Cyfarfodydd

Cydgrynhoi a Chodeiddio

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol: Gwella hygyrchedd cyfraith Cymru

CLA(5)-10-21 – Papur 72 – Datganiad ysgrifenedig, 16 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ddatganiad ysgrifenedig y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 08/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Llywydd: Rheolau Sefydlog drafft i ddarparu gweithdrefn ar gyfer Biliau Cydgrynhoi

CLA(5)-08-21 – Papur 31 – Llythyr gan y Llywydd, 3 Mawrth 2021

CLA(5)-08-21 – Papur 32 – Llythyr at y Llywydd, 4 Rhagfyr 2019

CLA(5)-08-21 – Papur 33 – Llythyr at y Llywydd, 11 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gweithdrefn ar gyfer craffu ar Filiau Cydgrynhoi

CLA(5)-33-19 – Papur 9 - Papur materion o bwys

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn dilyn y sesiwn a gynhaliwyd gyda’r Cwnsler Cyffredinol ar 18 Tachwedd ar ddyfodol cyfraith Cymru, cytunodd y Pwyllgor i godi nifer o faterion ychwanegol mewn llythyr pellach at y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â gweithdrefn yn y dyfodol ar gyfer craffu ar Filiau Cydgrynhoi.

 

 


Cyfarfod: 18/11/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Cydgrynhoi a Chodio: Trafod y dystiolaeth

CLA(5)-32-19 – Papur 12 – Llythyr at y Pwyllgor Busnes, 11 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd i ystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol lythyr drafft at y Pwyllgor Busnes ar weithdrefn arfaethedig ar gyfer craffu ar filiau cydgrynhoi yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 18/11/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Dyfodol Cyfraith Cymru: categoreiddio, cydgrynhoi a chodeiddio: Sesiwn dystiolaeth

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol

Dylan Hughes, Y Prif Gwnsler Deddfwriaethol (Cyfarwyddwr), Llywodraeth Cymru

Claire Fife, Cynghorydd polisi i'r Cwnsler Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-32-19 - Papur briffio

CLA(5)-32-19 – Papur 1 - Llywodraeth Cymru Dogfen Ymgynghori - Dyfodol cyfraith Cymru: categoreiddio, cydgrynhoi, codeiddio

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

 


Cyfarfod: 18/11/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyhoeddi Deddfau Ysgrifennu ar gyfer Cymru

CLA(5)-32-19 – Papur 9 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 7 Tachwedd 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

 


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 16)

16 Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - Dyfodol Cyfraith Cymru: categoreiddio, cydgrynhoi, codeiddio

CLA(5)-29-19 – Papur 26 – Datganiad ysgrifenedig gan Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymgynghoriad Llywodraeth Cymru a chytunodd i wahodd y Cwnsler Cyffredinol i roi tystiolaeth mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 30/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Gweithdrefn ar gyfer craffu ar y Bil Cydgrynhoi - trafod y prif faterion

CLA(5)-26-19 – Papur 11 – Papur materion o bwys

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y prif faterion ar gyfer gweithdrefn arfaethedig ar gyfer craffu ar filiau cydgrynhoi yn y dyfodol, a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes.

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 16)

16 Gwybodaeth friffio ar weithdrefn ar gyfer craffu ar filiau cydgrynhoi

CLA(5)-24-19 – Papur briffio 3

CLA(5)-24-19 - Papur 76 – Llythyr gan y Pwyllgor Busnes gyda’r Rheol Sefydlog Ddrafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor wybodaeth friffio ar weithdrefn arfaethedig ar gyfer craffu ar filiau cydgrynhoi yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Codeiddio a chydgrynhoi cyfraith Cymru: Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

11 Datganiad Ysgrifenedig: Y diweddaraf am gynnydd gwaith y Grŵp Rhanddeiliaid Cyfiawnder

CLA(5)-12-17 – Papur 6 – Datganiad Ysgrifenedig gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, 10 Ebrill 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Codeiddio a chydgrynhoi cyfraith Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru

 

CLA(5)-12-17 – Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol

CLA(5)-12-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 06/02/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Biliau Cydgrynhoi: Gohebiaeth ddrafft i'w gytuno

CLA(5)-04-17 – Papur 7 – Gohebiaeth ddrafft at y Llywydd ac at y Cwnsler Cyffredinol [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft.


Cyfarfod: 30/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Consolidation Bills: Consideration of the letter from the Llywydd

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor ei ymateb i lythyr y Llywydd.


Cyfarfod: 30/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Biliau Cydgrynhoi: Gohebiaeth gan y Llywydd - 26 Ionawr 2017

CLA(5)-03-17 – Papur 3 – Gohebiaeth gan y Llywydd i’r Pwyllgor, 26 Ionawr 2017

CLA(5)-03-17 – Papur 4 – Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol i’r Llywydd, 12 Rhagfyr 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr a cytunodd i’w ystyried yn ei gyfarfod preifat.