Cyfarfodydd

Introductions, apologies and declaration of interests

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod a nododd un ymddiheuriad gan Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd a’r Swyddog Cyfrifyddu.

1.2 Croesawodd y Pwyllgor Siwan Davies fel Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd dros dro a Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol. 

1.3 Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.


Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion cyfarfod 29 Ebrill, camau gweithredu a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 4
 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

ARAC (22-03) Papur 1 - Cofnodion Drafft 29 Ebrill 2022

ARAC (22-03) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd

2.1 Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod ar 29 Ebrill yn ffurfiol a nodwyd diweddariadau i’r camau gweithredu. 

2.2 Roedd Ed Williams wedi cael cadarnhad y byddai amserlen ar gyfer y cynllun gwresogi ardal yn cael ei chytuno o fewn wyth wythnos. Cytunodd i roi briff anffurfiol i’r Pwyllgor cyn yr hydref.

 

Cam i’w gymryd

-       Ed Williams i drefnu sesiwn friffio anffurfiol ar strategaeth a gweithgareddau cynaliadwyedd Cyngor Caerdydd.

 


Cyfarfod: 29/04/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod ar 14 Chwefror, camau gweithredu a'r materion a gododd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8
 • Cyfyngedig 9

Cofnodion:

ARAC (22-02) Papur 1 - Cofnodion drafft cyfarfod 14 Chwefror 2022

ARAC (22-02) Papur 2 - Crynodeb o'r camau gweithredu

2.1 Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Chwefror yn ffurfiol. Roedd yr holl gamau gweithredu o’r cyfarfodydd blaenorol wedi cael eu cwblhau. 

2.2 Rhoddodd y Cadeirydd ddiolch i Ed Williams am y briff ar y Strategaeth Ystadau a ddarparodd i aelodau’r Pwyllgor ar 28 Mawrth 2022.

 


Cyfarfod: 29/04/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a nododd un ymddiheuriad gan Ann-Marie Harkin, Archwilio Cymru.

1.2 Rhoddodd y Cadeirydd ddiolch i'r tîm clercio am ddwyn ynghyd pecyn da arall o bapurau, ac am eu dosbarthu hwy yn brydlon.
 

1.3 Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 


Cyfarfod: 14/02/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a chroesawodd Ed Williams yn ffurfiol i'w gyfarfod cyntaf. Nododd y Cadeirydd un ymddiheuriad gan Ann-Marie Harkin, Archwilio Cymru.

1.2 Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 


Cyfarfod: 22/11/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion cyfarfod 18 Mehefin, y camau gweithredu a'r materion a gododd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 16
 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

ARAC (05-21) Papur 1 - Cofnodion y cyfarfod ar 18 Mehefin 2021

ARAC (05-21) Papur 2 - Crynodeb o'r camau gweithredu

2.1          Roedd y Pwyllgor wedi derbyn cofnodion cyfarfod 18 Mehefin yn ffurfiol ym mis Gorffennaf ac nid oedd rhagor o sylwadau i'w nodi. Rhoddwyd sylw i'r holl gamau gweithredu a oedd yn weddill. 

 


Cyfarfod: 22/11/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1           Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a chroesawodd Ken Skates yn ffurfiol i'w gyfarfod cyntaf.

1.2           Nododd y Cadeirydd, gan y bydd Dave Tosh yn ymddeol o Gomisiwn y Senedd ym mis Ionawr 2022, mai hwn fyddai ei gyfarfod olaf. Dymunodd ymddeoliad hapus ac iach i Dave a diolchodd iddo am ei holl gymorth a chyngor dros y tair blynedd diwethaf.


Cyfarfod: 18/06/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion cyfarfod 23 Ebrill, camau gweithredu a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 22
 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

ARAC (03-21) Papur 1 - Cofnodion Drafft 24 Ebrill 2021

ARAC (03-21) Papur 2 - Crynodeb o'r camau gweithredu

2.1         Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod 24 Ebrill. Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch yr adolygiad archwilio mewnol o reoli asedau TGCh, cadarnhaodd Gareth Watts nad oedd y gwaith wedi'i gwblhau eto ac y byddai'r adroddiad yn cael ei ddosbarthu y tu allan i'r pwyllgor. Eglurodd hefyd y byddai'n gweithio gyda'r tîm Cymorth Busnes i’r Aelodau ar gwmpas y rhannu o’r adolygiad a oedd yn weddill ac y byddai'n ystyried awgrym gan Suzy i gynnwys trafodaethau gydag Aelodau sy'n ymadael.  

2.2         Nododd y Cadeirydd fod y camau gweithredu yn y tabl crynodeb wedi’u cwblhau a dywedodd fod myfyrdodau Suzy ar ei haelodaeth o'r Pwyllgor wedi'u trafod gyda Manon.

 


Cyfarfod: 18/06/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, a’r prif ffocws fyddai ystyried eitemau'n ymwneud ag Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Comisiwn. Ni chafwyd ymddiheuriadau. Roedd Suzy Davies yn bresennol yn rhinwedd ei swydd fel Comisiynydd gan nad oedd Comisiynwyr newydd y Chweched Senedd wedi'u penodi eto.  

