Cyfarfodydd

Adolygiad o’r Cod Ymddygiad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/03/2020 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Adolygiad o'r Cod Ymddygiad: Sesiwn dystiolaeth gyda Phrif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Papur briffio

Manon Antoniazzi - Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Holodd y Pwyllgor Manon Antoniazzi mewn perthynas â'r Adolygiad o’r Cod Ymddygiad.

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

4 Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-02-20 Papur 2 – Papur Cwmpasu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Croesawodd y Cadeirydd Douglas Bain, y Comisiynydd Safonau Dros Dro i'r cyfarfod.

4.2 Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn trafod y papur ar yr adolygiad o’r Cod Ymddygiad, a chymerodd dystiolaeth hefyd gan y Comisiynydd Safonau Dros Dro.

 


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-01-20 Papur 1 – Papur Cwmpasu

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-18-19 Papur 1 – Papur Cwmpasu

SoC(5)-18-19 Papur 2 - Llythyr oddi wrth Syr Roderick Evans QC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r aelodau'n trafod a chytunwyd ar y cynigion ar gyfer yr adolygiad gan nodi y bydd papur cynhwysfawr yn cael ei baratoi i'w ystyried ganddynt yn y cyfarfod nesaf.

 

 


Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-16-19 Papur 1 – Papur Trafod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau’r materion roeddent am i'r adolygiad ymdrin â nhw a chytunwyd i ddychwelyd at y mater hwn yn y cyfarfod nesaf pan fydd papur cwmpasu ar gael.

 


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar Ganlyniadau’r Holiadur Urddas a Pharch (Mehefin 2019)

SoC(5)-11-19 Papur 1 - Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar Ganlyniadau’r Holiadur Urddas a Pharch (Mehefin 2019)

SoC(5)-11-19 Papur 2 - Datganiad ar Ganlyniadau’r Holiadur Urddas a Pharch (3 Gorffennaf 2019)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Roedd yr Aelodau wedi trafod canlyniadau’r arolwg drafft yn y cyfarfod ar 2 Gorffennaf ond nodwyd bod yr adroddiad wedi’i gyhoeddi ar 3 Gorffennaf 2019.

 


Cyfarfod: 18/06/2019 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

4 Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-08-11 Papur 2 – Diwygiadau drafft i’r Cod Ymddygiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd a chytunodd yr Aelodau y newidiadau a awgrymwyd.

4.2 Bydd y Clerc yn paratoi adroddiad i'r Aelodau ei ystyried yn adlewyrchu'r diwygiadau a awgrymwyd i'r Cod Ymddygiad.

 


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

4 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Gohebiaeth gan y Llywydd (7 Mai 2019)

SoC(5)-07-19 Papur 3 – Llythyr gan Llywydd (7 Mai 2019)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafodwyd y wybodaeth ddiweddaraf ac fe’i nodwyd. Cytunodd y Cadeirydd i ymateb i'r Llywydd.

 


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 5)

5 Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-07-19 Papur 4 – Diwygiadau drafft i’r Cod Ymddygiad

SoC(5)-07-19 Papur 5 - Aelodau Lleyg ar Bwyllgorau Safonau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau’r newidiadau a awgrymwyd ac roeddent yn cytuno â hwy.

5.2 Bydd y Clercod yn paratoi papur pellach i'w drafod ar newidiadau arfaethedig eraill ac ar ôl cytuno arnynt, bydd yr holl newidiadau'n cael eu gwneud i'r Cod ar yr un pryd.

 


Cyfarfod: 12/02/2019 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Y Camau Nesaf

SoC(5)-03-19 Papur 3 – Papur y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau drafodaeth bellach ar y newidiadau arfaethedig i'r Cod Ymddygiad a chytunwyd y byddant yn ailafael yn yr eitem hon yn y cyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Y camau nesaf

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau drafodaeth bellach ar y newidiadau arfaethedig i'r Cod Ymddygiad a chytunwyd y byddant yn trafod y mater yn eu grwpiau gwleidyddol a dychwelyd i'r eitem hon yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Adroddiad Ymchwiliad Annibynnol y Fonesig Laura Cox DBE: Bwilio ac Aflonyddu ar Staff Tŷ'r Cyffredin

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Cod Ymddygiad - Adolygiad: y Camau Nesaf

SoC(5)-21-18 Papur 1 – Newidiadau arfaethedig i'r broses gwyno

SoC(5)-21-18 Papur 2 – Codau Ymddygiad Gweinidogol a Seneddol mewn Deddfwrfeydd eraill

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau y papurau a chytunwyd i ddychwelyd at yr eitem hon yn y cyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 06/11/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad 'Creu'r Diwylliant Cywir'

SoC(5)-19-18 Paper 1 – Welsh Government response on ‘Creating the Right Culture’ report

SoC(5)-19-18 Papur 2 – Llythyr gan Jayne Bryant AC, Cadeirydd y Pwyllgor, at y Llywydd ynghylch adroddiad ‘Creu'r Diwylliant Cywir’ (11 Hydref 2018)

SoC(5)-19-18 Papur 3 – Ymateb gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor ynghylch yr adroddiad ‘Creu'r Diwylliant Cywir’ (30 Hydref 2018)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd yr ohebiaeth. Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at y Prif Weinidog newydd ynghylch Cod y Gweinidogion ddechrau 2019.


Cyfarfod: 09/10/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod ymateb Comisiwn y Cynulliad i'r adroddiad 'Creu'r Diwylliant Cywir'

SoC(5) -17-18 Papur 1 - Ymateb Comisiwn y Cynulliad i’r adroddiad, 'Creu'r Diwylliant Cywir'.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau ymateb Comisiwn y Cynulliad i'r argymhellion a geir yn yr adroddiad 'Creu'r Diwylliant Cywir'.

2.2 Cytunodd yr Aelodau y byddai'r Cadeirydd yn ymateb i'r Llywydd a gofyn am amserlen gliriach ar gyfer ymateb i Argymhelliad 14.

2.3 Nododd yr Aelodau y bydd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru i Argymhelliad 12 ar gael yn ddiweddarach yn y mis ac y bydd yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 17/07/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod yr adroddiad drafft

SoC(5)-16-18 Papur 2 - Adroddiad drafft

SoC(5)-16-18 Papur 3 – Llythyr oddi wrth Prifysgol Caerdydd ar bolisi Urddas a Pharch y Cynulliad

SoC(5)-16-18 Papur 4 – Llythyr oddi wrth Anna Meikle ar Egwyddorion bywyd cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft. Awgrymwyd nifer o welliannau a chytunwyd y byddai drafft arall yn cael ei anfon at yr Aelodau y tu allan i’r Pwyllgor ar gyfer ei ystyried ymhellach.

.

 


Cyfarfod: 03/07/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y materion allweddol

SoC(5)-15-18 Papur 1 – Prif faterion

SoC(5)-15-18 Papur 2 – Polisi Urddas a Pharch

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau'r papur materion allweddol a nodwyd y bydd adroddiad drafft yn cael ei baratoi i'w ystyried ganddynt yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 26/06/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-14-18 Papur 1 – Comisiwn y Cynulliad – Adroddiad ar Ganlyniadau’r Holiadur Urddas a Pharch

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar yr Arolwg Urddas a Pharch a gyhoeddwyd ar 19 Mehefin.

 


Cyfarfod: 19/06/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Sesiwn Dystiolaeth

Ben Lewis – Cyfarwyddwr, Cymorth a Lles Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd

Patrick Wrangles – Pennaeth Iechyd a Llesiant, Prifysgol Caerdydd

Amy Sykes - ‎Cydlynydd Llesiant ac Uwch Ymarferydd Llesiant, ‎Prifysgol Caerdydd

 

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y Polisi Urddas a Pharch â Ben Lewis, Cyfarwyddwr, Cymorth a Lles Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd, Patrick Wrangles, Pennaeth Iechyd a Lles, Prifysgol Caerdydd ac

Amy Sykes, Cydlynydd Lles ac Uwch-ymarferydd Lles, Prifysgol Caerdydd, ar y cyd â'r gwaith y mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn ymgymryd ag ef yn y maes hwn.

 


Cyfarfod: 12/06/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

Cod Ymddygiad - Adolygiad: sesiwn dystiolaeth

Gwyneth Sweatman - Swyddog Menywod UCM Cymru

Cerith D Rhys Jones - Rheolwr Materion Allanol, UCM Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau y Polisi Urddas a Pharch gyda Gwyneth Sweatman, Swyddog Menywod UCM Cymru a Cerith Jones, UCM Cymru, ynghyd â'r gwaith yn y maes hwn a wnaed gan UCM.

 


Cyfarfod: 12/06/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Adroddiad Pwyllgor Safonau, Gweithdrefnau a Phenodiadau Cyhoeddus Senedd yr Alban - Aflonyddu rhywiol ac ymddygiad amhriodol (5 Mehefin 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/06/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Llythyr gan Bennaeth WWF Cymru (30 Mai 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/06/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 05/06/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Sesiwn dystiolaeth

Ruth Coombs – Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau adroddiad diweddar y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol – Trowch y byrddau: Rhoi terfyn ar aflonyddu rhywiol yn y gweithle – â Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn.

 


Cyfarfod: 15/05/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Codau Gweinidogol mewn Deddfwrfeydd eraill

SoC(5)-10-18 Papur 1 - Codau Gweinidogol mewn Deddfwrfeydd eraill

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 15/05/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Gwybodaeth ychwanegol gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/05/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

Cod Ymddygiad - Adolygiad

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau y ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer rôl ymgynghorydd arbenigol i'r Pwyllgor ar gyfer yr ymchwiliad hwn.

 


Cyfarfod: 24/04/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-08-18 Papur 1 - Polisi Urddas a Pharch Cynulliad Cenedlaethol Cymru (drafft)

SoC (5) -08-18 Papur 2 - Polisi Urddas a Pharch Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Canllawiau atodol ar ymddygiad amhriodol (drafft)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau y polisi drafft diwygiedig, gan gytuno y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Gomisiwn y Cynulliad yn nodi eu sylwadau.

 


Cyfarfod: 17/04/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

4 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Adroddiad Cynnydd ar Ymchwiliad y Pwyllgor

SoC(5)-07-18 Papur 2 – Llythyr gan y Cadeirydd at Brif Weinidog Cymru (7 Mawrth 2018)

SoC(5)-07-18 Papur 3 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at y Cadeirydd (4 Ebrill 2018)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd a thrafododd yr Aelodau yr ymateb a gafwyd gan y Prif Weinidog. Cytunodd yr Aelodau i ddychwelyd at yr eitem.

4.2 Rhoddodd y Clerc y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar i'r Aelodau ynghylch y polisi drafft diwygiedig ar urddas a pharch. Cytunodd yr Aelodau i ddychwelyd at yr eitem hon yn ystod y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 20/03/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

Cod Ymddygiad - Adolygiad

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ynghylch cyfeiriad yr adolygiad o'r Cod Ymddygiad a chytunodd i:

·       benodi Cynghorydd Arbenigol;

·       sefydlu Grŵp Cyfeirio; a

·       chyflwyno adroddiad erbyn diwedd tymor yr haf.

 


Cyfarfod: 13/03/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

3 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y Polisi Drafft Urddas a Pharch

SoC(5)-05-18 Papur 1 -  Cod Ymddygiad - Adolygiad: Ystyried y Polisi Urddas a Pharch Drafft

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y polisi drafft Urddas a Pharch.

 


Cyfarfod: 13/03/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

Cod Ymarfer: sesiwn dystiolaeth

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth fel rhan o'i adolygiad i'r Cod Ymarfer.

 


Cyfarfod: 27/02/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 5)

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 27/02/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

Adolygiad o'r Cod Ymddygiad - Digwyddiad i randdeiliaid

Cerys Furlong – Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Gwendolyn Sterk - Rheolwr Materion Cyhoeddus, Cymorth i Ferched Cymru

Ruth Coombs – Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Iestyn Wyn - Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil, Stonewall Cymru

 

 

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y meysydd a amlygwyd yn yr ymgynghoriad diweddar ar yr adolygiad o'r Cod Ymddygiad â Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg; Gwendolyn Sterk, Rheolwr Materion Cyhoeddus, Cymorth i Fenywod Cymru; Ruth Coombs, Pennaeth Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru; Andrew White, Cyfarwyddwr, Stonewall Cymru, ac Iestyn Wyn, Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil, Stonewall Cymru.

 


Cyfarfod: 27/02/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad a ddaeth i law

SoC(5)-04-18 Papur 1 – Llythyr gan Andrea Leadsom AS

SoC(5)-04-18 Papur 2 – Ymateb i'r ymgynghoriad gan Chwarae Teg

SoC(5)-04-18 Papur 3 – Ymateb i'r ymgynghoriad gan Cymorth i Ferched Cymru

SoC(5)-04-18 Papur 4 – Ymateb i'r ymgynghoriad gan Gyngor Sir y Fflint

SoC(5)-04-18 Papur 5 – Ymateb i'r ymgynghoriad gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd yr Aelodau y llythyr gan Andrea Leadsom AS a'r ymatebion i'r ymgynghoriad.

 


Cyfarfod: 06/02/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at y tystion gyda sylwadau'r Pwyllgor ar y polisi Parch ac Urddas drafft.

 


Cyfarfod: 06/02/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y Polisi Parch ac Urddas

SoC(5)-03-18 Papur 1 - Papur esboniadol

SoC(5)-03-18 Papur 2 - Polisi Parch ac Urddas - Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau’r polisi Parch ac Urddas drafft a nodwyd sylwadau'r Comisiynydd Safonau.

 


Cyfarfod: 06/02/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 3)

Cod Ymddygiad - Adolygiad: sesiwn dystiolaeth

Craig Stephenson - Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Comisiwn 

Elisabeth Jones - Prif Gynghorydd Cyfreithiol

 

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor a'r Comisiynydd Safonau’r polisi Parch ac Urddas drafft gyda Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau'r Comisiwn ac Elisabeth Jones, Prif Gynghorydd Cyfreithiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 


Cyfarfod: 23/01/2018 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y Polisi Parch ac Urddas

SoC(5)-02-18 Papur 1 – Polisi Urddas a Pharch - Papur cyflwyno

SoC(5)-02-18 Papur 2 – Polisi drafft

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau y Cod Ymddygiad drafft a chytunwyd i ddychwelyd at yr eitem hon yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 05/12/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 2)

2 Cod Ymddygiad - Adolygiad: Trafod y llythyr ymgynghori

SoC(5)-12-17 Papur 1 – Llythyr drafft

SoC(5)-12-17 Papur 2 – Llythyr gan Gerard Elias, y Comisiynydd Safonau blaenorol at y Prif Weinidog (17 Rhagfyr 2012)

SoC(5)-12-17 Papur 3 – Llythyr gan y Prif Weinidog at Gerard Elias, y Comisiynydd Safonau blaenorol (22 Ionawr 2013)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd yr Aelodau ar y llythyr ymgynghori, yn amodol ar ychydig fân ddiwygiadau a chytunodd hefyd y dylid ei gyhoeddi yn ystod wythnos 11 Rhagfyr 2017.

 


Cyfarfod: 28/11/2017 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Eitem 4)

4 Y Cod Ymddygiad - Adolygu

SoC(5)-11-17 Papur 2 – Datganiad gan y Llywydd (15 Tachwedd 2017)

SoC(5)-11-17 Papur 3 – Amlinelliad o'r ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ystyriodd yr Aelodau y cais i weithio gyda Chomisiwn y Cynulliad i ddatblygu Polisi Parch ac Urddas, ynghyd ag adolygu’r cosbau sydd ar gael os torrir y Cod Ymddygiad.

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i:

·       Gynnal ymgynghoriad ysgrifenedig i ofyn barn am y broses yn gyffredinol, i holi a oes unrhyw resymau pam nad yw pobl yn gwneud cwynion ac i holi a oes unrhyw rannau o’r Cod y gellid eu gwneud yn fwy eglur. Cytunodd yr Aelodau hefyd i ystyried a ddylid cynnal unrhyw sesiynau tystiolaeth lafar ar ôl cael ymatebion ysgrifenedig;

·       Datblygu strategaeth gyfathrebu i hyrwyddo gwaith y Pwyllgor a’r Comisiynydd Safonau; a

·       Gofyn i Glerc y Pwyllgor wneud ymholiadau gyda Llywodraeth Cymru, ynghylch a oes Aelod etholedig neu uwch swyddog yn bresennol mewn unrhyw gyfarfodydd Pwyllgor perthnasol i drafod Cod y Gweinidogion a sut y gall y Cod ategu’r gwaith a wneir i ddatblygu’r Polisi Parch ac Urddas.

 

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu