Cyfarfodydd

Y 1,000 diwrnod cyntaf

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Gwybodaeth am Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs)

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor wybodaeth am Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y 1,000 Diwrnod Cyntaf - Trafod y papur cwmpasu ar gyfer ymchwiliadau yn y dyfodol

Papur preifat 3

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur cwmpasu ar y dystiolaeth sydd wedi dod i law ar gyfer yr ymgynghoriad ar y 1,000 diwrnod cyntaf. Cytunodd aelodau'r Pwyllgor i wneud dau ddarn byr o waith ar y Gweithlu Iechyd, Gofal Cymdeithasol a'r Blynyddoedd Cynnar ac ar gynllun Dechrau'n Deg.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Y 1,000 diwrnod cyntaf - cytuno ar gylch gorchwyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn amodol ar rai mân newidiadau, derbyniodd y Pwyllgor y cylch gorchwyl.

 


Cyfarfod: 22/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymgynghoriad y 1,000 Diwrnod Cyntaf - cytuno ar ddull

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dull. Cytunwyd ar gynnal ymchwiliad byr i Iechyd Meddwl Amenedigol. 

 


Cyfarfod: 08/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Ymgynghoriad ar y 1,000 Diwrnod Cyntaf - Pecyn Ymateb

Dogfennau ategol: