Cyfarfodydd

Diwygio Cyfansoddiadol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 27/01/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Diwygio’r Cynulliad - materion newid enw

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2
 • Cyfyngedig 3

Cofnodion:

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Comisiynwyr am y cynnydd hyd yma gyda’r gwaith o fwrw ymlaen â'r newid enw. Fe wnaethant drafod cyfres o benderfyniadau sy'n angenrheidiol i weithredu’r newid enw yn effeithiol erbyn 6 Mai 2020, pan ddaw'r darpariaethau i rym.   

Cytunodd y Comisiynwyr, o fwyafrif mewn rhai achosion, ar y cynigion a wnaed mewn perthynas â’r eitemau a ganlyn:

·   Brandio dangosol i'w ddefnyddio ar logo ac arwyddion ac ati;

·   Confensiwn enwi ysgrifenedig, y datganiad diwygiedig o ddiben, sôn am y tro cyntaf/yr ail dro o fewn y testun;

·   Termau’r Cynulliad - cyfeiriadau hanesyddol ac yn y dyfodol;

·   Y wefan, cyfeiriadau e-bost a’r cyfryngau cymdeithasol;

·   Cyfeiriad a chod post;

·   Diweddaru’r Cynllun Ieithoedd Swyddogol;

·   Nodi’r newid ffurfiol o’r Cynulliad i’r Senedd;

·   Sêl newydd y Comisiwn.

 


Cyfarfod: 27/01/2020 - Comisiwn y Senedd (Eitem 9)

Diwygio’r Cynulliad - Diweddariad addysg a chodi ymwybyddiaeth Pleidleisiau @16

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 6

Cofnodion:

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Comisiynwyr am y cynlluniau i greu adnoddau addysgol ac adnoddau codi ymwybyddiaeth y gall addysgwyr, gweithwyr ieuenctid, ac eraill sy’n gweithio â phobl ifanc eu defnyddio. Aeth y Comisiynwyr ati i wirio bod yr adnoddau sy’n cael eu datblygu yn addas ar gyfer y cwricwlwm newydd. Nododd y Comisiynwyr hefyd y diweddariad a gafwyd yn dilyn cytundeb y Comisiwn ynghylch pennu dull cyffredinol a chynulleidfaoedd allweddol ym mis Tachwedd.

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Diwygio'r Cynulliad: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – y wybodaeth ddiweddaraf

Eitem lafar

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 9

Cofnodion:

Cafodd y Comisiynwyr y wybodaeth ddiweddaraf am sawl mater yn ymwneud â Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), yn dilyn trafodion Cyfnod 2 a chyn Cyfnod 3. Trafodwyd y gwelliannau’n ymwneud â phryd y bydd pobl ifanc 16/17 oed yn cael yr hawl i bleidleisio, a materion yn ymwneud ag anghymwyso’r rhai sydd â mandad deuol, a hynny er mwyn creu mwy o eglurder yn unol argymhellion y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn y Pedwerydd Cynulliad.

Trafododd y Comisiynwyr y broses welliannau, a’r ffaith bod y Bil yn awr yn ymdrin â materion nad oedd y Comisiwn wedi’u cynnwys yn niwyg gwreiddiol y Bil, a hynny oherwydd gwelliannau y cytunwyd arnynt yng Nghyfnod 2.

Bydd y Llywydd yn adlewyrchu'r drafodaeth yn nadl Cyfnod 3.

Nododd y Comisiynwyr y llythyr a anfonwyd gan y Llywydd at arweinwyr y pleidiau, y Rheolwyr Busnes, y Comisiynwyr, a’r Aelodau a gyflwynodd welliannau.


Cyfarfod: 23/09/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Diweddariad ar Ddiwygio’r Cynulliad

·         Diweddariad ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – y Comisiwn Etholiadol

·         Diweddariad ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – Materion nad ydynt yn ymwneud â’r Comisiwn Etholiadol

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 12
 • Cyfyngedig 13

Cofnodion:

4A - Diweddariad ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - Y Comisiwn Etholiadol

 

Cafodd y Comisiynwyr ddiweddariad ar gynigion sy’n ymwneud â’r gwelliannau arfaethedig mewn perthynas ag ariannu’r Comisiwn Etholiadol a’i atebolrwydd yn y Bil a diweddariad i’r amserlen ddeddfwriaethol.

 

Gwnaethant drafod model arfaethedig y Cwnsler Cyffredinol ar gyfer ariannu'r Comisiwn Etholiadol a goblygiadau dulliau gweithredu gwahanol fel y nodwyd yn ei ohebiaeth â'r Pwyllgor Cyllid. Gwnaethant nodi hefyd y byddai angen cydsyniad Gweinidog y Goron yn Llywodraeth y DU ar y gwelliannau arfaethedig ac y byddai angen ei gael ymhell o fewn yr amserlenni arferol er mwyn osgoi unrhyw oedi cyn cael Cydsyniad Brenhinol i'r Bil.

 

Cytunodd y Comisiynwyr mai eu ffafriaeth o hyd yw gweld y Comisiwn Etholiadol yn cael ei ariannu'n uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru. Bydd y Llywydd yn trafod y mater ymhellach â'r Comisiynwyr i gytuno ar eu hymateb yn ystod Cyfnod 2 ar ôl cael barn y Pwyllgor Cyllid a rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru.

 

4A - Diweddariad ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - materion nad ydynt yn gysylltiedig â’r Comisiwn Etholiadol

 

Roedd y Comisiwn wedi gofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â’r posibilrwydd o anghymhwyso staff y Comisiwn rhag sefyll etholiad i'r Cynulliad, a chyhoeddi gwariant etholiadau'r Cynulliad.

 

Trafododd y Comisiynwyr sut y dylai'r Llywydd ymdrin â'r materion hyn yn ystod gwaith craffu Cyfnod 2 ar y Bil a hefyd sut i ymateb i ddiwygiadau eraill y gellid eu gosod.

 

Nododd y Comisiynwyr y cynnydd ynghylch cynigion i godi ymwybyddiaeth mewn perthynas â chyflwyno pleidleisiau yn 16 oed ar gyfer etholiadau’r Cynulliad a chroesawyd y newyddion y byddent yn cael rhagor o wybodaeth yn eu cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 15/07/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Diwygio'r Cynulliad - y wybodaeth ddiweddaraf

A.    Bil Senedd ac Etholiadau Cymru: Cyllido ac Atebolrwydd y Comisiwn Etholiadol  

B.    Bil Senedd ac Etholiadau Cymru: Gwelliannau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 16
 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr ddwy brif thema parthed diwygio'r Cynulliad. Yn gyntaf, trafodwyd materion ynghylch ariannu'r Comisiwn Etholiadol a'i atebolrwydd yng nghyd-destun Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Cafodd y Comisiynwyr y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wnaed hyd yma ac, wedi trafod y mater, cytunasant i barhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ac eraill i fireinio'r polisi a'r cynigion deddfwriaethol. 

 

Yn ail, trafododd y Comisiynwyr argymhellion gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, y Pwyllgor Cyllid, a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau mewn perthynas a Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Trafodwyd yr ymatebion i'r argymhellion, a chytunwyd i drafod ymhellach y posibiliad o anghymwyso Staff y Comisiwn rhag ymgeisio mewn etholiad.

 


Cyfarfod: 10/06/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Diwygio’r Cynulliad – y wybodaeth ddiweddaraf

Papur 3a Diwygio’r Cynulliad: Bil Senedd ac Etholiadau, Atodiad 1-4

Papur 3b Cam 2 rhaglen diwygio'r Cynulliad

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20
 • Cyfyngedig 21
 • Cyfyngedig 22

Cofnodion:

Trafododd y Comisiwn y trefniadau ar gyfer ymateb i adroddiadau pwyllgor yn y dyfodol sy’n ymwneud â Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Cytunodd y Comisiynwyr mai’r Llywydd sydd i benderfynu ar y dull a’r amserlen ar gyfer ymateb i adroddiadau pwyllgorau ac y trafodir ymhellach â hwy cyn y ddadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn.

