Cyfarfodydd

Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn cynghorau cymuned: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (31 Ionawr 2020) ac Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru - Llywodraethu a Rheolaeth ariannol - Cynghorau Tref a Chymuned 2018-19 (6 Chwefror 2020)

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru - Rheolaeth ariannol a llywodraethu - Cynghorau tref a chymuned 2018-19

 

Datganiad Llywodraeth Cymru: Cymorth ar gyfer Rheolaeth Ariannol a Llywodraethu yn y Sector Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn 2020-21 (12 Chwefror 2020)

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol mewn Cynghorau Cymuned: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (11 Rhagfyr 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn cynghorau cymuned: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio

PAC(5)-30-19 Papur 2 – Llywodraeth Cymru

 

Tracey Burke – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Llywodraeth Lleol, Llywodraeth Cymru

Claire Germain, Dirprwy Gyfarwyddwr Trawsnewid a Phartneriaethau Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Holodd y Pwyllgor Lywodraeth Cymru ar reoli ariannol a llywodraethu mewn cynghorau cymuned.

5.2 Cytunodd Tracey Burke i anfon manylion ynghylch nifer y seddau lle na chynhaliwyd etholiad yn etholiad y cynghorau tref a chynghorau cymuned yn 2017.

 

 


Cyfarfod: 25/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn cynghorau cymuned: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law.

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 


Cyfarfod: 25/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn cynghorau cymuned: Briffio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Cofnodion:

2.1 Cafwyd briffio gan Swyddfa Archwilio Cymru  ar reoli ariannol a llywodraethu mewn cynghorau cymuned.

 

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch papur trafod Archwilydd Cyffredinol Cymru – 6 Mehefin 2019

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch papur trafod Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned: Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (9 Mai 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/05/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Gwneud gwaith craffu yn ‘Addas at y Dyfodol’

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch gwneud gwaith craffu yn ‘Addas at y Dyfodol’.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned: Papur briffio gan Swyddfa Archwilio Cymru

Papurau briffio

PAC(5)-09-19 Papur 1 - Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru - Trefniadau Archwilio Mewnol Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru (Ionawr 2019)

PAC(5)-09-19 Papur 2 - Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru - Rheoli Ariannol a Llywodraethu – Cynghorau Cymuned a Thref 2017-18 (Ionawr 2019)

PAC(5)-09-19 Papur 3 - Papur Trafod Archwilydd Cyffredinol Cymru: Chwe thema er mwyn helpu i wneud craffu yn ‘Barod at y Dyfodol’ (Chwefror 2019)

PAC(5)-09-19 Papur 4 - Llythyr gan Anthony Barrett, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, Swyddfa Archwilio Cymru, yn amlinellu newidiadau i weithdrefnau archwilio ar gyfer y sector cyhoeddus (21 Chwefror 2019)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd yr Aelodau eu briffio gan Swyddfa Archwilio Cymru ar Adroddiadau’r Archwilydd Cyffredinol ar Gynghorau Tref a Chymuned.

4.2 Cytunwyd y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ynghylch canfyddiadau Archwilydd Cyffredinol Cymru, a bydd hefyd yn ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn rhoi gwybod iddynt am y papur trafod.

 


Cyfarfod: 06/03/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol mewn Cynghorau Cymuned 2015-16: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-08-17 Papur 5 – Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cafodd y Pwyllgor friff am adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar ei adroddiad diweddar ynghylch Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol mewn Cynghorau Cymuned 2015-16.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn mynegi ei bryder am wendidau o ran llywodraethu a rheolaeth ariannol ar draws y sector a'i wahodd i roi sylwadau ar ganfyddiadau'r Archwilydd Cyffredinol. Bydd y Pwyllgor yn dychwelyd at y mater hwn ar ôl cael ei ymateb.