 


Cyfarfod: 23/04/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod ar 12 Chwefror, camau gweithredu a materion sy'n codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 28
 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

ARAC (02-21) Papur 1 – Cofnodion drafft y cyfarfod ar 12 Chwefror 2021

ARAC (02-21) Papur 2 – Crynodeb o gamau gweithredu

2.1         Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod ar 12 Chwefror. Nododd y Pwyllgor y pwyntiau a ganlyn a godwyd gan Suzy:

-      (paragraff 4.3) – i gyd-fynd â’r archwiliad diweddar o brosesau i reoli asedau TGCh, bydd Gareth Watts yn llunio adroddiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddychwelyd asedau TGCh a dodrefn gan Aelodau sy’n ymadael ar ôl yr etholiad. Cytunodd y Pwyllgor y dylai hyn, lle bo hynny’n bosibl, gynnwys trafodaethau â’r Aelodau sy’n ymadael yn ogystal â’r tîm Cymorth Busnes i’r Aelodau.

-      (paragraff 5.3) – croesawodd y Pwyllgor y ffaith y bydd yr Aelodau newydd, unwaith y byddant wedi’u hethol, yn cael hyfforddiant ar seiberddiogelwch fel rhan o’r broses gynefino.

2.2         Cafodd y diweddariad ar y camau gweithredu cryno ei nodi. Mewn perthynas â cham gweithredu 6.2, roedd Ann Beynon wedi trafod ymgysylltiad y Comisiwn â’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol â Lowri Williams, Pennaeth Adnoddau Dynol a Chynhwysiant, a byddai unrhyw gamau gweithredu posibl sy’n dod i’r fei yn y maes hwn yn cael eu trafod â’r swyddogion perthnasol.

 


Cyfarfod: 23/04/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 19)

Sylwadau gan Suzy Davies AS

Cofnodion:

Eitem lafar

4.1         Croesawodd Suzy y cyfle hwn i rannu ei sylwadau â’r Pwyllgor a diolchodd i’r aelodau a’r swyddogion am fod mor groesawgar a chefnogol. Ceir crynodeb o’i sylwadau isod.

4.2         Roedd safon eithriadol o uchel y gwaith a wneir ar draws y sefydliad weithiau’n golygu ei bod yn heriol awgrymu gwelliannau. Fodd bynnag, nododd Suzy fod yna ethos o wellhad parhaus, a bod y gwaith craffu gan y Pwyllgor, yn ogystal â’r camau a gymerir i herio’r drefn, wedi gweithio’n dda. Hefyd, bu newid mawr ymhlith yr uwch reolwyr yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf a oedd wedi arwain at syniadau newydd yr oeddent i’w croesawu.

4.3         Yn ogystal â’r busnes arferol, nododd Suzy fod ymateb y Comisiwn i swmp y gwaith o ganlyniad i Brexit wedi bod yn syfrdanol, yn enwedig yr ymateb gan y Gwasanaeth Cyfreithiol a’r cymorth a roddwyd i Bwyllgorau’r Senedd.

4.4         Hefyd, gwnaeth Suzy longyfarch staff y Comisiwn am eu hymateb a’u trefniadau i sicrhau parhad busnes yn ystod y pandemig, a oedd wedi bod yn arbennig. Anogodd uwch reolwyr i barhau’n ofalus wrth drafod trefniadau i weithio o bell a gweithio mewn ffordd hybrid, oherwydd ei bod yn bosibl y byddai mwy o bobl na’r disgwyl am fod yn bresennol yn y swyddfa. Hefyd, pwysleisiodd ddatblygiad y gweithgarwch ymgysylltu, fel teithiau rhithwir o amgylch y Senedd, yr oeddent wedi gweithio’n hynod dda ac y dylent barhau yn y dyfodol.

4.5         Diolchodd Suzy i Nia Morgan am ei chymorth, yn enwedig wrth baratoi i ymddangos gerbron y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, ac am ei gallu i egluro terminoleg gyllidebol. Roedd Nia a’i thîm hefyd yn haeddu clod am y ffordd y gwnaethant reoli cyllidebau a sicrhau rhagor o dryloywder wrth gyflwyno adroddiadau, ac am gael archwiliad ‘glân’ o’r cyfrifon. Roedd yn disgwyl i’r ffocws ar werth am arian a blaenoriaethu adnoddau barhau yn ystod y Chweched Senedd.

4.6         Awgrymodd Suzy y byddai gwariant yn y sector cyhoeddus yn gyffredinol yn destun mwy o waith craffu a monitro nag erioed o’r blaen yn ystod y Chweched Senedd oherwydd y pandemig. Hefyd, nododd y byddai angen ystyried risgiau o ran disgwyliadau’r Aelodau, y Llywydd a’r cyhoedd wrth flaenoriaethu gwariant.

4.7         Gan edrych tua’r dyfodol, nododd Suzy bwysigrwydd diffinio’n glir rôl y Comisiynwyr o ran rheoli’r berthynas rhwng y Comisiwn ac Aelodau o’r Senedd, yn enwedig lle y gallai penderfyniadau ar arferion gwaith a blaenoriaethu gwariant achosi tensiwn. Mewn ymateb i gwestiynau ynghylch cyfathrebu rhwng Comisiynwyr, Aelodau a swyddogion, awgrymodd Suzy ffyrdd y gellid gwella’r broses hon, gan gynnwys rhagor o gyswllt wyneb yn wyneb a chynnig cyfleoedd i Aelodau a grwpiau gwleidyddol ymgysylltu’n fwy uniongyrchol â’r swyddogion priodol i rannu adborth.

