Cyfarfodydd

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Cwestiynau Llafar Ddiwygiedig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y newidiadau i'r amserlen cwestiynau llafar, a chadarnhaodd y Trefnydd y bydd dogfen cyfrifoldebau Gweinidogol newydd ar gael yn ddiweddarach heddiw.

 

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y ffaith bod y Llywodraeth wedi trefnu busnes ar gyfer dydd Mawrth a dydd Mercher o fis Medi ymlaen.

 


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at ychwanegu cyfres o reoliadau coronafeirws at yr agenda ar gyfer 15 Gorffennaf:

 

Dydd Mercher 15 Gorffennaf 2020

 

Cynnig i drafod y ddwy eitem ganlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân: (30 munud)

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020 

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020

 

Esboniodd y Trefnydd hefyd, yn dilyn cais yn y Pwyllgor Busnes yr wythnos diwethaf, fod y llywodraeth wedi gohirio’r ddadl ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Amaeth tan ar ôl yr haf. Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar derfyn amser adrodd diwygiedig, sef 24 Medi, ar gyfer y pwyllgorau sy'n trafod y Memorandwm.

 

 

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at ychwanegu cyfres o reoliadau ysgolion ar 15 Gorffennaf:

 

Dydd Mercher 15 Gorffennaf 2020

 

·         Cynnig i drafod y ddwy eitem ganlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (15 munud):

o   Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7 (5) o Atodlen 17 i Ddeddf Coronafirws 2020) (Cymru) 2020 (15 munud)

o   Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Diwygio Paragraff 7 o Atodlen 17 i Ddeddf Coronafirws 2020) (Cymru) 2020

 

Gofynnodd Sian Gwenllian am ohirio Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Amaeth o 15 Gorffennaf, oherwydd lle mae ar amserlen Senedd y DU ar hyn o bryd. Cytunodd y Trefnydd i ymchwilio i hyn a dychwelyd at y mater yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at amserlen fusnes dair wythnos ddiwygiedig y llywodraeth a ddosbarthwyd fore heddiw.

 

Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

 

·         Dadl: Cyfnod 3 y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) (60 munud)

 

Dydd Mercher 15 Gorffennaf 2020

 

·         Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol (60 munud)

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020 (30 Munud)

·         Dadl: Cyfnod 4 y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) (60 munud)

 

Awgrymodd Darren Millar y gallai datganiadau Gweinidogol gael eu hadfer ar gyfer cyhoeddiadau newid ôl-reoleiddio. Cytunodd y Trefnydd i gyflwyno'r awgrym hwn i gyd-Weinidogion.

 

Gofynnodd y Trefnydd a fyddai'n bosibl symud y terfyn amser ar gyfer cyflwyno cwestiynau i'r Prif Weinidog ymlaen, gan ei fod ar hyn o bryd yn disgyn ar ddiwedd y dydd ddydd Gwener (4pm). Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ddod â'r terfyn amser ar gyfer y cymysgiad ymlaen o 15.30 a 10.00.

 

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newid a ganlyn:

 

Dydd Mercher 24 Mehefin 2020

 

 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amaeth (15 munud) - wedi'i ohirio tan 15 Gorffennaf
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cyllid (15 munud)

 

 


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y 3 Wythnos Nesaf

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr amserlen ddiwygiedig ar gyfer y 3 wythnos nesaf a ddosbarthwyd fore heddiw:  

 

Dydd Mercher 17 Mehefin 2020

 

·                     Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân: (30 munud) 

o  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020

o  Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2020

 

 


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar amser dechrau arfaethedig o 11.00am ar gyfer cyfarfod 3 Mehefin. 

 

Cytunodd y Pwyllgor i barhau i amserlennu Cwestiynau Amserol am y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 11/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

Tynodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y ffaith y bydd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020 yn cael eu hychwanegu at amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer dydd Mercher 20 Mai. Bydd hyn yn eu galluogi i gael eu hystyried ar y cyd â Rheoliadau Diwygio Rhif 2 sydd eisoes wedi eu hamserlennu ar gyfer y diwrnod hwnnw.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad adrodd yn ôl mewn pryd i'r ddwy gyfres o reoliadau gael eu trafod yr un pryd.