O ran trefniadau ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad, trafododd y Comisiynwyr y dull arfaethedig a nodwyd y cyngor. Roeddent yn cytuno y dylai’r Llywydd, mewn ymgynghoriad â Suzy Davies a chan ystyried safbwyntiau a fynegwyd gan y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn nhrafodion Cyfnod 1, fynd ati i drafod â’r Cwnsler Cyffredinol i gymeradwyo’r dull.

O ran gwaith pellach ar ddiwygio’r Cynulliad, yn ymwneud â maint y Cynulliad a diwygio’r system etholiadol, penderfynodd y Comisiynwyr nad oedd yn bosibl deddfu yn y Cynulliad hwn. Fodd bynnag, byddai’r gwaith o ystyried materion sy’n ymwneud â maint y Cynulliad a sut y dylid ethol Aelodau yn parhau er mwyn hwyluso’r ddadl gyhoeddus a chynorthwyo’r pleidiau gwleidyddol wrth iddynt ystyried eu barn ar y materion hyn.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Y wybodaeth ddiweddaraf am Ddiwygio’r Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 25

Cofnodion:

Cafodd y Comisiynwyr y wybodaeth ddiweddaraf am hynt y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).  Tynnodd y Llywydd sylw at sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y bu’n bresennol ynddi, a soniodd wrth y Comisiynwyr am y trafodaethau sy’n mynd rhagddynt mewn perthynas â chydweithio â Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth am addysg dinasyddiaeth.  Trafododd y Comisiynwyr y wybodaeth gan nodi bod trafodaethau'n mynd rhagddynt yng Nghyfnod 2 ynglŷn â'r dull o ariannu’r Comisiwn Etholiadol a’i atebolrwydd.

 


Cyfarfod: 04/03/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am Ddiwygio'r Cynulliad

Eitem lafar

 

Cofnodion:

Rhoddodd y Llywydd wybodaeth i'r Comisiynwyr am y datblygiadau diweddaraf ers cyflwyno Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) ar 12 Chwefror. Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cytuno ar yr amserlen ar gyfer y Bil, gan gynnwys cwblhau cyfnod 1 cyn toriad yr haf a chwblhau’r cyfnod diwygio dros dymor yr hydref. Byddai'r Llywydd yn rhoi tystiolaeth i bwyllgorau fel rhan o'u gwaith craffu deddfwriaethol - i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar 11 Mawrth ac i'r Pwyllgor Cyllid ar 4 Ebrill.

 

Gofynnodd y Llywydd i'r Comisiynwyr i fod yn rhagweithiol a rhoi gwybod am unrhyw bryderon sy’n codi neu sy’n cael eu trafod mewn fforymau eraill mewn perthynas â’r Bil wrth i’r broses ddeddfwriaethol fynd rhagddi.


Cyfarfod: 28/01/2019 - Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Diwygio etholiadol – y wybodaeth ddiweddaraf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 30

Cofnodion:

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Comisiynwyr am y gwaith ar raglen ddiwygio'r Cynulliad, gan ganolbwyntio’n benodol ar faterion polisi sy'n ymwneud â Bil y Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 

Cytunodd y Comisiynwyr ar y dull o ddeddfu ar drefniadau ariannol ac atebolrwydd y Comisiwn Etholiadol, gan nodi ei fod yn destun barn Pwyllgor(au) a'r Cynulliad yng Nghyfnod 1.

 

Trafodwyd datblygiadau pellach yng nghynnwys arfaethedig y Bil, a thrafodwyd a nodwyd ffordd ymlaen y Llywydd, i gwblhau'r Bil cyn ei gyflwyno.

 

Nododd y Comisiynwyr hefyd yr amserlen ar gyfer cyflwyno a chraffu ar y Bil a'r mater yn ymwneud â chymhwysedd; yr asesiad ariannol wedi'i ddiweddaru o'r Bil a'u rolau a’u cyfrifoldebau cytunedig mewn perthynas â rhaglen ddiwygio'r Cynulliad ac yn arbennig y cyfnod craffu ar gyfer Bil y Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 05/11/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 6)

Diwygio etholiadol – y wybodaeth ddiweddaraf

Diweddariad llafar gan y Llywydd

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 33
 • Cyfyngedig 34

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr nifer o faterion yn ymwneud â dilyniant eu gweithgarwch diwygio etholiadol:

 

Trafododd y Comisiynwyr agweddau ar y gwaith sy'n ymwneud â gwybodaeth gyhoeddus a chodi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc o ran gallu adlewyrchu hyn yn y Memorandwm Esboniadol a fydd yn cyd-fynd â'r Bil pan gaiff ei gyflwyno. Trafodwyd y pwysigrwydd o sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu hannog a'u cefnogi i arfer eu hawl i bleidleisio. Cytunodd y Comisiynwyr y dylai swyddogion weithio gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allanol i ddatblygu cynllun ar gyfer codi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc cyn etholiadau 2021, ac yn enwedig mynd i'r afael â hyn mewn ysgolion. Gwnaethant ofyn am gael eu diweddaru wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo.

 

O ganlyniad i ddatganoli pwerau yn Neddf Cymru 2017, mae'r Comisiwn Etholiadol wedi cysylltu â'r Llywydd a Llywodraeth Cymru i gynnig bod y Cynulliad yn deddfu i wneud y Comisiwn Etholiadol yn atebol i'r Cynulliad a chael ei ariannu gan Gomisiwn y Cynulliad, mewn perthynas ag etholiadau datganoledig yng Nghymru (etholiadau llywodraeth leol ac etholiadau'r Cynulliad). Trafododd y Comisiynwyr rai o'r materion cymhleth ynghylch sut a phryd y gellid gwneud newidiadau deddfwriaethol. Teimlai'r Comisiynwyr fod gwerth yn y Comisiwn Etholiadol yn bod yn atebol i'r Cynulliad am ei waith yng Nghymru. Cytunwyd i gael barn ar yr egwyddor gan eu grwpiau ar y cynnig hwn gan y Comisiwn Etholiadol, i ddatblygu newidiadau yn y Bil diwygio, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

 

Rhoddodd y Llywydd ddiweddariad ar lafar ar yr adborth a gafodd ar ddisgrifwyr i'r Aelodau a'r sefydliad yn y dyfodol, a'r cynigion y mae'n bwriadu eu gwneud o ganlyniad i hyn.

Trafododd y Comisiynwyr yr opsiynau a chytunodd fod angen gwneud penderfyniad er mwyn cyflwyno'r Bil. Cytunodd y Comisiwn i'r Llywydd benderfynu hyn, fel yr Aelod Cyfrifol, a dywedodd y Llywydd ei bod yn bwriadu bwrw ymlaen â'r newid enw yr ymddengys ei fod yn adlewyrchu barn y mwyafrif o grwpiau'r Cynulliad ar hyn o bryd. Cadarnhawyd pe bai opsiynau eraill yn dod i'r amlwg wedyn, y gellid ystyried y rhain yng Nghyfnod 2.  Felly, y cynllun yw y dylai'r newid enw a gyflwynir yn y Bil fod yn enw uniaith "Senedd"; ac y cyfeirir at Aelodau fel "Aelodau'r Senedd (AS)/Members of the Senedd (MS)" ac yn unigol fel "Aelod o'r Senedd"/Member of the Senedd". Teitl byr cysylltiedig y Bil fyddai "Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)". Byddai'r Comisiwn yn cael ei alw'n "Comisiwn y Senedd".

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 37

Cyfarfod: 09/07/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Rhaglen diwygio'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 40

Cofnodion:

Ystyriodd y Comisiynwyr y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith ar raglen ddiwygio'r Cynulliad a chrynodeb o ganfyddiadau'r ymgynghoriad yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus, a gynhaliwyd rhwng 12 Chwefror a 6 Ebrill.

 

Ystyriodd y Comisiwn ganfyddiadau'r ymgynghoriad a gwnaeth nifer o benderfyniadau wrth baratoi ar gyfer gwneud cynigion deddfwriaethol, neu lunio eu dull o wneud y cynigion hynny.  Cytunodd:

·         mewn egwyddor, i gydweithio â Llywodraeth Cymru drwy Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth ynghylch cynigion i newid rhyddfraint y Cynulliad.

·         i gynnig deddfwriaeth ar y rhyddfraint a'r newid enw ar gyfer ei weithredu cyn etholiad 2021. Gallai ail Fil ar y system etholiadol a'r maint ddilyn os yw consensws trawsbleidiol ar y materion hynny yn dod i'r amlwg;

·         gostwng yr oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16; ac

·         eithrio rhai materion polisi o gwmpas gwaith diwygio'r Cynulliad: pleidlais carcharorion, hawliau pleidleisio i drigolion cyfreithlon Cymru waeth beth yw eu cenedligrwydd neu eu dinasyddiaeth, a rhannu swyddi i'r Aelodau.

 

Gofynnodd y Llywydd i'r Comisiynwyr gymryd dau fater penodol i'w trafod gyda'u grwpiau a rhoi adborth cyn diwedd y tymor. Y rhain oedd:

        y disgrifydd ar gyfer Aelodau ar ôl newid yr enw; a'r

        mater o anghymwyso mewn perthynas ag aelodaeth o Dŷ'r Arglwyddi. Cafodd hyn ei argymell gan Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pedwerydd Cynulliad a'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol presennol.

 

Cytunodd y Comisiynwyr y byddai'r Llywydd yn gwneud datganiad ysgrifenedig yn cyfleu penawdau'r ymgynghoriad, a'r penderfyniadau a wnaeth am ei strategaeth ddeddfwriaethol, ynghyd â chwmpas eang y Bil cyntaf ar ddiwygio etholiadol, cyn diwedd y tymor. Cytunwyd y bydd crynodeb o brif ganfyddiadau'r ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi o fewn ychydig wythnosau, gydag adroddiad llawn ar yr ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref.

 


Cyfarfod: 22/01/2018 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 43

Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 4)

Diwygio Etholiadol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 46

Cofnodion:

Rhoddodd Adrian Crompton amlinelliad o'r papur sy'n cael ei gyflwyno i gyfarfod y Comisiwn ar 22 Ionawr, er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd am waith y rhaglen Diwygio Etholiadol y Cynulliad a'r penderfyniadau i'w gwneud ar y cwmpas olaf a'r dull ymgynghoriad cyhoeddus ar argymhellion y Panel Arbenigol, a materion eraill ynghylch diwygio deddfwriaeth. Byddai'r Comisiynwyr yn ystyried yn eu cyfarfod ym mis Gorffennaf p'un ai i gyflwyno Bil Diwygio'r Cynulliad a chwmpas cyffredinol unrhyw ddeddfwriaeth.

Trafododd y Bwrdd yr amserlen ar gyfer y gwaith ymgynghori a pharatoi sy'n cael ei wneud. Roedd swyddogion yn edrych ar yr adnoddau ehangach fyddai eu hangen er mwyn helpu i gyflawni Bil diwygio, er, heblaw am hynny, nid oedd hi'n bosibl rhagweld beth fyddai'r penderfyniadau polisi a'r effaith ar adnoddau yn sgil hynny.

Roedd y Llywydd yn cael trafodaethau gyda phleidiau gwleidyddol a'r Pwyllgor Busnes ynghylch y dull a'r amseriad ar gyfer ceisio mandad penodol gan y Cynulliad ar gyfer gwaith diwygio'r Cynulliad. 

