Cyfarfodydd

Wrth eich gwaith: rhianta a chyflogaeth yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch y data cydraddoldeb a gyhoeddwyd gan gyrff cyhoeddus Cymru - 4 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch y data cydraddoldeb a gyhoeddwyd gan gyrff cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd ac Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ar y pryd mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth rhwng y Cadeirydd ac Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ar y pryd mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru – trafod ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Ymchwiliad i feichiogrwydd mamolaeth a gwaith yng Nghymru – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1.      Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar yr ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 21/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru – Trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y materion allweddol sydd i'w cynnwys yn ei adroddiad.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ynghylch beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ynghylch beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith.

 


Cyfarfod: 07/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith.


Cyfarfod: 07/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith.

 


Cyfarfod: 07/06/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y prif faterion.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 9

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Owain Lloyd, Is-Gyfarwyddwr, Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

·         Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

·         Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi, Llywodraeth Cymru

·         Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Gofal Plant, Chwarae a Blynyddoedd Cynnar, Llywodraeth Cymru

 

2.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol i ddarparu dadansoddiad cychwynnol o gynlluniau peilot y cynnig Gofal Plant.

 

2.3 Yn ystod y sesiwn cytunodd Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip i ddarparu data ar fenywod yn y diwydiannau STEM, yn enwedig recriwtio a chadw ar ôl absenoldeb mamolaeth.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2 a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol ac at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip ynghylch materion a godwyd yn ystod y sesiwn.

 


Cyfarfod: 09/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2 a 5

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 5. 

 


Cyfarfod: 09/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 8

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Marcella Maxwell, Pennaeth Cynllun Gweithredu ar yr Economi, Llywodraeth Cymru

Rachel Garside-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflogadwyedd a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

·         Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

·         Marcella Maxwell, Pennaeth Gweithredu'r Cynllun Gweithredu Economaidd, Llywodraeth Cymru

·         Rachel Garside-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflogadwyedd a Sgiliau, Llywodraeth Cymru

 

5.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth i ddarparu:

·         canran y patrymau gweithio hyblyg, a nifer y dynion sy'n manteisio ar absenoldeb a rennir gan rieni, yn Llywodraeth Cymru;

·         nodyn ynghylch unrhyw hyfforddiant ar recriwtio diduedd y gellir ei gynnig i fusnesau bach fel rhan o'r Contract Economaidd.

 

 


Cyfarfod: 09/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 7

Alison Thomas, Swyddog Cysylltiadau Cyflogeion, Ffatri Foduron Pen-y-bont ar Ogwr, Ford

Vicki Spencer-Francis, Rheolwr Gyfarwyddwr a Sylfaenydd, Cowshed

Alex Currie, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Go Compare

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Allison Thomas, Swyddog Cysylltiadau Gweithwyr, Peiriannau Injan Pen-y-bont ar Ogwr, Ford

·         Vicki Spencer-Francis, Rheolwr Gyfarwyddwr a Sylfaenydd, Cowshed

·         Alex Currie, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Go Compare

 

 

 

 


Cyfarfod: 03/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 3.


Cyfarfod: 03/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 6

Anna Whitehouse, Sylfaenydd, Mother Pukka

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Anna Whitehouse, Sylfaenydd, Mother Pukka

 

3.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Anna Whitehouse i roi ystadegau y mae wedi'u casglu gan ei dilynwyr wrth baratoi at y sesiwn, yn ogystal ag enghreifftiau o ymarfer gan fusnesau.


Cyfarfod: 03/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch beichiogrwydd, mamolaeth a gweithio yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gweithio yng Nghymru.


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Nodiadau trafodaethau grwpiau ffocws mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.a Nododd y Pwyllgor nodiadau trafodaethau'r grwpiau ffocws.

 


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.

