Cyfarfodydd

Unrhyw Fusnes Arall

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/11/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw fusnes arall

Cofnodion:

Yn y cyfnod ers y cyfarfod diwethaf roedd y Comisiynwyr wedi gwneud un penderfyniad yn ymwneud â phenodi Cynghorwyr Annibynnol i'r Comisiwn, gan gynnwys ar gyfer aelodaeth o'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) a'r Pwyllgor Taliadau.


Cyfarfod: 26/09/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Diolchodd Comisiynydd am yr holl waith a oedd wedi'i wneud i gyflawni'r trefniadau yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines ac ymweliad y Brenin Charles III â'r Senedd.


Cyfarfod: 11/07/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Dim.


Cyfarfod: 20/06/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

·         Diogelu – soniodd Joyce Watson am waith dilynol yn sgil trafodaethau’r Comisiwn yr hydref diwethaf, gan gefnogi pwysigrwydd y camau a gymerir gan Aelodau (gan gynnwys hyfforddiant) i roi sicrwydd priodol i’r cyhoedd o ystyried eu rôl. Cytunwyd y byddai gwybodaeth gefndir yn cael ei darparu i'r Comisiynwyr.

·         Diwygio'r Senedd - rhoddodd y Llywydd wybod i’r Comisiynwyr y byddai trafodaeth gynhwysfawr ar y materion perthnasol yn cael ei chynnwys ar yr agenda ar gyfer cyfarfod nesaf y Comisiwn.

Materion eraill - cyfeiriodd Janet Finch-Saunders at yr ohebiaeth ynghylch y Jiwbilî a gofynnodd am y protocol o ran baneri.


Cyfarfod: 09/05/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Dim.


Cyfarfod: 14/03/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 11)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Yn y cyfnod ers y cyfarfod diwethaf, mae’r Comisiynwyr wedi gwneud un penderfyniad ar gynigion i osod plac coffa ar ystâd y Senedd.


Cyfarfod: 31/01/2022 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw faterion eraill


Cyfarfod: 13/12/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

·         Hysbyswyd y Comisiynwyr am ohebiaeth gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (i) adroddiad y Pwyllgor ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Comisiwn. Roedd pedwar argymhelliad, a byddai ymateb yn cael ei ddarparu ar gyfer cyfarfod nesaf y Comisiwn; a (ii) llythyr ychwanegol yn gofyn am ystyriaeth y Comisiwn.

Cadarnhawyd i'r Comisiynwyr fod yr ymgynghoriad ar gynigion i newidiadau i Reolau'r Swyddog Cyfrifyddu yn fyw.

 

Ers y cyfarfod diwethaf, fe wnaeth y Comisiynwyr un penderfyniad yn ymwneud ag ymestyn y contractau presennol a oedd ar waith ar gyfer Cynghorwyr Annibynnol i'r Comisiwn.


Cyfarfod: 08/11/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

·         Diweddariad Covid - presenoldeb ar yr ystâd

Cafodd y Comisiynwyr wybodaeth am y camau sy'n cael eu cymryd i sicrhau y gellir cynnal digwyddiadau mor ddiogel â phosibl, gyda lefelau presenoldeb pobl yn gymesur â'r lefelau risg cyfredol.

Fe'u hysbyswyd am y canlynol:

-               Trafod gohirio rhai digwyddiadau

-               Annog digwyddiadau hybrid i leihau nifer y bobl a fydd yn bresennol wyneb yn wyneb

-               Lleihau nifer y bobl sy’n dod yn bersonol i'n rhaglen digwyddiadau (manylion isod)

-               Cynyddu’r lle ffisegol sy'n cael ei ddefnyddio

-               Atgoffa trefnwyr o'r gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb

-               Parhau i argymell i drefnwyr y dylai’r rhai sy’n bresennol gymryd Profion Llif Unffordd

-               Prosesau asesu risg trwyadl

 

 

·         Cynghorwyr Annibynnol

Cafodd y Comisiynwyr y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd o ran y trefniadau ar gyfer cynghorwyr annibynnol y Comisiwn a benodwyd am gyfnod o dair blynedd. Tynnwyd sylw at waith ar werthusiad o effeithiolrwydd a’r awydd i symud tuag at gylch mwy graddol ar gyfer penodiadau. Yn unol â hynny, mae’r Comisiynwyr i gael gwybodaeth bellach ar ôl y cyfarfod, ac fe'u gwahoddwyd i rannu unrhyw adborth perthnasol.

 

·         Festival UK

Trafododd y Comisiynwyr y ffaith bod trefnwyr yr ŵyl wedi mynegi diddordeb mewn defnyddio'r Senedd fel lleoliad yn ystod toriad yr haf 2022.

Trafodwyd y risgiau sy'n gysylltiedig â'r cyfyngiadau a fyddai ar weithgareddau eraill o ganlyniad i gymryd rhan yn yr ŵyl. Daeth y Comisiynwyr i'r casgliad bod y risgiau hyn i’w gweld yn anghymesur ac felly nid oeddent yn teimlo y dylid mynd ar drywydd y cyfle.


Cyfarfod: 27/09/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Caplaniaeth – trafododd y Comisiynwyr nodyn a ddaeth i law gan gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ffydd. Roedd Aelodau'r Comisiwn yn cydymdeimlo â'r pwynt a wnaed, ond roeddent yn ymwybodol o faterion ymarferol ac nid oeddent yn dymuno symud i drefniant ffurfiol heb ymgynghori'n fwy cynhwysfawr â'r Aelodau.

 

Diogelu – cytunodd y Comisiynwyr i gael gwybodaeth sy’n rhoi amlinelliad o’r ystyriaethau.

 

Amodau Diogelwch a Defnyddio TGCh – nododd y Llywydd ei bod wedi ysgrifennu at Aelodau am y paramedrau ynghylch y system a'i bod yn bwriadu trafod hyn gyda'r grwpiau.


Cyfarfod: 12/07/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Rhwydwaith Gwresogi Ardal Caerdydd – Cafodd y Comisiynwyr gyflwyniad byr i'r gwaith sy'n cael ei wneud i alluogi dŵr poeth, a gynhyrchir o wres gwastraff o waith ynni-o-wastraff Viridor yn y dociau, wedi'i bibellu o amgylch rhan isaf Caerdydd, i'w ddefnyddio gan gwsmeriaid yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus i wresogi eu hadeiladau. Byddai dogfen Cwestiynau Cyffredin yn cael ei darparu i Gomisiynwyr yn dilyn y cyfarfod.

 

Adroddiad prisio terfynol Cynllun Pensiwn yr Aelodau gan Actiwari'r Cynllun - Hysbyswyd y Comisiynwyr bod y bwrdd pensiynau wedi cytuno ar y prisiad ac na nododd unrhyw gynnydd yng nghyfradd cyfraniadau pensiwn y Comisiwn i Aelodau. Byddai’r adroddiad yn cael ei ddosbarthu er gwybodaeth.

 

Yn y cyfnod ers y cyfarfod blaenorol, roedd y Comisiwn wedi cytuno ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Comisiwn ac Adroddiadau Blynyddol yn ymwneud ag Amrywiaeth a Chynhwysiant, Ieithoedd Swyddogol a Chynaliadwyedd, ymgynghorwyd ar y trefniadau sy'n ymwneud â'r Prif Gynghorydd Cyfreithiol a chytunodd i gael gwared â’r ffensys dros dro o amgylch y Senedd.