CAMAU I’W CYMRYD:

·                Argymhellodd y Bwrdd egluro'r effaith ar adnoddau lle y bo'n hysbys, ac amlygu'r goblygiadau ynghylch amserlen y cyfnod ymgynghori.

·                Sulafa Thomas i ychwanegu gofyniad am oblygiadau adnoddau i'w cynnwys yn nhempled papur y Comisiwn a'i ail-ddosbarthu gyda'r canllawiau ar baratoi papur.

 

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Diwygio’r Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 49

Cyfarfod: 23/10/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 10)

Cynlluniau deddfwriaethol ar gyfer diwygio'r Cynulliad

Oral item

Cofnodion:

Rhoddodd Adrian Crompton y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau deddfwriaethol ar gyfer diwygio'r Cynulliad, gan gynnwys nifer o newidiadau posibl i drefniadau mewnol y sefydliad yn ogystal â chyflwyno argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Gofynnwyd i'r Panel gynghori'r Comisiwn ar nifer yr Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad, y system etholiadol a'r oedran pleidleisio isaf a byddai'n cyflwyno'i adroddiad maes o law.

Hefyd, byddai Adrian yn rhoi cyflwyniad i'r Comisiynwyr yn ddiweddarach yn yr wythnos, cyn eu cyfarfod ar 6 Tachwedd pan fyddent yn trafod ac yn rhoi arweiniad ar sut i fwrw ymlaen â'r gwaith. Roedd y Comisiwn yn arwain rhaglen ddiwygio'r Cynulliad i archwilio sut y gellid defnyddio'r pwerau hyn.

 

 


Cyfarfod: 12/06/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 4)

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 54

Cofnodion:

Yn y cyfarfod blaenorol, wedi ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar enw y Cynulliad, cytunodd y Comisiynwyr y byddent yn dychwelyd at fater rhaglen ddiwygio’r Cynulliad, a’r cynigion deddfwriaethol y gallai’r Comisiwn ddymuno eu dilyn yn ystod y tymor Cynulliad hwn o ganlyniad i bwerau newydd a ddatganolir o dan Ddeddf Gymru 2017.

 

Cytunodd y Comisiynwyr y byddent yn trafod cwmpas llawn y rhaglen ddiwygio bosibl a’r cynigion deddfwriaethol y maent yn bwriadu eu cyflwyno ar ôl i adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Trefniadau Etholiadol y Cynulliad ddod i law yn hydref 2017. Gallai’r trafodaethau hyn gwmpasu pecyn ehangach o ran diwygio trefniadau gweithredol megis y rheolau anghymwyso, trefniadau etholiadol a’r system bwyllgora.

 

Cytunodd y Comisiynwyr i gynnig deddfwriaeth i newid enw’r Cynulliad yn Senedd Cymru/Welsh Parliament cyn diwedd y Cynulliad hwn. Bydd yr Aelodau yn cael eu galw’n Aelodau o Senedd Cymru/Welsh Parliament Members. Wrth arwain y gwaith hwn ar ran y sefydliad, bydd y Comisiwn yn ceisio sicrhau’r consensws gwleidyddol mwyaf ar draws y pleidiau i gyd.

 

Yn y cyfamser, bydd y Cynulliad yn parhau i gael ei alw yn swyddogol wrth ei enw statudol presennol, sef Cynulliad Cenedlaethol Cymru, er mwyn osgoi dryswch ac i leihau costau ac anghyfleustra.

 

Bydd y Comisiwn yn cynllunio’r newid er mwyn sicrhau bod y gost cyn lleied ag y bo modd, gan newid enw’r Cynulliad yn unig a pheidio â chynnal unrhyw ailfrandio cyffredinol na newid y logo.

 

Cytunodd y Comisiynwyr i gyhoeddi crynodeb o ganfyddiadau’r ymgynghoriad, ynghyd â datganiad ysgrifenedig ffurfiol i’r Cynulliad gan y Llywydd yn egluro’r penderfyniad a wnaed a sut y mae’r Comisiwn yn bwriadu symud ymlaen.


