Cyfarfodydd

Cyllideb Comisiwn y Cynulliad 2018-19

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/03/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Craffu ar Gyfrifon 2018-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2
 • Cyfyngedig 3
 • Cyfyngedig 4

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr gais gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am wybodaeth bellach mewn perthynas â'r ymateb i ddau o'r argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor.  Nododd y Comisiynwyr y llythyr gan y Pwyllgor a chytunodd ar ymateb.


Cyfarfod: 27/01/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar drefniadau asesu ac adrodd 2018-19 - Ymateb y Comisiwn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 7
 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Comisiynwyr am waith craffu arferol y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Gyfrifon 2018-19. Roedd yr adroddiad yn cynnwys chwe argymhelliad.

 

Cytunodd y Comisiynwyr ar eu hymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 05/11/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Y wybodaeth ddiweddaraf am Gyllideb y Comisiwn ar gyfer 18/19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 11
 • Cyfyngedig 12
 • Cyfyngedig 13
 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Diweddarwyd y Comisiynwyr ar wahanol agweddau ar gyllideb y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn gyfredol.

 

Trafododd y Comisiynwyr danwariant a ragwelir mewn perthynas â defnyddio cyllideb y Penderfyniad a'r amcangyfrif o gostau Cyllid Pensiwn yr Aelodau, a gafwyd gan Adran Actiwari'r Llywodraeth, sy'n is na'r gyllideb a osodwyd cyn dechrau'r flwyddyn ariannol.

 

Cytunodd y Comisiynwyr i gyflwyno Cyllideb Atodol, i'w chynnwys yng nghynnig cyllideb Llywodraeth Cymru, i wneud gostyngiad o £500,000 yng nghyllideb y gwariant a reolir yn flynyddol a gostyngiad o £500,000 yn llinell Penderfyniad y Bwrdd Taliadau yn y gyllideb (cyflogau Aelodau a chostau cysylltiedig).

 

Cytunodd y Comisiwn i gynnig Cynllun Ymadael Gwirfoddol, y rhagwelir y bydd yn hwyr ym mis Tachwedd 2018 i sicrhau y gall barhau i ddarparu'r sgiliau, yr arbenigedd a'r capasiti angenrheidiol i gefnogi'r Cynulliad drwy'r heriau penodol yn sgil Brexit a Newid Cyfansoddiadol. Tynnwyd sylw'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a'r Pwyllgor Cyllid at y posibilrwydd o Gynllun Ymadael Gwirfoddol yn ystod y cylch cyllideb diweddar a'r gwaith o graffu ar y cyfrifon.

 

Cytunodd y Comisiynwyr y dylai'r Prif Weithredwr a'r Swyddog Cyfrifyddu ysgrifennu at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a'r Pwyllgor Cyllid i roi gwybod iddynt am y penderfyniadau hyn.

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 4)

Diweddariad ar gyllid a'r gyllideb

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cyflwynodd Catharine Bray adroddiad rheoli ariannol diwygiedig ar gyfer y flwyddyn hyd at 31 Ionawr gan ystyried penderfyniadau gwario y Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau (IRB). Roedd arian wrth gefn ar gyfer costau, fel absenoldeb mamolaeth, wedi'i neilltuo i gael ei dalu'n ganolog. Cafodd y Bwrdd wybod er bod dyraniadau ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd yn cael eu cwblhau, mae'n bosibl y bydd angen gofyn am fwy o arbedion ar gyllidebau yn ystod y flwyddyn.

Amlinellodd Dave Tosh y broses blaenoriaethu MoSCoW yr oedd yr IRB yn eu defnyddio i helpu i nodi blaenoriaeth prosiect yn seiliedig ar sgorau yn erbyn cyfres o feini prawf, i helpu i benderfynu ar y rhaglen fuddsoddi ar gyfer y flwyddyn i ddod. Roedd yn helpu i wneud penderfyniadau ac yn rhoi ffurfioldeb i'r broses. Byddai angen mwy o drafodaeth ar yr eitemau y gellir eu gwneud a byddai'n dibynnu ar yr arian sydd ar gael.

CAM I’W GYMRYD: Dave Tosh i ddosbarthu proses MoSCoW i aelodau'r Bwrdd.

 

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb y Comisiwn 2018-19 - ymateb

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20
 • Cyfyngedig 21

Cofnodion:

Wedi rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor Cyllid eisoes, trafododd y Comisiynwyr weddill yr argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor yn ei adroddiad ar Gyllideb Ddrafft y Comisiwn ar gyfer 2018-19, yn ymwneud ag adeiladau a’r Adolygiad Capasiti.

 

Cytunodd y Comisiynwyr ar eu hymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyllid.


Cyfarfod: 30/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – Ailddatganiad o Ffigurau’r Gyllideb

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Ymateb i argymhellion adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 28
 • Cyfyngedig 29
 • Cyfyngedig 30
 • Cyfyngedig 31

Cyfarfod: 23/10/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 4)

Ymateb i argymhellion adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 34

Cofnodion:

Rhoddodd Manon Antoniazzi amlinelliad i'r Bwrdd o'r heriau a oedd yn codi yn sgil yr argymhellion, yn dilyn sesiwn graffu'r Pwyllgor ar Gyllideb ddrafft y Comisiwn ar gyfer 2018-19. Nid oedd cylch gorchwyl mor glir i'r Pwyllgor fabwysiadu'r gyllideb eleni fel yn y blynyddoedd blaenorol, a cheisiwyd eglurhad pellach mewn perthynas â'r cyfnod a gwmpesir gan yr argymhelliad cyntaf.

Trafododd y Bwrdd yr ymateb i bob argymhelliad, a fyddai'n cael eu cyflwyno i'r Comisiynwyr yn eu cyfarfod ar 6 Tachwedd i'w cymeradwyo, gan gynnig y dylid cytuno ar yr argymhellion gan mwyaf, ond hefyd wneud achos am yr adnoddau a'r hyblygrwydd sydd eu hangen i gyflawni strategaeth y Comisiwn.

CAM I’W GYMRYD: Nia Morgan i ddosbarthu'r ymateb drafft i'r Bwrdd i gael sylwadau cyn ei gwblhau.

 

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Cyllideb ddrafft Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Cyllideb ddrafft 2018-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41
 • Cyfyngedig 42

Cyfarfod: 17/07/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Diweddariad ar y strategaeth y gyllideb 2018-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 45

Cofnodion:

Ar ôl trafodaeth gychwynnol ar y gyllideb ddrafft yn y cyfarfod diwethaf, trafododd y Comisiynwyr waith pellach a oedd wedi'i wneud yn cynnwys gwybodaeth newydd a ddaeth i law mewn perthynas â Chynllun Pensiwn Aelodau'r Cynulliad a Chost Gwasanaeth Pensiwn (cyllideb AME).

 

Bu'r Comisiynwyr yn myfyrio ar y sefyllfa o ran eu strategaeth a gwaith y Cynulliad flwyddyn ar ôl yr etholiad, a'r cyfeiriad y maent yn dymuno ei ddarparu o ran blaenoriaethu. Roeddent yn cytuno y dylent fod yn rhan o waith pellach ar hyn yn ystod y toriad.

 

Caiff y gyllideb ddrafft ei gosod ar ôl ystyriaeth derfynol y Comisiwn ym mis Medi.


Cyfarfod: 22/06/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Diweddariad ar strategaeth y gyllideb

Eitem lafar

 

Cofnodion:

Darparwyd y wybodaeth ddiweddaraf am strategaeth y gyllideb o gyfarfod y Comisiwn ar 12 Mehefin.  Oherwydd y pwysau ariannol sylweddol ar y gyllideb a datblygiadau annisgwyl, gwnaeth swyddogion, ynghyd â'r Llywydd a Suzy Davies AC yn ei rôl fel prif Gomisiynydd ar strategaeth y gyllideb, ystyried cynigion i reoli costau prosiectau, gan ystyried ymarferoldeb a risgiau, a sicrhau gwell eglurder mewn perthynas â chapasiti a chyfeiriad.

Darparodd y Bwrdd fewnbwn ar y pwysau yn ystod y flwyddyn, sut y gellid rheoli hynny a'r effaith ar y strategaeth ar gyfer ariannu yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 12/06/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Ystyriaethau o ran y gyllideb (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr baratoadau’r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19.

 

Trafododd y Comisiynwyr y cyd-destun presennol, sydd wedi gweld lefel y newid yn mynd yn fwy na’r disgwyl, gyda chynnydd yn y pwysau a’r galw ar Gomisiwn y Cynulliad. Cydnabuont fod newidiadau pellach ar y gorwel a bod angen dal y ddysgl yn wastad rhwng cefnogi’r rhain a pharhau i ddarparu gwasanaethau rhagorol i’r Aelodau ac i bobl Cymru.

 

Cadarnhaodd y Comisiynwyr eu cefnogaeth am gyfeiriad y gwaith a gwnaed cais am wybodaeth ychwanegol i gefnogi eu penderfyniadau yn y dyfodol.

 

Cytunodd y Comisiynwyr y caiff y gyllideb ddrafft derfynol ei gosod erbyn diwedd mis Medi yn dilyn ystyriaeth bellach.


Cyfarfod: 25/05/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 4)

Strategaeth Cyllideb 2018-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 53
 • Cyfyngedig 54

Cofnodion:

Crynhodd Manon Antoniazzi bwyntiau allweddol y strategaeth i roi cyd-destun ac i lywio trafodaethau'r Bwrdd ar gynllunio a risg.

Roedd y sefyllfa ariannol bresennol yn arbennig o heriol heb fawr o hyblygrwydd, a oedd yn golygu bod angen i gyllideb 2018-19 fod yn ddigonol i gynnal cyflymder y newid a dyheadau'r Pumed Cynulliad, llwyth gwaith cynyddol i Aelodau a chynnydd o ran sicrhau mwy o bwerau i Gymru, tra'n bod yn ddarbodus ac yn ystyriol o gyd-destun y sector cyhoeddus ehangach.

Roedd gwaith yn mynd rhagddo i edrych ar feysydd hyblygrwydd a allai gyflwyno arbedion yn y gyllideb, ond roedd angen bod yn realistig o ran digonolrwydd ac roedd meysydd o hyd lle nad oedd costau wedi'u diffinio, neu y gellir eu dwyn ymlaen i'r flwyddyn ariannol ganlynol.

Gofynnwyd i'r Bwrdd drafod a oedd y gyllideb arfaethedig yn ddigonol i gyflawni'r blaenoriaethau, a thrafodwyd y tybiaethau yr oedd y gyllideb yn seiliedig arnynt, p'un a oes effeithlonrwydd pellach y gellir eu nodi o fewn gwasanaethau neu o waith prosiect i ryddhau cyllid neu adnoddu staff ychwanegol.

CAMAU I’W CYMRYD:

·                Nia Morgan a Lowri Williams i ystyried y costau sy'n ymwneud â staffio.

·                Penaethiaid Gwasanaethau i edrych i weld p'un a ellir ailystyried gwariant dewisol.

·                Egluro'r geiriad strategaeth ar gostau ar gyfer y Senedd Ieuenctid; cryfhau'r naratif ar FySenedd; cynnwys enghreifftiau o arbedion o ddydd i ddydd sy'n cael eu gwneud e.e. Cofnod y Trafodion/y Swyddfa Gyflwyno.

Byddai Strategaeth y Gyllideb yn cael ei chyflwyno i gyfarfod y Comisiwn ar 12 Mehefin.