 

Dydd Mercher 3 Mehefin 2020

 

·         Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020 (15 munud)

 

Cytunodd y Pwyllgor i barhau i amserlennu Cwestiynau Amserol fel yr unig eitem o fusnes y Senedd am y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y ffaith bod dwy set o reoliadau wedi'u hychwanegu at Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf:

 

Dydd Mercher 20 Mai 2020

 

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 (30 Munud)

·         Rheoliadau Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Rhanddirymiad Tyfu Amrywiaeth o Gnydau) (Cymru) 2020 (15 munud)

 

Cytunodd y Pwyllgor i drefnu Cwestiynau Amserol bob wythnos am y dyfodol agos.

 

 


Cyfarfod: 27/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Rhoddodd y Trefnydd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Busnes ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethi Annomestig (Rhestrau) 2020, y Bil Ardrethi Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) 2020 a'r Bil Diogelwch Tân, yr oedd y Llywodraeth wedi gobeithio eu gosod yr wythnos diwethaf. Nid ydynt wedi gallu gwneud hynny gan fod yr un swyddogion yn gweithio ar yr ymateb i COVID-19, ond bydd y Llywodraeth yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Busnes o ran cynnydd.

 

Mae'r llywodraeth hefyd yn ystyried a oes angen cydsyniad y Cynulliad ar y Bil Cyllid, ond mae'r penderfyniad hwn hefyd wedi'i ohirio.

 

Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor Busnes hefyd fod y Bil Rhestri Ardrethi Annomestig yn debygol o symud yn gyflym drwy Senedd y DU, felly mae'n annhebygol y bydd chwe wythnos ar gyfer craffu yn bosibl. Fodd bynnag, mae'r Cynulliad eisoes wedi craffu ar Femorandwm ar y Bil blaenorol, a  ddisgynnodd ar addoedi, ac wedi cytuno arno.

 

Pwynt o drefn - Cwestiynau Llafar y Cynulliad

 

Nododd y Rheolwyr Busnes fod Pwynt o Drefn wedi'i godi ynghylch defnyddio Rheol Sefydlog 34.18.  Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai'r Llywydd barhau â'r arfer o ddatgymhwyso gofynion Rheol Sefydlog 12.56. Ni fyddai unrhyw gwestiynau llafar yn cael eu hamserlennu ond cytunodd y Pwyllgor i ailgyflwyno Cwestiynau Amserol ar gyfer yr wythnos yn cychwyn 4 Mai. Gofynnodd y Llywydd i'r ysgrifenyddiaeth ddarparu nodyn i'r Aelodau yn amlinellu'r meini prawf a fyddai'n cael eu defnyddio i ddewis cwestiynau. Cytunodd y Pwyllgor i adolygu'r penderfyniadau hyn yn rheolaidd.

 

 

 


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes am y newid canlynol i Fusnes y Llywodraeth ar gyfer y 3 wythnos nesaf:

 

Dydd Mercher 29 Ebrill 2020

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)

·         Cynnig o dan Reolau Sefydlog 12.24 a 12.40 i gynnal dadl ar y ddwy eitem a ganlyn gyda'i gilydd ac y byddant yn destun un bleidlais (30 munud)

o   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

o   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Diwygio) (Cymru) 2020

 

Dydd Mercher 6 Mai 2020

 

·         Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19) (3045 munud)

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Ymateb i Coronafeirws (COVID-19) (45 Munud)

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)

 

Esboniodd y Trefnydd y byddai datganiadau gan y Gweinidog Iechyd a Gweinidog yr Economi bob pythefnos am yn ail â'i gilydd ar ôl yr wythnos nesaf. 

 

Gofynnodd y Rheolwyr Busnes i'r Trefnydd am ragor o wybodaeth am y datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol sydd wedi'i drefnu ar gyfer 6 Mai.

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y ffaith nad oedd Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Biliau Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yn ymddangos ar yr amserlen tair wythnos fel y rhagwelwyd yn flaenorol oherwydd oedi o ran cynnydd seneddol y Biliau hyn.

 

 

 


Cyfarfod: 03/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai'r Cyfarfod Llawn fod ar ddydd Mercher yn y dyfodol.

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ddynodi toriad yn ffurfiol rhwng 9 Ebrill a 21 Ebrill. Byddai hyn yn caniatáu stopio’r cloc ar unrhyw offerynnau statudol, a gellid defnyddio darpariaethau adalw pe bai busnes brys yn y cyfamser.

 

 


Cyfarfod: 27/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Gofynnodd Darren Millar i’r Trefnydd amserlennu datganiad gan y Gweinidog Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar ymateb ei hadran i Covid-19. Cadarnhaodd y Trefnydd y byddai datganiad o’r fath yn y Cyfarfod Llawn nesaf.

 


Cyfarfod: 23/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 47

Cofnodion:

Mae’r Trefnydd wedi tynnu popeth oddi ar amserlen busnes y llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf, ac eithrio Cwestiynau i’r Prif Weinidog, Cwestiynau i’r Gweinidogion a’r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes er mwyn canolbwyntio ar eitemau’n ymwneud â COVID-19.

 

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y newidiadau a wnaed gan y llywodraeth i amserlen busnes tair wythnos y llywodraeth i ganolbwyntio ar drafodaethau ar coronafirws.

 


Cyfarfod: 10/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 53

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 56

Cofnodion:

Dosbarthodd y Trefnydd gopi diwygiedig o'r amserlen:

 

Dydd Mawrth 25 Chwefror 2020 - 

 

 • Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (5 munud)

 

Dydd Mawrth 3 Mawrth 2020 -

 

·         Dadl: Cynnydd ar Fynd i'r Afael â Throseddau Casineb (60 munud)

 


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 59

Cofnodion:

Mewn ymateb i ymholiadau gan Reolwyr Busnes, cytunodd y Trefnydd i ddarparu nodyn yn nodi cyfrifoldebau priodol y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit (o ran ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit) a Gweinidogion eraill ar ôl gadael yr UE, yn enwedig y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, mewn perthynas â masnach ryngwladol a thrafodaethau ar y berthynas â'r UE yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 28/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62

Cofnodion:

Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020

 

·                     Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Grŵp Rhyng-Weinidogol ar Dalu am Ofal Cymdeithasol (45 munud)

·                     Dadl: Adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.


Cyfarfod: 14/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Rhoddodd y Trefnydd wybod i'r Rheolwyr Busnes am y newid canlynol i Fusnes y Llywodraeth ar gyfer y 3 wythnos nesaf:

 

Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020 -

 

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar  Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) (90 munud)

 

Dydd Mercher 22 Ionawr 2020 -

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020 -

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol: Cefnogi Canol ein Trefi (45 munud)

 

 


Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 71
 • Cyfyngedig 72
 • Cyfyngedig 73

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyrau a anfonwyd rhwng y Trefnydd a'r Llywydd, wrth i’r Llywydd gytuno ar gais i ganiatáu i Gyfnod 4 o Fil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) gael ei gynnal yn syth ar ôl cwblhau trafodion Cyfnod 3 ar 14 Ionawr 2020. 

 

Rhoddodd y Trefnydd wybod i’r Rheolwyr Busnes am y newidiadau a ganlyn i Fusnes y Llywodraeth am y 3 wythnos nesaf: 

 

Dydd Mawrth 7 Ionawr 2020

·         Dadl: Adolygiad Blynyddol o Gydraddoldeb a Hawliau Dynol 2018/19 (60munud)-wedi’i ohirio 

·         Cynnig i Gydsynio Offeryn Statudol Rheoliadau Deddf Peilotiaeth 1987 (Diwygio) 2019 (15 munud) 

·         Dadl: Cyfnod 4 Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (15munud) 

 

Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020 –

·      Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020 (15 munud) 

·      Rheoliadau Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymwysterau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020 (15 munud) - tynnwyd yn ôl 

 

 


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 76

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 79

Cofnodion:

Business Committee noted the 3 Week Timetable of Government Business.

 

 


Cyfarfod: 26/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 82

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 85

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 

 


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 88

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y ffaith bod y cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyn Cosb Rhesymol) (Cymru) bellach wedi’i dynnu’n ôl gan nad oes ei angen. Dywedodd wrth y Rheolwyr Busnes hefyd y bydd y ddadl Cyfnod 3 nawr yn digwydd ym mis Ionawr, a chytunodd i gadarnhau a yw'r oedi hwn oherwydd yr angen i gael caniatâd Gweinidog y Goron.

 

 


Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 91

Cofnodion:

Gofynnodd y Llywydd a allai'r Trefnydd egluro ymdriniaeth y llywodraeth  â chyfnod cyn-etholiad San Steffan. Nododd y Trefnydd fod Llywodraeth Cymru yn dal i aros i ganllawiau Llywodraeth y DU gael eu cyhoeddi, ac y byddai'n dod â nodyn i gyfarfod yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 94

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 97

Cofnodion:

Rhoddodd y Trefnydd wybod i'r Rheolwyr Busnes am y newid canlynol i Fusnes y Llywodraeth ar gyfer y 3 wythnos nesaf:

 

Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019 -

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Diweddariad Blynyddol ar Ddiwygio Cyllid Llywodraeth Leol (45 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) (15 munud) - tynnwyd yn ôl

 

 

 


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 100

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 01/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 103

Cofnodion:

Rhoddodd y Trefnydd wybod i'r Rheolwyr Busnes am y newid canlynol i Fusnes y Llywodraeth am y 3 wythnos nesaf:

 

Dydd Mawrth 15 Hydref 2019

 

Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Cefnogi Awdurdodau Tai Lleol i sicrhau opsiynau tai tymor hir yn y Sector Rhentu Preifat (45 munud) - Gohiriwyd tan 5 Tachwedd

 

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 106

Cofnodion:

Rhoddodd y Trefnydd wybod i'r Rheolwyr Busnes am y newid canlynol i Fusnes y Llywodraeth am y 3 wythnos nesaf:

 

Dydd Mawrth 8 Hydref 2019

 

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Gynllun Peilot Bwndel Babanod (30 munud) - tynnwyd yn ôl

 

Gofynnodd Rhun ap Iorwerth pryd y byddai datganiad ar anhwylderau bwyta yn cael ei drefnu. Byddai'r Trefnydd yn cadarnhau a fyddai'n ddatganiad ysgrifenedig neu lafar, ac yn nodi'r cais am ddatganiad llafar.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 109

Cofnodion:

Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes na fydd y Prif Weinidog ar gael ar gyfer Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar 1 Hydref, felly bydd hi'n ateb yn ei le.

 


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 112

Cofnodion:

Business Committee noted the 3 Week Timetable of Government Business.


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 115

Cofnodion:

Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes y caiff y datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cymru Iachach - Blwyddyn Yn Ddiweddarach ei gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig.

 

 


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 118

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 25/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 121

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 18/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 124

Cofnodion:

The Trefnydd confirmed that Voting Time on 25 June will be before Stage 3 of the Legislation (Wales) Bill.

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 127

Cofnodion:

Rhoddodd y Trefnydd wybod i'r Rheolwyr Busnes am y newidiadau canlynol i Fusnes y Llywodraeth am y 3 wythnos nesaf:

 

Dydd Mawrth 18 Mehefin 2019 –

·         Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - Y Gweithgor ar Lywodraeth Leol - y camau nesaf (45 munud)

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip: Cynnydd tuag at Wneud Cymru’n Genedl Noddfa (45 Munud) - caiff ei gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig

 

Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019

Dadl ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd (90 munud)

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 130

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 133

Cofnodion:

Business Committee noted the 3 Week Timetable of Government Business.

 


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 136

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 139

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y nifer fach o ddadleuon llywodraeth dros y tair wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 142

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 145

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes y canlynol, i'w gynnal ar ôl datganiad y Llywydd ddydd Mawrth 7 Mai:

 

·         Anerchiad gan y Prif Weinidog i nodi ugain mlynedd ers datganoli (15 munud)

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 148

Cofnodion:

Dosbarthodd y Trefnydd gopi caled diwygiedig o 'Amserlen Busnes y Llywodraeth am Dair Wythnos', a bydd yr holl newidiadau'n cael eu dangos ar y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes.

 

 


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 151

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 12/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 154

Cofnodion:

Dosbarthodd y Trefnydd gopi caled diwygiedig o 'Amserlen Busnes y Llywodraeth am Dair Wythnos', a bydd yr holl newidiadau'n cael eu dangos ar y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes.

 

 


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 157

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf a ddiwygiwyd i adlewyrchu'r eitemau a aildrefnwyd o ddydd Mawrth 5 Mawrth. Rhannwyd copïau caled o'r fersiwn wedi'i diweddaru gyda'r Rheolwyr Busnes.

 


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 160

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 12/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 163

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.