Mae'r Comisiynwyr hefyd wedi cytuno ar benodiad i'r Bwrdd Taliadau ac ymgynghorwyd ar newidiadau arfaethedig i Gynllun Pensiwn yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 15/03/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

·       Nododd y Comisiynwyr lythyr gan y Bwrdd Taliadau yn cadarnhau bod y Bwrdd bellach wedi ymgorffori darpariaeth gyfredol gan y Comisiwn ar gyfer costau deunydd ysgrifennu / swmp-bostio / argraffu’r Aelodau yn y Penderfyniad ar gyfer y Chweched Senedd, ac y bydd darpariaeth uniongyrchol y Comisiwn yn dod i ben ar yr un adeg yn unol â hynny. 

·       Gofynnwyd i'r Comisiynwyr lenwi eu ffurflenni Datgan Buddiannau.

·       Cytunodd y Comisiynwyr y gallai dwy eitem sydd i'w hanfon i'r Pwyllgor Cyllid mewn ymateb i'w hargymhellion yn dilyn gwaith craffu ar y gyllideb gael eu cymeradwyo gan Suzy Davies y tu allan i’r cyfarfod. Mae'r materion yn ymwneud â diweddariad ar lesiant a diweddariad o oblygiadau ariannol sy’n ymwneud â covid.

·       Gan gyfeirio at ymholiad ynglŷn â dyrannu trwydded TGCh a oedd yn bodoli eisoes i aelod o staff cymorth ar gyfer gweithgareddau a ganiateir yn ystod cyfnod yr etholiad, eglurwyd, mewn amgylchiadau o absenoldeb estynedig, y gellid cyfnewid yr unigolyn a enwyd am aelod arall o staff, ac y dylid cysylltu â’r Ddesg Gymorth TGCh.

 

Diolchodd y Llywydd i'r Comisiynwyr am y dull gwybodus a fabwysiadwyd ganddynt wrth gyflawni eu rolau yn ystod y Bumed Senedd.


Cyfarfod: 08/02/2021 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

·         Penderfyniadau ar ddarpariaeth TGCh ar gyfer y chweched Senedd – Cytunodd y Comisiynwyr ar gynigion ar gyfer darpariaeth TGCh i'r Aelodau, a ystyriwyd yn y cyfarfod blaenorol ac a drafodwyd ymhellach yn y cyfamser. 

 

Cyfrifiaduron Personol

Penderfyniad 1: Dylai gliniadur bellach fod yn gynnig safonol - un i bob Aelod, ynghyd ag un yr un ar gyfer staff cymorth hyd at uchafswm o 6.  Gellir prynu peiriannau ychwanegol gan ddefnyddio arian Costau Swyddfa (byddai hyn yn cynnwys y gallu i ddefnyddio peiriannau presennol sy'n parhau o fewn y disgwyliad oes â chymorth, ar gyfer Aelodau sy'n dychwelyd).   

Penderfyniad 2: Mae gan yr Aelodau opsiwn i gyfnewid un gliniadur am gyfrifiadur bwrdd gwaith.

Penderfyniad 3: Holl staff swyddfeydd grwpiau i gael gliniadur.

Penderfyniad 4: Gall Aelodau gyfnewid eu gliniadur safonol am Microsoft Surface Pro, ond oherwydd cost uwch y ddyfais hon, byddent yn ildio'r ddyfais llechen (iPad) o'u dyraniad.   

Monitorau cyfrifiaduron a gorsafoedd docio

Penderfyniad 5: Darperir monitor bwrdd gwaith a gorsaf ddocio (+ bysellfwrdd a llygoden) gyda phob gliniadur ym mhrif fan gwaith yr unigolyn.

Penderfyniad 6: Dyrennir un monitor a gorsaf ddocio arall i Aelodau mewn ail leoliad (e.e. gartref).    

Dyfeisiau Apple

Penderfyniad 7: Mewn amgylchiadau eithriadol, gall Aelodau, neu eu staff cymorth, sy'n fwy cyfarwydd â system weithredu Apple na Windows, ddewis un ddyfais Apple yn hytrach na dyfais Windows (un i bob Aelod gan gynnwys eu staff). Mae cymwysiadau’r Senedd a’r hyfforddiant sydd ar gael wedi'u cynllunio'n bennaf ar gyfer Windows.

Meddalwedd

Penderfyniad 8: Dyrennir trwydded Office 365 bersonol i Aelodau, ynghyd â thrwydded ar gyfer y blwch post a rennir ganddynt ("Swyddfa..."). Yn ogystal â hyn, dyrennir hyd at chwe thrwydded arall iddynt ar gyfer pob un o'u staff cymorth. 

Penderfyniad 9: Adobe Creative Cloud, os oes angen, i bob Aelod (wedi'i ddyrannu i aelod o staff cymorth).

Argraffwyr

Penderfyniad 10: Dyrennir dwy Ddyfais argraffu Amlddefnydd (argraffu, sganio a llungopïo) ac un argraffydd laser unlliw i Aelodau.

Dyfeisiau llechen

Penderfyniad 11: Dyrennir un iPad Apple i Aelodau (oni bai bod yr Aelod wedi dewis dyfais Microsoft Surface).

Ffonau symudol

Penderfyniad 12: Dyrennir ffôn symudol addas (Apple neu Android) i bob Aelod ynghyd â chontract galwadau misol a fydd yn darparu ar gyfer galwadau a negeseuon testun diderfyn yn y DU ac 16GB o ddata symudol y mis.  

Band eang

Penderfyniad 13: Bod cysylltiad rhwydwaith addas yn cael ei ddarparu ar gyfer Swyddfa/swyddfeydd Etholaethol yr Aelod (uchafswm o 2).

Penderfyniad 14: Ni ddarperir band eang i brif breswylfa Aelodau (ac eithrio mewn achosion eithriadol). Bydd gan yr Aelodau sy'n dychwelyd ac sydd â band eang y Senedd gartref ar hyn o bryd ddeufis yn dilyn yr etholiad i wneud trefniadau newydd. 

 

Caiff pob eithriad ei asesu fesul achos. Gall yr amgylchiadau penodol sy'n cyfiawnhau darparu band eang ym mhrif breswylfa'r Aelod gynnwys:

·         Nid yw band eang confensiynol ar gael yn y lleoliad, sy'n golygu defnyddio technolegau gwahanol, mwy costus,

·         Mwy nag un aelod yn byw yn yr eiddo sy'n golygu bod angen mwy o gapasiti  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 9


Cyfarfod: 07/12/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Dywedodd un Comisiynydd fod y penderfyniadau a wnaed ym mis Mehefin ynghylch mynediad cyn-Aelodau at adnoddau’r Comisiwn yn ystod y cyfnod pan fydd y Senedd yn cael ei Diddymu wedi arwain at rai ymholiadau gan aelodau eu grŵp. Egwyddor graidd y broses benderfynu honno oedd darparu ar gyfer etholiad rhydd a theg.

Yng ngoleuni'r potensial ar gyfer newid y cyfnod Diddymu trwy ddeddfwriaeth frys arfaethedig y Llywodraeth, nododd y Llywydd y gallai fod angen ailedrych ar y mater a gofyn am adborth gan y Comisiynwyr.


Cyfarfod: 02/11/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

·       Materion ynghylch yr etholiad    Cafodd y Comisiynwyr eu briffio ar botensial penderfyniadau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â chynigion deddfwriaethol neu newidiadau eraill mewn perthynas ag etholiad Senedd 2021, ar ôl ystyried adroddiad o’u grŵp etholiadau.

