Cyfarfodydd

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 – llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch rhoi Rhan 5 y Ddeddf ar waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â chychwyn Rhan 5 o'r Ddeddf.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â chychwyn adrannau 2 a 3 (gordewdra)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.8a The Committee noted the letter from the Minister for Social Services and Public Health in relation to the Public Health (Wales) Act 2017.


Cyfarfod: 16/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Dadl: Cyfnod 4 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

NDM6312 Rebecca Evans (Gŵyr) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 

Dogfennau Ategol
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Datganiad y Llywydd Yn unol ag Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.01

NDM6312 Rebecca Evans (Gŵyr) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 09/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Dadl ar Gyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 2 Mai 2017.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Mynd i’r afael â gordewdra

3, 4, 2, 1

2. Ysmygu – mangreoedd di-fwg

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5

3. Ysmygu – gorfodi

15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29

4. Manwerthwyr cynhyrchion tybaco a nicotin

32, 21

5. Triniaethau arbennig – trwyddedau triniaethau arbennig

22, 23, 24, 25, 26

6. Tatŵio pelen y llygad

36, 37, 38, 41, 35

7. Darparu toiledau - Strategaethau toiledau lleol

39, 40, 27A, 27

8. Gwella a gwarchod iechyd a llesiant pobl ifanc

33, 34

9. Llygredd aer ac ansawdd aer

44, 45, 46, 47, 43, 42

10. Canllawiau ynghylch mynd i mewn i anheddau

30, 31

 

Dogfennau Ategol
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.42

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 2 Mai 2017.

Derbyniwyd gwelliant 3, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 7, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 9, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 11, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 12, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 13, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 14, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 15, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 16, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 17, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 18, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 20, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 32, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 22, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 23, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 24, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 25, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 26, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

4

11

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 36.

Gan fod gwelliant 36 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 37 a 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

27

49

Gwrthodwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

27

47

Gwrthodwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 27A.

Derbyniwyd gwelliant 27, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

4

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

4

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Gan fod gwelliant 36 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 41.

Gan fod gwelliant 30 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 31.

Gan fod gwelliant 33 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 34.

Gan fod gwelliant 44 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 47.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 5, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 36 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 35.

Gan fod gwelliant 44 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 43.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliannau 44, 45 a 46 wedi’u gwrthod, methodd gwelliant 42.


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol at holl Aelodau'r Cynulliad ynghylch safonau maeth mewn ysbytai ac ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 


Cyfarfod: 02/05/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Cynnig i amrywio trefn y gwelliannau ar gyfer Cyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

NDM6293 Jane Hutt (Bro Morgannwg)
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)  yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

(a) adrannau  3 - 26

(b) adran 2

(c) adrannau  27 - 52

(d) adrannau  54 - 91

(e) adran 53

(f) adrannau  92 – 124

(g) Atodlenni 1 – 4

(h) adran 1

(i)Teitl Hir 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.53

NDM6293 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)  yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

(a) adrannau  3 - 26

(b) adran 2

(c) adrannau  27 - 52

(d) adrannau  54 - 91

(e) adran 53

(f) adrannau  92 – 124

(g) Atodlenni 1 – 4

(h) adran 1

(i)Teitl Hir 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 27/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Gohebiaeth ddrafft at Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

CLA(5)-10-17 – Papur 12 – Gohebiaeth ddrafft at Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Saesneg yn unig)

CLA(5)-10-17 – Papur 13 – Gohebiaeth gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 10 Mawrth 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: