddiadau i Lywodraeth Cymru cyn Toriad yr Haf.

 

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Addasiadau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Addasiadau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 2

PAC(5)-17-18 Papur 3 - Gofal a Thrwsio

 

Stuart Ropke – Prif Weithredwr, Cartrefi Cymunedol Cymru

Chris Jones – Prif Weithredwr, Gofal a Thrwsio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Stuart Ropke, Prif Weithredwr, Cartrefi Cymunedol Cymru a Chris Jones, Prif Weithredwr, Gofal a Thrwsio fel rhan o'i ymchwiliad i addasiadau tai.

 

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Addasiadau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-17-18 Papur 1 – Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru i Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-17-18 Papur 2 – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Jim McKirdle - Swyddog Polisi Tai CLlLC

Gaynor Toft - Rheolwr Lles y Gymuned, Cyngor Sir Ceredigion

Julian Pike – Rheolwr Tai a Diogelwch Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Jim McKirdle, Swyddog Tai CLlLC, Gaynor Toft, Rheolwr Lles Cymunedol, Cyngor Sir Ceredigion, a Julian Pike, Rheolwr Tai a Diogelwch Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful fel rhan o'i ymchwiliad i addasiadau tai.

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Addasiadau Tai: Sesiwn Dystiolaeth 3

Alicja Zalesinska – Cyfarwyddwr, Tai Pawb

Ruth Nortey – Anabledd Cymru

Rhian Stangroom-Teel– Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru), Leonard Cheshire Disability

 

Cofnodion:

5.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Alicja Zalesinska, Cyfarwyddwr, Tai Pawb, Ruth Nortey, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Anabledd Cymru, a Rhian Stangroom-Teel, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus (Cymru), Leonard Cheshire Disability fel rhan o'i ymchwiliad i addasiadau tai .

 

 


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Addasiadau Tai: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-08-18 Papur 6 – Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar addasiadau tai.

5.2 Cytunodd yr Aelodau i gynnal ymchwiliad i'r mater hwn yn ystod tymor yr haf. Cytunwyd y byddant yn cysylltu â'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau er mwyn sicrhau na fydd yr ymchwiliad hwn yn gorgyffwrdd ag unrhyw ymchwiliad y bydd y Pwyllgor hwnnw yn ei gynnal.