Cyfarfodydd

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 14)

14 Fframweithiau Cyffredin - diweddariad

CLA(5)-01-21 – Papur 84 – Crynodeb o'r cytundeb amlinellol ar gyfer y Fframwaith Safonau Cyfansoddiadol a Labelu Bwyd

CLA(5)-01-21 – Papur 85 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 18 Rhagfyr 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 86 -  Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at Gadeirydd y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, 21 Rhagfyr 2020

CLA(5)-01-21 – Papur 87 - Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, 22 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y diweddariadau gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â Fframweithiau Cyffredin.

 


Cyfarfod: 02/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

13 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Y Cytundeb Amlinellol Fframwaith drafft ar gyfer Cynllunio o ran Sylweddau Peryglus

CLA(5)-31-20 – Papur 104 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 26 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 19/10/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Diweddariad Brexit – fframweithiau cyffredin

CLA(5)-30-20 – Papur 45 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil mewn perthynas â fframweithiau cyffredin.

 


Cyfarfod: 24/08/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cynllun y Taliad Sylfaenol a fframwaith deddfwriaethol cymorth gwledig o 2021 ymlaen

CLA(5)-24-20 – Papur 53 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 6 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, a chytunodd i drafod ei ymateb mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol - Cysylltiadau Rhynglywodraethol a Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-22-19 – Papur 20 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 3 Gorffennaf 2019

CLA(5)-22-19 – Papur 21 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

CLA(5)-22-19 – Papur 22 – Datganiad gan y Gwir Anrhydeddus David Lidington, Canghellor Dugiaeth Lancaster a Gweinidog dros Swyddfa'r Cabinet

CLA(5)-22-19 – Papur 23 – Cytundeb ar weithio ar y cyd

CLA(5)-22-19 – Papur 24 – Y Diweddaraf ar Gynhyrchion Fframwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd: Rhwymedigaethau rhyngwladol sy'n rhwymo'r DU

CLA(5)-22-19 – Papur 28 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 3 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd.

 


Cyfarfod: 24/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus David Lidington AS at Bruce Crawford MSP: Craffu seneddol ar gysylltiadau rhynglywodraethol a fframweithiau cyffredin

CLA(5)-20-19 - Papur 8 - Llythyr gan y Gwir Anrhydeddus David Lidington AS, 11 Mehefin 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gwir Anrhydeddus David Lidington AS.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Grŵp Rhyngweinidogol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

CLA(5)-17-19 – Papur 12 - Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 24 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Trafodaethau Ewropeaidd)

CLA(5)-15-19 – Papur 19Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 8 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod yr ymateb i lythyr gan Bruce Crawford MSP, Cynullydd y Pwyllgor Cyllid a’r Cyfansoddiad

CLA(5)-15-19 – Papur 24 – Llythyr gan Bruce Crawford ASA, 26 Mawrth 2019

CLA(5)-15-19 - Papur 25 – Ymateb drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ymateb i'r llythyr gan Bruce Crawford MSP. Caiff llythyr ei anfon maes o law.

 


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn: Ymgysylltiad rhwng gweinyddiaethau'r DU

CLA(5)-15-19 – Papur 15 – Llythyr gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn, 3 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn.

 


Cyfarfod: 03/04/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynglŷn â chytundeb perthnasau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Cysylltiadau rhyngsefydliadol rhwng y Cynulliad a Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur 2 i'w nodi - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Gadeiryddion Pwyllgorau ynghylch cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng y Cynulliad a'r Llywodraeth - 15 Mawrth 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2     Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 18/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Llywydd: Cynhadledd y Llefaryddion

CLA(5)-10-19 - Papur 96 - Llythyr gan y Llywydd, 13 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd a chytunodd i ymateb.

 


Cyfarfod: 04/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr gan yr Arglwydd Boswell Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi: Cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng y DU a'r UE ar ôl ymadael â'r UE, a rôl y sefydliadau datganoledig

CLA(5)-05-19 - Papur 23 - Llythyr gan yr Arglwydd Boswell: Cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng y DU a'r UE ar ôl ymadael â'r UE, a rôl y sefydliadau datganoledig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Arglwydd Boswell a chytunodd i ymateb iddo, gan dynnu ei sylw at adroddiad y Pwyllgor ar Lywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd ac adroddiad Syr Paul Silk ar sefydlu Cynhadledd Llefaryddion.