4.8         Diolchodd y Cadeirydd i Suzy am ei dadansoddiad gonest, a dymunodd aelodau’r Pwyllgor yn dda iddi yn y dyfodol. Cytunodd Suzy i rannu nodyn mwy cynhwysfawr â’r Cadeirydd i helpu i lywio trafodaethau â’r swyddogion perthnasol yn y dyfodol.  

Camau gweithredu

·         Suzy i rannu ei sylwadau ar ei haelodaeth o’r Pwyllgor  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 19


Cyfarfod: 12/02/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion cyfarfod 20 Tachwedd, y camau i'w cymryd a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 34
 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

2.1         Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Tachwedd a nodwyd y crynodeb o’r diweddariadau ar y camau i’w cymryd. 

 


Cyfarfod: 12/02/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, gan gynnwys Steve Wyndham a oedd yn bresennol am y tro cyntaf ers cymryd lle Gareth Lucey fel Rheolwr Archwilio yn Archwilio Cymru. Nododd ymddiheuriad gan Ann-Marie Harkin a dywedodd y byddai'r sesiwn breifat flynyddol gydag Archwilio Cymru a drefnwyd ar gyfer heddiw yn cael ei hail-drefnu.

 


Cyfarfod: 20/11/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion cyfarfod 10 Gorffennaf, y camau i'w cymryd a'r materion a gododd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 40
 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

ARAC (05-20) Papur 1 - Cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2020

ARAC (05-20) Papur 2 - Crynodeb o’r camau i’w cymryd

 

2.1        Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod 10 Gorffennaf. Gofynnwyd am un pwynt eglurder o ran paragraff 2.4 ynghylch p’un a oedd cytundebau wedi'u cwblhau ar drefniadau cyllido'r Comisiwn Etholiadol yn y dyfodol a sefydlu Pwyllgor y Llywydd y byddai'n atebol i'r Senedd drwyddo. Byddai'r tîm Clercio yn sicrhau bod diweddariad yn cael ei ddosbarthu y tu allan i'r pwyllgor.

2.2        Croesawodd y Cadeirydd y cyfoeth o wybodaeth a rannwyd gydag aelodau'r Pwyllgor dros y misoedd diwethaf. Roedd y Cynghorwyr Annibynnol hefyd wedi croesawu cael eu gwahodd i'r cyfarfod holl staff, a oedd yn eu hysbysu o weithgareddau a thrafodaethau mewnol.


Cyfarfod: 20/11/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau na datganiadau o fuddiant.

 


Cyfarfod: 10/07/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod ar 15 Mehefin, y camau i'w cymryd a'r materion sy'n codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 46
 • Cyfyngedig 47

Cofnodion:

ARAC (04-20) Papur 1 – Cofnodion y cyfarfod ar 15 Mehefin 2020    

ARAC (04-20) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd

 

2.1        Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mehefin.

2.2        Wrth ymateb i gwestiwn gan y Pwyllgor, dywedodd Arwyn Jones na fu fawr o sylw yn y wasg ynglŷn â chyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Comisiwn. Ychwanegodd Manon Antoniazzi fod y cyfarfod llawn hybrid wedi cael llawer o sylw ar ITV Cymru a oedd yn gadarnhaol dros ben.

2.3        Croesawodd y Cadeirydd Siwan Davies i'r cyfarfod a fyddai'n diweddaru'r Pwyllgor ar gam gweithredu 6.4 yn ymwneud â diwygio'r Senedd, yn benodol ynghylch y trefniadau cyllido ar gyfer y Comisiwn Etholiadol yn y dyfodol. Esboniodd Siwan fod Llywodraeth Cymru wedi dweud am ei bwriad i gyflwyno deddfwriaeth bellach yr oedd ei hangen er mwyn gwneud y Comisiwn Etholiadol yn atebol i'r Senedd ac er mwyn iddo gael ei ariannu'n uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru; fodd bynnag, ni fyddai hyn yn cael ei roi ar waith mewn pryd ar gyfer etholiadau 2021. Ychwanegodd y cytunwyd ar gytundeb dros dro lle byddai Llywodraeth Cymru’n gwneud taliadau i’r Comisiwn Etholiadol.  

2.4        Disgrifiodd Siwan y broses ar gyfer cyflawni hyn a oedd yn cynnwys gwneud newidiadau i Reolau Sefydlog y Senedd (i'w gwneud yr wythnos ganlynol) i sefydlu Pwyllgor y Llywydd (i'w benodi yn nhymor yr hydref) a nodi prosesau cyllid a rheolaeth ariannol newydd. Ychwanegodd y byddai angen i gytundebau rhyngsefydliadol gael eu nodi erbyn mis Medi o ran sut y byddai’r Comisiwn Etholiadol yn cael ei ariannu ac ar gyfer ei atebolrwydd i’r Senedd (trwy Bwyllgor y Llywydd), Tŷ'r Cyffredin (trwy Bwyllgor y Llefarydd) a Senedd yr Alban.

2.5        Atgoffodd Nia Morgan y Pwyllgor am wrthwynebiad cryf y Comisiwn i'r cynigion cychwynnol ar gyfer ariannu’r Comisiwn Etholiadol drwy Gomisiwn y Senedd yn ystod y cyfnod interim hwn. Byddai’r cytundeb newydd hwn yn dileu’r goblygiadau o ran y trefniadau ar gyfer cyllideb Comisiwn y Senedd. Cytunodd y Pwyllgor fod hwn yn ganlyniad da, a nododd ymdrechion y Comisiwn i barhau â hyn o fewn amserlenni tyn trwy gynnal deialog parhaus a gofynnodd am gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd maes o law. 

