Cyfarfodydd

Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 3 a chytunodd i ysgrifennu at y Comisiynydd i gael ymatebion i gwestiynau nad oedd yr Aelodau'n gallu eu gofyn.

 


Cyfarfod: 30/11/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Jacob Dafydd Ellis, Arweinydd Ysgogi Newid: Materion Cyhoeddus a Rhyngwladol

 

Adroddiad: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Adroddiad Blynyddol 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

·         Jacob Dafydd Ellis, Arweinydd Ysgogi Newid: Materion Cyhoeddus a Rhyngwladol

 


Cyfarfod: 16/06/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan Nick Ramsay AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, at Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, ynglŷn ag adroddiadau statudol Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol - 29 May 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Nick Ramsay AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, at Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, ynglŷn ag adroddiadau statudol Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ynghylch gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 7 Tachwedd – 6 Rhagfyr 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.6a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ynghylch gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 7 Tachwedd.

 


Cyfarfod: 27/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ynglŷn â gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru ynglŷn â gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd 2019

 

 


Cyfarfod: 21/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ynghylch adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol – 14 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

·       5.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru ynghylch adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 07/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar adroddiad blynyddol Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi

 

Adroddiad: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Adroddiad Blynyddol 2018-2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y canlynol:

·       Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

·       Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd

 

 

 


Cyfarfod: 07/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar adroddiad blynyddol Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru - trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law gan y Comisiynydd a chytunodd i ysgrifennu ati i gael gwybodaeth ychwanegol am rai o'r materion a drafodwyd.

 

 


Cyfarfod: 26/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - gwahoddiad i gyfrannu i Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ynghylch cysylltiad ag Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf - 9 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.9a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ynghylch cysylltiad ag Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf - 9 Awst 2019

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

13 Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol

CLA(5)-24-19 - Papur 67 - Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, 9 Awst 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ynghylch y cais am ragor o wybodaeth yn dilyn craffu blynyddol – 26 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ynghylch y cais am ragor o wybodaeth yn dilyn y craffu blynyddol.

 


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru at y Cadeirydd - yn dilyn y cyfarfod ar 10 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/05/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn dilyn y sesiwn graffu flynyddol ar 27 Mawrth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn dilyn y sesiwn graffu flynyddol ar 10 Ionawr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: craffu blynyddol

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi

 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru - Adroddiad Blynyddol 2017-2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

·       Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi

5.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

·       manylion ynghylch y ffordd y mae KeolisAmey wedi nodi y mae'n anelu at gyflawni'r nodau llesiant;

·       manylion y gwaith sy'n cael ei wneud gan fyrddau iechyd a llywodraeth leol i gyflawni'r nodau llesiant; a

·       copi o'r rhaglen waith ar y cyd y mae'n ei pharatoi gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru ar feysydd blaenoriaeth.

 

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Gwaith craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: trafod y dystiolaeth lafar

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 5.

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ynghylch materion y mae'n dymuno eu trafod ymhellach.

 

 


Cyfarfod: 10/01/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyffredinol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

 


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: craffu blynyddol - trafod tystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem2.

 


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: craffu blynyddol

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Cathy Madge, Gwneuthurwr Newid Arweiniol

 

Adroddiad blynyddol 2016/17

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

·         Cathy Madge, Gwneuthurwr Newid Arweiniol

 

2.2 Cytunodd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru i roi dadansoddiad a luniwyd gyda rhanddeiliaid ynghylch ffyrdd amgen o wario'r gost a amcangyfrifir o £ 1.2bn ar gyfer ffordd liniaru'r M4.

 

2.3 Datganodd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru fuddiant perthnasol.

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 29/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwybodaeth Ychwanegol gan y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 2 Chwefror 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth Ychwanegol gan y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 2 Chwefror 2017

 


Cyfarfod: 16/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Gohebiaeth at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn dilyn y sesiwn graffu ar 2 Chwefror 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn dilyn y materion a godwyd yn y sesiwn graffu ar 2 Chwefror 2017.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - trafod tystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 3.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

·         Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi

 

3.2 Cytunodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i ddarparu copi o’r llythyr a anfonwyd at bob awdurdod lleol mewn perthynas â’r amserlenni statudol yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

 

 

3.3 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar faterion na chafwyd cyfle i’w trafod yn ystod y cyfarfod, ac ar faterion a godwyd yn ystod y sesiwn.