 


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Cynhadledd y Llefaryddion – trafod yr adroddiad drafft i'r Llywydd

CLA(5)-04-19 – Papur 19 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i'w anfon at y Llywydd.

 


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Cytundeb Rhyng-sefydliadol: adroddiad drafft

CLA(5)-04-19 – Papur 15 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 21/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Hynt yr Adolygiad i Gysylltiadau Rhynglywodraethol

CLA(5)-03-19 – Papur 9Llythyr at Gwir Anhrydeddus David Lidington CBE AS Canghellor of the Dugiaeth Caerhirfryn, 29 Hydref 2018

CLA(5)-03-19 – Papur 10Llythyr gan y Gwir Anhrydeddus David Lidington CBE AS Canghellor of the Dugiaeth Caerhirfryn, 17 Ionawr 2019

CLA(5)-03-19 – Papur 11Llythyr gan Michael Russell ASA Ysgrifennydd y Cabinet dros Fusnes y Llywodraeth a Chysylltiadau Cyfansoddiadol, Llywodraeth yr Alban

CLA(5)-03-19 – Papur 12Llythyr gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, 29 Tachwedd 2018

CLA(5)-03-19 – Papur Briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth mewn perthynas â hynt yr adolygiad i gysylltiadau rhynglywodraethol.

 


Cyfarfod: 07/01/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Cytundeb rhyng-sefydliadol

CLA(5)-01-19 – Papur 57– Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol rhwng Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, 10 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 58 – Cytundeb Terfynol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cytundeb. Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno cynnig ar gyfer dadl ynghylch y cytundeb yn y Cyfarfod Llawn

 


Cyfarfod: 28/11/2018 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

Brexit

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 102
  • Cyfyngedig 103

Cyfarfod: 22/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

11 Bil Uno

CLA(5)-26-18 – Papur 20 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

  • CLA(5)-26-18 - Papur 20 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur briffio a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil.

 


Cyfarfod: 22/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Llywodraethiant yn y DU ar ôl Brexit - Cynhadledd Llefaryddion

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cynnig o gynhadledd llefaryddion, a argymhellwyd yn gyntaf yn adroddiad y Pwyllgor ar Lywodraethiant yn y DU ar ôl Brexit, a chytuno i wneud rhagor o waith.

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Cytundeb Rhyng-Sefydliadol Drafft

CLA(5)-22-18 – Papur 14 – Cytundeb Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundeb drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Gwaith diweddar y Sefydliad Llywodraeth ar weithio rhynglywodraethol

CLA(5)-22-18 – Papur 16 – Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil.

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Brexit

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd: Llywodraethiant yn y DU ar ôl ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

CLA(5)-18-18 – Papur 8 – Llythyr gan y Llywydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd a chytunodd i ysgrifennu at y Sefydliad Llywodraethu yn amlygu'r argymhelliad yn adroddiad y Pwyllgor ar Lywodraethiant yn y DU ar ôl ymadael â'r UE o ran Cynhadledd i Lefarwyr.

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Cytundeb Rhyng-Sefydliadol Drafft

CLA(5)-17-18 – Papur 12 – Cytundeb Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundeb drafft a chytunodd i'w ystyried ymhellach mewn cyfarfod i ddod.

 


Cyfarfod: 11/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llywodraethiant yn y DU ar ôl Brexit – cysylltiadau rhynglywodraethol

CLA(5)-16-18 – Papur 20 - Llythyr gan Mark Drakeford, 4 Mehefin 2018

CLA(5)-16-18 – Papur 21 - Llythyr gan y Cadeirydd at Mark Drakeford, 25 Mai 2018

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth â Llywodraeth y DU - y Gwasanaeth Sifil

CLA(5)-14-18 – Papur 4 Llythyr gan Chloe Smith AS, Gweinidog y Cyfansoddiad

CLA(5)-14-18 – Papur 5Llythyr i Chloe Smith AS, Gweinidog y Cyfansoddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at Lywodraeth y DU - Dealltwriaeth o ddatganoli