 


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 5

Dilwyn Roberts-Young, Is-Ysgrifennydd Cyffredinol, UCAC

Jenny Griffin, Trefnydd Ardal, Unsain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Dilwyn Roberts-Young, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol, UCAC

·         Jenny Griffin, Trefnydd Ardal, Unsain

 

3.2        Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd UCAC i ddarparu'r adroddiad o'r gwaith a wnaed yn San Steffan mewn perthynas ag athrawon sy'n gweithio yn hwyrach yn eu bywydau, oherwydd newidiadau i bensiynau.

 

3.3     Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd UCAC ac Unsain i ddarparu:

·         enghreifftiau o arfer da o ran cyngor gyrfa gan gyflogwyr;

·         eu barn ar effaith awtomeiddio ar rôl athrawon, gan gynnwys unrhyw werth a roddir yn y dyfodol ar agwedd ofalgar y rôl.

 


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 4

Sarah Rees, Cyfarwyddwr, Career Women Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Sarah Rees

 

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru – trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 3

Emma Webster, Cyd Prif Swyddog Gweithredol ac Uwch Gyfreithiwr, Your Employment Settlement Service

James Moss, Partner, Slate Legal

Bethan Darwin, Partner, Thompson Darwin Law

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Emma Webster, Cyd Prif Swyddog Gweithredol ac Uwch Gyfreithiwr, Your Employment Settlement Service

·         James Moss, Partner, Slate Legal

·         Bethan Darwin, Partner, Thompson Darwin Law

 

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 2

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

·         Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

 

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Alison Parken, Aelod o Bwyllgor Cymru, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Rosalind Bragg, Cyfarwyddwr, Maternity Action

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Dr Alison Parken, Aelod o Bwyllgor Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

·         Rosalind Bragg, Cyfarwyddwr, Maternity Action

 

2.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i ddarparu:

·         trosolwg o'r mesurau cyfreithiol i ddiogelu menywod rhag gwahaniaethu o ganlyniad i feichiogrwydd a mamolaeth.

 

2.3 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Maternity Action i ddarparu:

·         enghreifftiau o arfer da o wledydd eraill lle y mae cyflogwyr yn cynnal perthnasoedd cadarnhaol â gweithwyr yn ystod eu beichiogrwydd a'u cyfnod mamolaeth;

·         atebion ysgrifenedig i gwestiynau nad oedd amser i'w gofyn yn ystod y cyfarfod, gan gynnwys:

– a yw cyngor ar yrfaoedd wedi ei deilwra'n ddigonol i helpu menywod sy'n ymuno â’r byd gwaith neu'n dychwelyd iddo ar ôl cael plentyn;

– sut y gall rhaglenni cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru gefnogi mamau hunangyflogedig;

– unrhyw wybodaeth bellach ar y Cynllun Gweithredu Economaidd a'r Cynllun Cyflogadwyedd.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Ymchwiliad i Feichiogrwydd, Mamolaeth a Gwaith yng Nghymru: Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 103 , View reasons restricted (9/1)
 • Cyfyngedig 104
 • Cyfyngedig 105
 • Cyfyngedig 106
 • Cyfyngedig 107
 • Cyfyngedig 108
 • Cyfyngedig 109
 • Cyfyngedig 110
 • Cyfyngedig 111
 • Cyfyngedig 112
 • Cyfyngedig 113
 • Cyfyngedig 114
 • Cyfyngedig 115
 • Cyfyngedig 116
 • Cyfyngedig 117
 • Cyfyngedig 118

Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru - trafod yr opsiynau o ran ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn cytuno ar ei opsiynau ymgysylltu ar gyfer yr ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 25/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Ymchwiliad i Feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith: trafod y cylch gorchwyl a'r ymdriniaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor ei gylch gorchwyl a'i ymdriniaeth o'r ymchwiliad a chytunodd arnynt.

 


Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 16 - Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Jean White, Prif Swyddog Nyrsio

Liz Davies, Uwch-swyddog Meddygol

Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion.