Cyfarfodydd

Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

9 Trafod llythyr gan y Llywydd – Y Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 a diwygio Rheolau Sefydlog

Papur 7 - Llythyr gan y Llywydd ar Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 a diwygio’r Rheolau Sefydlog

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd ynghylch cynigion i ddiwygio Rheolau Sefydlog mewn perthynas â Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019.


Cyfarfod: 20/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

NDM7003 – Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo’r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

'Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)'

Dogfen Ategol
Datganiad y Llywydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.46

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7003 – Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo’r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

3

1

50

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 6 Mawrth 2019.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

Grŵp 1: Iaith sy’n niwtral o ran rhyw 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 16, 21

Grŵp 2: Penodi Ombwdsmon 44, 45

Grŵp 3: Ymchwilio i wasanaeth sy’n gysylltiedig ag iechyd: Adennill costau 30, 6, 8, 9 

Grŵp 4: Archwilydd Cyffredinol: Gosod y cyfrifon ardystiedig 49

Grŵp 5: Cywiriadau drafftio 2, 7, 10, 12, 13

Grŵp 6: Ymchwiliadau ar ei liwt ei hun 3, 4, 14, 15, 19

Grŵp 7: Gwneud cwynion 5, 17, 18

Grŵp 8: Egwyddorion Nolan 46

Grŵp 9: Gweithdrefnau ymdrin â chwynion 47, 11, 48

Grŵp 10: Pwerau gwneud rheoliadau 20

Grŵp 11: Adolygu’r Ddeddf: 39, 40, 41, 42

Grŵp 12: Swyddogaethau’r Cynulliad 43

 Grŵp 13: Trosolwg

Dogfennau Ategol
Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u didoli
Grwpio Gwelliannau

 

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.06

Derbyniwyd gwelliant 22, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 23, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 24, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 25, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 26, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 44, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 45, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 27, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 30, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 31, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 32, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 33, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 34, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 35, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 36, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

0

0

47

47

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Derbyniwyd gwelliant 37, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 3, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 5, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 38, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 7, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 9, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Tynnwyd gwelliant 46 yn ôl

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

36

47

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Derbyniwyd gwelliant 11, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

36

47

Gwrthodwyd gwelliant 48.

Derbyniwyd gwelliant 12, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 13, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 14, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 15, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 16, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 17, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 18, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 20, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 39, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 41, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 42, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 43, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

 


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Ombwdswmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

NDM6981 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a) Adran 2;

b) Atodlen 1;

c) Adrannau 3-14;

d) Atodlen 2;

e) Adrannau 15-30;

f) Atodlen 3;

g) Adrannau 31-41;

h) Atodlen 4;

i) Adrannau 42-74;

j) Atodlen 5;

k) Adrannau 75-80;

l) Adran 1;

m) Teitl hir.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.34

NDM6981 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a) Adran 2;

b) Atodlen 1;

c) Adrannau 3-14;

d) Atodlen 2;

e) Adrannau 15-30;

f) Atodlen 3;

g) Adrannau 31-41;

h) Atodlen 4;

i) Adrannau 42-74;

j) Atodlen 5;

k) Adrannau 75-80;

l) Adran 1;

m) Teitl hir.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 1)

1 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) - gohebiaeth gan Llyr Gruffydd AC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Llyr Gruffydd AC.

 


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer trafod cyfnod 3 a chyfnod 4 y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 16

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu dadl Cyfnod 3 ddydd Mercher 13 Mawrth 2019 a dadl Cyfnod 4 ddydd Mercher 20 Mawrth 2019, yn ystod amser y Cynulliad.

 


Cyfarfod: 31/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – Trafodion Cyfnod 2

Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, yr Aelod sy’n Gyfrifol

Bethan Davies, Clerc, y Pwyllgor Cyllid

Gareth Howells, Cynghorydd Cyfreithiol i’r Pwyllgor Cyllid

 

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Robert Thomas, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Anna Hind, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

 

Bydd y dogfennau sy’n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 9 Ionawr 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

-        Adran 2;

-        Atodlen 1;

-        Adrannau 3 to 13;

-        Atodlen 2;

-        Adrannau 14 – 30;

-        Atodlen 3;

-        Adrannau 31 – 42;

-        Atodlen 4;

-        Adrannau 43 – 74;

-        Atodlen 5;

-        Adrannau 75 – 80;

-        Adran 1;

-        Teitl hir.