CLA(5)13-18 – Papur 9 – Llythyr olaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 26/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2.2)

2.2 Ymateb gan y Gweinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd ar ddeddfwriaeth sy'n deillio o'r Deyrnas Unedig yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd – Adroddiad drafft y Panel Dinasyddion

CLA(5)-12-18 – Papur 11 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 23/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Llythyr at Lywodraeth y DU – Y Gwasanaeth Sifil

CLA(5)-12-18 – Papur 14 – Llythyr drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr gan y Llywydd: Adroddiad ar Lywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd

CLA(5)-11-18 – Papur 18 – Llythyr gan y Llywydd: Adroddiad Llywodraethiant yn y DU ar ôl Gadael yr Undeb Ewropeaidd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Adroddiad drafft Crynodeb o'r Dystiolaeth

CLA(5)-11-18 – Papur 25 – adrodidad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 28/02/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd

NDM6663 Mick Antoniw (Pontypridd)

 

Yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 
Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad i Lywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Chwefror 2018.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

NDM6663 Mick Antoniw (Pontypridd)

Yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad i Lywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Chwefror 2018.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Llythyr gan y Prif Weinidog

CLA(5)-07-18 – Papur 14 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 19 Chwefror 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 29/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llais Cryfach i Gymru - Adroddiad drafft

CLA(5)-04-18 – Papur 5 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 22/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Llais Cryfach i Gymru: Adroddiad Drafft

CLA(5)-03-18 - Papur 18  - Papur - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-03-18 – Papur 19 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i ystyried fersiwn derfynol yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Panel arbenigol yn trafod yr Adroddiad Drafft

CLA(5)-01-18 – Papur 15 – Fersiwn ddrafft o'r adroddiad i'r Panel Arbenigol

CLA(5)-01-18 – Papur 16 – Casgliadau ac argymhellion y Pwyllgor, 4 Rhagfyr 2017

CLA(5)-01-18 – Papur 17 – Sylwadau gan yr Athro Rick Rawlings

CLA(5)-01-18 – Papur 18 – Sylwadau gan yr Athro Laura McAllister

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ynghyd â sylwadau gan y Panel Arbenigol.

Ymunodd yr Athro Rick Rawlings â'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 04/12/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Llais cryfach i Gymru: Trafod y casgliadau a'r argymhellion drafft

CLA(5)-29-17 – Papur 19 – Papur y Pwyllgor (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr argymhellion a'r casgliadau drafft.

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llais cryfach i Gymru

CLA(5)-26-17 – Papur 4 - Llais Cryfach i Gymru: Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

CLA(5)-26-17 - Papur 5 - Gohebiaeth gan aelod o'r cyhoedd (Saesneg yn unig)

CLA(5)-26-17 – Papur 6 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol (Saesneg yn unig)

CLA(5)-26-17 – Papur 7 - Llais Cryfach i Gymru: Cynnig ar gyfer gweithgaredd i roi cyhoeddusrwydd i'r adroddiad (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 23/10/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Yr ymchwiliad ar Lais Cryfach i Gymru: Adroddiad drafft

CLA(5)-25-17 - Papur 1 – Hynt yr adroddiad drafft

CLA(5)-25-17 - Papur 2 – Adroddiad drafft

CLA(5)-25-17 - Papur 3 - Brexit a Datganoli: Diogelu Dyfodol Cymru – Adran 7 Cysylltiadau rhynglywodraethol: Sut y mae pethau’n gweithio a sut y dylent newid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 16/10/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Llais Cryfach i Gymru

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Yr ymchwiliad ar Lais Cryfach i Gymru: Adroddiad drafft

CLA(5)-23-17 – Papur 9 – Hynt yr adroddiad drafft

CLA(5)-23-17 – Papur 10 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Adroddiad drafft

CLA(5)-22-17 – Papur 4 – adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llais Cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 13

Philip Rycroft CB, Ysgrifennydd Parhaol: Yr Adran ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd

 

CLA(5)-21-17 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Philip Rycroft CB, Ail Ysgrifennydd Parhaol: Yr Adran ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llais Cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 12

Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru;

Michael Dynan-Oakley, Prif Ysgrifennydd Preifat;

