Cyfarfodydd

P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach a chytunodd i gau'r ddeiseb yn sgil cytundeb y daethpwyd iddo i sicrhau bod Orkambi ar gael i gleifion yng Nghymru, ac i roi diolch a llongyfarch y deisebydd a’r Ymddiriedolaeth Ffeibrosis Systig ar ganlyniad llwyddiannus eu gwaith ymgyrchu.

 


Cyfarfod: 01/10/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor dystiolaeth ychwanegol a chytunodd i aros i Vertex Pharmaceuticals gyflwyno tystiolaeth yn gysylltiedig ag Orkambi i Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan, y mae'r Pwyllgor yn deall ei fod ar fin digwydd, cyn gofyn am ragor o wybodaeth.

 

 


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth oddi wrth y deisebydd a chytunodd ar y camau a ganlyn:

  • aros am ddiweddariad pellach gan Vertex Pharmaceuticals a chadarnhad bod ei dystiolaeth wedi'i chyflwyno'n ffurfiol i'w gwerthuso; ac
  • ysgrifennu at Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan i ofyn am wybodaeth am y cais gan Vertex i gyflwyno tystiolaeth ar gyfer gwerthusiad ar Orkambi ynghyd â Symkevi yn ogystal â manylion ei drafodaeth â'r cwmni mewn perthynas â gwerthuso ei driniaethau ffibrosis systig.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-797 Sicrhau mynediad at y feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach gan Lywodraeth Cymru, yr Ymddiriedolaeth Ffibrosis Cystig a'r deisebydd, a chytunodd i ysgrifennu at Vertex Pharmaceuticals i'w annog i gyflwyno tystiolaeth i Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan i’w gwerthuso fel mater o flaenoriaeth.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth bellach ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gadw golwg ar ddatblygiadau yng Nghymru a ledled y DU. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei farn am y posibilrwydd o roi trwydded y Goron yn unol â darpariaethau a wneir yn Neddf Patentau 1977 i wneud defnydd posibl o'r patent ar gyfer Orkambi heb awdurdodiad y deiliad y patent, os na ellir goresgyn y maen tramgwydd yn y trafodaethau.


Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Vertex a'r Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn iddo ystyried a oes ffordd briodol o sicrhau bod cleifion a fyddai’n elwa arno yn cael mynediad dros dro at Orkambi, o gofio bod trafodaethau wedi ailddechrau ynghylch argaeledd tymor hir y feddyginiaeth gan y GIG.

 

 


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghyd â sylwadau ychwanegol gan y deisebydd a chytunodd i:

 

  • ysgrifennu at Vertex Pharmaceuticals i'w hannog i wneud cyflwyniad i GIG Cymru neu Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru ar drefniadau penodol i sicrhau bod Orkambi ar gael i gleifion yng Nghymru, naill ai fel rhan o gynllun peilot cychwynnol neu ar sail barhaus, a'r amserlen arfaethedig ar gyfer gwneud hyn, neu am resymau'r cwmni dros beidio â chymryd y camau hyn; ac

·         aros am y camau gweithredu gan y Pwyllgor Dethol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn San Steffan ynghylch ymchwiliad posibl i argaeledd Orkambi.

 


Cyfarfod: 09/10/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r deisebydd, a chytunodd i:

  • ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ei ymateb i'r cynnig a wnaed gan yr Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig i Lywodraeth Cymru weithredu trefniant dros dro i alluogi cleifion yng Nghymru i gael gafael ar Orkambi, a'r defnydd posibl o Gofrestr CF y DU;
  • ysgrifennu at Vertex Pharmaceuticals i ofyn iddynt roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am ganlyniad unrhyw gyfarfod â Grŵp Strategaeth Meddygaeth Cymru Gyfan; ac
  • archwilio ffynonellau cyngor neu arbenigedd pellach a allai gefnogi'r Pwyllgor i ystyried y ddeiseb hon ymhellach.

 

 


Cyfarfod: 15/05/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Vertex Pharmaceuticals, ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i drefnu sesiynau tystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet a Vertex ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol. 

 

 


Cyfarfod: 13/03/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         Ysgrifennydd y Cabinet i ofyn a yw Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan bellach wedi cysylltu â Vertex i ofyn iddo gyflwyno'i dystiolaeth a gofyn am ddiweddariad pan dderbynnir unrhyw ymateb; a

·         Vertex, i ofyn i'r cwmni am wybodaeth ynghylch trafodaethau y mae wedi'u cynnal â Llywodraeth Cymru mewn perthynas â sicrhau bod Orkambi ar gael i gleifion Cymru.

 

 


Cyfarfod: 23/01/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-797 Sicrhau mynediad i'r feddyginiaeth ffibrosis systig, Orkambi, fel mater o frys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu yn ôl at y Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i rannu'r wybodaeth a ddarparwyd gan y deisebwyr a gofyn a fyddai'r data hirdymor mwy diweddar y cyfeiriwyd ato yn rhan o unrhyw ystyriaeth bellach gan Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan, cyn ystyried a ddylid cymryd tystiolaeth lafar ar y mater.