 

Papur 1 - Rhestr o Welliannau wedi'u didoli

Papur 2 - Grwpio Gwelliannau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

 

·       Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, yr Aelod sy'n Gyfrifol am y Bil

·       Bethan Davies, Clerc y Pwyllgor Cyllid

·       Gareth Howells, Cynghorydd Cyfreithiol y Pwyllgor Cyllid

·       Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

·       Robert Thomas, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

·       Anna Hind, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

·       Adran 2

·       Atodlen 1

·       Adrannau 3 - 13

·       Atodlen 2

·       Adrannau 14 - 30

·       Atodlen 3

·       Adrannau 31 - 42

·       Atodlen 4

·       Adrannau 43 - 74

·       Atodlen 5

·       Adrannau 75 - 80

·       Adran 1

·       Teitl hir

 

Derbyniwyd gwelliant 212 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 213 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 214 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 215 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 171 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 141 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 142 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 143 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 144 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 145 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 216 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 146 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 217 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 147 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 148 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 172 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 9 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 12 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 15 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 16 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 17 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 18 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 173 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 19 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 20 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 21 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 22 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 23 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 174 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 149 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 227 (Leanne Wood AC) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 228 (Leanne Wood AC).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 24A (Mark Isherwood AC).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 24B (Mark Isherwood AC).

 

Derbyniwyd gwelliant 24 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 25 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 26 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 27 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 28 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 175 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 29 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 30 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 31 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 32 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 33 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 34 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 35 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 36 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 37 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 38 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 176 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 177 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 39 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 178 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 179 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 180 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 40 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 41 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 42 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 43 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 44 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 45 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 46 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 47 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 181 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 48 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 49 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 50 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 51 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 52 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 53 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 182 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 54 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 226 (Mark Isherwood AC) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 218 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 219 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 220 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 150 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 221 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 151 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 55 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 183 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 184 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 223 (Mark Isherwood AC) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 224 (Mark Isherwood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mohammad Asghar 

Gareth Bennett

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Carwyn Jones

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

Gwrthodwyd gwelliant 224.

 

Derbyniwyd gwelliant 185 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 56 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 57 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 58 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 59 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 60 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 61 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 61.

 

Gwelliant 62 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 62.

 

Gwelliant 63 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 63.

 

Derbyniwyd gwelliant 64 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 65 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 65.

 

Derbyniwyd gwelliant 186 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 66 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 66.

 

Gwelliant 67 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 67.

 

Gwelliant 68 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 68.

 

Gwelliant 69 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 69.

 

Gwelliant 70 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 70.

 

Derbyniwyd gwelliant 71 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 72 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 73 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 74 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 187 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 75 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 76 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 77 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 78 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 79 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 80 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 81 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 188 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 82 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 189 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 83 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 84 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 85 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 86 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 87 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 190 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 191 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 88 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 192 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 193 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 194 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 195 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 89 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 90 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 91 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 196 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 197 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 198 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 92 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 93 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 94 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 95 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 96 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 97 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 98 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 99 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 60 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 100 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 200 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 101 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 102 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 103 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 104 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 201 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 105 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 202 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 203 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 106 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 204 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 107 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 108 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 109 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 205 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 206 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 225 (Mark Isherwood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mohammad Asghar 

Gareth Bennett

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Carwyn Jones

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

Gwrthodwyd gwelliant 225.

 

Derbyniwyd gwelliant 110 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 111 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 112 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 113 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 114 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 115 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 116 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 117 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 208 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 118 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 119 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 120 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 121 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 122 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 123 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 209 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 124 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 125 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 126 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 127 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 229 (Leanne Wood AC) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 228 (Leanne Wood AC).