Geth Williams, Pennaeth Cyfansoddiad;

Sophie Traherne, Cynghorydd Arbennig

 

 

CLA(5)-21-17 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Llais Cryfach i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth gan Philip Rycroft.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Llais Cryfach i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Llythyr gan y Constitution Society

CLA(5)19-17 – Papur 5 – Llythyr gan y Constitution Society

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cytundeb ysgrifenedig ynghylch Cysylltiadau rhyng-lywodraethol rhwng Senedd yr Alban a Llywodraeth yr Alban

CLA(5)-19-17 – Papur 9 - Cytundeb ysgrifenedig ynghylch Cysylltiadau rhyng-lywodraethol rhwng Senedd yr Alban a Llywodraeth yr Alban

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y cytundeb ysgrifenedig a chytunwyd i’w ystyried yn y sesiwn breifat.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Llythyr gan yr Athro Jonathan Bradbury

CLA(5)-19-17 – Papur 4 - Llythyr gan yr Athro Jonathan Bradbury

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Llais Cryfach i Gymru: Y prif faterion

CLA(5)-19-17 – Papur 16 – Prif Faterion

CLA(5)-19-17 – Papur 17 – Crynodeb o'r dystiolaeth

CLA(5)-19-17 – Papur 18 – Diweddariad ynghylch statws argymhellion Adroddiad Silk

CLA(5)-19-17 – Papur 19 – Crynodeb wedi'i ddiweddaru ynghylch adroddiadau pwyllgorau eraill y DU ar gysylltiadau rhwng-lywodraethol a rhyng-sefydliadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur ar y materion allweddol.

 


Cyfarfod: 03/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llais Cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 11

Elin Jones AC, Llywydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad, Comisiwn y Cynulliad;

 

CLA (5)-18-17 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Llywydd ac Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad.

 


Cyfarfod: 03/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/06/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Sesiwn Rhanddeiliaid

Huw Thomas, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr;

Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru;

Nesta Lloyd-Jones, Cydffederasiwn GIG Cymru;

Ben Cottam, Ffederasiwn Busnesau Bach;

Sharon Thompson, RSPB Cymru Wales;

Stephen Hinchley, RSPB;

Ben Arnold, Prifysgolion Cymru;

Naomi Alleyne, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru;

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

CLA (5)-16-17 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth grŵp trafod gyda:

Huw Thomas, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru;

Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru;

Nesta Lloyd-Jones, Conffederasiwn GIG Cymru;

Ben Cottam, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru;

Sharon Thompson, RSPB Cymru;

Stephen Hinchley, RSPB;

Ben Arnold, Prifysgolion Cymru;

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

 


Cyfarfod: 19/06/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 12/06/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Llais Cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan a'r sefydliadau datganoledig: Pecyn ymgynghori

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/06/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru

CLA(5)-15-17 - Papur 12 - Ymagwedd at sesiwn y rhanddeiliaid

Ymatebion i'r ymgynghoriad (Anfonir mewn pecyn atodol)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 22/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 22/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i sicrhau llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 10

Paul Cairney, Athro Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus, yr Adran Hanes a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Stirling

 

CLA(5)-14-17 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd a Dirprwy Gadeirydd Pwyllgor Deddfwriaethol Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Senedd Awstralia

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 15/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 15/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i sicrhau llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 9

Syr Derek Jones, Cyn-ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-13-17 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Syr Derek Jones, Cyn-ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 8

Y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan.

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan i ofyn am dystiolaeth bellach.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 7

Y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Hain

 

CLA(5)-12-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Hain.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Ystyried amserlen yr ymchwiliad

CLA(5)-12-17 – Papur 1 – Papur briffio ar amserlen yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr amserlen ar gyfer yr ymchwiliad a chytunodd ar yr amserlen ddiwygiedig.

 


Cyfarfod: 27/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 6

Ieuan Wyn Jones

 

CLA(5)-10-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ieuan Wyn Jones.

 


Cyfarfod: 27/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: Menter #SeneddCasnewydd

CLA(5)-10-17 – Papur 10 – Gohebiaeth gan Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd at y Cadeirydd ynghylch y fenter #SeneddCasnewydd, 21 Mawrth 2017 (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 27/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad llais cryfach i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 20/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth.


