Cyfarfodydd

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.10a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyflwyniad ysgrifenedig i Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig mewn perthynas â thlodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.9a Nododd y Pwyllgor y cyflwyniad ysgrifenedig i Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig mewn perthynas â thlodi

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

NDM6771 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 'Gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Mai 2018.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Gorffennaf 2018.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.36

NDM6771 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 'Gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Mai 2018.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Gorffennaf 2018.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth mewn perthynas â gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

 


Cyfarfod: 07/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1        Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiadau.

1.2        Yn ystod y cyfarfod, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth i ofyn am eglurder ynglŷn â rolau a chylch gorchwyl y Bwrdd Gwaith Teg a'r Comisiwn Gwaith Teg.

 


Cyfarfod: 03/05/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth â'r Adran Gwaith a Phensiynau ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â'r Adran Gwaith a Phensiynau ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

 


Cyfarfod: 07/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol.

 


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i drafod eitem 8 yn ei gyfarfod ddydd Mercher 7 Mawrth 2018.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ni wnaeth y Pwyllgor gyrraedd yr eitem hon a bydd yn ei hystyried mewn cyfarfod diweddarach.

 


Cyfarfod: 25/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel - trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 

 


Cyfarfod: 25/01/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 11

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Marcella Maxwell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Sefydliadol a’r Rhaglen Newid, Llywodraeth Cymru

Maureen Howell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cydraddoldeb a Ffyniant, Llywodraeth Cymru

Rachel Garside-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro, Sgiliau, Cyflogadwyedd a Chyllid yr UE, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

·         Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

·         Marcella Maxwell, Dirprwy Gyfarwyddwr Rhaglen Datblygu a Newid Sefydliadol, Llywodraeth Cymru

·         Maureen Howell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cydraddoldeb a Ffyniant Llywodraeth Cymru

·         Rachel Garside-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro, Sgiliau, Cyflogadwyedd ac Ariannu'r UE, Llywodraeth Cymru

 

2.2 Yn ystod y sesiwn cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth i ddarparu nodyn ar:

·         y gweithgaredd ar draws Llywodraeth Cymru yn ei dull o sicrhau ymrwymiadau gan gyflogwyr yn gyfnewid am gefnogaeth sectoraidd;

·         rôl menywod mewn cartrefi sy'n derbyn Credyd Cynhwysol, yn dilyn ymgynghori ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r Gweinidog Tai ac Adfywio.

 


Cyfarfod: 07/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn cysylltiad â gwneud i'r economi weithio i bobl sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn cysylltiad â gwneud i'r economi weithio i bobl sydd ag incwm isel.

 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: trafod tystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.

 

 


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol at Siân Gwenllian ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol at Siân Gwenllian ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

 


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

 


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

 


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth oddi wrth Puffin Produce Ltd ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Puffin Produce Ltd ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

 


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth oddi wrth Puffin Produce Ltd ynghylch gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Tinopolis Cymru ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

 


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gomisiynydd y Gymraeg mewn perthynas â gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor dystiolaeth ysgrifenedig Comisiynydd y Gymraeg mewn perthynas â gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

 


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2 a chytunodd i ysgrifennu at Tinopolis Cymru i egluro mater a godwyd.

 


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 10

Angharad Mair, Cyfarwyddwr Gweithredol, Tinopolis

Meirion Davies, Cyfarwyddwr Datblygu Menter Iaith Conwy yn cynrychioli’r Mentrau Iaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Angharad Mair, Cyfarwyddwr Gweithredol, Tinopolis Cymru

·         Meirion Davies, Cyfarwyddwr Datblygu, Menter Iaith Conwy, yn cynrychioli Mentrau Iaith

 


Cyfarfod: 05/10/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan Gynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru ynghylch gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 9

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Sue Moffatt, Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

·         Sue Moffatt, Cyfarwyddwr, y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4 a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ynghylch nifer o faterion a godwyd.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 8

Ed Evans, Cyfarwyddwr, y Gymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil

Andrew Marchant, Cadeirydd, Cynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Ed Evans, Cyfarwyddwr, y Gymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil

·         Andrew Marchant, Cadeirydd, Cynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru

 

3.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Cynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru i ddarparu canlyniadau'r ymarferion Rhyddid Gwybodaeth a wnaed yn 2014 a 2016, a oedd yn gofyn am wybodaeth am gyrff cyhoeddus nad oeddent yn cydymffurfio â pholisïau moesegol Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 7

Dr Sharon Wright, Uwch-ddarlithydd mewn Polisi Cyhoeddus, Astudiaethau Trefol, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol Prifysgol Glasgow

Dr Lisa Scullion, Darllenydd mewn Polisi Cymdeithasol, Prifysgol Salford

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Dr Sharon Wright, Uwch-ddarlithydd mewn Polisi Cyhoeddus, Astudiaethau Trefol, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Gwleidyddol Prifysgol Glasgow

·         Dr Lisa Scullion, Darllenydd mewn Polisi Cymdeithasol, Prifysgol Salford

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 4

Alex Bevan, Swyddog Polisi Economaidd, TUC Cymru

Lynne Hackett, Pennaeth Cymunedau UNSAIN Cymru

Nick Ireland, Swyddog Rhanbarthol, De Cymru a'r Gorllewin, USDAW

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Alex Bevan, Swyddog Polisi Economaidd, TUC Cymru

Lynne Hackett, Trefnydd Rhanbarthol, Unison

Nick Ireland, Swyddog Rhanbarthol, De Cymru a'r Gorllewin, USDAW

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel - trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 6

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Helen Walbey, Cyfarwyddwr, Recycle Scooters

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 5

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Dr Alison Parken, Uwch Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Fusnes Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Dr Alison Parken, Uwch Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Fusnes Caerdydd

 

 


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 1

Kirsty Davies-Warner, Pennaeth Oxfam Cymru

Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

Lindsey Kearton, Swyddog Polisi Cymru, Cyngor ar Bopeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Kirsty Davies-Warner, Pennaeth Oxfam Cymru

·       Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

·       Lindsey Kearton, Swyddog Polisi Cymru, Cyngor ar Bopeth

 

 

 


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 3

Dr Rod Hick, Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Dr Rod Hick, Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

 


Cyfarfod: 05/07/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Karel Williams, Athro Cyfrifyddiaeth a’r Economi Wleidyddol, Ysgol Fusnes Alliance Manchester, Prifysgol Manceinion

Yr Athro Anne Green, Ysgol Fusnes Birmingham, Prifysgol Birmingham

Yr Athro Caroline Lloyd, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Yr Athro Karel Williams, Athro Cyfrifeg a'r Economi Wleidyddol, Ysgol Fusnes Alliance Manceinion, Prifysgol Manceinion

·       Yr Athro Anne Green, Ysgol Fusnes Birmingham, Prifysgol Birmingham

·       Yr Athro Caroline Lloyd, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

 

 


Cyfarfod: 29/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Tracey Burke, Cyfarwyddwr, Strategaeth

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi

Maureen Howell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cydraddoldeb a Ffyniant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

·         Tracey Burke, Cyfarwyddwr, Strategaeth

·         Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi

·         Maureen Howell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cydraddoldeb a Ffyniant

 

2.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i:

·         ddarparu gwybodaeth am y Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi yn gynnar yn y broses o lunio’r cod hwn;

·         darparu ffigurau o'r gwaith ymchwil a wnaed yn ddiweddar ynghylch tan-hawlio budd-daliadau ar gyfer y ddau gyfnod ariannol diwethaf o leiaf;

·         darparu unrhyw dystiolaeth yn deillio o'r gwerthusiad o'r Rhaglen Esgyn a Chymunedau am Waith. Os nad oes tystiolaeth ar gael, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i egluro pa waith gwerthuso fydd yn cael ei wneud;

·         darparu nodyn ar Fond Lles Cymru;

·         darparu linc i'r adroddiad ar drydedd flwyddyn Creu Cymunedau Cryf: Symud Ymlaen â'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi, sy'n cynnwys ystadegau perthnasol ar dlodi plant;

·         ymchwilio i'r mater o absenoldeb a nodwyd gan Joyce Watson AC wrth drafod caffael moesegol; a

·         darparu'r dangosfwrdd data a ddefnyddiwyd i werthuso cynnydd polisïau a rhaglenni.

 

2.3. Cafwyd datganiad o fuddiant gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynghylch peilot y clybiau cinio a hwyl yn ystod gwyliau'r haf oherwydd ei fod yn rhan o'r gwaith o lunio'r maniffesto a oedd yn cynnwys yr addewid hwn.

 


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith - trafod tystiolaeth o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2 a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith mewn perthynas â materion a godwyd yn ystod y sesiwn.