·       Agwedd at y gwersi a ddysgwyd   Cytunodd y Comisiynwyr ar gynnig i ddefnyddio’r gwersi a ddysgwyd ynghylch darnau/agweddau allweddol mwyaf arwyddocaol ar waith y Comisiwn yn ystod y Pumed Senedd, i gefnogi’r gwaith o ddatblygu strategaeth nesaf y Comisiwn. Bydd hyn yn disodli’r gwaith o greu ‘adroddiad etifeddiaeth’ mwy traddodiadol, er mwyn osgoi bod gwybodaeth ddyblyg yn cael ei chasglu a’i chyhoeddi bob blwyddyn yn yr adroddiad blynyddol.

Dilyniant i Gwestiwn Llafar ar Gefnogi staff y Comisiwn sy’n gweithio gartref yn ystod y pandemig Derbyniodd y Comisiynwyr ddiweddariad byr yn ymateb i bwyntiau a nodwyd a gwybodaeth am ganlyniadau arolwg Parhad Busnes y Comisiwn. Roeddent yn croesawu’r gwaith helaeth a wnaed ac yn cydnabod y gallai barn ac anghenion gweithwyr fod yn wahanol dros gyfnod y gaeaf o gymharu â’u profiad yn ystod y gwanwyn a’r haf. Roeddent hefyd yn cydnabod arwyddocâd cyfrifoldebau Aelodau eu hunain fel cyflogwyr, er enghraifft wrth sicrhau bod eu staff cymorth yn cymryd gwyliau blynyddol.


Cyfarfod: 28/09/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

·       Hwyluso datganiad trawsbleidiol – Cytunodd y Comisiynwyr i ymgynghori â'r Grŵp Trawsbleidiol ar Gydraddoldeb Hiliol o ran hwyluso datblygu datganiad Cymraeg trawsbleidiol, gan ymgorffori egwyddorion y Confensiwn Rhyngwladol ar Ddiddymu Pob Math o Wahaniaethu ar sail Hil, yn unol â chais y Senedd.

·       Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – Nododd y Comisiynwyr lythyr a gafodd y Prif Weithredwr gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, yn dilyn sesiwn dystiolaeth y pwyllgor ar 21 Medi.

 

Ers y cyfarfod diwethaf, mae’r Comisiynwyr wedi gwneud un penderfyniad brys yn ymwneud ag ymestyn y cyfnod ar gyfer canslo gweithgareddau ymgysylltu cyhoeddus wyneb yn wyneb.


Cyfarfod: 13/07/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

·         Ymddiriedolwyr Cynllun Pensiwn yr Aelodau

O dan reolau Aelodau Cynllun Pensiwn Aelodau’r Senedd a Chylch Gorchwyl y Bwrdd Pensiwn, mae'r swyddog Cyfrifyddu, mewn ymgynghoriad â'r Comisiynwyr, yn gyfrifol am nodi pwy ddylai sefyll fel cynrychiolwyr y Comisiwn ar y Bwrdd Pensiwn. Disgwylir i dymor pedair blynedd Nia Morgan fel Ymddiriedolwr ddod i ben ar 4 Awst 2020.  Mae Cylch Gorchwyl y Bwrdd yn caniatáu i'r Ymddiriedolwyr presennol barhau am bedair blynedd arall i helpu i gadw profiad ar y Bwrdd. Roedd y Comisiynwyr yn gefnogol i gynnig y Swyddog Cyfrifyddu y dylai Nia barhau fel Ymddiriedolwr am bedair blynedd arall.

 

Ers y cyfarfod diwethaf, mae’r Comisiynwyr wedi gwneud un penderfyniad brys yn ymwneud ag ymestyn y cyfnod ar gyfer canslo gweithgareddau ymgysylltu cyhoeddus wyneb yn wyneb.

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 12)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Ers y cyfarfod diwethaf, mae’r Comisiynwyr wedi gwneud un penderfyniad brys yn ymwneud ag ymestyn y cyfnod ar gyfer canslo gweithgareddau ymgysylltu cyhoeddus wyneb yn wyneb.

 

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Ystyriodd y Comisiynwyr amseriad cyfarfodydd yn y dyfodol os bydd patrwm cyfarfodydd y Pwyllgor Busnes yn parhau.

 

 

Yn y cyfnod ers y cyfarfod diwethaf, roedd y Comisiynwyr wedi gwneud tri phenderfyniad brys.

Roedd y rhain yn ymwneud â darlledu’r cyfarfod llawn a chyfarfodydd phwyllgorau ac ymestyn y cyfnod pan na fydd gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd yn cael eu cynnal.

Cafwyd briffio ychwanegol hefyd i egluro'r adnodd ychwanegol, er mwyn cefnogi’r flaenoriaeth strategol o ymgysylltu.

 


Cyfarfod: 16/03/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Hysbyswyd y Comisiynwyr fod y contract glanhau wedi'i ddyfarnu yn dilyn ymarfer caffael.


Cyfarfod: 27/01/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

·         Mynd â busnes y Cynulliad i leoliad y tu allan i Gaerdydd

Mewn trafodaethau â grwpiau ac arweinwyr plaid, roedd yr adborth, yn gyffredinol, wedi bod yn gefnogol i wythnos gywasgedig o fusnes y Cynulliad, i'w gynnal yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. 

Cytunodd y Comisiwn, drwy fwyafrif, y dylai gwaith i gyflawni'r fenter fynd yn ei flaen yn awr, a chytunodd i gyllideb ddangosol o hyd at £250k.

 

·         Llythyr gan dri Aelod

Cytunodd y Comisiynwyr i gadw’r polisi cofebion yn ei ffurf bresennol.

 

·         Digwyddiadau ar yr ystâd

Trafododd y Comisiynwyr faterion yn ymwneud â digwyddiadau sy'n cynnwys dadl wleidyddol, a'r ffiniau o ran yr hyn sy'n ddefnydd priodol o'r ystâd, a gofynnwyd am bapur ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol.

 

 

Yn y cyfnod ers y cyfarfod blaenorol, roedd y Comisiynwyr wedi cytuno i gais gan y BBC i gynnal dadl etholiad ar yr ystâd. Hefyd, cynhaliwyd cyfarfod briffio gyda'r Comisiynwyr a'r Llywydd ar 11 Tachwedd mewn perthynas â’r trefniadau ar gyfer cael Comisiynydd Safonau dros dro.

 

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

·         Dywedodd y Llywydd wrth y Comisiynwyr y byddent yn cael gwybodaeth, maes o law, am adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru.

·         Cafodd y Comisiynwyr wybod bod apêl a gynhaliwyd yn ddiweddar mewn perthynas â thribiwnlys cyflogaeth wedi’i wrthod.

Byddai dyddiad y cyfarfod nesaf yn cael ei gadarnhau.


Cyfarfod: 23/09/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Rhoddwyd gwybod i’r Comisiynwyr am hysbysiad cynllunio a ddaeth i law yn ymwneud â datblygu llinell sip arfaethedig dros dro ym Mae Caerdydd.

 

Yn y cyfnod ers y cyfarfod blaenorol, roedd y Comisiynwyr wedi cytuno ar yr Adroddiad Amgylcheddol Blynyddol.

 


Cyfarfod: 15/07/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

·         Penodiadau – wedi ymgynghori â hwy ym mis Ebrill, cafodd y Comisiynwyr y wybodaeth ddiweddaraf am y broses i benodi ar gyfer swydd Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu.