Cyfarfod: 20/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 5

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr, Materion Cyfansoddiadol, Llywodraeth Cymru

Desmond Clifford, Cyfarwyddwr, Swyddfa’r Prif Weinidog, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-09-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones AC, ynghylch ei ymchwiliad, Llais cryfach i Gymru.


Cyfarfod: 13/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 3

Y Farwnes Randerson

 

CLA(5)-08-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Farwnes Randerson.


Cyfarfod: 13/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd.


Cyfarfod: 13/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Farwnes Randerson.


Cyfarfod: 13/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 4

Y Gwir Anh. Elfyn Llwyd

 

CLA(5)-08-17 – Papur 7 – Tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd.


Cyfarfod: 06/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 06/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 2

Syr Paul Silk

 

CLA(5)-07-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Syr Paul Silk.


Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - ymateb i'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

  • CYPE(5)-07-17 – Papur | Paper 7 - i'w nodi | to note (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 27/02/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llais cryfach i Gymru: Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

CLA(5)-06-17 – Papur 5 – Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 16 Chwefror 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor ymateb y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.


Cyfarfod: 27/02/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llais cryfach i Gymru: Cloi ffrwd I a dull gweithredu ffrwd II yr ymchwiliad

CLA(5)-06-17 – Papur 6 – Cloi ffrwd I a dull gweithredu ffrwd II yr ymchwiliad (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ei ddull tuag at gloi ffrwd II ei ymchwiliad, a’i ddull o weithredu ffrwd II.


Cyfarfod: 27/02/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llais cryfach i Gymru: Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

CLA(5)-06-17 – Papur 4 – Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 30 Ionawr 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd Pwyllgor ymateb Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.


Cyfarfod: 15/02/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Papur preifat

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y llythyr. Cytunwyd i ymateb i'r ymgynghoriad.

 


Cyfarfod: 09/02/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr ar y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Llais Cryfach i Gymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/02/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Rhaglen amlinellol y panel dinasyddion

CLA(5)-04-17 – Papur 6 – Rhaglen amlinellol y panel dinasyddion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor y rhaglen amlinellol ar gyfer y panel i ddinasyddion ar 13 Chwefror.


Cyfarfod: 06/02/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-04-17 – Papur 5 – Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 1 Chwefror 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 06/02/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 06/02/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Yr Arglwydd Murphy o Dorfaen

 

CLA(5)-04-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Arglwydd Murphy o Dorfaen.


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol mewn cysylltiad â ‘Llais Cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan a sefydliadau datganoledig’.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol mewn perthynas â 'Llais Cryfach i Gymru: ymgysylltu â Chymru/San Steffan a gwledydd datganoledig'

 


Cyfarfod: 01/02/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i drafod y llythyr hwn mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 25/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Llais cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan a’r sefydliadau datganoledig - 17 Ionawr 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 25/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynglŷn â’i ymchwiliad ‘Llais cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynglŷn â’i ymchwiliad 'Llais cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan'.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i ymateb yn ysgrifenedig i Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Llais cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan a'r sefydliadau datganoledig: Y diweddaraf ynghylch yr ymchwiliad

CLA(5)-02-17 - Papur 12 [Saesneg yn unig]

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor ei ddull o gynnal ei ymchwiliad.


Cyfarfod: 21/11/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i weithio rhyng-Lywodraeth a rhyng-Seneddol: Cylch gorchwyl yr ymchwiliad

CLA(5)-12-16 - Papur 2 - Trafod trefniadau ar gyfer yr ymchwiliad [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor enw'r ymchwiliad, ei amcanion a'i gylch gorchwyl, a chytuno arno. 

 


Cyfarfod: 31/10/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Ymchwiliad gweithio rhyng-Lywodraeth a rhyng-Seneddol

CLA(5)-09-16 – Papur 7 - Briff y Gwasanaeth Ymchwil [Saesneg yn unig]

CLA(5)-09-16 – Papur 8 - Cylch gorchwyl [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer Ymchwiliad gweithio rhyng-Lywodraeth a rhyng-Seneddol a chytunodd i drafod y mater eto yn ddiweddarach.