Cyfarfodydd

Senedd Business

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 27/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Penderfyniadau yn codi o weithdrefnau brys

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Yn y cyfarfod yr wythnos diwethaf, cytunodd y Rheolwyr Busnes i argymell creu Rheol Sefydlog 34 newydd, i ddarparu ar gyfer gweithdrefnau brys yn ymwneud â pharhad busnes yn ystod y sefyllfa bresennol. Cytunodd y Cynulliad i'r Rheol Sefydlog newydd ddydd Mawrth, a gwnaeth y Pwyllgor Busnes y penderfyniadau canlynol yn unol â'r darpariaethau newydd:

 

Pleidleisio yn y Cyfarfod Llawn a Cworwm:

 

Mae Rheolau Sefydlog 34.9 a 34.10 yn darparu ar gyfer pleidleisio wedi'i bwysoli yn y Cyfarfod Llawn, a chworwm gostyngedig o 4. Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai unrhyw bleidleisiau yn y Cyfarfod Llawn barhau ar y sail hon nes bydd hysbysiad pellach.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes, lle defnyddir pleidleisio wedi'i bwysoli, y cynhelir y pleidleisiau trwy alw rhestr bresenoldeb, am resymau'n ymwneud ag ymarferoldeb a thryloywder.

 

Hygyrchedd y Cyfarfod Llawn:

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes, ar gyfer cyfarfodydd rhithwir, y dylid llacio'r gofyniad i ddarlledu yn unol â Rheol Sefydlog 34.16. Fodd bynnag, cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylid sicrhau bod recordiad o'r cyfarfod ar gael trwy sianeli darlledu arferol y Cynulliad cyn gynted â phosibl ar ôl y cyfarfod, a bod cofnod o'r trafodion yn cael ei gyhoeddi fel arfer.

 

Cwestiynau Llafar y Cynulliad:

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.18, cytunodd y Pwyllgor Busnes na ddylid trefnu unrhyw Gwestiynau Llafar y Cynulliad nes y rhoddir hysbysiad pellach.

 

Ystyried Offerynnau Statudol:

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai Rheolau Sefydlog 21.2 a 21.3 yn cael eu datgymhwyso ac y byddai'r Cynulliad yn ymgymryd ag unrhyw swyddogaethau perthnasol hyd nes y rhoddir hysbysiad pellach. Bydd swyddogion yn darparu nodyn ar sut y bydd hyn yn gweithio'n ymarferol ar gyfer y cyfarfod nesaf.

 

 

 

 


Cyfarfod: 27/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 23/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 7

Cofnodion:

Er mwyn hwyluso busnes hanfodol yn ystod yr achosion o COVID-19, roedd y mwyafrif o Reolwyr Busnes o blaid Senedd frys lai ar gyfer cyfarfodydd y Cyfarfod Llawn yn y dyfodol. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bwysoli pleidleisiau, ar fodel y Pwyllgor Busnes. Cytunodd y Rheolwyr Busnes  i weithio gyda’u grwpiau er mwyn lleihau niferoedd ymhellach (6 llywodraeth, 3 Ceidwadwyr, 2 Plaid Cymru, 1 Brexit), a lleihau’r cworwm ar gyfer y Cyfarfod Llawn i 4. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i argymell bod angen diwygio’r Rheolau Sefydlog er mwyn hwyluso’r holl benderfyniadau hyn, a chrynhoi’r holl Reolau Sefydlog newydd a brys cyfredol mewn un Rheol Sefydlog newydd Rhif 34.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai’r Llywydd ysgrifennu at aelodau annibynnol yn eu hysbysu bod y grwpiau gwleidyddol bellach yn dogni ar bresenoldeb yn y Cyfarfod Llawn, a’u hanog i ddilyn y drefn honno. Bydd y Llywydd hefyd yn nodi y bydd yn galw Aelodau annibynnol yn gymesur â’u cynrychiolaeth.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ganslo toriad y Pasg, a threfnu Cyfarfod Llawn bob dydd Mawrth am y dyfodol agos; y Pwyllgor Busnes fydd yn penderfynu bob dydd Gwener cyn hynny a fydd pob Cyfarfod Llawn yn cael ei gynnal. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i argymell atal y rhannau hynny o’r Rheolau Sefydlog sy’n ei gwneud yn ofynnol i Gwestiynau i’r Prif Weinidog, Cwestiynau Llafar i’r holl Weinidogion a Chwestiynau i’r Comisiwn gael eu cynnal bob wythnos / pedair wythnos. Ni fydd unrhyw gyfyngiadau ar y Cwestiynau Ysgrifenedig, ond bydd hyn yn cael ei adolygu.

