Cyfarfodydd

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 – llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch rhoi Rhan 5 y Ddeddf ar waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â chychwyn Rhan 5 o'r Ddeddf.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â chychwyn adrannau 2 a 3 (gordewdra)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.8a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017.

 


Cyfarfod: 16/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl: Cyfnod 4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

NDM6312 Rebecca Evans (Gŵyr) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 

Dogfennau Ategol
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Datganiad y Llywydd Yn unol ag Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.01

NDM6312 Rebecca Evans (Gŵyr) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 09/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl ar Gyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 2 Mai 2017.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Mynd i’r afael â gordewdra

3, 4, 2, 1

2. Ysmygu – mangreoedd di-fwg

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5

3. Ysmygu – gorfodi

15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29

4. Manwerthwyr cynhyrchion tybaco a nicotin

32, 21

5. Triniaethau arbennig – trwyddedau triniaethau arbennig

22, 23, 24, 25, 26

6. Tatŵio pelen y llygad

36, 37, 38, 41, 35

7. Darparu toiledau - Strategaethau toiledau lleol

39, 40, 27A, 27

8. Gwella a gwarchod iechyd a llesiant pobl ifanc

33, 34

9. Llygredd aer ac ansawdd aer

44, 45, 46, 47, 43, 42

10. Canllawiau ynghylch mynd i mewn i anheddau

30, 31

 

Dogfennau Ategol
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.42

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 2 Mai 2017.

Derbyniwyd gwelliant 3, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 7, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 9, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 11, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 12, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 13, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 14, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 15, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 16, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 17, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 18, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 20, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 32, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 22, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 23, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 24, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 25, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 26, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

4

11

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 36.

Gan fod gwelliant 36 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 37 a 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

27

49

Gwrthodwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

27

47

Gwrthodwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 27A.

Derbyniwyd gwelliant 27, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

4

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

4

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Gan fod gwelliant 36 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 41.

Gan fod gwelliant 30 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 31.

Gan fod gwelliant 33 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 34.

Gan fod gwelliant 44 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 47.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 5, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 36 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 35.

Gan fod gwelliant 44 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 43.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliannau 44, 45 a 46 wedi’u gwrthod, methodd gwelliant 42.


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol at holl Aelodau'r Cynulliad ynghylch safonau maeth mewn ysbytai ac ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg.

 


Cyfarfod: 02/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig i amrywio trefn y gwelliannau ar gyfer Cyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

NDM6293 Jane Hutt (Bro Morgannwg)
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)  yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

(a) adrannau  3 - 26

(b) adran 2

(c) adrannau  27 - 52

(d) adrannau  54 - 91

(e) adran 53

(f) adrannau  92 – 124

(g) Atodlenni 1 – 4

(h) adran 1

(i)Teitl Hir 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.53

NDM6293 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)  yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

(a) adrannau  3 - 26

(b) adran 2

(c) adrannau  27 - 52

(d) adrannau  54 - 91

(e) adran 53

(f) adrannau  92 – 124

(g) Atodlenni 1 – 4

(h) adran 1

(i)Teitl Hir 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 27/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Gohebiaeth ddrafft at Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-10-17 – Papur 12 – Gohebiaeth ddrafft at Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Saesneg yn unig)

CLA(5)-10-17 – Papur 13 – Gohebiaeth gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 10 Mawrth 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 23/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - trafodion Cyfnod 2

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Chris Tudor-Smith, Uwch Swyddog Gyfrifol

Nia Roberts, Gwasanaethau Cyfreithiol

 

Cytunodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar 16 Chwefror 2017 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

Adran 3 i 26, Adran 2, Adran 27 i 52, Adran 54 i 91, Adran 53, Adran 92 i 124, Atodlen 1 i Atodlen 4, Adran 1, Teitl Hir.

 

Mae dogfennau sy’n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

Cofnodion:

3.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Gwelliant 65 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Rhun ap Iorwerth

Huw Irranca-Davies

Caroline Jones

Angela Burns

Jayne Bryant

 

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 65.


Methodd gwelliant 66 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 67 (Rhun ap Iorwerth).

Ni chafodd gwelliant 68 (Rhun ap Iorwerth) ei gynnig.

Gwelliant 80 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 80.


Gwelliant 81 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 81.


Gwelliant 82 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 82.


Gwelliant 83 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 83.


Methodd gwelliant 84 (Angela Burns).

Gwelliant 85 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 85.


Gwelliant 69 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 69.

 

Derbyniwyd gwelliant 19 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 20 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 21 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 22 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 23 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 24 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 25 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 78 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 78.


Gwelliant 79 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 79.

Tynnwyd gwelliant 6 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Ni chafodd gwelliant 7 (Angela Burns) ei gynnig.

Gwelliant 8 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 8.


Gwelliant 9 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

Caroline Jones

Jayne Bryant

Rhun ap Iorwerth

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Derbyniwyd gwelliant 26 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 27 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 28 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 30 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chafodd gwelliant 10 (Angela Burns) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 31 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 32 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 33 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 34 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 35 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 36 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 37 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 38 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 86 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 86.


Gwelliant 11 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 11.


Gwelliant 87 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

Caroline Jones

Jayne Bryant

Rhun ap Iorwerth

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 87.


Gwelliant 12 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Jayne Bryant

Rhun ap Iorwerth

 

Julie Morgan

Caroline Jones

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 12.


Gwelliant 101 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Jayne Bryant

Rhun ap Iorwerth

 

Julie Morgan

Caroline Jones

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 101.

Tynnwyd gwelliant 70 (Rhun ap Iorwerth) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Derbyniwyd gwelliant 39 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 40 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 41 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 42 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 43 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 44 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 45 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 46 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 47 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 48 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 49 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 50 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Tynnwyd gwelliant 13 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Derbyniwyd gwelliant 51 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 52 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 53 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 54 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 55 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Tynnwyd gwelliant 88 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Methodd gwelliant 14 (Angela Burns).

Methodd gwelliant 71 (Rhun ap Iorwerth).

Ni chafodd gwelliant 72 (Rhun ap Iorwerth) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 89 (Angela Burns) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 92 (Rhun ap Iorwerth) ei gynnig.

Methodd gwelliant 93 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 94 (Rhun ap Iorwerth).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

At ddibenion pleidleisio, cafodd gwelliannau 3, 4 a 5 (Rebecca Evans) eu grwpio gyda'i gilydd a'u rhoi drwy un bleidlais, yn unol â Rheol Sefydlog 17.36. Derbyniwyd y gwelliannau yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 56 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 57 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 58 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 59 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 60 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chafodd gwelliant 15 (Angela Burns) ei gynnig.

Gwelliant 16 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 16.


Gwelliant 105 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 105.

Tynnwyd gwelliant 90 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Methodd gwelliant 91 (Angela Burns).

Ni chafodd gwelliant 17 (Angela Burns) ei gynnig.

Gwelliant 102 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 102.


Methodd gwelliant 103 (Angela Burns).

Gwelliant 97 (Caroline Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

Angela Burns

 

Jayne Bryant

 

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

 

Rhun ap Iorwerth

 

Gwrthodwyd gwelliant 97.


Gwelliant 98 (Caroline Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

Angela Burns

 

Jayne Bryant

 

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

 

Rhun ap Iorwerth

 

Gwrthodwyd gwelliant 98.

Ni chafodd gwelliant 99 (Caroline Jones) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 100 (Caroline Jones) ei gynnig.

Gwelliant 73 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 73.


Gwelliant 74 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 74.


Gwelliant 75 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 75.


Gwelliant 95 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 95.

Tynnwyd gwelliant 76 (Rhun ap Iorwerth) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Methodd gwelliant 18 (Angela Burns).

Methodd gwelliant 96 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 77 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 104 (Angela Burns).

Derbyniwyd gwelliant 61 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 1 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Methodd gwelliant 62 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 63 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 64 (Rhun ap Iorwerth).

3.2 Cadarnhaodd y Cadeirydd y bernir fod holl adrannau ac atodlenni'r Bil wedi'u cytuno, gan gwblhau trafodion Cyfnod 2.

 

 


Cyfarfod: 20/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Gohebiaeth oddi wrth Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-09-17 – Papur 2 – Gohebiaeth oddi wrth Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 10 Mawrth 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 15/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - gwelliannau cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 15/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar gyfnod 1 y Bil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - briffio cyfnod 2

Daniel Greenberg

 

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio cyfnod 2 ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) gan Daniel Greenberg.

 


Cyfarfod: 28/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Cynnig i gymeradwyo'r Penderfyniad Ariannol ynghylch Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

NDM6242 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.23

 

NDM6242 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 28/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

NDM6241 Rebecca Evans (Gŵyr):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Gosodwyd Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 7 Tachwedd 2016.

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 10 Chwefror 2017.

Dogfennau Ategol
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.15

 

NDM6241 Rebecca Evans (Gŵyr):

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

 

Gosodwyd Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 7 Tachwedd 2016.

 

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 10 Chwefror 2017.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 16/02/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Trefn Ystyried - cytuno mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cyn cynnal y ddadl Cyfnod 1 ar 28 Chwefror a chytuno ar egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), cytunodd y Pwyllgor, mewn egwyddor, ar y Drefn Ystyried a ganlyn at ddibenion trafodion Cyfnod 2 yn y pwyllgor:

Adran 3 i 26, Adran 2, Adran 27 i 52, Adran 54 i 91, Adran 53, Adran 92 i 124, Atodlen 1 i Atodlen 4, Adran 1, Teitl Hir.

 


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) yng Nghyfnod 1 – Gwybodaeth ychwanegol gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 6 – Goblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i gymeradwyo unrhyw newidiadau pellach drwy e-bost.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Gwaith craffu Cyfnod 1 ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1a Nododd y Pwyllgor nodi'r wybodaeth ychwanegol a gafwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Gwaith craffu Cyfnod 1 ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Crohn’s and Colitis UK

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.4a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Crohn's and Colitis UK.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Gwaith craffu Cyfnod 1 ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Meddygon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Meddygon.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Gwaith craffu Cyfnod 1 ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Gwybodaeth ychwanegol gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft (1)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a'i dderbyn yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 30/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-03-17 – Papur 5 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Gohebiaeth gyda'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-02-17 – Papur 2 – Gohebiaeth gan y Pwyllgor i’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 13 Rhagfyr 2016

CLA(5)-02-17 – Papur 3 - Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r Pwyllgor, 12 Ionawr 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynglŷn â Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynglŷn â Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Chris Tudor-Smith – Uwch Swyddog Cyfrifol, Llywodraeth Cymru

Rhodri Jones – Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Memorandwm esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) gan Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol; Chris Tudor-Smith, Uwch Swyddog Cyfrifol, Llywodraeth Cymru; a Rhodri Jones, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 12 - Cymdeithas Siopau Cyfleustra a Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

Edward Woodall, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Cymdeithas Siopau Cyfleustra

Ray Monelle, Llywydd Cenedlaethol, Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

John Parkinson, Aelod o’r Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol, Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o'r Gymdeithas Siopau Cyfleustra a Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 13 – Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd

Julie Barratt, Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolydd o Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 10, 11, 12 a 13 – ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan Crohn’s and Colitis UK, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Cymdeithas Siopau Cyfleustra, Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd a Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1 - ystyried y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol a ddaeth i'r amlwg yn ystod y gwaith craffu ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) cyn iddo baratoi ei adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 11 - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 10 - Crohn's and Colitis UK

Andy McGuinness, Swyddog Polisi Cymdeithasol a Materion Cyhoeddus, Crohn's and Colitis UK

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolydd o Crohn's and Colitis UK

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 8 - Coleg Brenhinol y Meddygon

Dr Olwen Williams FRCP, Coleg Brenhinol y Meddygon

Lowri Jackson, Coleg Brenhinol y Meddygon

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol y Meddygon.

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 7 – y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Chris Tudor-Smith, Uwch-swyddog Cyfrifol

Rhian Williams, Gwasanaethau Cyfreithiol

Chris Brereton, Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

Sue Bowker, Cangen Polisi Tybaco

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a'i swyddogion.

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu'r hyn a ganlyn:

        nodyn yn rhoi manylion hawl ymarferwyr i wrthod tyllu person sy'n iau na 18 oed mewn man personol pan fo cyfyngiadau cyfreithiol ond yn gymwys ar gyfer y rheiny sy'n iau nag 16 oed, ynghyd â'r goblygiadau posibl i ymarferwyr o'r fath, boed yn oblygiadau cyfreithiol neu oblygiadau eraill;

        manylion pellach ynghylch y troseddau perthnasol a amlinellwyd yn adran 63(3) y Bil, a'r diffyg yn y Bil fel y mae ar hyn o bryd o ran crybwyll troseddau rhyw;

        copi o'i llythyr at BMA Cymru, a anfonwyd ym mis Rhagfyr 2016, a oedd yn mynd i'r afael â'u pryderon ynghylch gwasanaethau fferyllol ac Asesiadau Anghenion Fferyllol.

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 7, 8 a 9 – ystyried y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Gweinidog, Coleg Brenhinol y Ffisigwyr ac ASH Cymru.

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 9 - ASH Cymru

Suzanne Cass, Prif Weithredwr, ASH Cymru

Dr Steven Macey, Swyddog Ymchwil a Pholisi, ASH Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o ASH Cymru.

 


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1, sesiynau tystiolaeth 4, 5 a 6 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru, BMA Cymru a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 6 - BMA Cymru Wales a Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Phil Banfield, BMA Cymru Wales

Dr Stephen Monaghan, BMA Cymru Wales

Dr Jane Fenton May, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dr Rebecca Payne, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o BMA Cymru a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

4.2 Cytunodd Dr Stephen Monaghan i ddarparu tystiolaeth ynghyd ag unrhyw waith ymchwil sydd wedi cael ei wneud ar feirysau a gludir yn y gwaed a'u tarddiad yng nghyd-destun gweithredfnau arbennig a thyllu'r corff.

 


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 5 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru

Naomi Alleyne, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Simon Wilkinson, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Robert Hartshorn, Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru

Dr Sarah Jones, Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru.

3.2 Cytunodd Simon Wilkinson i adolygu'r adrannau yn y Bil sy'n yn ymwneud ag Asesiadau o'r Effaith ar Iechyd, a darparu nodyn yn esbonio a yw'r Bil fel ag y mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd yn eglur o ran sut y bydd cynnal Asesiadau o'r Effaith ar Iechyd yn arwain at wella iechyd y cyhoedd.

 


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 4 - Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd - WEDI'I OHIRIO

Julie Barratt, Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6.)

6. Goblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Papur 4 - Goblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Papur 5 - Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - 17 Tachwedd 2016

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bill Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1, sesiynau tystiolaeth 2 a 3 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyfarwyddwyr Iechyd Cyhoeddus y Byrddau Iechyd Lleol.

 


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 2 - Iechyd Cyhoeddus Cymru

·         Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd a Chyfarwyddwr Meddygol

·         Dr Julie Bishop, Cyfarwyddwr Gwella Iechyd ac Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

·         Dr Sumina Azam, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Quentin Sandifer, Dr Julie Bishop a Dr Sumina Azam.

 


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 3 - Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Lleol

·         Dr Gillian Richardson, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan

·         Dr Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Gillian Richardson a Dr Kelechi Nnoaham.

 


Cyfarfod: 01/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Bill Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 1 - Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Chris Tudor-Smith, Uwch Swyddog Gyfrifol

Rhian Williams, Gwasanaethau Cyfreithiol

Chris Brereton, Prif Swyddog Iechyd Amgylcheddol

Sue Bowker, Cangen Polisi Tybaco

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a'i swyddogion.

 


Cyfarfod: 01/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 1 - ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Gweinidog a'i swyddogion.

 


Cyfarfod: 21/11/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod y Dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/11/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Chris Tudor-Smith, Uwch Swyddog Gyfrifol, Llywodraeth Cymru

Nia Roberts, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-12-16 – Dogfen briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil a’r Gwasanaeth Cyfreithiol

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), fel y’i cyflwynwyd [PDF, 514KB]

Memorandwm Esboniadol [PDF, 3MB]

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil [PDF, 730KB]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): trafod y dull gweithredu ar gyfer gwaith craffu yng Nghyfnod 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull gweithredu ar gyfer gwaith craffu ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) a chytunodd i alw am dystiolaeth yn ddiweddarach yn yr wythnos. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i wahodd rhanddeiliaid perthnasol i roi tystiolaeth i'r Pwyllgor mewn cyfarfodydd yn ddiweddarach yn y tymor.

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Sesiwn friffio dechnegol ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dr Frank Atherton, y Prif Swyddog Meddygol

Chris Tudor-Smith, Uwch-swyddog Cyfrifol

Chris Brereton, Prif Swyddog Iechyd Amgylcheddol

Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) gan Dr Frank Atherton, y Prif Swyddog Meddygol, Chris Tudor-Smith, yr Uwch Swyddog Cyfrifol, Chris Brereton, Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd ac Andrew Evans, y Prif Swyddog Fferyllol.

 


Cyfarfod: 19/10/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod y llythyr gan y Pwyllgor Busnes: Yr amserlen ar gyfer Bil Iechyd y Cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Busnes a nododd yr amserlen arfaethedig.