2.6        Fel mater sy’n codi, gofynnodd y Cadeirydd am gynnal trafodaeth ar sut y gallai'r Pwyllgor chwarae rhan adeiladol wrth reoli risg gorfforaethol y Comisiwn ar Newid Cyfansoddiadol yn barhaus. Dywedodd ei fod wedi cael adroddiad wedi'i ddiweddaru, er gwybodaeth iddo y tu allan i'r pwyllgor yr oedd wedi ei anfon ymlaen at Ann ac Aled er gwybodaeth. Rhoddodd Siwan sicrwydd i'r Pwyllgor ynghylch y modd y mae’r Comisiwn yn rheoli’r risg sy’n gysylltiedig â Newid Cyfansoddiadol, gan gynnwys trwy gynllunio senarios ac ymgysylltu â Chomisiwn y Senedd a'r Pwyllgor Busnes, yn ogystal â thrwy sianeli gwleidyddol, gan gynnwys grŵp rhyng-seneddol.

2.7        Mewn ymateb i gwestiynau gan Ann ynghylch effaith bosibl swm y ddeddfwriaeth funud olaf yn ymwneud â Brexit a'i heffaith ar graffu ar raglen ddeddfwriaethol bresennol Llywodraeth Cymru, rhoddodd Siwan sicrwydd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2


Cyfarfod: 15/06/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion 27 Ebrill, camau gweithredu a'r materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50
 • Cyfyngedig 51

Cofnodion:

ARAC (03-20) Papur 1 - Cofnodion 27 Ebrill 2020

ARAC (03-20) Papur 2 - Crynodeb o'r camau gweithredu  

2.1         Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod 27 Ebrill.

2.2         Rhoddodd y Cadeirydd y wybodaeth ddiweddaraf am y camau i drefnu cyfarfod rhwng y Bwrdd Gweithredol a’r Cynghorwyr Annibynnol am y strategaeth ar gyfer y Chweched Senedd. Roedd trafodaethau wedi’u cynnal â Manon Antoniazzi, Dave Tosh a Chadeirydd Pwyllgor y Comisiwn ar Daliadau, Ymgysylltu a’r Gweithlu, ac roedd gwaith yn mynd rhagddo i geisio dod o hyd i ddyddiad addas ar gyfer y cyfarfod. Anogodd Ann Beynon y swyddogion i ystyried ffactorau allanol yn ystod y cyfarfod hwnnw a chytunodd y Cadeirydd y dylid ystyried ymgysylltu â phobl allanol berthnasol maes o law.

2.3         Argymhellodd y Cadeirydd y dylid nodi pwynt gweithredu 2.3 (adolygiad o seiberddiogelwch) fel un a oedd wedi’i gwblhau, gan fod Gareth Watts wedi cadarnhau y byddai’r adran TGCh yn adnewyddu ei strategaeth seiberddiogelwch cyn bo hir.

2.4         Mewn perthynas â'r gwaith ar y strategaeth gyfathrebu ddiwygiedig ar gyfer y prosiect newid enw, ac i ategu papur a gylchredwyd allan o'r pwyllgor, rhoddodd Arwyn Jones ddiweddariad i'r Pwyllgor. Oherwydd pandemig y coronafeirws, roedd cam nesaf y strategaeth yn cael ei gynllunio ar gyfer yr hydref a byddai'n cyd-fynd â chodi ymwybyddiaeth ynghylch pleidleisio yn 16 oed ac etholiadau’r Senedd yn 2021. Byddai canlyniadau arolygon gyda grwpiau ffocws yn cael eu defnyddio i lywio'r strategaeth. Ychwanegodd Arwyn fod cydweithwyr yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a'r Comisiwn Etholiadol i gydlynu gwaith ymgysylltu. Argymhellodd aelodau'r Pwyllgor y dylai swyddogion y Comisiwn barhau i gynnal cyfarfodydd ffurfiol â’r ddau sefydliad fel mater o flaenoriaeth a gofynnodd y Cadeirydd am ddiweddariadau rheolaidd gan y swyddogion. Yn y cyfamser, byddai’r broses o ailstrwythuro'r tîm cyfathrebu yn mynd rhagddi a byddai hyn yn cynnwys penodi arweinydd cyfathrebu ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a chreu tîm i ymdrin â’r cyfryngau cymdeithasol o blith y staff presennol. 

2.5         Rhoddodd Ann Beynon adborth i'r Pwyllgor ar drafodaethau yng nghyfarfod diweddar Pwyllgor Cynghori’r Comisiwn ar Daliadau, Ymgysylltu a’r Gweithlu. Trafodwyd canlyniadau arolwg PULSE diweddar, lle y gofynnwyd i staff wneud sylwadau am eu lles corfforol a meddyliol yn ystod y cyfyngiadau symud. Roedd y Pwyllgor wedi nodi'r camau lliniaru a gyflwynwyd ar ffurf polisïau, ac wedi nodi bod staff yn teimlo’u bod yn cael eu cefnogi. Ystyriwyd yr Adroddiad Blynyddol ar Amrywiaeth a Chynhwysiant hefyd, gyda thrafodaethau manwl am ystadegau anabledd a BAME y Comisiwn.  

