Cyfarfodydd

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (28 Awst 2020)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law ar 9 Mawrth 2020.

 


Cyfarfod: 09/03/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Gan fod amser yn brin, gohiriwyd yr eitem hon i'w thrafod yn y cyfarfod nesaf.

 

 


Cyfarfod: 09/03/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-09-20 Papur 2 – Llywodraeth Cymru

PAC(5)-09-20 Papur 3 – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (27 Chwefror 2020)

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Alan Brace - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Holodd yr Aelodau Dr Andrew Goodall ac Alan Brace fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014.

4.2 Cytunodd Dr Goodall i anfon nodyn yn cynnwys enghreifftiau o fentrau a phrosiectau sy'n helpu i reoli’r broses o leoli staff asiantaeth, a hynny fel rhan o weithgarwch ehangach ar gynllunio'r gweithlu.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Llythyrau gan Lywodraeth Cymru (5 a 20 Awst 2019), Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (16 Awst 2019) a gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (29 Awst 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio

PAC(5)-20-19 Papur 3 – Llywodraeth Cymru

 

Dr Andrew Goodall – Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru

Alan Brace –Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Helen Arthur - Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r ymchwiliad i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014.

5.2 Cytunodd Dr Andrew Goodall y byddai yn:

·         Rhoi'r manylion o'r ymarfer recriwtio allanol diweddar i benodi Cyfarwyddwr Trawsnewid BIPBC

·         Rhoi disgrifiad, ynghyd ag enghreifftiau, o'r hyn sydd wedi cael ei ariannu fel rhan o'r Gronfa Drawsnewid

5.3 Oherwydd cyfyngiadau amser, dywedodd y Cadeirydd y byddai'n ysgrifennu at Lywodraeth Cymru gyda nifer o gwestiynau am y defnydd o staff asiantaeth yn GIG Cymru.

 


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur briffio

PAC(5)-19-19 Papur 3 – Datganiad Llywodraeth Cymru: Perfformiad Ariannol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2018-19 (12 Mehefin 2019)

PAC(5)-19-19 Papur 4 – Datganiad Swyddfa Archwilio Cymru i’r wasg – Cyfrifon Blynyddol Byrddau Iechyd (12 Mehefin 2019)

PAC(5)-19-19 Papur 5 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Joe Teape - Dirprwy Brif Weithredwr/ Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Huw Thomas – Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mandy Rayani - Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad Cleifion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar ei ymchwiliad i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014 gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

5.2 Cytunodd y Cyfarwyddwr Cyllid i anfon manylion am gyfanswm y gwariant ar daliadau goramser i staff parhaol mewn cyferbyniad â'r gostyngiad mewn gwariant ar staff asiantaeth.

5.3 Oherwydd cyfyngiadau amser, dywedodd y Cadeirydd y byddai'r Clercod yn ysgrifennu at y tystion i ofyn nifer o gwestiynau nad oedd amser i'w gofyn yn y cyfarfod.

 

 


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

PAC(5)-19-19 Papur 6 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Judith Paget – Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Glyn Jones - Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Martine Price - Cyfarwyddwr Nyrsio Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar ei ymchwiliad i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014 gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

6.2 Oherwydd cyfyngiadau amser, dywedodd y Cadeirydd y byddai'r Clercod yn ysgrifennu at y tystion i ofyn nifer o gwestiynau nad oedd amser i'w gofyn yn y cyfarfod.

 

 


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (7 Ionawr 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (31 Hydref 2018)

PAC(5)-30-18 Papur 2 – Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurder ynghylch nifer o faterion.

 


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Llythyr gan Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (3 Hydref 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: gohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: trafod y llythyr drafft

PAC(5)-25-18 Papur 2 – llythyr drafft

PAC(5)-25-18 Papur 2a – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Trefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd GIG Cymru (21 Awst 2018)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau'r llythyr drafft a chytunwyd arno.

 


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: sesiwn dystiolaeth 4

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-21-18 Papur 1 – Llywodraeth Cymru

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru, Llywodraeth Cymru

Simon Dean - Dirprwy Brif Weithredwr GIG, Llywodraeth Cymru

Steve Elliot - Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Weithredwr y GIG, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; Simon Dean, Dirprwy Brif Weithredwr y GIG; a Steve Elliot, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru fel rhan o'r ymchwiliad i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014.

3.2 Cytunodd Dr Goodall i anfon gwybodaeth ychwanegol am nifer o faterion a godwyd.

 


Cyfarfod: 16/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth 3

Len Richards - Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bob Chadwick – Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Len Richards, Prif Weithredwr, a Bob Chadwick, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro fel rhan o'r ymchwiliad i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014.

5.2 Cytunodd Len Richards i gadarnhau a ddarparodd y Bwrdd Iechyd ddatganiad o effaith y diffoddiad ym mis Ionawr 2018 ac i roi gwybod i'r Pwyllgor am hyn mewn nodyn.

 


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth 2

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Tracy Myhill - Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Sian Harrop-Griffiths - Cyfarwyddwr Strategaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Lynne Hamilton - Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Tracy Myhill, Prif Weithredwr;

Sian Harrop-Griffiths, Cyfarwyddwr Strategaeth; a Lynne Hamilton, Cyfarwyddwr Cyllid o Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg fel rhan o'r ymchwiliad i weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014.

4.2 Cytunodd Tracy Myhill i:

·       siarad â Chadeirydd y Bwrdd ynghylch y pecyn taliadau a gafodd y cyn Brif Weithredwr pan adawodd y Bwrdd Iechyd a rhoi gwybod i'r Cadeirydd am y drafodaeth hon; a

·       rhannu rhai o gynlluniau digidol y Bwrdd Iechyd â'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: sesiwn dystiolaeth 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Allison Williams - Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Steve Webster - Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth gan Allison Williams, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Steve Webster, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf fel rhan o'r ymchwiliad i Weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014.

4.2 Cytunodd Steve Webster i anfon rhagor o wybodaeth ynglŷn â chyfran yr arbedion nad oeddent yn digwydd eto yn 2017-18.

 


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Gohebiaeth y Pwyllgor

PAC(5)-19-18 Papur 1 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

PAC(5)-19-18 Papur 2 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

PAC(5)-19-18 Papur 3 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

PAC(5)-19-18 Papur 4 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

PAC(5)-19-18 Papur 5 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

PAC(5)-19-18 Papur 6 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

PAC(5)-19-18 Papur 7 – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

PAC(5)-19-18 Papur 8 – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (26 Chwefror 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (22 Rhagfyr 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (6 Tachwedd 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2.2)

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (6 Tachwedd 2017)


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynglŷn â Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (25 Gorffennaf 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/07/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-20-17 Papur 1 - Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Alan Brace - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol/Prif Weithredwr GIG ac Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i Weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014.

 

3.2 Cytunodd Dr Goodall i anfon manylion pellach am y newidiadau yn y dangosyddion perfformiad sydd wedi digwydd yn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

 


Cyfarfod: 10/07/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd a chytunwyd i gyhoeddi adroddiad byr.