Cyfarfodydd

Bil Awtistiaeth (Cymru)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Awtistiaeth (Cymru): Ystyried ymateb Llywodraeth Cymru

Papur 8 - Ymateb Llywodraeth Cymru

Papur 9 - Llythyr gan Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol Cymru

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwaith craffu ar y Bil Awtistiaeth (Cymru) yn ystod Cyfnod 1 – ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN1 – Llythyr at y Prif Weinidog ac ymateb ganddo – ymgysylltu â Biliau Aelodau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Bil Awtistiaeth (Cymru): Llythyr gan Paul Davies AC at Gadeiryddion y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon; y Pwyllgor Cyllid; a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 17/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN2 - Llythyr gan Paul Davies AC - Bil Awtistiaeth (Cymru) - 10 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/01/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Awtistiaeth (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.55

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6920 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Awtistiaeth (Cymru).

Gosodwyd Bil Awtistiaeth (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 13 Gorffennaf 2018.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

28

52

Gwrthodwyd y cynnig.


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Bil Awtistiaeth (Cymru): Llythyr gan Paul Davies AC yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

CLA(5)-02-19 – Papur 75 – Llythyr gan Paul Davies AC, 10 Ionawr 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Paul Davies AC.

 


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Awtistiaeth (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Bil Awtistiaeth (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 26/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Bil Awtistiaeth (Cymru): Adroddiad Drafft

CLA(5)-30-18 – Papur 36 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Y Bil Awtistiaeth (Cymru): Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Y Bil Awtistiaeth (Cymru): Llythyr gan Paul Davies, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil, at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

 

Bil Awtistiaeth (Cymru): adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft


Cyfarfod: 21/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN2 - Llythyr gan Paul Davies AC - Bil Awtistiaeth (Cymru) - 15 Tachwedd 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Bil Awtistiaeth (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-29-18 – Papur 18 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd y byddai fersiwn ddiwygiedig yn  cael ei drafod yn y cyfarfod ar 26 Tachwedd.


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru ynghylch y Bil Awtistiaeth (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Awtistiaeth (Cymru)

 

Paul Davies AC, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Enrico Carpanini, Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Stephen Boyce, Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

 

Bil Awtistiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Briff Ymchwil

Papur 12 - Llythyr gan Paul Davies AC at y Pwyllgor Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Paul Davies AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch darpariaeth Gymraeg yn y Bil Awtistiaeth (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ynghylch y Bil Awtistiaeth (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth – Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Matthew Jenkins, Diprwy Gyfarwyddwr, Partneriaeth a Cydweithrediad

Gareth Haven, Is-adran Cyllid

 

Papur 3 - Llythyr gan Paul Davies AC – 31 Hydref 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; Matthew Jenkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, Partneriaethau a Chydweithredu; a Gareth Haven, yr Is-adran Gyllid, ar y Bil Awtistiaeth (Cymru).

 

7.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i roi nodyn i'r Pwyllgor yn nodi:

·         ei farn ar yr heriau o ran y ffordd y caiff yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ei ysgrifennu a'r hyn sydd ar goll; a'r

·         costau datblygu a gweithredu sy'n gysylltiedig â'r gwaith o gyflwyno'r Cod Ymarfer.

 


Cyfarfod: 05/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr oddi wrth y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth: Y Bil Awtistiaeth

CLA(5)-27-18 – Papur 25 – Llythyr gan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Bil Awtistiaeth (Cymru): gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.4 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Matthew Jenkins, Diprwy Gyfarwyddwr, Partneriaeth a Cydweithrediad, Llywodraeth Cymru

Sarah Tyler, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Papur 4 – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

6.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu manylion pellach am y Cod Ymarfer arfaethedig, gan gynnwys ystyried cysoni rhwng ardaloedd i'w gynnwys yn y Cod a'r Bil fel y mae ar hyn o bryd, ynghyd â gwybodaeth bellach am amseroedd aros yn ôl ardal bwrdd iechyd.


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol ac ADHD Connections

Julie Mullis, Ymgynghorydd Awtistiaeth, Coleg Brenhinol Therapyddion Iaith a Lleferydd

David Davies, Swyddog Polisi Cymru, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Sally Payne, Cynghorydd Proffesiynol, Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Zoe Piper, Cadeirydd yr Elusen, ADHD Connections


Papur 1 – Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd
Papur 2 – Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Papur 3 – ADHD Connections

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol, Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd ac ADHD Connections.


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Awtistiaeth (Cymru): gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Gwnaeth y Pwyllgor waith ymgysylltu â rhanddeiliaid fel rhan o'i waith craffu ar y Bil Awtistiaeth (Cymru).


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth: Bil Awtistiaeth (Cymru)

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law gan gytuno ar y materion y dylid eu cynnwys yn yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Awtistiaeth (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 2

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Matthew Jenkins, Diprwy Gyfarwyddwr – Partneriaeth a Cydweithrediad, Llywodraeth Cymru

Sarah Tyler, Gyfreithiwr. Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-25-18 – Papur briffio

 

Bil Awtistiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

  • CLA(5)-25-18 - Papur briffio

Cofnodion:

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a'r Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol

Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr, Materion Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Keith Ingram, Swyddog Arweiniol y Prosiect Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth, Cyngor Bro Morgannwg
Claire Lister, Pennaeth Gwasanaethau Oedolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Jo Taylor, Rheolwr Gwasanaeth ar gyfer Anableddau Dysgu, Anawsterau Corfforol a Nam ar y Synhwyrau, Cyngor Sir y Fflint

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol.
3.2 Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru o ddarparu enghreifftiau o arfer da o gydweithio rhwng Byrddau Iechyd Lleol a gwybodaeth ychwanegol am y dyfarniad ariannu gan Lywodraeth Cymru i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain a'r Gymdeithas Seicolegwyr Addysgol

Nigel Atter, Swyddog Polisi, Cymdeithas Seicolegol Prydain
Dr. Kate Swindon, Seicolegydd addysgol, Gwasanaethau Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol

Andrea Higgins, Prif Gydlynydd a Chyfarwyddwr Academaidd, y Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysg, yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Seicolegol Prydain a Chymdeithas y Seicolegwyr Addysg.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Seiciatryddion a Choleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Yr Athro Alka Ahuja, Seiceiatrydd Ymgynghorol Plant a’r Glasoed, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Choleg Brenhinol y Seiciatryddion
Dr Amani Hassan, Cadeirydd, Cyfadran Seiceiatreg Plant a’r Glasoed, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Dr Catherine Norton, Pediatregydd Ymgynghorol Cymunedol,

Dr Martin Simmonds, Pediatregydd Cymunedol, Coleg Brenhinol Pediatreg a Iechyd Plant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion a'r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gymuned Ymarfer diagnosis oedolion ac ymarferwyr Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig

Dr Nicola Griffiths, Seicolegydd Clinigol, Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gwent
Sian Lewis, Rheolwr Gwasanaeth, Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gwent

Dr Rona Aldridge, Seicolegydd Clinigol, Arweinydd Clinigol ar gyfer Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Caerdydd a'r Fro

Wendy Thomas, Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Awtistiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gymuned Ymarfer ar gyfer diagnosis oedolion ac ymarferwyr Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig.
4.2. Cytunodd y Gymuned Ymarfer ar gyfer diagnosis oedolion ac ymarferwyr Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig i ddarparu data ystadegol yn ymwneud â'r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael i'r rhai sydd wedi cael diagnosis o ASD.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth â chynrychiolwyr Byrddau Iechyd Lleol a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Carol Shillabeer, Prif Swyddog Gweithredol, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a’r Prif Weithredwr Arweiniol ar Iechyd Meddwl

Dr Mair Hopkin, Cyd-gadeirydd, Coleg Brenhinol Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Dr Jane Fenton-May, Coleg Brenhinol Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fyrddau Iechyd Lleol a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth

Paul Davies AC, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Martin Jennings, Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

Stephen Boyce, Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

 

Bil Awtistiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar y Bil Awtistiaeth (Cymru) gan Paul Davies AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil; Martin Jennings, Gwasanaeth Ymchwil Comisiwn y Cynulliad; a Stephen Boyce, Gwasanaeth Ymchwil Comisiwn y Cynulliad.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y Cynnig.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth gyda Dr Duncan Holtom

Dr Duncan Holtom, Pennaeth Ymchwil, Pobl a Gwaith

Papur 2 – Dr Duncan Holtom

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Duncan Holtom.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru ac Autistic Spectrum Connections Cymru

Jane Harris, Cyfarwyddwr Materion Allanol a Newid Cymdeithasol, Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru

Meleri Thomas, Rheolwr Cysylltiadau Allanol, Cymru, Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru

Gareth Morgan, Rheolwr Prosiectau, Autism Spectrum Connections Cymru

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru ac Autistic Spectrum Connections Cymru.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Dr Dawn Wimpory a Dr Elin Walker-Jones

Dr Dawn Wimpory, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Arweinydd Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a Darlithydd, Prifysgol Bangor
Dr Elin Walker-Jones, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 3 – Dr Dawn Wimpory

Papur 4 – Dr Elin Walker-Jones

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Dawn Wimpory a Dr Elin Walker-Jones.

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Bil Awtistiaeth (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 1

Paul Davies AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil

Steve Boyce, Comisiwn y Cynulliad

Enrico Carpanini, Comisiwn y Cynulliad

 

 

CLA(5)-22-18 - Papur briffio

 

Bil Awtistiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd (PDF 93KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB)

 

Datganiad ar y Bwriad Polisi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Paul Davies AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 14)

Trafod y Dystiolaeth: Bil Awtistiaeth (Cymru)

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan Paul Davies AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Awtistiaeth (Cymru)

Paul Davies AC,  yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil
Enrico Carpanini, Y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Stephen Boyce, Y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y CynulliadBil Awtistiaeth (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Paul Davies AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 


Cyfarfod: 19/07/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Bil Awtistiaeth (Cymru): trafod y dull gweithredu ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1

Papur Cwmpas a Dull

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1        Nododd y Pwyllgor yr amserlen ddrafft a chytunodd ar y dull gweithredu ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1. 

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Datganiad gan Paul Davies: Cyflwyno Bil Arfaethedig Aelod - Bil Awtistiaeth (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.44

 


Cyfarfod: 27/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Busnes – amserlen ar gyfer y Bil Awtistiaeth (Cymru) - 14 Mehefin 2018

Papur 7

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor yr amserlen arfaethedig.

 


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil Arfaethedig Aelod – Y Bil Awtistiaeth (Cymru)

NDM6304 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.91:

Yn cytuno y caiff Paul Davies AC gyflwyno Bil i roi effaith i'r wybodaeth a gaiff ei chynnwys yn y Memorandwm Esboniadol a gyflwynwyd ar 4 Mai 2017 o dan Reol Sefydlog 26.91A.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.38

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM6304 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.91:

Yn cytuno y caiff Paul Davies AC gyflwyno Bil i roi effaith i'r wybodaeth a gaiff ei chynnwys yn y Memorandwm Esboniadol a gyflwynwyd ar 4 Mai 2017 o dan Reol Sefydlog 26.91A.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

9

0

49

Derbyniwyd y cynnig.