Cyfarfodydd

Trafod y dystiolaeth lafar

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 26/11/2013 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Trafod sesiwn dystiolaeth 11 Tachwedd 2013


Cyfarfod: 13/03/2012 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Trafod y dystiolaeth lafar a gyflwynwyd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 7 Chwefror 2012

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/01/2012 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Trafodaeth ynghylch y dystiolaeth a gafwyd gan y Gweinidog - y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ionawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ystyried ymhellach gyda’r Gweinidog y ddeiseb Cŵn Tywys y Deillion – Lle Sy’n Cael Ei Rannu, unwaith y bydd y Gweinidog o’r farn bod gan y Llywodraeth ddigon o dystiolaeth i arddel safbwynt;

Anfon manylion am drothwy nifer y damweiniau ffyrdd a fydd yn golygu bod mesurau diogelwch ar y ffyrdd a/neu fesurau i atal damweiniau ar y ffyrdd yn cael eu rhoi ar waith, ynghyd â datganiad y Gweinidog ar fesurau i atal damweiniau ar y ffyrdd, at ddeisebwyr y ddeiseb Diogelwch ar y Ffyrdd yn Llansbyddyd i gael eu sylwadau arnynt, ar ôl i’r pwyllgor gael y wybodaeth honno gan y Gweinidog;

Anfon trawsgrifiad o’r cyfarfod at y pedwar grŵp o ddeisebwyr a chyngor cymuned Llansbyddyd i gael eu sylwadau arnynt.

Anfon yr astudiaeth o’r sefyllfa cyn ac ar ôl gwneud newidiadau at ddeisebwyr y ddeiseb Atebion Lleol i Dagfeydd Traffig yn y Drenewydd ar ôl i’r pwyllgor ei chael gan y Gweinidog.

 


Cyfarfod: 10/01/2012 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Trafodaeth ynghylch y dystiolaeth a gafwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol


Cyfarfod: 01/11/2011 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Trafod y dystiolaeth lafar