 

Gofynnodd y Llywydd i swyddogion ganfod a fyddai’n bosibl cynnal cyfarfod brys o’r Senedd o bell.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i argymell newidiadau i’r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu’r Llywydd i alw’r Senedd yn ôl gyda chytundeb y Pwyllgor Busnes.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i argymell newidiadau i’r Rheolau Sefydlog er mwyn dileu’r gofyniad i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ystyried offerynnau statudol a chyflwyno adroddiad arnynt. Gallai’r Senedd frys drafod unrhyw wybodaeth y byddai’r Pwyllgor wedi’i gael fel arfer gan swyddogion. Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd na ddylai’r pwyllgorau gwrdd bellach.

 

 


Cyfarfod: 23/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 18/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 18/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Trefniadau Busnes Dros Dro mewn ymateb i Fesurau Coronafeirws


Cyfarfod: 10/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Senedd Clwyd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 16

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr amserlen amlinellol arfaethedig ar gyfer yr wythnos yn cychwyn ar 8 Mehefin, sy'n gyson ag amserlenni arferol y pwyllgorau a'r Cynulliad, y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Busnes. Cytunwyd hefyd i gynnal y gymhareb arferol o fusnes y llywodraeth a busnes nad yw'n fusnes y llywodraeth ar gyfer y ddau Gyfarfod Llawn, ar 9 a 10 Mehefin.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes opsiynau ar gyfer y mathau o fusnes, nad yw'n fusnes y llywodraeth, a gaiff ei amserlennu yn ystod y ddau Gyfarfod Llawn a gaiff eu cynnal yng ngogledd Cymru ar 9 a 10 Mehefin a chytunwyd i:

 • amserlennu dadl y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ond gan ofyn i'r Pwyllgor a fyddai'n fodlon â slot 30 munud;
 • trefnu Dadl Aelod a gwahodd Aelodau i gyflwyno cynigion i'w dewis;
 • cynnal pleidlais Dadl Fer bwrpasol ar gyfer yr wythnos honno, yn hytrach na'i chynnwys yn y balot tymhorol;
 • amserlennu 60 neu 90 munud o amser i wrthblaid, gyda grwpiau gwrthbleidiau i drafod y tu allan i'r Pwyllgor Busnes sut y gallai'r amser hwnnw gael ei ddyrannu a'i ddefnyddio.

 

 


Cyfarfod: 10/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Senedd Clwyd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 21

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i drafod â'u grwpiau a chynrychiolwyr y Comisiwn i ganfod a oes awydd i ymestyn yr amserlen arfaethedig i gynnwys dydd Iau, a/neu newid yr amseroedd a ddyrennir ar gyfer y cyfarfod llawn. Bydd y Rheolwyr Busnes yn dychwelyd at y papur ar ôl hanner tymor.

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Dyddiadau Toriad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Business Managers confirmed the recess dates for Whitsun Half Term and Summer Recess 2020, and agreed the provisional recess dates for October Half Term and Christmas Recess 2020. They noted that the fact of Christmas and New Year’s Day falling on a Friday meant that the recess period would fall later than has recently been the case.

 

 


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 26/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Trefniadau Cyflwyno

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 31

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes y trefniadau ar gyfer cyflwyno busnes y cyfarfod llawn a gwelliannau yn ystod cyfnod toriad y Nadolig a chytunwyd ar y trefniadau ar gyfer cyflwyno cwestiynau ysgrifenedig y Cynulliad.

 

 

 

 


Cyfarfod: 26/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Trefniadau cyflwyno yn ystod toriad yr haf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes y trefniadau ar gyfer cyflwyno busnes y cyfarfod llawn yn ystod cyfnod toriad yr haf a chytunwyd ar y trefniadau ar gyfer cyflwyno cwestiynau ysgrifenedig y Cynulliad.

 

 


Cyfarfod: 18/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 43

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur, a chytunodd Caroline Jones i gadarnhau dewisiadau plaid Brexit ar ôl eu cyfarfod grŵp y bore yma.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Dai Lloyd AC

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 48

Cofnodion:

Ar gais yr Aelod, cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn ar gyfer 19 Mehefin mewn perthynas â Rheoliadau y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019.