 

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 61 (Llyr Gruffydd AC)

 

Derbyniwyd gwelliant 128 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 129 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 152 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 153 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 154 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 155 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 156 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 157 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 158 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 159 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 160 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 161 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 162 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 163 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 164 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 165 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 166 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 167 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 168 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 169 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 170 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 130 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 131 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 132 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 133 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 134 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 135 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 136 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 137 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 138 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 211 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 139 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 140 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 10)

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trefn ystyried - cytundeb mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1.  Cytunodd y Pwyllgor ar drefn ystyried y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) cyn trafodion Cyfnod 2.

 


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): trafod y gwelliannau arfaethedig ar gyfer Cyfnod 2

Papur 3 – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod y gwelliannau arfaethedig ar gyfer Cyfnod 2

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y gwelliannau arfaethedig y bydd yn eu cyflwyno i'r Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) yng Nghyfnod 2, a chytunodd arnynt.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd ynghylch Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd ynghylch Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 10)

10 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Papur 4 - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cafodd Llyr Gruffydd AC ei awdurdodi gan y Pwyllgor i fod yn gyfrifol am y Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes gydag amserlen ddiwygiedig.

 


Cyfarfod: 17/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

NDM6770Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Dogfennau Ategol

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)
Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (Gorffennaf 2018)
Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (fersiwn gyda diwygiadau wedi eu nodi) (Gorffennaf 2018)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.39

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6770Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

0

1

46

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 23/05/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN2 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – 15 Mai 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Cynigion ar gyfer gwelliannau yng Nghyfnod 2

Papur 1 – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Gwelliannau Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ystyriodd y Pwyllgor gynigion ar gyfer gwelliannau i'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 


Cyfarfod: 03/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Llythyr gan Simon Thomas AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

CLA(5)-11-18 - Papur 20 - Llythyr gan Simon Thomas AC, Aelod sy'n Gyfrifol am Fil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Aelod sy'n gyfrifol.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

NDM6696 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.83:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

Gosodwyd Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 2 Hydref 2017.

Dogfennau ategol

Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau – 9 Mawrth 2018
Ymateb y Pwyllgor Cyllid – 20 Mawrth 2018

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – 9 Mawrth 2018
Ymateb y Pwyllgor Cyllid – 20 Mawrth 2018

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.38

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6696 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.83:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

1

48

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

9 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): trafod Adroddiadau Pwyllgor Cyfnod 1

Papur 4 – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod Adroddiadau Pwyllgor Cyfnod 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod yr adroddiadau Cyfnod 1 ar Fil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 


Cyfarfod: 07/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 1)

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-08-18 – Papur 8 – Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i drafod eitem 6 yn ei gyfarfod ddydd Mercher 7 Mawrth 2018.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-07-18 – Papur 17 – Adroddiad Drafft

CLA(5)-07-18 – Papur 18 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, 15 Ionawr 2018

CLA(5)-07-18 – Papur 19 – Llythyr gan Simon Thomas AC, 30 Ionawr 2018

CLA(5)-07-18 – Papur 20 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, 8 Chwefror 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN3 - Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) - 30 Ionawr 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN2 - Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) - 8 Ionawr 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 1)

1 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) mewn cysylltiad â Bil yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.4.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 


Cyfarfod: 25/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 12 – craffu ar egwyddorion cyffredinol y Bil

Simon Thomas AC, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Gareth Howells, Y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Joanne McCarthy, Y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Simon Thomas AC, Aelod Cyfrifol

·         Gareth Howells, Gwasanaethau Cyfreithiol Comisiwn y Cynulliad

·         Joanne McCarthy, Gwasanaeth Ymchwil Comisiwn y Cynulliad

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at yr Aelod Cyfrifol mewn perthynas â sut y gellid egluro'r meini prawf o ran "Ymchwiliadau Estynedig".

 


Cyfarfod: 25/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 11 - craffu ariannol

Simon Thomas AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil

Gareth Howells, Y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Joanne McCarthy, Y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Simon Thomas AC, Aelod Cyfrifol

·         Gareth Howells, Gwasanaethau Cyfreithiol Comisiwn y Cynulliad

·         Joanne McCarthy, Gwasanaeth Ymchwil Comisiwn y Cynulliad

 

5.2 Cytunodd yr Aelod Cyfrifol i ddarparu nodyn ar ei farn ar adroddiad yr Ymgynghorydd Arbenigol.

 


Cyfarfod: 25/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Llythyr gan Simon Thomas AC mewn cysylltiad â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Simon Thomas AC mewn cysylltiad â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 


Cyfarfod: 25/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafod y prif faterion dan sylw.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y prif faterion cyn drafftio'r adroddiad.