·         Cyfeiriodd Joyce Watson at yr ohebiaeth a gafodd gan David Emery. Nododd y Comisiynwyr eu bod yn fodlon i'r trefniadau cyfredol aros yn ddigyfnewid.

Yn y cyfnod ers y cyfarfod blaenorol, cytunodd y Comisiynwyr ar newidiadau i'r Cod Ymddygiad i Ymwelwyr.

 


Cyfarfod: 10/06/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

·         Cafodd y Comisiynwyr y wybodaeth ddiweddaraf am achos Tribiwnlys Cyflogaeth sy’n mynd rhagddo.

·         Nododd y Comisiynwyr lythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas ag ystyriaeth y Pwyllgor o gynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 

Yn y cyfnod ers y cyfarfod diwethaf roedd y Comisiynwyr wedi cytuno ar ymatebion i’r Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chraffu ar ôl deddfu ac Ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol, i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus mewn perthynas ag argymhellion o ran craffu ar y Gyllideb ac i Ymgynghoriad y Bwrdd Taliadau ar y Penderfyniad (ynghyd ag egwyddorion cysylltiedig ar gyfer teithio gan y Comisiwn).

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

·         Bwriad i recriwtio Cyfarwyddwr

Er mwyn cyflawni gofyniad Dirprwyaeth y Comisiwn, ymgynghorodd Manon â'r Comisiwn ynghylch ei bwriad i benodi Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu, a hynny er mwyn llenwi'r swydd wag a fydd yn codi maes o law. Nododd hefyd y byddai trefniadau dros dro yn cael eu gwneud i ddarparu'r math o gymorth a ddarperir ar hyn o bryd gan y Prif Gynghorydd Cyfreithiol, sy'n ymadael, gan ychwanegu y byddai'r gydnabyddiaeth ariannol a'r telerau ac amodau o dan y trefniant dros dro yn wahanol i'r trefniadau ar gyfer deiliad presennol y swydd.

·         Sgam ffôn

Clywodd y Comisiynwyr am sgâm dros y ffôn sy'n defnyddio rhai o rifau ffôn y Cynulliad.  Gofynnwyd i’r aelodau gysylltu â'u rheolwr Cyfrif TGCh os ydynt yn cael galwadau ymwneud â’r sgâm.

·         Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Roedd y Pwyllgor Cyllid wedi ysgrifennu at y Comisiwn yn gofyn iddo roi tystiolaeth ysgrifenedig ar gyfer ei waith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Cytunodd y Comisiynwyr i'r Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros Gyllideb a Llywodraethu ymateb ar eu rhan.

 


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Y Pwyllgor Deisebau

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i wahodd UKIP i lenwi'r swydd wag ar y Pwyllgor Deisebau. Dywedodd Neil Hamilton fod angen i Grŵp UKIP gael trafodaeth gyffredinol am ddyranniad eu lleoedd ar pwyllgorau, cyn enwebu aelod i lenwi'r lle gwag ar y Pwyllgor Deisebau.

 

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyflwyno cynnig i ethol Janet Finch-Saunders yn aelod o'r  Pwyllgor Craffu Waith y Prif Weinidog yn lle David Rowlands. Bydd y cynnig yn cael ei ychwanegu at agenda Cyfarfod Llawn yfory.

 

Agenda'r Wythnos Nesaf

Dywedodd y Dirprwy Lywydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd papurau ar Goladu Canllawiau ac ar Reolau Sefydlog ar gyfer Biliau Cydgrynhoi ar yr agenda ar gyfer yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 04/03/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw Fater Arall

·         Llythyr gan Joyce Watson

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 56

Cofnodion:

·         Isafswm cyflog - soniodd Joyce Watson am y setliad cyflog a gafodd staff y Comisiwn yn ddiweddar, gan ei groesawu fel cytundeb cadarnhaol. Fodd bynnag, roedd yn teimlo y dylai isafswm cyflog staff sy'n gweithio yma dan gontract gyfateb i’n hisafswm cyflog ni. Roedd y comisiynwyr yn gefnogol o ran egwyddor a gofynnwyd am ragor o wybodaeth er mwyn medru penderfynu ar y mater mewn cyfarfod arall.

 

·         Tribiwnlys - Cafodd y Comisiynwyr y wybodaeth ddiweddaraf am Dribiwnlys Cyflogaeth a oedd yn mynd rhagddo.

 

 

Yn ystod y cyfnod ers y cyfarfod blaenorol, roedd y Comisiynwyr wedi cwblhau eu Polisi ar gyfer darparu henebion, cofebion a phlaciau, a chytunwyd ar Ymatebion i argymhellion y Pwyllgor Safonau a'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

 


Cyfarfod: 12/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Cwestiynau'r Llefarwyr

 

Gofynnodd y Llywydd i Reolwyr Busnes sicrhau bod eu haelodau, lle y bo'n rhesymol ymarferol, yn ei hysbysu drwy'r blwch post Ceisiadau Cyfarfod Llawn pan fyddant yn bwriadu cyfeirio cwestiynau eu llefarwyr at Ddirprwy Weinidog, a'u bod yn parhau i hysbysu'r Llywodraeth hefyd.

Sŵn yn y Siambr

 

Yn dilyn achosion o sŵn yn y Siambr yr wythnos diwethaf, atgoffodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes na ddylai Aelodau adael eu dyfeisiau yn y Siambr heb eu goruchwylio.

 

Dyraniad Cadeiryddion Pwyllgorau rhwng grwpiau

 

Dywedodd Darren Millar y byddai'r Ceidwadwyr Cymreig yn awyddus i ddychwelyd at gynigion blaenorol y Pwyllgor Busnes i ail-ddyrannu Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau o Grŵp UKIP i'r Ceidwadwyr Cymreig, ond nad oedd y Grŵp mewn sefyllfa i wneud enwebiad ar hyn o bryd.

Dywedodd y Llywydd y bydd angen i'r pwyllgor ddychwelyd at y penderfyniadau blaenorol a wnaeth y Pwyllgor Busnes ynglŷn â dyrannu Cadeiryddion pwyllgorau, unwaith y bydd y Ceidwadwyr Cymreig mewn sefyllfa i enwebu.

Nododd Rhun ap Iorwerth y byddai'n fodlon cefnogi cynnig o'r fath. Dywedodd Neil Hamilton mai ei farn oedd bod gan Grŵp UKIP, ar sail y cydbwysedd presennol rhwng y pleidiau, yr hawl i un Cadeirydd pwyllgor.

Nododd y Llywydd nad oedd safbwyntiau'r Rheolwyr Busnes wedi newid ers y tro diwethaf y cafodd y mater ei ystyried, ac eithrio Darren Millar, a ddywedodd y byddai ei Grŵp, bellach, yn derbyn ail-ddyrannu Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau. Mewn ymateb i ymholiad, cadarnhaodd y Llywydd y byddai unrhyw gynnig i ailddyrannu Cadeiryddion Pwyllgorau yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn, yn agored i'w drafod.

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol 

 

Rhoddodd y Trefnydd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Rheolwyr Busnes, mewn perthynas â dau Fil Brexit. Oherwydd amserlenni Seneddol a thrafodaethau parhaus â Llywodraeth y DU, mae gosod y Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol hyn wedi cael ei ohirio a byddai'n arwain at gyfyngu ar yr amser i graffu mewn pwyllgor.