 

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 51

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i leihau maint y saith pwyllgor polisi a deddfwriaeth wyth-Aelod i chwe Aelod yr un. Gofynnwyd i swyddogion ysgrifennu at Blaid Brexit ac Aelodau Annibynnol i ofyn am eu dewisiadau ar gyfer y lleoedd sy'n weddill ar Bwyllgorau.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd y dylai dyraniad amser y Cyfarfod Llawn i grwpiau gwrthbleidiau ddilyn y gymhareb 11:10:4, er mwyn cynnal adlewyrchiad manwl o faint cymharol y grwpiau.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes fod y Llywydd wedi cytuno i ganiatáu i Grŵp Brexit ofyn dau gwestiwn Arweinydd i'r Prif Weinidog, ac enwebu tri Gweinidog i ofyn dau gwestiwn llefarydd iddynt.

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Mick Antoniw: Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 58

Cofnodion:

The Committee considered the letter and received oral legal and procedural advice at the meeting of 21 May. Business Managers agreed to defer a decision until their next meeting and to consult with their groups in the meantime.Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 61

Cofnodion:

Business Managers discussed the paper and agreed to continue discussions outside of the Committee and return to the matter at the next meeting.

 


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Aelodaeth Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 66
 • Cyfyngedig 67

Cofnodion:

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i barhau â thrafodaethau y tu allan i'r Pwyllgor a dychwelyd at y mater yr wythnos nesaf.

 

 

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 70

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i barhau â thrafodaethau y tu allan i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amseru ar gyfer dadleuon 30 munud y gwrthbleidiau yn y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 73

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i ddychwelyd ato yr wythnos nesaf ar ôl ymgynghori â'u grwpiau.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Derbyniadwyedd cynigion

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 78

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur.

 


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Cais i drefnu dadl ar NNDM7031

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 83

Cofnodion:

Cytunodd Rheolwyr Busnes i'r cais a chytunodd i ddychwelyd at y mater ar ôl toriad y Pasg.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Sesiwn ar y Cyd rhwng y Cynulliad a Senedd Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 86

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i eitem fusnes ar y cyd rhwng Senedd Ieuenctid Cymru a'r Cynulliad ar 26 Mehefin 2019 ac, yn unol â Rheol Sefydlog 13.3, cytunwyd y dylai'r Llywydd wahodd rhai o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru i gymryd rhan yn nhrafodion y Cynulliad at y diben hwnnw.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Trefniadau Cyflwyno yn ystod Toriad y Pasg

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 91

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y trefniadau cyflwyno ar gyfer toriad y Pasg, Calan Mai a hanner tymor y Sulgwyn

 

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Dyddiadau toriadau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 94

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar ddyddiadau'r toriadau ar gyfer Hanner Tymor mis Hydref 2019 a Thoriad y Nadolig 2019.

 

Gan fod Dydd Calan ar ddydd Mercher yn 2020, ni fydd yn bosibl cynnal shifflad o'r cwestiynau llafar, nac i gynigion gael eu cyflwyno ar y dyddiau arferol yn ystod wythnos olaf y toriad, fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i dderbyn busnes ar gyfer 7 ac 8 Ionawr yn ystod wythnos gyntaf y toriad, drwy gynnal balot y cwestiynau llafar ddydd Llun 16 Rhagfyr, gyda'r terfyn amser ar gyfer shifflad y cwestiynau i'r Gweinidogion am 3:30 ddydd Mercher 18 Rhagfyr. Er mwyn caniatáu digon o amser i ystyried gwelliannau i gynigion ar gyfer y Cyfarfodydd Llawn cyntaf yn ôl ym mis Ionawr, cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylid gosod y terfyn amser ar gyfer cynigion ar 7 ac 8 Ionawr am 6pm ddydd Mercher 18 Rhagfyr. Bydd y terfynau amser ar gyfer gwelliannau i gynigion ac ar gyfer cwestiynau i'r Prif Weinidog yn dilyn y drefn arferol.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd y gellid rhoi ystyriaeth yn nes at yr amser i drefnu busnes ar gyfer wythnos gyntaf mis Ionawr a fyddai'n amharu leiaf ar gyflwyno.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y dyddiadau dros dro ar gyfer Hanner Tymor y Gwanwyn a Toriad y Pasg 2020.

 

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Coladu Canllawiau a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 99

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes ddiben a chynnwys y papur, a chytunodd i drafod y papur eto ymhen pythefnos.

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gweithdrefnau ar gyfer Ymddeoliad ac Enwebiad Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 102

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur.

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu