Cyfarfodydd

Rheolau Sefydlog

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6.1)

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) - Diwygio Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6.)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Diwygio Rheolau Sefydlog: Newidiadau sy'n deillio o newid enw'r sefydliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r adroddiad drafft ar ddiwygio Rheolau Sefydlog. Cytunwyd hefyd i atal Rheolau Sefydlog i ganiatáu ar gyfer cynnig i gytuno ar y newidiadau i'r Rheolau Sefydlog yfory, gyda’r newidiadau yn dod i rym ddydd Mercher 6 Mai 2020.

 

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Newidiadau i’r Rheolau Sefydlog sy'n deillio o newid enw'r sefydliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 12

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod y papur gyda'u grwpiau a dychwelyd at y papur yn y cyfarfod cyntaf ar ôl y toriad hanner tymor.

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pleidleisio drwy ddirprwy

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 15

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytuno ar y Rheol Sefydlog ddrafft a'r canllawiau cysylltiedig. Cytunwyd hefyd na ellid bwrw pleidlais drwy ddirprwy mewn pleidleisiau sy'n ei gwneud yn ofynnol i Aelodau sy'n cynrychioli dwy ran o dair o seddi'r Cynulliad bleidleisio o blaid y cynnig.

Bydd yr Ysgrifenyddiaeth yn cyflwyno adroddiad drafft ar newidiadau i'r Rheolau Sefydlog i'r Pwyllgor Busnes yr wythnos ar ôl hanner tymor.

 

 


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Papur i'w nodi - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Biliau Cydgrynhoi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 18

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr.

 


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4.)

4. Y Rheolau Sefydlog: Diwygiadau Arfaethedig i Reol Sefydlog 3

SoC(5)-14-19 Papur 2 – Papur ar ddiwygiadau arfaethedig i Reol Sefydlog 3

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cwestiynau Llafar y Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 28

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes eu penderfyniad i leihau nifer y Cwestiynau Llafar sy'n ymddangos ar agenda'r Cyfarfod Llawn o 15 i 12, ac i ddiweddaru'r Canllawiau ar Ymddygiad Priodol busnes y Cynulliad yn unol â hynny.

 

Cytunwyd hefyd i gynnig y newid i Reol Sefydlog 12.63 i wneud y gostyngiad yn y nifer o weithiau y gall Aelod fynd i mewn i'r bleidlais ar gyfer Cwestiynau Llafar Gweinidogol yn barhaol o ddwywaith i unwaith, a gosod adroddiad i'r perwyl hwn.

 

Mae Rheolwyr Busnes yn fodlon i'r Aelodau barhau i allu cyflwyno dau Gwestiwn Llafar i'r Cwnsler Cyffredinol yn ei rôl fel swyddog cyfreithiol.

 

Cytunwyd hefyd i leihau nifer yr Aelodau a ddewisir yn y bleidlais gychwynnol o 20 i 16, a diweddaru'r Canllawiau ar Ymddygiad Priodol busnes y Cynulliad yn unol â hynny.

 

 


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Papur i'w nodi - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 33

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr yn nodi sylwadau'r Pwyllgor ar Reol Sefydlog Biliau Cydgrynhoi arfaethedig.

 

 


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Diwygio Rheolau Sefydlog - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38
 • Cyfyngedig 39
 • Cyfyngedig 40

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyrau, a chytunwyd i gynnig y newidiadau i'r Rheolau Sefydlog, a'r newidiadau i gylch gorchwyl y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, a gosod adroddiad i'r perwyl hwn.

 

 

 


Cyfarfod: 01/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Adolygu Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 43

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytuno ar feysydd Rheolau Sefydlog i'w hadolygu. Cytunwyd i drafod unrhyw feysydd pellach i'w hadolygu gyda'u grwpiau a dychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf os bydd angen.

 

 


Cyfarfod: 01/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Amending Standing Orders - Public Services Ombudsman for Wales

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Business Managers agreed to consult their groups on the proposals, and to write to ELGC and Finance Committees to seek their views on the possible changes to their remits. They agreed to return to the matter in September.


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Ymgynghoriad ar Filiau Cydgrynhoi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 55

Cofnodion:

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes y Rheol Sefydlog ddrafft a chytunwyd i ddychwelyd ati yn yr hydref, ar ôl trafod gyda'u grwpiau. Cytunwyd hefyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i ymgynghori ar y cynigion.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 1.3

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 58

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes yr adroddiad a gofyn am wneud rhai newidiadau. Bydd swyddogion yn gwneud y newidiadau ac yn ailddosbarthu i Reolwyr Busnes i'w cytuno, cyn ei osod yr wythnos hon.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cyngor cyfreithiol ar y cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 1.3

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 63

Cofnodion:

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes y cyngor cyfreithiol ar y cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 1.3. Gofynnwyd i'r swyddogion ddrafftio adroddiad yn nodi pam eu bod wedi penderfynu peidio â bwrw ymlaen â'r newid ar hyn o bryd, ond i adolygu'r Rheolau Sefydlog perthnasol erbyn y chweched Cynulliad.

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Papur i'w nodi - Llythyr gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Deddfwriaeth (Bil Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 70

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i ymgynghori â'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol unwaith y bydd y Pwyllgor Busnes wedi cytuno ar Reol Sefydlog ddrafft ar gyfer Biliau Cydgrynhoi.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol – Rheolau Sefydlog 21.8 - 28.11

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 75

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a gwahoddwyd swyddogion i gyflwyno papur ar effaith Brexit ar y Rheolau Sefydlog ar ôl toriad y Pasg.

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Ymgynghoriad ar Filiau Cydgrynhoi

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 78

Cofnodion:

Diwygio Rheolau Sefydlog: Biliau Cydgrynhoi

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y weithdrefn amlinellol arfaethedig, a gwnaed cais i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno Rheolau Sefydlog drafft i'w hystyried. O ran yr un maes o ddiffyg cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Swyddogion y Cynulliad (sbarduno Ystyriaeth Fanwl y Cynulliad), gofynnodd y Rheolwyr Busnes i'r Ysgrifenyddiaeth ddrafftio ar gyfer y ddau opsiwn ac archwilio unrhyw drydydd opsiwn a allai fod ar gael.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes lythyr Comisiwn y Gyfraith.

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 81

Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cynigion i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog: RhS12 - Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip (Papur 6, Tudalennau 17 - 21)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 84

Cofnodion:

Rheolau Sefydlog

 

Cynigion i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog: RhS12 - Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

 

Cytunodd Rheolwyr Busnes ar y weithdrefn arfaethedig ar gyfer cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, a chytunodd mewn egwyddor i’r newidiadau arfaethedig i’r Rheol Sefydlog. Bydd adroddiad yn cael ei ddosbarthu i Reolwyr Busnes y tu allan i’r Pwyllgor y prynhawn yma, ac os cytunir, bydd cynnig i ddiwygio Gorchymyn Sefydlog 12 yn cael ei ychwanegu at agenda’r Cyfarfod Llawn yfory, a chyn hynny bydd cynnig i atal y Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu i’r cynnig gael ei drafod.

 

Cytunodd Rheolwyr Busnes â chynnig y Trefnydd i adolygu’r newidiadau mewn ychydig fisoedd.

 

 


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu