Cyfarfodydd

P-05-754 Diffyg cymorth i blant ag anableddau mewn argyfwng

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-754 Diffyg cymorth i blant ag anableddau mewn argyfwng

Dogfennau ategol:

Cofnodion:


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-754 Diffyg cymorth i blant ag anableddau mewn argyfwng

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ragor o ohebiaeth a chytunodd i gysylltu â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i ofyn iddo drefnu cyfarfod â’r deisebydd ynghylch y gwasanaethau cymorth a ddarperir i deuluoedd â phlant ag anableddau, fel y cytunwyd yn flaenorol, a gofyn i’r Bwrdd ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf unwaith y bydd hyn wedi digwydd.

 

 


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-754 Diffyg cymorth i blant ag anableddau mewn argyfwng

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i aros am sylwadau’r deisebydd ar yr ymateb a gafwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol cyn ystyried a ddylid cymryd camau pellach o ran y ddeiseb. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ofyn i'r deisebydd a oedd ei chyfarfod arfaethedig â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi'i gynnal.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-754 Diffyg cymorth i blant ag anableddau mewn argyfwng

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor sylwadau pellach gan y deisebydd a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn pa ddarpariaeth sydd ar gyfer plant ag awtistiaeth neu anawsterau dysgu, mewn achosion lle nad cymorth iechyd meddwl yw'r ateb mwyaf priodol.

 


Cyfarfod: 05/06/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-754 Diffyg cymorth i blant ag anableddau mewn argyfwng

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y deisebydd a chytunodd i aros am ganlyniad ei chyfarfod â Bwrdd Iechyd Cwm Taf cyn trafod y ddeiseb eto.

 


Cyfarfod: 17/04/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-754 Diffyg cymorth i blant ag anableddau mewn argyfwng

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod gohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ynghyd â sylwadau pellach gan y deisebydd, a chytunodd i ysgrifennu'n ôl at Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf i ofyn eu bod yn cwrdd â'r deisebydd i drafod ei phryderon ynghylch y cymorth sydd ar gael ac opsiynau gofal posibl yn y dyfodol, gyda'r bwriad o gau'r ddeiseb unwaith y bydd y cyfarfod wedi digwydd.

 

 


Cyfarfod: 06/02/2018 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-754 Diffyg cymorth i blant ag anableddau mewn argyfwng

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Cwm Taf i ofyn am ei ymateb i'r ddeiseb ac am wybodaeth am:

 

  • yr adnoddau a ddyrennir i wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed (CAMHS), gan gynnwys cymorth argyfwng; ac
  • y mynediad sydd gan blant ag anableddau i gymorth argyfwng CAMHS.

 

 


Cyfarfod: 20/09/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon at y Pwyllgor Deisebau - Timau gofal argyfwng CAMHS

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi cael copi o ymateb a anfonwyd at y Pwyllgor Deisebau ynglŷn â CAMHS. 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/09/2017 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-754 Diffyg cymorth i blant ag anableddau mewn argyfwng

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Neil McEvoy y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

Mae wedi gweithio yn y gorffennol mewn maes sy'n berthnasol i bwnc y ddeiseb ac wedi atgyfeirio achosion at Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS). 

 

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a chytunodd i ofyn am farn y deisebydd ar yr ymateb a gafwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet cyn penderfynu pa gamau pellach i'w cymryd o ran y ddeiseb.

 


Cyfarfod: 13/06/2017 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-754 Diffyg Cymorth i Blant ag Anableddau Mewn Argyfwng

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon i rannu profiadau'r deisebydd a gofyn:

  • a yw'n arferol ledled Cymru i blant ag anawsterau dysgu beidio â gallu cael mynediad at dimau gofal argyfwng gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed; ac
  • a oes unrhyw gynlluniau i ehangu mynediad at y gwasanaethau hyn.