Cyfarfodydd

Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Rheoliadau Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2018

NDM6769 – Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Rheoliadau Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2018 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Mehefin 2018.  

Dogfennau Ategol

Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.37

NDM6769 – Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Rheoliadau Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2018 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Mehefin 2018. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 08/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Dadl Cyfnod 4 y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.33

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.50C, gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM6717 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

49

0

0

49

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 24/04/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl Cyfnod 3 ynghylch y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Ebrill 2018.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Cyfranogiad tenantiaid
1, 1A, 3, 4

2. Gwaith craffu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru
5, 13, 19, 2

3. Methiant i gydymffurfio â deddfiad
6, 11, 12

4. Pŵer i benodi swyddogion
7, 8, 9, 10

5. Pwerau gwneud rheoliadau
14, 15, 16, 17, 18

Dogfennau ategol
Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2
Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2
Rhestr o Welliannau wedi’u didoli
Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.21

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Ebrill 2018.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 1A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

16

53

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Tynnwyd gwelliant 7 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

Ni chynigiwyd gwelliant 8.

Ni chynigiwyd gwelliant 9.

Ni chynigiwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 17/04/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - trafodiadau Cyfnod 2

Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio

 

Dogfennau ategol:

 

Rhestr grwpio gwelliannau – 12 Mawrth

Rhestr o welliannau wedi'u didoli – 12 Mawrth

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 5 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 5.

 

Gwelliant 6 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 6.

 

Gwelliant 7 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 7.

 

Gwelliant 8 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Gwelliant 9 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 10 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Gwelliant 11 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 11.

 

Gwelliant 12 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 13 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 13.

 

Gwelliant 14 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 14.

 

Gwelliant 15 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 15.

 

Gwelliant 16 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Gwelliant 17 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 17.

 

Gwelliant 18 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 18.

 

Gwelliant 19 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 19.

 

Gwelliant 20 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 20.

 

Gwelliant 21 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 21

 

Gwelliant 22 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Ni chafodd gwelliant 23 (David Melding) ei gynnig.

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 24 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Gwelliant 4 (David Melding)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Melding

David Rees

 

Mark Isherwood

Jane Hutt

 

Bethan Sayed

Jenny Rathbone

 

Michelle Brown

Dawn Bowden

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 4

 

 

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Sesiwn hyfforddiant deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd yr aelodau sesiwn hyfforddi deddfwriaethol.

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cynnig i gytuno ar newidiadau i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer Cyfnod 2 y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio i'r Pwyllgor Cyllid - Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - 21 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio

CLA(5)-07-18 – Papur 13 - Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio, 21 Chwefror 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur i’w nodi 4 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch argymhellion yr adroddiad goblygiadau ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur i’w nodi 2 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ynghylch argymhellion adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur i’w nodi 3 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol argymhellion adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 13/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Cynnig i gymeradwyo'r Penderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

NDM6656 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.07

NDM6656 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 13/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

NDM6655 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

Gosodwyd Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 16 Hydref 2017.

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 31 Ionawr 2018.

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid


 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.23

NDM6655 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

Gosodwyd Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 16 Hydref 2017.

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 31 Ionawr 2018.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 22/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Adroddiad Drafft

CLA(5)-03-18 – Papur 17 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a'i gytuno.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Nodyn technegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio - Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - 12 Rhagfyr 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 11 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-01-18 – Papur 14 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i drafod fersiwn ddiwygiedig yn y cyfarfod ar 22 Ionawr 2018.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod mân newidiadau i'r adroddiad. Bydd fersiwn ddiwygiedig o'r adroddiad yn cael ei dosbarthu drwy e-bost er mwyn i'r Pwyllgor gytuno arni.

 


Cyfarfod: 12/12/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 2)

2 Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2. Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 05/12/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 2.)

2. Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): sesiwn dystiolaeth

Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Ian Williams, Llywodraeth Cymru

Ian Walters, Llywodraeth Cymru

 

Papur 2 - Nodyn Technegol ar gyfer yr Is-bwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y Gronfa Enillion o Warediadau

 

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio; Ian Williams, Llywodraeth Cymru; ac Ian Walters, Llywodraeth Cymru, ynghylch Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

 


Cyfarfod: 23/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/11/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 6)

Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1        Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/11/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 4)

Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1        Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/11/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 2)

2 Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 5

James Marr, UK Finance

David Hughes, UK Finance

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1        Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 21/11/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 5)

Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 6

Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Ian Williams, Llywodraeth Cymru

Katie Wilson, Llywodraeth Cymru

 

 

Cofnodion:

5.1        Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Ystyriodd y pwyllgor y dystiolaeth a dderbyniwyd mewn perthynas â'r Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Tystiolaeth gan y Gweinidog Tai ac Adfywio

Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Ian Williams, Llywodraeth Cymru

Katie Wilson, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-27-17 - Papur 1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ynglŷn â bwriad Polisi (Saesneg yn unig)

CLA(5)-27-17 - Briff y Gwasanaethau Cyfreithiol

 

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru), fel y'i cyflwynwyd (PDF 121KB):

Memorandwm Esboniadol (PDF 1MB)

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/11/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 6)

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 


Cyfarfod: 07/11/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 4)

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/11/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 5)

5 Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 4

Steffan Evans, Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid Cymru

Matthew Dicks, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Tom Broadhead, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 07/11/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 2)

2 Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 3

Jim McKirdle, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

 


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Goblygiadau ariannol Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Papur 3 – Gwaith craffu ariannol ar Fil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod goblygiadau ariannol Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) a chytunodd i wahodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i gyfarfod ar gyfer gwaith craffu pellach.

 


Cyfarfod: 24/10/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 6)

Ystyried y dystiolaeth - Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 24/10/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 2)

2 Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1

Aaron Hill, Tai Cymunedol Cymru

Stuart Ropke, Tai Cymunedol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 24/10/2017 - Yr Is-bwyllgor ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (Eitem 4)

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Ian Williams, Llywodraeth Cymru

Katie Wilson, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.