Cyfarfodydd

Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 26/09/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol: Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol.


Cyfarfod: 18/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Dadl: Cyfnod 4 Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

NDM6372 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

'Bil yr Undebau Llafur (Cymru)'

 

Dogfennau Ategol
Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 19.19

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM6372 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil yr Undebau Llafur (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

13

51

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 11/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Dadl: Cyfnod 3 Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Cyfyngu ar ddidynnu taliadau tanysgrifio i undebau o gyflogau yn y sector cyhoeddus

1

 

2. Gofynion cyhoeddi o ran amser cyfleuster

2

 

3. Gofyniad ynghylch pleidlais gan undeb llafur cyn gweithredu a dileu diffiniadau o awdurdodau datganoledig Cymreig

3, 4, 5

 

4. Gwaharddiad ar ddefnyddio gweithwyr dros dro i gymryd lle staff yn ystod gweithredu diwydiannol

6, 7

 

5. Dod i rym

8

 

 

Dogfennau Ategol
Bil yr Undebau Llafur (Cymru)
Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli

Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.53

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

43

55

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

43

55

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

43

55

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Ni chynigiwyd gwelliant 4.

Ni chynigiwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Ni chynigiwyd gwelliant 7.  

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - trafodion cyfnod 2

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Paul Webb, Uwch-swyddog Cyfrifol, Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Nicola Charles, Cyfreithwraig

 

Mae dogfennau sy’n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Gwelliant 1 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Gareth Bennett

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Bethan Jenkins

 

 

Joyce Watson

 

 

Rhianon Passmore

 

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Gareth Bennett

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Bethan Jenkins

 

 

Joyce Watson

 

 

Rhianon Passmore

 

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 3 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

 

Gareth Bennett

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Bethan Jenkins

 

 

Joyce Watson

 

 

Rhianon Passmore

 

Gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Gwelliant 4 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 

Janet Finch-Saunders

Gareth Bennett

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Bethan Jenkins

 

 

Joyce Watson

 

 

Rhianon Passmore

 

 

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Gwelliant 5 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 

Janet Finch-Saunders

Gareth Bennett

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Bethan Jenkins

 

 

Joyce Watson

 

 

Rhianon Passmore

 

 

Derbyniwyd gwelliant 5.

 

Gwelliant 6 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 

Janet Finch-Saunders

Gareth Bennett

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Bethan Jenkins

 

 

Joyce Watson

 

 

Rhianon Passmore

 

 

Derbyniwyd gwelliant 6.

 

Gwelliant 7 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Janet Finch-Saunders

 

Gareth Bennett

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Bethan Jenkins

 

 

Joyce Watson

 

 

Rhianon Passmore

 

 

Derbyniwyd gwelliant 7.

 

Gwelliant 8 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Janet Finch-Saunders

 

Gareth Bennett

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Bethan Jenkins

 

 

Joyce Watson

 

 

Rhianon Passmore

 

 

Derbyniwyd gwelliant 8.

 

Gwelliant 9 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Janet Finch-Saunders

 

Gareth Bennett

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Bethan Jenkins

 

 

Joyce Watson

 

 

Rhianon Passmore

 

 

Derbyniwyd gwelliant 9.

 

2.2 Cadarnhaodd y Cadeirydd y bernir fod holl adrannau’r Bil wedi'u cytuno, gan gwblhau trafodion Cyfnod 2.

 


Cyfarfod: 09/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl ar egwyddorion cyffredinol Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

NDM6298 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil yr Undebau Llafur (Cymru).

Gosodwyd Bil yr Undebau Llafur (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 16 Ionawr 2017.

 

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Fil yr Undebau Llafur (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 7 Ebrill 2017.

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.30

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM6298 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil yr Undebau Llafur (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

1

11

48

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 09/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

NDM6299 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o Fil yr Undebau Llafur (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.26

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM6299 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o Fil yr Undebau Llafur (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

1

11

49

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 06/04/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn cysylltiad â Gweithwyr Asiantaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â'r Gweithiwr Asiantaeth.

 


Cyfarfod: 03/04/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil yr Undebau Llafur (Cymru): Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

CLA(5)-11-17 - Papur 9  - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Cadeirydd, 27 Mawrth 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 03/04/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Bil yr Undebau Llafur (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-11-17 – Papur 12 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 29/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Nodyn o drafodaethau’r grŵp ffocws mewn perthynas â Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.8.a Nododd y Pwyllgor y nodyn o drafodaethau’r grŵp ffocws mewn cysylltiad â Bil yr Undebau Llafur (Cymru).

 


Cyfarfod: 29/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch Bil yr Undebau Llafur (Cymru).

 


Cyfarfod: 29/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chymeradwyodd yr adroddiad yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 27/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Bil yr Undebau Llafur (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-10-17 – Papur 11 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i drafod drafft pellach o'r adroddiad yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 23/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Fil yr Undebau Llafur (Cymru).

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7: Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

·         Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

·         Paul Webb, Uwch-swyddog Cyfrifol, Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

·         Nicola Charles, Cyfreithwraig

 

Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y bobl ganlynol:

 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Paul Webb, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Nicola Charles, Cyfreithiwr

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn cysylltiad â Bil yr Undebau Llafur (Cymru).

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem2.

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bill yr Undebau Llafur (Cymru) - trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol sydd i'w cynnwys yn ei adroddiad.  

 


Cyfarfod: 06/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil yr Undebau Llafur (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 06/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil yr Undebau Llafur (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Aelod sy’n gyfrifol am y Bil)

Paul Webb, Uwch-swyddog Cyfrifol, Bil yr Undebau Llafur (Cymru), Llywodraeth Cymru

Nicola Charles, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-07-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil a'r Gwasanaethau Cyfreithiol

CLA(5)-07-17 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol (Saesneg yn unig)

CLA(5)-07-17Papur 1 – Gohebiaeth gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor, 16 Ionawr 2017

CLA(5)-07-17Papur 2 – Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 15 Chwefror 2017

 

Bil yr Undebau Llafur (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 60KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 731KB)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC.


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

·         Y Cynghorydd Tudor Davies, Cadeirydd, Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

·         Phil Haynes, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Pobl, Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

·         Y Cynghorydd Suzanne Paddison, Aelod o'r Awdurdod Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

·         Kevin Jones, Prif Swyddog Adnoddau Dynol a Chyfarwyddwr Adnoddau, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

·         Gary Brandrick, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol, Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Y Cynghorydd Tudor Davies, Cadeirydd, Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

·         Phil Haynes, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Pobl, Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

·         Y Cynghorydd Suzanne Paddison, Aelod o’r Awdurdod Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

·         Kevin Jones, Arweinydd Adnoddau Dynol a Chyfarwyddwr Adnoddau, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

·         Gary Brandrick, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol, Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

 

3.2 Cytunodd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru i ddarparu nodyn o’i Adran Gyllid ar y costau sydd ynghlwm wrth ddidynnu tanysgrifiadau undeb o gyflogau (‘didynnu drwy’r gyflogres’).

 


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn ymwneud â’r Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Bil yr Undebau Llafur (Cymru).

 


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

·         Claire Vaughan, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

·         Sarah Morley, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, Ymddiriedolaeth GIG Felindre

·         Kate Lorenti, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

·         Joanna Davies, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Claire Vaughan, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

·         Sarah Morley, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, Ymddiriedolaeth GIG Felindre

·         Kate Lorenti, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

·         Joanna Davies, Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

 

2.2 Cytunodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ddarparu:

·         nodyn ar nifer y cyflogeion y telir eu tanysgrifiadau undeb drwy eu didynnu o’u cyflogau (‘didynnu drwy’r gyflogres’), ac ar y costau gweinyddol sydd ynghlwm;

·         nodyn i egluro’r ffactorau y byddent yn disgwyl iddynt gael eu hystyried wrth bennu cost datgymhwyso’r trothwy pleidleisio o 40% i’r gwasanaeth iechyd.

 


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2 a 3. 

 


Cyfarfod: 16/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 5, 6 a 7

Cofnodion:

10.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 5, 6 a 7.

 


Cyfarfod: 16/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

·         Margaret Thomas, Is-lywydd TUC Cymru

·         Martin Mansfield, Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Margaret Thomas, Is-lywydd, TUC Cymru

·         Martin Mansfield, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru

 


Cyfarfod: 16/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

  • Dr Stephen Monaghan, Cadeirydd Cyngor Is-bwyllgor Deddfwriaeth Cymru, Cymdeithas Feddygol Prydain
  • Andrew Cross, Ysgrifennydd Cynorthwyol, Cymdeithas Feddygol Prydain (Cymru)
  • Peter Meredith-Smith, Cyfarwyddwr Cyswllt (Cysylltiadau Cyflogaeth)
  • Lisa Turnbull, Cynghorydd Polisi a Materion Cyhoeddus, y Coleg Nyrsio Brenhinol
  • Lien Watts, Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol, Undeb y Gweithwyr Cymdeithasol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Dr Stephen Monaghan, Cadeirydd Is-bwyllgor Deddfwriaeth Cyngor BMA Cymru

·         Mr Andrew Cross, Ysgrifennydd Cynorthwyol, BMA Cymru

·         Peter Meredith-Smith, Cyfarwyddwr Cyswllt

·         Lisa Turnbull, Cynghorwr Polisi a Materion Cyhoeddus, y Coleg Nyrsio Brenhinol

·         Lien Watts, Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol, Undeb y Gweithwyr Cymdeithasol

 


Cyfarfod: 16/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

  • Steve Thomas, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
  • Jonathan Lloyd, Pennaeth Cyflogaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru,

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Steve Thomas, Prif Weithredwr, Llywodraeth Leol Cymru,

·         Jonathan Lloyd, Pennaeth Cyflogaeth, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Goblygiadau ariannol Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Papur 2 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil ynghylch Craffu Ariannol ar Fil yr Undebau Llafur (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor  oblygiadau ariannol Bil yr Undebau Llafur (Cymru) a chytunodd i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cabinet.


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - trafod y dystiolaeth o dan eitem 2

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1: Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Paul Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Diwygio Gwasanaethau Datganoledig

Nicola Charles, Cyfreithwraig

 

Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

·         Paul Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Diwygio Gwasanaethau Datganoledig

·         Nicola Charles, Cyfreithiwr

 

 

2.2        Bu i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wneud datganiad o fuddiant fel aelod o undeb.

 

2.3        Yn ystod y sesiwn, cytunodd yr Ysgrifennydd Cabinet i ddarparu eglurhad ynghylch y graddau y bydd y Bil yn effeithio ar y rhai sy'n darparu gwasanaethau cyhoeddus ar ran awdurdodau datganoledig yng Nghymru, yn ogystal â'r awdurdodau hynny eu hunain a'u gweithwyr.

 

 

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Undebau Llafur (Cymru) - briff gan Wasanaethau Cyfreithiol Comisiwn y Cynulliad

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor wybodaeth gan Wasanaethau Cyfreithiol Comisiwn y Cynulliad ar y Bil Undebau Llafur (Cymru).

 


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Y Bil Undebau Llafur (Cymru): Trafod y dull o graffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Datganodd yr Aelodau a ganlyn fuddiannau perthnasol fel aelodau o undebau:

·         John Griffiths AC;

·         Siân Gwenllian AC;

·         Jenny Rathbone AC.

 

8.2 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull craffu Cyfnod 1 ar y Bil Undebau Llafur (Cymru).