 

 

 


Cyfarfod: 28/01/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Gwnaed y Comisiynwyr yn ymwybodol fod argymhellion wedi'u gwneud gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon a'r Pwyllgor Safonau iddynt eu hystyried - ac y byddai ymatebion drafft yn cael eu dosbarthu iddynt eu hystyried cyn bo hir.

 

Yn y cyfnod ers y cyfarfod blaenorol, roedd y Comisiynwyr wedi cefnogi cynnig i enwebu Bob Evans fel un o gynrychiolwyr y Comisiwn Pensiynau ACau, a phenodiad Cyfarwyddwr Newydd Busnes y Cynulliad.

 


Cyfarfod: 05/11/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

·         Swyddfa'r Comisiynydd Safonau - diweddarwyd y Comisiynwyr ynghylch y newidiadau a wnaed i wella'r strwythur staffio sy'n cefnogi'r Comisiynydd Safonau. Roedd hyn yn sgil y swm cynyddol o waith mewn perthynas ag ymholiadau i swyddfa'r Comisiynydd Safonau dros y flwyddyn hon, ac mewn ymateb i argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

 

Yn y cyfnod ers y cyfarfod blaenorol, roedd y Comisiynwyr wedi cytuno i benodi cynghorwyr annibynnol i'r Comisiwn, yn dilyn proses recriwtio agored a thryloyw.

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw fater arall


Cyfarfod: 09/07/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Swyddfa Brwsel - Nododd y Comisiynwyr fod Llywodraeth Cymru yn fodlon parhau â'r trefniant presennol ar gyfer Swyddfa'r Comisiwn ym Mrwsel, a ddarperir gan Lywodraeth Cymru yng Nghanolfan Cymru, Brwsel, ar yr un telerau tan ddiwedd mis Rhagfyr 2020.

 

Sesiynau ymwybyddiaeth seiber gan yr Aelodau a Staff Cymorth yr Aelodau - Nodwyd bod y nifer sy'n manteisio ar sesiynau briffio ymwybyddiaeth seiber yn gymysg, gofynnwyd i'r Comisiynwyr danlinellu ei bwysigrwydd gyda'u grwpiau.

 

Bwrdd Pensiynau - Cytunodd y Comisiynwyr y gellid ymgymryd â threfniadau ar gyfer cynrychiolydd y Comisiwn ar y Bwrdd Pensiynau y tu allan i'r cyfarfod os oes angen.

 

 


Cyfarfod: 04/06/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw fater arall


Cyfarfod: 30/04/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw fater arall


Cyfarfod: 19/03/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

·         Caffael y Comisiwn

Cofnodion:

·         Caffael y Comisiwn - Bu’r Comisiynwyr yn trafod caffael gan gyflenwyr o Gymru a chytunodd i gyflwyno Dangosydd Perfformiad Allweddol penodol ar gaffael gan gyflenwyr o Gymru. Cytunwyd hefyd i ystyried y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol, a gofynnwyd am bapur ar y trefniadau caffael presennol o ran cyflenwyr o Gymru, a pha opsiynau sydd ar gael i wella perfformiad.

 

·         Chwythu’r Chwiban - Gofynnodd Joyce Watson a allai’r Comisiwn wneud rhywfaint o waith codi ymwybyddiaeth o bolisïau a gweithdrefnau chwythu’r chwiban. Cytunodd y Comisiwn y byddai’n briodol ei gynnwys yn y pecyn gwaith a wneir yn ystod ein hwythnos cydraddoldeb, sy’n debygol o fod ym mis Mehefin neu fis Gorffennaf.

 

·         Ymweliad â’r Senedd Fflemig - Cytunodd y Comisiwn i dderbyn y gwahoddiad gan y Llefarydd Jan Peumans, i ymweld â’r Senedd Fflemig ym mis Mehefin 2018, yn amodol ar fod cynrychiolwyr ar gael.

 

·         Mynediad i goridor llawr gwaelod Tŷ Hywel - Nodwyd cwynion gan yr Aelodau ynghylch y cyfyngiadau ar y mynediad i goridor bloc B ar y llawr gwaelod. Roedd y rhain wedi eu rhoi yn wreiddiol mewn ymateb i bryderon ynghylch diogelwch a tharfu ar gyfarfodydd pwyllgor. Trafododd y Comisiynwyr y mater, a daeth i’r casgliad y dylid codi’r cyfyngiadau fel bod y coridor yn agored i’w ddefnyddio, ac y a dylid atgoffa defnyddwyr i fod yn dawel er mwyn osgoi tarfu ar gyfarfodydd.

 

Roedd Joyce Watson am gofnodi ei diolch i bawb a fu’n rhan o’r digwyddiad ‘I am Embolden’, a oedd yn dathlu llwyddiannau menywod byddar ac anabl yng Nghymru.


Cyfarfod: 26/02/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 11)

Unrhyw fater arall

Wedi'i nodi ar hyn o bryd:

·         Adolygiad Capasiti - cynlluniau o ran cyfathrebu, a rhagair

·         Cynghorwyr Annibynnol y Comisiwn [nodi cychwynnol]

·         Strategaeth y Comisiwn 2020/21 – diwrnod cwrdd i ffwrdd [y posibilrwydd o gynnal diwrnod o’r fath]

 

Cofnodion:

Adolygiad Capasiti - Cytunodd y Comisiynwyr ar ragair eu hadroddiad.

 

Cynnig ynghylch Dippy - Cytunodd y Comisiwn i ffurfioli’r cynnig i drosglwyddo arddangosfa Dippy i safle Parc Cathays yr Amgueddfa Genedlaethol, yn dilyn trafodaethau ag Amgueddfa Bud Natur a chyfarwyddwr cyffredinol Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

 

 

Ystyriwyd y materion canlynol, a’u cytuno, drwy ohebiaeth yn y cyfnod cyn y cyfarfod hwn:

              Adroddiad terfynol yr adolygiad capasiti

              Cytundeb dangosol ynghylch cyfeiriad y polisi Urddas a Pharch


Cyfarfod: 22/01/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw fater arall


Cyfarfod: 04/12/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw fater arall


Cyfarfod: 06/11/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw fater arall


Cyfarfod: 25/09/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw fater arall

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 83
  • Cyfyngedig 84

Cyfarfod: 17/07/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Rhoddodd y Llywydd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Comisiynwyr ar waith y Panel Arbenigol. Dywedodd wrthynt y bydd y panel yn dechrau dod i gasgliadau ar y tri phwnc dan sylw sef, a ddylid gostwng yr oed pleidleisio, a ddylid cynyddu nifer Aelodau'r Cynulliad a ph'un a ddylid newid y system bleidleisio. Bydd adroddiad gan y Panel yn cael ei gyflwyno i'r Comisiwn yn ddiweddarach eleni.

 

Cynllun Pensiwn Aelodau’r Cynulliad

Rhoddodd Joyce Watson ddiweddariad byr ac atgoffodd y Comisiynwyr eu bod wedi cael papur ar gynllun pensiwn yr Aelodau yn gofyn iddynt am eu sylwadau.

 

Senedd Ieuenctid

Dywedodd y Llywydd wrth y Comisiynwyr bod yr ymgynghoriad ar Senedd Ieuenctid wedi cau bellach, a bod dros 5,000 o ymatebion wedi dod i law o bob rhan o Gymru. Nododd fod y data yn cael ei ddadansoddi a bydd papur yn cael ei gyflwyno i'r Comisiwn ar 25 Medi.

 

Plac porffor

Dywedodd y Llywydd wrth y Comisiynwyr ei bod wedi cael cais gan y grŵp trawsbleidiol sy'n ymgyrchu i nodi cyfraniad menywod ledled Cymru i godi plac ar yr  ystâd i gofio am Val Feld.  Cytunodd y Comisiynwyr mewn egwyddor i'r cais, yn amodol ar drefniadau priodol a lleoliad addas yn cael ei nodi.

 

Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol

Nododd y Comisiynwyr ymholiadau yn ymwneud â sylw yn y cyfryngau am amryw agweddau ar y cynllun ieithoedd swyddogol yn yr wythnos flaenorol, gan gynnwys siom ynghylch y ffordd y cafodd sylw yn y cyfryngau a'r canfyddiadau anghywir a allai achosi.


Cyfarfod: 12/06/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cynhaliwyd ymarfer recriwtio agored i lenwi swydd wag ar y Bwrdd Taliadau. Trafododd y Comisiwn yr argymhelliad a chytunodd ar benodi’r ymgeisydd a ffafrir gan y Panel Dethol.


Cyfarfod: 15/05/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Gofynnodd y Comisiynwyr am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â diogelwch ar ystâd y Cynulliad.


Cyfarfod: 05/04/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Dim, hyd y gwyddys.


Cyfarfod: 20/03/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Dim, hyd y gwyddys.

 


Cyfarfod: 27/02/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Rhoddodd y Llywydd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Comisiynwyr am waith yn ymwneud â Senedd Ieuenctid a'r Panel Arbenigol ar Ddiwygio Trefniadau Etholiadol.


Cyfarfod: 26/01/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Crybwyllodd Adam Price yr arolwg yn y dyfodol agos ar gyfer Aelodau / staff cymorth yr Aelodau.

 Cyfarfod: 05/12/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Llyfr coffa Aberfan

 

Dywedodd y Llywydd ei bod wedi teithio i Gastell Cyfarthfa ym Merthyr i ymweld â'r arddangosfa sydd ar hyn o bryd yn cynnwys Llyfr Coffa Aberfan.  Llyfr caligraffig ydyw sy'n nodi enwau'r rhai a fu farw yn nhrychineb Aberfan. Y Cynulliad yw ceidwad presennol y Llyfr ond mae wedi ei fenthyca i'r arddangosfa; cafodd y llyfr ei arddangos yn y Pierhead cyn hynny.  

 

Cytunodd y Comisiwn i ddychwelyd y Llyfr yn ffurfiol i Elusen Goffa Aberfan ac y dylid ei arddangos yn llyfrgell gymunedol Aberfan. 

 

Y pynciau a gaiff sylw yng nghyfarfod nesaf y Comisiwn fydd y strategaeth ymgysylltu â'r cyhoedd a'r Cynllun Ieithoedd Swyddogol newydd.

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr rai materion amserol.


Cyfarfod: 19/09/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Nododd y Llywydd fod y polisi ar werthu alcohol ar yr Ystâd wedi'i godi gyda hi. Teimlai Comisiynwyr nad yw yfed alcohol tra'n gweithio yn briodol, a gallai greu risgiau i unigolion. Cytunwyd felly yn unfrydol y dylai'r polisi presennol gael ei gadw.

 


Cyfarfod: 11/07/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw fater arall


Cyfarfod: 30/06/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw fater arall


Cyfarfod: 16/06/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw fater arall.

 

 


Cyfarfod: 17/03/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw fater arall


Cyfarfod: 02/12/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw fater arall.

 


Cyfarfod: 11/11/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Diolchodd y Comisiynwyr i'r Dirprwy Lywydd am y gwaith roedd wedi'i wneud ar gyllideb y Comisiwn.

 

Trafodwyd a chytunwyd ar y materion a ganlyn, drwy ohebiaeth, yn ystod y cyfnod cyn y cyfarfod hwn:

·         Cynigion i osod system teledu cylch cyfyng newydd ar Ystâd y Cynulliad. Ystyriwyd hyn yn y cyfarfod ar 17 Medi ac roedd y Comisiwn wedi cael rhagor o wybodaeth i ganiatáu iddynt ddod i gasgliad terfynol.

 


Cyfarfod: 21/10/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw fater arall

Papur i'w nodi: Diweddariad ar Newid Cyfansoddiadol

 

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 119

Cofnodion:

Dywedodd y Llywydd ei bod wedi cael sylwadau’n holi am ymgynghoriad arfaethedig ynghylch sefydlu senedd ieuenctid.  O gofio'r ymateb cadarnhaol a gafwyd i’r rhaglen ymgysylltu â phobl ifanc, byddai’n rhaid i unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol gyd-fynd â’r rhaglen honno ac adeiladu ar y gwaith rhagorol a wnaed yn y cyswllt hwnnw.

 

 


Cyfarfod: 17/09/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cafodd y materion canlynol eu hystyried, a chytunwyd arnynt, trwy ohebiaeth yn y cyfnod cyn y cyfarfod hwn:

  • Adroddiad y Comisiwn i Aelodau ar gyfer 2014-15.

 


Cyfarfod: 09/07/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Trafodwyd a chytunwyd y materion canlynol drwy ohebiaeth yn y cyfnod cyn y cyfarfod hwn:

        Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2014-15

        Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2014-15

        Adroddiad Blynyddol ar Gydymffurfio â'r Cynllun Ieithoedd Swyddogol 2014-15.

 

Hwn oedd cyfarfod olaf y Comisiwn cyn toriad yr haf. Bydd y cyfarfod nesaf ar 17 Medi pryd y bydd y Comisiynwyr yn ystyried dogfen gyllideb wedi’i diweddaru.

 

 


Cyfarfod: 25/06/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cododd y Comisiynwyr bryderon am ddau fater a oedd yn ymwneud â rheoli cyfleusterau.

 

Bydd y Comisiwn yn cyfarfod nesaf ddydd Iau 9 Gorffennaf. Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar berfformiad a bydd y Comisiynwyr yn trafod y gyllideb ddrafft ar gyfer 2016/17.

 


Cyfarfod: 11/06/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw fater arall


Cyfarfod: 21/05/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Bydd cyfarfod nesaf y Comisiwn ddydd Iau, 11 Mehefin 2015, pan fydd y Comisiynwyr yn trafod papur ar benodi olynydd i Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad.

 

 


Cyfarfod: 23/04/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Adroddodd David Melding yn ôl i'r Comisiwn ar yr ymweliad diweddar â Bosnia Herzegovina, a oedd yn nodi 20 mlynedd ers y digwyddiadau yn Srebrenica. Dywedodd y cynhelir digwyddiad yn y Senedd ar 8 Gorffennaf.

 

Nododd y Llywydd fod digwyddiadau wythnos y Cynulliad yn Wrecsam wedi bod yn llwyddiannus.

 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Comisiwn ar 21 Mai, pan fydd y Comisiynwyr yn cynnal un o'u cyfarfodydd rheolaidd i ganolbwyntio ar berfformiad.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Diolchodd y Llywydd i’r Comisiynwyr a staff y Comisiwn am y gwaith a wnaed yn y cyfnod cyn datganiad yr Ysgrifennydd Gwladol a oedd yn cyhoeddi cytundeb Dydd Gŵyl Dewi ar ddyfodol datganoli yng Nghymru. Nododd fod y cyflwyniadau manwl a gyflwynwyd i’r Ysgrifennydd Gwladol, ac adroddiad y Comisiwn ar gapasiti, wedi gwneud gwahaniaeth go iawn.