Cyfarfod: 15/05/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Rhaglen Diwygio'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 57
 • Cyfyngedig 58

Cofnodion:

Rhoddwyd gwybodaeth i'r Comisiynwyr am ganlyniadau eu hymgynghoriad ar newid enw'r Cynulliad. Trafodwyd nifer o opsiynau ar gyfer y camau nesaf gan gynnwys materion ymarferol ac ariannol cysylltiedig a materion yn ymwneud ag enw da.

 

Cytunodd y Comisiynwyr i ddychwelyd at y mater yn eu cyfarfod nesaf, ar ôl rhoi ystyriaeth bellach i'r berthynas â chwmpas y cynigion deddfwriaethol y gallai'r Comisiwn ddymuno ei dilyn yn ystod tymor y Cynulliad hwn o ganlyniad i ddatganoli pwerau newydd o dan Ddeddf Cymru 2017 .

 


Cyfarfod: 26/01/2017 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Y Panel Arbenigol ar ddiwygio trefniadau cyfansoddiadol

Cofnodion:

Yn dilyn trafodaeth yng nghyfarfod diwethaf y Comisiwn, roedd y Comisiynwyr yn fodlon bod gwaith i sefydlu Panel Arbenigol ar ddiwygio trefniadau etholiadol yn mynd rhagddo.

Gan barhau â'u gwaith i fynd i'r afael â chapasiti'r Cynulliad, rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Comisiwn ynglŷn â'r camau a gymerwyd i benodi aelodau'r Panel Arbenigol ar Ddiwygio Trefniadau Etholiadol y Cynulliad.

Bydd y Panel yn gweithredu'n annibynnol, a'i rôl fydd gwneud argymhellion i Gomisiwn y Cynulliad erbyn hydref 2017 ynglŷn â nifer yr Aelodau y mae eu hangen ar y Cynulliad, y system etholiadol fwyaf addas, a'r oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad.

Er y bydd y Panel yn gweithredu'n annibynnol, ni all weithio'n llwyr ar wahân i wirioneddau'r sefyllfa wleidyddol. Bydd y Llywydd hefyd yn sefydlu, ac yn cadeirio, Grŵp Cyfeirio Gwleidyddol a fydd yn cyflawni rôl ymgynghorol er mwyn cynorthwyo'r Panel i sicrhau bod argymhellion ymarferol yn deillio o'i waith.

Cytunodd y Comisiynwyr y dylai'r Llywydd fwrw ymlaen â'r cyhoeddiadau.


Cyfarfod: 05/12/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 2)

Panel arbenigol ar ddiwygio cyfansoddiadol

Cofnodion:

Yn dilyn trafodaeth yng nghyfarfod diwethaf y Comisiwn, roedd y Comisiynwyr yn fodlon bod gwaith i sefydlu Panel Arbenigol ar ddiwygio etholiadol yn symud yn ei flaen.  Roeddent yn cefnogi'r dull o benodi Cadeirydd â lefel addas o hygrededd academaidd (yr Athro Laura McAllister), a cheisio panel o unigolion amrywiol â phrofiad priodol.

 

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

Adroddiad Comisiwn y Pedwerydd Cynulliad "Dyfodol y Cynulliad: sicrhau capasiti i gyflawni ar gyfer Cymru” a Bil Cymru

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Cafodd y Comisiynwyr eu briffio ynghylch gwaith y Comisiwn yn y Cynulliad diwethaf o ran y cyfyngiadau ar gapasiti'r sefydliad a'r casgliadau y daethpwyd iddynt. Hefyd, fe'u hysbyswyd am y sefyllfa bresennol ac am hyd a lled y pwerau sy'n cael eu datganoli o dan Fil Cymru sydd ar hyn o bryd yn cael ei drafod yn San Steffan.

 

Cytunodd y Comisiynwyr y dylai'r Llywydd drafod y materion hyn ymhellach o ran ceisio eu symud ymlaen.


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu