Cyfarfodydd

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/07/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Ailfeddwl am fwyd a diod yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.20

 

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor ar Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Brandio a Phrosesu Bwyd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Trafod yr adroddiad drafft ar Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad ar Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwyd, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 20/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd – sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Terry Marsden, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Terry Marsden, Athro Polisi a Chynllunio Amgylcheddol, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy – Prifysgol Caerdydd 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Terry Marsden.

 


Cyfarfod: 20/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd – sesiwn dystiolaeth gydag arbenigwyr brandio

Dr Matthew O’Callaghan OBE,  Cadeirydd - Cymdeithas Enwau Bwyd Gwarchodedig y DU

Wynfford James, Cyfarwyddwr - Sgema Cyf

Dr Robert Bowen, Darlithydd Entrepreneuriaeth Ryngwladol, Arweinydd Darpariaeth Gymraeg Ysgol Rheolaeth, Prifysgol Abertawe

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Matthew O'Callaghan OBE, Wynfford James a Dr Robert Bowen.

 


Cyfarfod: 20/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandioa phrosesu bwyd – trafod y dystiolaeth lafar

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.

 


Cyfarfod: 20/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd – sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr o’r sector lletygarwch

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, UK HospitalityCymru

Andrew Campbell, Cadeirydd – Cynghrair Twristiaeth Cymru

Simon Wright, Cyfarwyddwr – Danteithion Wright's

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Chapman, Andrew Campbell a Simon Wright. 

 


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd: trafod y dystiolaeth lafar

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 7.

 


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd: sesiwn dystiolaeth gyda Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru

Gwyn Howells, Prif Weithredwr, Hybu Cig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru.

 


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd: sesiwn dystiolaeth gydag Andy Richardson, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru a Huw Thomas, Puffin Produce

Andy Richardson, Cadeirydd - Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru
Huw Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr - Puffin Produce

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Andy Richardson a Huw Thomas.

 


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gohebiaeth rhwng Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig a'r Cadeirydd - Gwybodaeth ddilynol o'r sesiwn graffu a gynhaliwyd ar 4 Hydref

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/09/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Caffael bwyd yn y sector cyhoeddus – Trafod casgliadau’r adroddiad drafft byr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y casgliadau a oedd wedi'u hailddrafftio yn yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 22/03/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Caffael Bwyd – Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft byr â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 15/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 15/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

 


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd – y Ffederasiwn Bwyd a Diod – gohiriwyd

Tim Rycroft – Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol, y Ffederasiwn Bwyd a Diod

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd – Hybu Cig Cymru a Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Gwyn Howells – Prif Swyddog Gweithredol, Hybu Cig Cymru

Andy Richardson – Cadeirydd, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Gwyn Howells, Prif Swyddog Gweithredol Hybu Cig Cymru, ac Andy Richardson, Cadeirydd Bwyd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Cytunodd Andy Richardson i anfon copi o'r araith a roddodd yng nghynhadledd Bwyd a Diod Cymru/ Llywodraeth Cymru, 'Buddsoddi mewn Sgiliau:  Buddsoddi mewn Twf', at y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd – Academyddion

Yr Athro Roberta Sonnino – Athro mewn Polisi a Chynllunio Amgylcheddol, Cyfarwyddwr Impact, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Dr Helen Coulson – Cydymaith Ymchwil, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd yr Athro Roberta Sonnino gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru – trafodaeth breifat yn dilyn y sesiynau tystiolaeth lafar a thrafodaeth ar y camau nesaf

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd

Liz Lucas - Rheolwr Caffael, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Marcia Lewis - Rheolwr Arlwyo, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Keir Warner - Pennaeth Cyrchu, Partneriaeth Cydwasanaethau anfeddygol GIG Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - trafodaeth breifat yn dilyn y sesiwn dystiolaeth lafar

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd y byddai'n ysgrifennu at awdurdodau lleol i ofyn am wybodaeth am nifer y gweithwyr caffael cymwys maent yn eu cyflogi.

 


Cyfarfod: 12/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

Ymweliad gan y Pwyllgor yn gysylltiedig â’r ymchwiliad ynghylch ‘Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru’


Cyfarfod: 12/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Trafod cylch gorchwyl yr ymchwiliad i fwyd a diod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor gylch gorchwyl yr ymchwiliad a chytunodd arno.