2.6         Cafodd Comisiwn y Senedd ei longyfarch gan aelodau’r Pwyllgor am ennill statws Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl (IIP).

Camau Gweithredu

·          (2.5) Eitem reolaidd i'w chynnwys o dan faterion sy'n codi, sef bod Ann yn rhoi adborth am drafodaethau’r Pwyllgor Cynghori ar Daliadau, Ymgysylltu a’r Gweithlu.


Cyfarfod: 15/06/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a dywedodd fod ymddiheuriadau wedi dod i law gan Suzy Davies AS.

1.2         Diolchodd i’r swyddogion hefyd a’u canmol am yr ymdrech eithriadol i baratoi'r papurau yn y pecyn yn ogystal â'r papurau a gylchredwyd y tu allan i'r Pwyllgor. 

1.3         Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 


Cyfarfod: 27/04/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion 20 Ionawr, camau i'w cymryd a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 56
 • Cyfyngedig 57

Cofnodion:

ACARAC (02-20) Papur 1 - Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2020

ACARAC (02-20) Papur 2 – Crynodeb o’r camau gweithredu 

2.1        Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr.

2.2        Cytunodd aelodau'r Pwyllgor i gynnal trafodaethau pellach â swyddogion er mwyn bwrw ymlaen â’r camau yn ymwneud â mynychu cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol yn y dyfodol i drafod y strategaeth ar gyfer y Chweched Senedd, a sesiwn friffio gyda’r tîm Cymorth Busnes i'r Aelodau ar fonitro treuliau Aelodau’r Cynulliad.

2.3        Ymatebodd Gareth i gwestiynau ar amserlenni ar gyfer gweithredu argymhellion yr archwiliad o seiberddiogelwch ac o ran cynnal yr archwiliad o ddiwylliant cydymffurfio. Esboniodd Gareth, oherwydd yr aflonyddwch a achoswyd gan argyfwng y Coronafeirws (Covid-19), a'i ran wrth arwain ymateb y Comisiwn, y byddai rhywfaint o’r gwaith archwilio yn cael ei ddal yn ôl.

2.4        Gwahoddodd y Cadeirydd Arwyn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y cynllun cyfathrebu ar gyfer y prosiect newid enw. Esboniodd Arwyn, gan fod y dyddiad ar gyfer y newid enw wedi ei osod mewn deddfwriaeth, nad oedd cyfle i’w newid. Fodd bynnag, oherwydd Covid-19, roedd y digwyddiadau lansio a gynlluniwyd wedi cael eu disodli gan ddull gweithredu allweddol mwy cynnil, gyda'r posibilrwydd o lansiad mwy cadarn yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Eglurodd hefyd fod trafodaethau'n mynd rhagddynt ynghylch y cyfleoedd a ddaw yn sgil gostwng yr oedran pleidleisio i ganiatáu i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio, a byddai cofrestriadau ar gyfer hyn yn agor ar 1 Mehefin 2020 (ar gyfer etholiadau'r Senedd yn 2021) i lansio ymhellach neu i godi ymwybyddiaeth ynghylch y newid enw.

2.5        Cydnabu aelodau'r Pwyllgor y newid yn y dull o weithredu a thrafodwyd y potensial i godi ymwybyddiaeth drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys rhai Aelodau'r Cynulliad, ynghyd â defnyddio grwpiau ffocws. Mewn ymateb, nododd Arwyn gynlluniau i gynyddu arbenigedd yn y Comisiwn o ran y defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol. Nodwyd y dylid cadw'r negeseuon mor syml â phosibl i helpu'r cyhoedd i ddeall rôl y Senedd fel deddfwrfa a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

2.6        Nododd y Pwyllgor y bu ymgysylltu cynnar â rhanddeiliaid allweddol ac y byddai datganiad ysgrifenedig yn cael ei gyhoeddi gan y Llywydd ar 6 Mai.

2.7        Diolchodd y Cadeirydd i Arwyn am roi’r wybodaeth ddiweddaraf a gofynnodd iddo sicrhau bod y Pwyllgor yn cael ei hysbysu am gynlluniau cyfathrebu. Cytunwyd y byddai'r Pwyllgor yn dychwelyd at hyn yn y cyfarfod ym mis Mehefin.

Camau gweithredu

·         (2.2) y Cadeirydd a Dave i drafod gyda Chadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar Daliadau, Ymgysylltu a’r Gweithlu, ynghylch pryd y dylid trefnu cyfarfod o'r Bwrdd Gweithredol gyda Chynghorwyr Annibynnol i drafod y strategaeth ar gyfer y Chweched Senedd.

·         (2.2) y Cadeirydd a Gareth i drafod y dull gorau o ddarparu'r briff i ACARAC ar waith y tîm Cymorth Busnes i'r Aelodau a monitro treuliau Aelodau'r Cynulliad

·         (2.3) Gareth i drafod â Suzy yr amserlen ar gyfer gweithredu’r argymhellion o’r adolygiad o seiberddiogelwch  

·         (2.3) Gareth i gynghori ar amseru'r adolygiad o ddiwylliant  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2


Cyfarfod: 20/01/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion 21 Hydref, camau gweithredu a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 60
 • Cyfyngedig 61

Cofnodion:

ACARAC (01-20) Papur 1 - Cofnodion y cyfarfod ar 21 Hydref 2019

ACARAC (01-20) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd 

2.1 Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod 21 Hydref.


Cyfarfod: 21/10/2019 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion 15 Gorffennaf, camau gweithredu a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 64
 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

ACARAC (05-19) Papur 1 - Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf 2019

ACARAC (04-19) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd 

2.1        Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf.

2.2        O ran y cam gweithredu nad yw wedi'i roi ar waith ynghylch y Comisiwn Etholiadol (paragraff 2.1), roedd aelodau'r Pwyllgor wedi cael diweddariad cyn y cyfarfod.

2.3        Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r ddarpariaeth pensiwn cynyddrannol (paragraff 3.4) yn parhau i fod yn broblem mewn perthynas â chyfrifon 2019-20.

2.4        O ran y sesiwn ar y cyd a awgrymwyd gyda REWAC (paragraff 6.2), cytunwyd y dylid trefnu cyfarfod arall rhwng dau Gadeirydd y Pwyllgor, sef Manon a Dave.


Cyfarfod: 15/07/2019 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion cyfarfod 17 Mehefin, y camau i'w cymryd a'r materion a gododd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68
 • Cyfyngedig 69

Cofnodion:

ACARAC (04-19) Papur 1 - Cofnodion cyfarfod 17 Mehefin 2019

ACARAC (04-19) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd

2.1        Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod 17 Mehefin. Cwblhawyd yr holl gamau ar wahân i'r cam yn ymwneud â’r Comisiwn Etholiadol a oedd yn parhau.

2.2        Ymatebodd y Cadeirydd i gwestiwn gan Ann Beynon drwy ddweud bod trosolwg cyffredinol o ystyriaethau gan y Pwyllgor Cynghori ar Daliadau, Ymgysylltu a Gweithlu (REWAC) wedi cael ei drefnu ar gyfer cyfarfod mis Hydref.


Cyfarfod: 17/06/2019 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion 25 Mawrth, camau gweithredu a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 72
 • Cyfyngedig 73

Cofnodion:

ACARAC (03-18) Papur 1 - Cofnodion cyfarfod 25 Mawrth 2019

ACARAC (03-19) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd

2.1        Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mawrth. Cafodd y camau gweithredu eu cwblhau neu roeddent yn parhau.

2.2        Cam gweithredu 3.4 (strategaeth gaffael): Cafodd Dave Tosh a Jan Koziel, Pennaeth Caffael, nifer o drafodaethau cynhyrchiol â Siambr Fasnach De Cymru ynghylch rhwystrau posibl i gwmnïau dendro am gontractau. Awgrymodd Ann Beynon y dylai'r trafodaethau hyn barhau, ac y dylid cynnwys Gareth Watts lle bo angen. Croesawodd y Cadeirydd y diweddariad a'r ffaith y byddai trafodaethau'n parhau gyda sefydliadau eraill. Cytunodd y Pwyllgor i ystyried y mater eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.


Cyfarfod: 25/03/2019 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Chwefror, y camau i'w cymryd a'r materion sy'n codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 76
 • Cyfyngedig 77

Cofnodion:

ACARAC (02-19) Papur 1a - Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Chwefror  2019   

ACARAC (02-19) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd

2.1        Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Chwefror.

2.2        Cam 2.2 (Cronfa Gyfunol Cymru): Roedd Gareth wedi cwrdd â'r Dirprwy Gyfarwyddwr newydd sy'n gyfrifol am y Gronfa yn Llywodraeth Cymru ar 21 Mawrth a oedd wedi cytuno i gyfnewid gwybodaeth er mwyn osgoi’r problemau a gododd y llynedd. Croesawodd y Cadeirydd y wybodaeth hon a diolchodd i Gareth am ei ymdrechion.

 


Cyfarfod: 11/02/2019 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 80
 • Cyfyngedig 81

Cofnodion:

ACARAC (01-19) Papur 1 - Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 2018

ACARAC (01-19) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd

2.1     Yn amodol ar un pwynt bach o eglurhad mewn perthynas â Chronfa Gyfunol Cymru, cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod ar 26 Tachwedd.

2.2     Cam Gweithredu 2.2 (Cronfa Gyfunol Cymru): Roedd Gareth wedi bod mewn cysylltiad â'i gymheiriaid yn Llywodraeth Cymru a oedd eto i gadarnhau dyddiad i gyfarfod. Byddai Gareth yn rhoi diweddariad cyn y cyfarfod nesaf. Anogodd y Cadeirydd Gareth i fynd ar drywydd hyn.

2.3     Cam Gweithredu 5.1 (Adolygiad Digwyddiadau): Nododd Gareth fod cynnydd da yn cael ei wneud yn erbyn y cynllun gweithredu cyfathrebu a'r buddion yn cael eu gwireddu a chytunwyd i ddosbarthu manylion ymhellach i aelodau ar gyfer eu trafod yn y cyfarfod nesaf.

Camau i'w cymryd

      (2.2) Gareth Watts i roi diweddariad ar drafodaethau â Llywodraeth Cymru ynghylch Cronfa Gyfunol Cymru.

      (2.3) Gareth Watts i ddosbarthu manylion pellach am gynnydd yn erbyn y cynllun gweithredu Adolygiad Digwyddiadau. 

 


Cyfarfod: 26/11/2018 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion 9 Gorffennaf a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 84
 • Cyfyngedig 85

Cofnodion:

ACARAC (05-18) Papur 1 - Cofnodion 9 Gorffennaf 2018        

ACARAC (05-18) Papur 2 – Crynodeb o'r camau gweithredu

2.1        Gydag un newid bach, cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod ar 9 Gorffennaf. 

2.2     Cam gweithredu 4.3 (Cronfa Gyfunol Cymru): Cadarnhaodd Gareth Watts fod Dirprwy Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi rhoi barn ddiamod ar gyfrifon Derbyniadau a Thaliadau Cronfa Gyfunol Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018.  Cyfeiriodd Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cronfa Gyfunol Cymru at y mater a drafodwyd gan y Pwyllgor yn flaenorol, a dywedodd y byddai trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru, Comisiwn y Cynulliad, ac Archwilydd Cyffredinol Cymru yn parhau er mwyn penderfynu a oedd angen i Lywodraeth Cymru gymryd unrhyw gamau pellach i sicrhau bod y mater hwn yn cael ei ddatrys.  Byddai Gareth yn rhan o'r trafodaethau ac yn rhoi diweddariad i'r Pwyllgor. Ailategodd Gareth Lucey, o safbwynt Comisiwn y Cynulliad a thimau archwilio Cronfa Gyfunol Cymru, nid oedd unrhyw anghysondeb o ran taliadau cyflog y Comisiynydd Safonau. 

2.3     Cam gweithredu 5.8: Bydd y tîm Clercio yn ymgynghori ag aelodau'r Pwyllgor ynglŷn â'r flaenraglen waith.

2.4     Cam gweithredu 6.4 (diweddariad ar brosiect y system gyllid): bellach wedi'i ddisodli, bydd Uwch-swyddog Cyfrifol y prosiect yn cael ei wahodd i gyfarfod ACARAC ym mis Chwefror.

Camau gweithredu

      Bydd Gareth Watts yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Gronfa Gyfunol Cymru.

      Bydd y tîm Clercio yn rhannu'r Flaenraglen Waith gydag aelodau'r Pwyllgor er mwyn sicrhau bod y dyddiadau yn addas ac i wahodd awgrymiadau ar gyfer eitemau agenda yn y dyfodol.

      Bydd y tîm Clercio yn gwahodd Uwch-swyddog Cyfrifol prosiect y system gyllid i'r cyfarfod ym mis Chwefror er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ar gam 3.  

 


Cyfarfod: 09/07/2018 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 88
 • Cyfyngedig 89

Cofnodion:

ACARAC (04-18) Papur 1 - Cofnodion cyfarfod 18 Mehefin 2018

ACARAC (04-18) Papur 2 – Crynodeb o’r camau gweithredu

2.1     Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mehefin. 

2.2     Diolchodd y Cadeirydd i Dave Tosh am ddosbarthu copi o adroddiad SIRO diwygiedig a oedd bellach yn cynnwys y paratoadau ar gyfer y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) ac ystadegau ynghylch seiber-ddiogelwch. Nid oedd unrhyw gamau gweithredu eraill heb eu cymryd.

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 92
 • Cyfyngedig 93

Cofnodion:

ACARAC (03-18) Papur 1 - Cofnodion 23 Ebrill 2018

ACARAC (03-18) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd

2.1     Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod 23 Ebrill yn amodol ar un newid a fyddai'n cael ei wneud cyn cyhoeddi. 

2.2     Cadarnhaodd Gareth Watts fod cam 6.4 (ystyried cyfeirio at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a'r Pwyllgor Cyllid ar Fap Sicrwydd y Comisiwn) yn rhan o adolygiad ehangach o sicrwydd a byddai diweddariad yn cael ei rannu â'r Pwyllgor yn yr hydref. 

 


Cyfarfod: 23/04/2018 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion 5 Chwefror 2018 a camau i’w cymryd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 96
 • Cyfyngedig 97

Cofnodion:

ACARAC (02-18) Papur 1 - Cofnodion 5 Chwefror 2018

ACARAC (02-18) Papur 2 – Crynodeb o’r camau i’w cymryd

2.1        Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Chwefror a chafodd y camau gweithredu, a nodwyd ym mhapur 2, eu nodi.

 


Cyfarfod: 05/02/2018 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion a materion yn codi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 100
 • Cyfyngedig 101

Cofnodion:

ACARAC (01-18) Papur 1 - Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Tachwedd 2017

ACARAC (01-18) Papur 2 – Crynodeb o’r camau gweithredu

2.1        Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Tachwedd a nodwyd y wybodaeth ddiweddaraf am y camau a nodwyd ym mhapur 2.  

2.2     Mewn perthynas â phwynt gweithredu 2.3 (triniaeth o Gyflog Archwilydd Cyffredinol Cymru), roedd Gareth Watts yn disgwyl manylion ynghylch yr hyn yr oedd ei angen o ran sicrwydd pellach i'r Ysgrifennydd Parhaol yn dilyn cyfarfodydd yr oedd ef a Nia Morgan wedi'u cynnal â swyddogion Llywodraeth Cymru dros doriad yr haf. Roedd y Pwyllgor yn pryderu y gallai hyn fod yn broblem os na fyddai wedi'i gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Byddai Gareth yn parhau i fynd ar ôl Llywodraeth Cymru ar y mater hwn ac yn diweddaru'r Pwyllgor maes o law.

2.3     O ran pwynt gweithredu 6.1 (Diogelwch Seiber), cytunwyd y câi swyddogion o TGCh eu gwahodd i ddod i'r cyfarfod ym mis Ebrill i roi diweddariad i'r Pwyllgor ar wendidau seiber a chynlluniau ymateb. 

Camau i’w cymryd

-         Pennaeth TGCh a/neu Bennaeth Seilwaith a Rheoli Gweithrediadau i ddod i gyfarfod mis Ebrill i roi diweddariad i'r Pwyllgor ar ddiogelwch seiber.    

 


Cyfarfod: 05/02/2018 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1     Datganodd Eric Gregory ei fod yn dal i fod yn rhan o'r tîm gweithredu ar gyfer yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. 

1.2     Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau eraill.

 


Cyfarfod: 18/07/2017 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1        Datganodd Eric Gregory ei fod yn gynrychiolydd busnes ar gyfer yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.  

1.2        Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau eraill.

 


Cyfarfod: 18/07/2017 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cofnodion

Cofnodion:

ACARAC (04-17) Papur 1 - Cofnodion cyfarfod 19 Mehefin 2017

ACARAC (04-17) Papur 2 – Crynodeb o’r camau gweithredu

2.1        Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2017 a chafodd y wybodaeth ddiweddaraf am gamau gweithredu, a nodwyd ym mhapur 2, ei nodi.   

2.2        O ran pwynt gweithredu 5.3 (Ystyried dulliau o gyfleu penderfyniadau'r Bwrdd Adnoddau a Buddsoddi yn ehangach), cytunwyd mewn diwrnod i ffwrdd diweddar y Bwrdd Rheoli, y byddai Nia Morgan yn briffio Suzy Davies yn ystod eu cyfarfodydd dal i fyny.  Byddai'r Bwrdd Rheoli hefyd yn cael diweddariadau a'r cyfle i gyfrannu at y flaenraglen waith. 

2.3        Pwynt gweithredu 5.3 (Rhannu canlyniadau strwythurau llywodraethu ar ôl diwrnod i ffwrdd y Bwrdd Adnoddau a Buddsoddi). Cadarnhaodd Dave Tosh y byddai cylch gorchwyl y Bwrdd Rheoli a'r Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau yn cael eu hadolygu i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn addas at y diben a'u bod yn nodi'n fanwl gywir swyddogaeth arbennig pob Bwrdd o fewn trefniadau llywodraethu'r Comisiwn.  Eglurodd Dave hefyd, fel rhan o'r ymarfer hwn eu bod hefyd yn adolygu aelodaeth pob Bwrdd.  Cytunodd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor gyda chylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer y Bwrdd Rheoli a'r Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau.

2.4        Trafododd Suzy Davies, Manon Antoniazzi a Nia Morgan bwynt gweithredu 8.1 (Briffio ACARAC yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Cyllid).  Roeddent wedi egluro i'r Pwyllgor Cyllid y broses tu ôl i broffilio'r gyllideb a'r gwaith cynllunio a chraffu sy'n digwydd yn ystod y broses o bennu'r gyllideb.  Mewn ymgais i wella tryloywder, gofynnodd y Pwyllgor Cyllid fod y Comisiwn yn amcangyfrif y tanwariant yn erbyn y Penderfyniad yn ystod 2018-19 ac yn llunio rhestr fanwl o feysydd posibl o wariant a blaenoriaethu. Gofynnodd y Pwyllgor Cyllid i'r wybodaeth hon gael ei chynnwys yn nogfen y gyllideb i'w gosod erbyn 30 Medi 2017. 

2.5        Hysbysodd Suzy ACARAC fod rhestr wedi'i blaenoriaethu o brosiectau buddsoddi ar gyfer 2018-19 ar hyn o bryd, ond ei bod yn anodd rhagweld y gwariant gwirioneddol yn ystod 2018-19 oherwydd y tirlun gwleidyddol sy'n newid.  Byddai amcangyfrif o'r gwarged tebygol hefyd yn cael ei gynnwys yn nogfen y gyllideb ar gyfer 2018-19, ond nododd Nia na nodwyd unrhyw batrwm clir o ddefnydd o'r gyllideb yn y blynyddoedd blaenorol ac y byddai'n anodd darparu rhagolwg cywir. 

2.6        Trafododd Dave gyfeiriad risg corfforaethol ICT16 (Bygythiadau seiber ​​- Amddiffyn, Canfod ac Ymateb) a oedd wedi'i ddiwygio i fod yn fwy penodol ac ystyrlon.  Hysbysodd y Pwyllgor yn dilyn yr achos diweddar yn San Steffan, fod neges at bob rhan o'r sefydliad wedi'i hanfon yn atgoffa'r holl ddefnyddwyr i fod yn wyliadwrus ac i roi gwybod am unrhyw beth amheus i ddesg gwasanaeth y tîm TGCh. 

2.7        Cafwyd trafodaeth bellach ar yr angen parhaus i'r Aelodau a staff cymorth fod yn ymwybodol o'u gweithredoedd yn ymwneud â diogelwch seiber.  Cytunodd Suzy i Gomisiynwyr fod yn rhan o'r gwaith o annog eu pleidiau i fod yn rhagweithiol wrth hyfforddi a  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2