 

Hefyd, dywedodd y Llywydd wrth y Comisiynwyr, gan fod Angela Burns yn wynebu absenoldeb estynedig, y byddai David Melding yn ymgymryd â’i chyfrifoldebau fel Comisiynydd tra’i bod yn absennol.

 

Tynnodd Claire Clancy sylw at ymgynghoriad y Bwrdd Taliadau, a fyddai’n cael ei gyhoeddi y diwrnod canlynol, a dywedodd wrth y Comisiynwyr fod y Pwyllgor Cyllid wedi adrodd ar y gyllideb atodol.

 

Bydd y Comisiwn yn cyfarfod nesaf ddydd Iau 23 Ebrill 2015, pan fydd y Comisiynwyr yn ystyried y Strategaeth Gyllideb ar gyfer 2016-17 ac yn cael briff diogelwch llawn.

 

 


Cyfarfod: 09/02/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Dim.

 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Coimsiwn ddydd Iau, 5 Mawrth 2015, pan fydd y Comisiynwyr yn canolbwyntio ar y paratoadau ar gyfer y Pumed Cynulliad.

 


Cyfarfod: 29/01/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Bydd y Comisiwn yn cyfarfod nesaf ar 9 Chwefror, pan fydd y drafodaeth yn canolbwyntio ar ymgysylltu â phobl Cymru, a bydd y Comisiynwyr yn trafod materion diogelwch unwaith eto.

 


Cyfarfod: 15/01/2015 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw fusnes arall

Cofnodion:

Rhoddodd y Comisiwn ei gymeradwyaeth ffurfiol i benodiadau’r ymgeiswyr llwyddiannus yn y ddwy gystadleuaeth recriwtio ar gyfer swyddi Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad a’r Cyfarwyddwr Cyllid. 

 

Bydd y cyfarfod nesaf ddydd Iau 29 Ionawr yn un o’r cyfarfodydd rheolaidd sy’n canolbwyntio ar Berfformiad.  Bydd y Comisiwn yn ystyried Adroddiad Perfformiad Corfforaethol Ebrill-Rhagfyr 2014, yr Adroddiad Blynyddol ar ein Strategaeth Reoli Carbon a’r Adroddiad Uchafbwyntiau diweddaraf. 


Cyfarfod: 04/12/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 17/11/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 3 Rhagfyr.

Bydd yr eitemau ar yr agenda yn cynnwys trafodaeth ar faterion Ewropeaidd gyda Gregg Jones, a diweddariadau gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg ac ar y newidiadau TGCh a gafwyd yn y Siambr.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Tachwedd 2014


Cyfarfod: 03/11/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 17 Tachwedd.

Bydd yr eitemau ar yr agenda yn cynnwys y newyddion diweddaraf am gyfieithu peirianyddol, Cofnod y Trafodion a’r adolygiad o’r cymorth i bwyllgorau. Bydd y Comisiwn hefyd yn ystyried goblygiadau cyfansoddiadol Silk 1 a 2.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Tachwedd 2014


Cyfarfod: 29/09/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 3 Tachwedd.

Bydd eitemau ar yr agenda yn cynnwys cytuno ar gyllideb derfynol y Comisiwn, gan ystyried adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar y gyllideb. Bydd Comisiynwyr hefyd yn cynnal trafodaethau gyda’r Bwrdd Taliadau.

Dywedodd y Llywydd wrth y Comisiynwyr fod Dadl Fer wedi’i chyflwyno a oedd yn fater i’r Comisiwn, ac y byddai’n ymateb i’r ddadl ddydd Mercher 1 Hydref.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Medi 2014

 


Cyfarfod: 17/09/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 29 Medi. Bydd y Comisiynwyr yn canolbwyntio ar faterion perfformiad, pan fyddant yn trafod yr adroddiad Perfformiad Corfforaethol am y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis Mehefin, a chanlyniadau’r Arolwg Aelodau a’u staff cymorth.

Bydd Peter Black yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad ar 23 Medi i roi tystiolaeth ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Comisiwn.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Medi 2014

 


Cyfarfod: 07/07/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Medi. Byddai'r Comisiynwyr yn trafod cyllideb ddrafft 2015-16 cyn iddi gael ei chyflwyno gerbron y Cynulliad.  

Byddai Rhodri Glyn Thomas a Peter Black yn ymddangos gerbron Pwyllgor Cyllid y Cynulliad ar 16 Gorffennaf i roi tystiolaeth am berfformiad y Comisiwn ym maes gwasanaethau TCGh a dwyieithrwydd.

Caiff Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar Gydymffurfio â'r Cynllun Ieithoedd Swyddogol 2013-14 ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Gorffennaf. 

 

Yr Ysgrifenyddiaeth
Gorffennaf 2014


Cyfarfod: 26/06/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 18/06/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Diwygio polisi - ar lafar

Cofnodion:

Adolygodd y Comisiynwyr Bolisi Cadw Cofnodion y Comisiwn a chytunwyd i ymdrin ag amgylchiadau pan fo effaith y cydymffurfiad â'r Polisi yn afresymol ac yn anghymesur.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth
Mehefin 2014

 


Cyfarfod: 08/05/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Roedd y Llywydd wedi cynnal cyfarfod tairochrog â’r swyddogion cyfatebol yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon a Thŷ’r Cyffredin.

Rhoddodd Dave Tosh grynodeb o’i waith ar gyfer y Cenhedloedd Unedig yn ddiweddar, pan fu’n cynghori llywodraeth Fiji yngylch paratoi i sefydlu Senedd.

Penodwyd Craig Stephenson yn Gyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau’r Comisiwn.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Mai 2014


Cyfarfod: 26/03/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 06/03/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cynhelir cyfarfod nesaf y Comisiwn ar 26 Mawrth 2014. Bydd yr eitemau ar yr agenda yn cynnwys TGCh yn y Siambr a pharodrwydd o ran trosglwyddo gwasanaethau TGCh.  

Yr Ysgrifenyddiaeth

Mawrth 2014

 


Cyfarfod: 13/02/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Rhoddodd Angela Burns grynodeb o drafodaethau’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar yr angen i sicrhau bod gan ddarparwyr allanol, a oedd yn gyfrifol am raglen Datblygu Proffesiynol Parhaus yr Aelodau, ddealltwriaeth lawn o waith y Cynulliad, a sut y mae’n wahanol i waith deddfwrfeydd eraill. Byddai swyddogion yn bwrw ymlaen â’r mater hwn.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Comisiwn ar 6 Mawrth 2014. Byddai’r agenda’n cynnwys Cofnod y Trafodion a’r newid yn y modd y darperir gwasanaethau TGCh.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Chwefror 2014

 


Cyfarfod: 30/01/2014 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Nid oedd materion eraill i’w trafod.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Comisiwn ar 13 Chwefror 2014.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Ionawr 2014

 


Cyfarfod: 05/12/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cyfarfu’r Pwyllgor Archwilio ar 7 Tachwedd, a bu’n trafod y gwasanaethau TGCh ar gyfer y dyfodol, risgiau corfforaethol o ran graddfa’r gweithgareddau sydd ar y gweill yn y sefydliad a’u heffaith ar gapasiti, ac adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar reoli cyfrifon. Hwn oedd cyfarfod olaf Richard Calvert fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio. Nododd y Comisiynwyr eu diolch iddo am ei gyfraniad.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Comisiwn ar 30 Ionawr 2014.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Rhagfyr 2013


Cyfarfod: 21/11/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Yr Ysgrifenyddiaeth

Tachwedd  2013


Cyfarfod: 11/11/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Yr Ysgrifenyddiaeth

Tachwedd 2013


Cyfarfod: 17/10/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Yr Ysgrifenyddiaeth

Hydref 2013

 


Cyfarfod: 26/09/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Yr Ysgrifenyddiaeth

Medi 2013

 

 


Cyfarfod: 20/06/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 06/06/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Rhoddodd y Prif Weithredwr wybod i’r Comisiwn bod y Cyfarwyddwr TGCh yn cymryd camau ar ddau fater a oedd yn achosi pryder i’r Aelodau ar hyn o bryd: i weithredu dull Rhif Adnabod Personol syml o ran cyfrineiriau Blackberry ac i ymestyn y cyfnod cadw rhagosodedig ar gyfer cysoni negeseuon e-bost i un mis. Disgwyliwyd y byddai’r newidiadau hyn wedi’u rhoi ar waith y diwrnod hwnnw. Canmolodd y Comisiwn y ffordd yr oedd yr adran TGCh wedi ymateb i broblemau ac wedi’u datrys.

