Cyfarfodydd

Ymchwiliad i’r diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y wybodaeth ddiweddaraf am ddiwygiadau i’r Polisi Amaethyddol Cyffredin - Trafodaeth

Gareth Cunningham, Cyswllt Amgylchedd Cymru

Dr Euan Dunn, RSPB Cymru

Clare Eno, Cyfoeth Naturiol Cymru

Jeremy Percy, New Under Ten Fishermen's Association

Joanne Sherwood, Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol:

  • Papur briffio y Gwasanaeth Ymchwil

Cofnodion:

4.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.2 Cytunodd Jeremy Percy i ddarparu copi o’r nodyn a gynhyrchodd ar gyfer Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ynghylch bysgodfeydd ar raddfa fach

 


Cyfarfod: 11/07/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Cymorth y wladwriaeth ar gyfer pysgodfeydd a dyframaethu - Trafodaeth gyda Rhodri Glyn Thomas AC

E&S(4)-19-13 papur 2

 

Rhodri Glyn Thomas AC, Aelod, Pwyllgor y Rhanbarthau

Gregg Jones, Pennaeth Swyddfa UE Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu Rhodri Glyn Thomas yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 22/02/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ymchwiliad i’r diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Llythyron drafft y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyron drafft gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.


Cyfarfod: 22/02/2012 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ymchwiliad i ddiwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - cytuno ar lythyrau drafft

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Grŵp ar y llythyron drafft ar y diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.


Cyfarfod: 18/01/2012 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ymchwiliad i’r diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Tystiolaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd

Lowri Evans, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Materion Morol a Physgodfeydd

 

Joost Paardekooper, Swyddog Polisi, y Pwyllgor Pysgodfeydd Cyffredin a Dyframaethu, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Materion Morol a Physgodfeydd

 

 

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ymateb i gwestiynau gan aelodau’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.


Cyfarfod: 17/11/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i'r diwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin: Tystiolaeth gan The New Under Ten Fishermen's Association a Chymdeithas Pysgotwyr Cymru

CFP(4)-04-11 Papur 1

          Jeremy Percy, The New Under Ten Fishermen’s Association

 

CFP(4)-04-11 Papur 2

          Jim Evans, Cymdeithas Pysgotwyr Cymru

Sarah Horsfall, Seafish

James Wilson, Cynhyrchwyr Cregyn Gleision Bangor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Cafodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen dystiolaeth gan The New Under Ten Fishermen’s Association a Chymdeithas Pysgotwyr Cymru.

2.2     Cytunodd Jeremy Percy i ddarparu copi o’r papur a gyflwynwyd i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

2.3     Cytunodd Jim Evans a James Wilson i ddarparu nodyn ychwanegol ar y berthynas â Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

 


Cyfarfod: 03/11/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i'r diwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Tystiolaeth gan Gyswllt Amgylchedd Cymru

CFP(4)-03-11 papur 2

          John Clark, RSPB Cymru

Debbie Crockard, y Gymdeithas Cadwraeth Forol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Clywodd y Grŵp dystiolaeth gan Gyswllt Amgylchedd Cymru, a gytunodd i ddarparu rhagor o wybodaeth am hawliau pysgota hanesyddol.


Cyfarfod: 03/11/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i'r diwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Tystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd

CFP(4)-03-11 papur 3

Alun Davies AC, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd

Rory O'Sullivan, Cyfarwyddwr, Materion Gwledig

Stuart Evans, Pennaeth y Polisi Pysgodfeydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Clywodd y Grŵp dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog, a gytunodd i ysgrifennu at y Grŵp cyn y Nadolig i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddo am ei drafodaethau â Gweinidog Senedd y DU ynghylch rhywogaethau nad oes cwota ar eu cyfer, a’r concordat.


Cyfarfod: 03/11/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i'r diwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Tystiolaeth gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru

CFP(4)-03-11 papur 1

                Dr Clare Eno, Uwch Gynghorydd ar Bysgodfeydd

Dr Sue Gubbay, Aelod o Gyngor Cefn Gwlad Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Clywodd y Grŵp dystiolaeth gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, a gytunodd i ddarparu gwybodaeth am gost y cynllun newydd ar gyfer rheoli llongau.


Cyfarfod: 13/10/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ymchwiliad i'r diwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Tystiolaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd

Drwy gyfrwng cynhadledd fideo:

 

Joost Paardekooper, Swyddog Polisi, y Pwyllgor Pysgodfeydd Cyffredin a Dyframaethu, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Materion Morol a Physgodfeydd

 

 

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r sesiwn dystiolaeth oherwydd anawsterau technegol wrth ddefnyddio’r system fideogynadledda.  

 

2.2 Daeth y Cadeirydd â’r cyfarfod i ben.


Cyfarfod: 05/10/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin: Papur briffio gan y Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd

CFP(4)-01-11 papur 1

          Indrani Lutchman, Pennaeth y Rhaglen Pysgodfeydd Cynaliadwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Rhoddodd Ms Lutchman gyflwyniad i’r grŵp ar y cynigion ar gyfer diwygio’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.

 

2.2 Atebodd Ms Lutchman gwestiynau gan y grŵp.

 

2.3 Cytunodd Ms Lutchman i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am archwiliad iechyd y Sefydliad Polisi Amgylcheddol Ewropeaidd, enghreiffitau o arfer da yng nghyswllt systemau pysgota ar raddfa fechan yn Ewrop, ffigurau am y pysgod a deflir yn ôl i’r môr, a manylion cyhoeddiadau’r Cyngor Rhyngwladol er Archwilio’r Moroedd ar ddalfeydd o rywogaethau niferus.


Cyfarfod: 29/09/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Grwp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Cytuno'r cylch gorchwyl (11:30 - 11:35)

E&S(4)-05-11 papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl ar gyfer y grŵp gorchwyl a gorffen ar y polisi pysgodfeydd cyffredin.


Cyfarfod: 21/09/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

E&S(4)-04-11 papur 3 – i ddilyn

 

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig a ganlyn i sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin o dan Reol Sefydlog 17.17:

 

Bod y pwyllgor yn penderfynu sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin;

mai cylch gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen hwnnw yw ystyried effaith cynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer diwygior Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yng Nghymru, y bydd yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar y blaenoriaethau negodi ac yn dylanwadu ar y drafodaeth ehangach ar y polisi, ac y bydd y pwyllgor yn cael ei ddiddymu heb fod yn hwyrach na diwedd 2012 neu unwaith y bydd y negodiadau ar y cynigion deddfu ar gyfer y polisi wedi’u cwblhau, pa un bynnag a ddaw gyntaf.

bod aelodaeth y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yn cynnwys Dafydd Elis-Thomas AC, Llyr Huws Gruffydd AC, Julie James AC, William Powell AC, David Rees AC ac Antoinette Sandbach AC, gyda Julie James AC wedi’i hethol yn Gadeirydd.