 


Cyfarfod: 25/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid mewn cysylltiad â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid mewn cysylltiad â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 


Cyfarfod: 25/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor ar Bopeth mewn cysylltiad â’r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gyngor ar Bopeth mewn cysylltiad â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 


Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – 10 Ionawr 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

Trafod y dystiolaeth: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Sesiwn dystiolaeth lafar 2

Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac Aelod sy'n Gyfrifol am y Bil

Gareth Howells, Comisiwn y Cynulliad

Joanne McCarty, Comisiwn y Cynulliad

 

 

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

David Richards, Llywodraeth Cymru

Nick Howard, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-02-18 – Briff Cyfreithiol

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF 344KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1.65MB)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Gwybodaeth ychwanegol gan Hospice UK mewn perthynas â’r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.4.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Hospice UK mewn perthynas â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Gwybodaeth ychwanegol gan Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru mewn perthynas â’r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) mewn perthynas â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban mewn perthynas â’r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban mewn perthynas â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon mewn perthynas â’r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon mewn perthynas â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 5 a 6

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 5 a 6.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 10

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

Nick Howard, Lawyer, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

·         David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethiant, Llywodraeth Cymru

·         Nick Howard, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

6.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu:

·         Rhagor o wybodaeth am ei farn mewn perthynas ag Adran 40;

·         Ei farn ar ddrafftio technegol darpariaethau mewn perthynas â chwynion llafar.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 9

Daniel Hurford, Pennaeth Polisi (Gwella a Llywodraethu), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Davina Fiore, Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Caerdydd

Liz Withers, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd, Cymru, Cyngor ar Bopeth

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Daniel Hurford, Pennaeth Polisi (Gwella a Llywodraethiant), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

·         Davina Fiore, Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Caerdydd

·         Liz Withers, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd Cymru, Cyngor ar Bopeth

 

5.2        Yn ystod y sesiwn, cytunodd CLlLC i ddarparu nodyn ar:

·         Y darpariaethau yn y Bil ar gyfer ymchwiliadau ar ei liwt ei hun mewn perthynas â goblygiadau chwythu'r chwiban;

·         Y gwasanaeth ffôn a ddarperir gan awdurdodau lleol ar gyfer cwynion llafar, a chyfran y cwynion llafar a wneir i awdurdodau lleol, os ydynt ar gael;

·         Eu barn am oblygiadau ariannol ymchwiliadau i gwynion, yng nghyd-destun llwybr cyhoeddus/preifat.

 

5.3 Yn dilyn y sesiwn, cytunodd y Pwyllgor i ofyn am nodyn gan Cyngor ar Bopeth ynghylch y posibilrwydd o gynnwys Tribiwnlysoedd i Atodlen 3 y Bil, a'r rhesymau dros dynnu sylw at hyn fel bwlch posibl.

 

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

8 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7

Sally Taber, Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Gofal Iechyd Annibynnol

Gerry Evans, Dirprwy Brif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru

David Francis, Prif Arolygydd Cynorthwyol, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dr Kate Chamberlain, Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Sally Taber, Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Gofal Iechyd Annibynnol

·       Gerry Evans, Dirprwy Brif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru

·       David Francis, Prif Arolygydd Cynorthwyol, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

·       Dr Kate Chamberlain, Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

 

3.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Gofal Iechyd Annibynnol ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i ddarparu nodiadau ar fanylion y ddwy uned cleifion preifat yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peers, Pennaeth y Gyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

·       Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Catrin Edwards, Rheolwr Polisi ac Eiriolaeth, Hospice UK

Jonathan Ellis, Cyfarwyddwr Polisi ac Eiriolaeth, Hospice UK

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Catrin Edwards, Rheolwr Polisi ac Eiriolaeth, Hospice UK

 

2.2 -  Yn ystod y sesiwn, cytunodd Catrin Edwards i ddarparu unrhyw wybodaeth sydd ar gael ar gadw cofnodion hosbisau pan fydd claf yn cael ei drosglwyddo i ysbyty ar ddiwedd oes.

 


Cyfarfod: 07/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: ystyried y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3, 4 a 5


Cyfarfod: 07/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 3

Ruth Friel, Pennaeth Profiad y Claf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Shan Kennedy, Pennaeth Ymchwil ac Iawndal, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Denise Williams, Uwch-reolwr Adrodd Allanol, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Angela Hughes, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro ar gyfer Profiad y Claf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Chadeirydd y grŵp Gwrando a Dysgu o Adborth Cymru Gyfan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Ruth Friel, Pennaeth Profiad y Claf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

·       Shan Kennedy, Pennaeth Ymchwil ac Iawndal, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

·       Denise Williams, Uwch-reolwr Adrodd Allanol, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

·       Angela Hughes, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro ar gyfer Profiad y Claf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Chadeirydd y grŵp Gwrando a Dysgu o Adborth Cymru Gyfan

 


Cyfarfod: 07/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 2

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Katrin Shaw, Cyfarwyddwr Llywodraethu, Cyfraith a Pholisi

Chris Vinestock, Cyfarwyddwr Ymchwiliadau a Phrif Swyddog Gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

·       Katrin Shaw, Cyfarwyddwr Polisi, Materion Cyfreithiol a Llywodraethu

·       Chris Vinestock, Cyfarwyddwr Ymchwiliadau a Phrif Swyddog Gweithredu

 


Cyfarfod: 07/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5

Disa Young, Pennaeth Materion Allanol, Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru

Jacky Jones, Dirprwy Gadeirydd Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru a Chyfarwyddwr Gweithredol BMI Werndale

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Disa Young, Pennaeth Materion Allanol, Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru

·       Jacky Jones, Dirprwy Gadeirydd Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru a Chyfarwyddwr Gweithredol BMI Werndale

 


Cyfarfod: 07/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 4

Rosemary Agnew, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban

Marie Anderson, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Rosemary Agnew, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban

·       Marie Anderson, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon

 

4.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon i ddarparu'r eitemau a ganlyn:

·       Copi o'r papur a gyhoeddwyd ynghylch yr arbedion a wnaed mewn perthynas ag adnoddau ymchwilio o ganlyniad i'r drefn o gynnal ymchwiliadau ar ei liwt ei hun;

·       Copi o'r adroddiad, “Mapping the administrative justice landscape”, a gyhoeddwyd yn 2014;

·       Y fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau mewn perthynas â chynnal ymchwiliadau ar ei liwt ei hun.

 

4.3 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban i ddarparu rhagor o wybodaeth am yr egwyddorion a bennwyd gan y Senedd sy'n sail i'r gweithdrefnau enghreifftiol ar gyfer ymdrin â chwynion.

 


Cyfarfod: 29/11/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Public Services Ombudsman (Wales) Bill: evidence session 1

Simon Thomas AC, Yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Gareth Howells, Y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Joanne McCarthy, Y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

 

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i gyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Simon Thomas AC, Aelod Cyfrifol

·       Gareth Howells, Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

·       Joanne McCarthy, Y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

 

 


Cyfarfod: 29/11/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

Public Services Ombudsman (Wales) Bill: consideration of evidence received under item 2

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2 a chytunodd i ysgrifennu at yr Aelod sy'n gyfrifol am y materion a godwyd.

 

 


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): materion a godwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur 4 – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Materion a godwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ymateb i'r materion a godwyd.

 


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Brîff technegol

Gareth Howells, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Joanne McCarthy, y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor frîff technegol ar y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) gan Gomisiwn y Cynulliad.

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Ystyried y dull ar gyfer craffu ar y Bil (yn amodol ar ei gyflwyno)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei gylch gorchwyl, a thrafododd ei ddull ar gyfer graffu.

 


Cyfarfod: 04/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Cyflwyno Bil a gynigir gan Bwyllgor – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu