Cyfarfodydd

Atal Hunanladdiad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Busnes Pawb: Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru - Gwaith dilynol

Papur 8 - Busnes Pawb: Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru - Gwaith dilynol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu mewn perthynas â’r gwaith dilynol sydd i'w wneud yn y maes hwn, a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch cyllid atal hunanladdiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.  Yn ystod y sesiwn breifat, trafododd y Pwyllgor nifer o faterion a gododd o lythyr y Gweinidog yr oedd am iddynt gael eu cynnwys fel rhan o waith dilynol yn y maes hwn yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cyllid atal hunanladdiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 14/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd ynghylch Atal Hunanladdiad yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 06/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Atal Hunanladdiad yng Nghymru: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Papur 2 – Atal Hunanladdiad yng Nghymru: Ymateb Llywodraeth Cymru

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

 


Cyfarfod: 05/12/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 1.)

Bydd y Pwyllgor yn lansio adroddiad ei ymchwiliad i Atal Hunanladdiad yng Nghymru. Caiff ei lansio yn Sefydliad Jacob Abraham, Caerdydd. (Preifat)


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Atal hunanladdiad: trafod yr adroddiadd drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Llythyr gan Samariaid Cymru at y Cadeirydd – Ymchwiliad i Atal Hunanladdiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 10)

10 Ymchwiliad i atal hunanladdiad – nodiadau o gyfarfod y Pwyllgor gyda Sefydliad Jacob Abraham

Papur 13

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 10)

10 Ymchwiliad i atal hunanladdiad – nodiadau o gyfarfod y Pwyllgor gyda Thir Dewi

Papur 12

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

Ymchwiliad i atal hunanladdiad: Trafod y materion allweddol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i atal hunanladdiad: Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Ainsley Bladon,  Arweinydd Strategaeth Iechyd Meddwl, Llywodraeth Cymru

Liz Davies, Uwch Swyddog Meddygol/ Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i atal hunanladdiad - Gwybodaeth ychwanegol gan Wasanaeth Carchardai a Gwasanaeth Prawf EM

Papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Wasanaeth Carchardai a Gwasanaeth Prawf EM.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i atal hunanladdiad: Ymateb Prifysgolion Cymru

Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Brifysgolion Cymru.

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i atal hunanladdiad: Papur o'r Ymchwiliad Cenedlaethol cyfrinachol i Hunanladdiad a Diogelwch ym maes Iechyd Meddwl

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y papur o'r Ymchwiliad Cenedlaethol cyfrinachol i Hunanladdiad a Diogelwch ym maes Iechyd Meddwl.

 


Cyfarfod: 07/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

Atal hunanladdiad: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth â Network Rail

Ian Stevens, Rheolwr Rhaglen - Atal Hunanladdiad, Network Rail

Yr Uwch-arolygydd Mark Cleland, Heddlu Trafnidiaeth Prydain

 

Papur 16

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Network Rail.

6.2 Cytunodd yr Uwch-arolygydd Mark Cleland i roi enghreifftiau o astudiaethau achos lle roedd dull amlasiantaethol, gan gynnwys Network Rail, wedi bod yn llwyddiannus.

 


Cyfarfod: 07/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth â Gwasanaeth Carchardai a Gwasanaeth Prawf EM

Kenny Brown, Cyfarwyddwr Carchardai Sector Cyhoeddus yn Ne Cymru, Gwasanaeth Carchardai a Phrofiannaeth EM

Sophie Lozano, Arweinydd Diogelwch Grŵp Carchardai, Gwasanaeth Carchardai a Phrofiannaeth EM

 

Papur 15

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Wasanaethau Carchardai a Phrofiannaeth EM.

5.2 Cytunodd Kenny Brown i ystyried ymhellach nifer yr achosion o hunanladdiad ymhlith troseddwyr yng Nghymru y nodwyd eu bod 'mewn perygl' ac yn cael eu rheoli o dan weithdrefnau Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm (ACCT) ac i ysgrifennu at y Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 07/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Claire Bevan, Cyfarwyddwr Ansawdd, Diogelwch, Profiad Cleifion a Nyrsio, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Stephen Clarke, Pennaeth Iechyd Meddwl, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Nigel Rees, Pennaeth Ymchwil ac Arloesedd, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 

Papur 14

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

 

 


Cyfarfod: 07/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth â chynrychiolwyr Byrddau Iechyd Lleol a Iechyd Cyhoeddus Cymru

Nadine Morgan, Pennaeth Nyrsio Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Rhiannon Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol ac Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Will Beer, Meddyg Ymgynghorol ym maes Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Su Mably, Meddyg Ymgynghorol ym maes Iechyd Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Conffederasiwn GIG Cymru

Papur 2 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Papur 3 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Papur 4 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 5 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 6 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 7 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Papur 8 – Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys a Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Powys

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fyrddau Iechyd Lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

2.2 Cytunodd Nadine Morgan i roi enghreifftiau o arfer gorau o ran hyfforddiant staff. Cytunodd Rhiannon Jones, Will Beer a Nadine Morgan i roi data ar gyfran y cleifion a welir o fewn pum diwrnod yn unol â chynllun cyflawni 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' ar gyfer 2016-19.

 


Cyfarfod: 07/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr y gwasanaethau brys

Y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jonathan Drake (Heddlu De Cymru), Prif Swyddog Arweiniol Cymru ym maes Iechyd Meddwl, Grŵp Prif Swyddogion Cymru

Alison Kibblewhite, Pennaeth Lleihau Risg, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Bleddyn Jones, Pennaeth Gorsaf, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

 

Papur 9 – Uned Cyswllt yr Heddlu

Papur 10 – Heddlu De Cymru - Trafnidiaeth

Papur 11 – Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Papur 12 – Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Papur 13 – Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o wasanaethau brys.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Atal hunanladdiad: Tystiolaeth gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

Yr Athro Keith Lloyd, Cadeirydd, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

 

Papur 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Keith Lloyd, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

Atal hunanladdiad: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth gyda Survivors of Bereavement by Suicide (SOBS)

Angela Samata, Llysgennad SOBS

 

Rhaglen ddogfen y BBC 'Life After Suicide'

 

 

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Angela Samata, Llysgennad Survivors of Bereavement by Suicide (SOBS).

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth â'r Samariaid

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol y Samariaid yng Nghymru

Emma Harris, Swyddog Polisi a Chyfathrebu

Susan Francis, Swyddog Prosiect Samariaid Cymoedd De Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Samariaid Cymru.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Atal hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth â fforymau hunanladdiad aml-asiantaeth rhanbarthol

Dr Gwenllian Parry, Cadeirydd, Gweithgor Hunanladdiad a Hunan-niweidio Gogledd Cymru

Avril Bracey, Cadeirydd, Fforwm Rhanbarthol Canolbarth a De-orllewin Cymru

 

Papur 3 – Gweithgor Hunanladdiad a Hunan-niweidio Gogledd Cymru

Papur 4 – Grŵp Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o'r fforymau hunanladdiad aml-asiantaeth.

 


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Dr Rebecca Payne, Cadeirydd, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Dr Jane Fenton-May, Is-gadeirydd, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

 

Papur 6

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd

 

Papur 5

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd.

 


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 10)

Atal hunanladdiad: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunodd i ysgrifennu at Brifysgolion Cymru ynghylch darparu cymorth i fyfyrwyr mewn perthynas ag atal hunanladdiad.

 


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Sallyanne Duncan, Prifysgol Strathclyde, a Dr Ann Luce, Prifysgol Bournemouth

Dr Sallyanne Duncan, Prifysgol Strathclyde

Dr Ann Luce, Prifysgol Bournemouth

 

Papur 4 - Prifysgol Strathclyde

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Sallyanne Duncan, Prifysgol Strathclyde, a Dr Ann Luce, Prifysgol Bournemouth.

 


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda'r Lleng Brydeinig Frenhinol a Combat Stress

Antony Metcalfe, Rheolwr Ardal Cymru, y Lleng Brydeinig Frenhinol

Paula Berry, Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol – Canolog, Combat Stress

 

Papur 3 - Y Lleng Brydeinig Frenhinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Lleng Brydeinig Frenhinol a Combat Stress.

 


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a Chymdeithas Seicolegol Prydain

Genevieve Smyth, Cynghorydd Proffesiynol, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Peter Hewin, Uwch Therapydd Galwedigaethol

Dr Kathryn Walters, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Cymdeithas Seicolegol Prydain

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Papur 2 - Cymdeithas Seicolegol Prydain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a Chymdeithas Seicolegol Prydain.

 


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

Atal hunanladdiad: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Louis Appleby, Prifysgol Manchester - WEDI'I GANSLO

Cofnodion:

7.1 Cafodd y sesiwn hon ei chanslo oherwydd bod y tyst yn sâl.

 


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

8 Atal hunanladdiad: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – 3 Mai 2018

Papur 7

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch adroddiad y Pwyllgor hwnnw i'w ymchwiliad i iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Atal Hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth gyda ProMo-Cymru a Papyrus

Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol, ProMo-Cymru

Nicola Simms, Arweinydd Llinell Gymorth - Ymarfer, Ansawdd a Gweithrediadau, ProMo-Cymru

Ged Flynn, Prif Weithredwr, Papyrus

 

Papur 4 - ProMo-Cymru

Papur 5 - Papyrus

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o ProMo-Cymru a Papyrus.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Atal Hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth gyda Mind Cymru a Connecting with People

Sara Moseley, Cyfarwyddwr, Mind Cymru

Glenn Page, Uwch Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd, Mind Cymru

Alys Cole-King, Connecting with People

Alex Cotton, Connecting with People

 

Papur 2 – Mind Cymru

Papur 3 - Connecting with People

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Mind Cymru a Connecting with People.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Atal Hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed

Yr Athro Ann John, Athro ym maes Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg, Prifysgol Abertawe, a Chadeirydd y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed

 

Briff Ymchwil

Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gadeirydd y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar atal hunanladdiad a hunan-niweidio.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

Atal Hunanladdiad: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Papur gan Yr Athro Ann John am y Gronfa Ddata Gwybodaeth am Hunanladdiad - Cymru

Papur 6

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor y papur gan Yr Athro Ann John, Athro mewn Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg, Prifysgol Abertawe, a Chadeirydd y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar atal hunanladdiad a hunan-niweidio ar y Gronfa Gwybodaeth am Hunanladdiad - Cymru.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Atal Hunanladdiad: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Papur 8

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas ag ymchwiliad y Pwyllgor i Atal Hunanladdiad.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Atal hunanladdiad – y wybodaeth ddiweddaraf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y cynlluniau ar gyfer ei ymchwiliad i atal hunanladdiad a chytunodd i wahodd rhanddeiliaid i ddod i sesiynau tystiolaeth lafar.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 9)

9 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynglŷn â'r ymchwiliad y mae'r Pwyllgor ar fin ei gynnal i faterion yn ymwneud ag atal hunanladdiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynglŷn â'r ymchwiliad y mae'r Pwyllgor ar fin ei gynnal i faterion yn ymwneud ag atal hunanladdiad.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu