Cyfarfodydd

SL(5)084 - Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2017

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/04/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 SL(5)084 - Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2017

CLA(5)-11-17 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(5)-11-17 – Papur 4 – Gorchymyn

CLA(5)-11-17 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a nodwyd ymateb y Llywodraeth, a ddarparwyd mewn copi caled, i'r adroddiad drafft ar yr offeryn.

4.2b Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â'r adroddiad drafft.