Cytunodd y Prif Weithredwr i gyflwyno papur trafod i’r Comisiwn ar ddigwyddiadau cenedlaethol sydd i’w cynnal dros y blynyddoedd nesaf, er mwyn galluogi’r Comisiwn i ddylanwadu ar gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Byddai swyddogion yn ymchwilio i’r materion a ganlyn, ac yn cyflwyno adroddiad arnynt:

·         hygyrchedd dyddiaduron Aelodau’r Cynulliad, a

·         materion diogelwch ac ymarferoldeb o ran y cwpanau tseina newydd yn y caffi.

Yr Ysgrifenyddiaeth

Mehefin 2013


Cyfarfod: 16/05/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr gais gan Star Walk Wales yn gofyn am ganiatâd gan Gomisiwn y Cynulliad i osod pafin a sêr ar ystâd y Cynulliad. Byddai’r prosiect yn dathlu bywydau a gwaith unigolion sydd wedi cyfrannu at fywyd Cymru, a byddai gweithgor yn arsylwi’r prosiect hwnnw. Ni fyddai unrhyw gostau i’r Comisiwn.

Cytunodd y Comisiynwyr mewn egwyddor y dylai’r prosiect gynnwys Ystâd y Cynulliad, ar yr amod y ceir cyfraniad gan gynrychiolydd o’r Comisiwn.

Cam i’w gymryd: Byddai llythyr yn cael ei anfon at Brif Weithredwr y prosiect i gadarnhau cytundeb y Comisiwn mewn egwyddor. 

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Mai 2013

 


Cyfarfod: 02/05/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Nid oedd materion eraill i’w trafod.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Mai 2013

 


Cyfarfod: 18/04/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Nid oedd materion eraill i’w trafod.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Ebrill 2013

 


Cyfarfod: 28/02/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Nid oedd materion eraill i’w trafod.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Chwefror 2013

 


Cyfarfod: 07/02/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 24/01/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 16/01/2013 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 03/12/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 29/11/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 12/11/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 05/11/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw fater arall.

 

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Tachwedd 2012

 


Cyfarfod: 22/10/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw fater arall.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Hydref 2012

 


Cyfarfod: 27/09/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Clywodd y Comisiynwyr fod set newydd o Gynghorwyr Annibynnol yn cael eu recriwtio ar hyn o bryd.

 

Rhoddodd Keith Bush y wybodaeth ddiweddaraf i'r Comisiynwyr am yr her i gymhwysedd y Cynulliad o ran Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru).

 

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Medi 2012


Cyfarfod: 12/07/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Bydd y Comisiynwyr yn cynnal cyfarfod anffurfiol ar 2 Awst. 

 

Cytunodd Claire Clancy i rannu'r ohebiaeth ddiweddaraf ag Atos â'r Comisiynwyr.

 

Yna, aeth y Comisiwn i sesiwn breifat a chytuno ar gynnig ynghylch mater cyfrinachol yn ymwneud â staffio a gyflwynwyd iddynt gan y Prif Weithredwr yn unol â’r Ddirprwyaeth.

 

Yr Ysgrifenyddiaeth

Gorffennaf 2012

 


Cyfarfod: 28/06/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

·         Trafododd y Comisiynwyr statws Cofnod y Trafodion.

·         Gofynnodd y Comisiynwyr am wybodaeth bellach am yr holl wasanaethau sydd ar gael i gefnogi trafodion y pwyllgorau.

·         Pwysleisiodd Angela Burns AC eitemau i’w nodi yn Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol Comisiwn y Cynulliad.

·         Cytunodd y Comisiynwyr i gynnal cyfarfod anffurfiol yn ystod toriad yr haf.

Yr Ysgrifenyddiaeth

Mehefin 2012

 


Cyfarfod: 14/05/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw fusnes arall

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw fater arall i’w drafod.


Cyfarfod: 09/05/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr y sylw a gafodd y Cynulliad yn y cyfryngau yn ddiweddar. 


Cyfarfod: 08/03/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw fater arall i’w drafod.

 


Cyfarfod: 02/02/2012 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Gofynnodd y Comisiynwyr am gyfarfod preifat â’r Prif Weithredwr ar ôl cyfarfod y Comisiwn.

 


Cyfarfod: 24/11/2011 - Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Ni nodwyd unrhyw fusnes arall.


Cyfarfod: 20/10/2011 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

10 Unrhyw Fusnes Arall

Dogfennau ategol:

  • AC(4)2011(5) Paper 10 - IT Director

Cofnodion:

Trafodwyd y bwriad i greu rôl Cyfarwyddwr TG a chytunwyd arno. Nododd y Comisiynwyr y dylai’r broses recriwtio ddechrau cyn gynted â phosibl.


Cyfarfod: 22/09/2011 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cytunwyd y dylid paratoi opsiynau ar gyfer cydnabod cyfraniadau sylweddol tuag at ddatblygu’r Cynulliad, er enghraifft gan Lywyddion, a chreu arteffactau a fyddai’n gofnod hanesyddol priodol o ddatblygiad y Cynulliad.

 

Camau gweithredu: Swyddogion i baratoi opsiynau ar gyfer cydnabod cyfraniadau sylweddol i’r Cynulliad

 

Roedd nifer o Aelodau’r Cynulliad a’u staff yn y Cynulliad a’u swyddfeydd yn y rhanbarthau a’r etholaethau wedi parhau i gael trafferthion TGCh. Roedd cylchedau newydd yn cael eu gosod, a fyddai’n gwella cyflymder y cysylltiad mewn swyddfeydd pell. Cytunwyd y gallai’r Aelodau gysylltu â Peter Black os oeddynt yn wynebu trafferthion sylweddol, ac y dylai Saesneg clir, heb jargon, gael ei ddefnyddio i gyfleu unrhyw drafferthion y gwyddom amdanynt, i’r Aelodau.

 

Roedd rhai Aelodau wedi wynebu trafferthion wrth ddefnyddio ystafelloedd pwyllgora 1, 2 a 3 yn ystod wythnos gyntaf y tymor. Roedd ymchwiliadau yn cael eu cynnal a bydd adroddiad yn cael ei ddosbarthu.


Cyfarfod: 14/07/2011 - Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw fusnes arall.


Cyfarfod: 29/06/2011 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Nododd y Comisiwn bod Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth rhwng y Cynulliad a Chanolfan Llywodraethu Cymru i’w gytuno arno cyn hir.