Cyfarfodydd

SL(5)045 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 31/01/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017

NDM6219 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 6) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Rhagfyr 2016.

Dogfennau Ategol
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.57

 

NDM6219 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 6) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Rhagfyr 2016.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.57

 

NDM6219 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 6) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Rhagfyr 2016.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 18/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017: Sesiwn dystiolaeth

Dafydd Trystan, Cofrestrydd y Coleg, Coleg Cymraeg Cendelaethol

Fflur Elin, Llywydd, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCMC)

Cerith Jones, Aelod o Staff UCMC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 18/01/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017: Craffu ar waith Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran y Gymraeg

Alan Jones, Pennaeth y Gangen Deddfwriaeth Iaith Gymraeg

 

Cofnodion:

3.1 Bu'r Gweinidog yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 09/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 SL(5)045 – Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017

CLA(5)-01-17 - Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-01-17 - Papur 3 - Gorchymyn

CLA(5)-01-17 - Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb Llywodraeth Cymru.

4.1b Nododd yr ohebiaeth gan Gymdeithas yr Iaith a gwaith y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ynghylch y safonau iaith.

4.1c Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad.