Cyfarfodydd

Pwyllgorau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 20/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfarfod estynedig ar gyfer y Pwyllgor Cyllid yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 11 Ionawr 2021. Caiff hyn ei ymgorffori yn amserlen y pwyllgorau ar gyfer tymor y gwanwyn y bydd y Pwyllgor Busnes yn ei ystyried ar ôl hanner tymor.

 

 


Cyfarfod: 20/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 06/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 7

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu dadl ar y ddeiseb 'P-05-1010 Ymchwiliad annibynnol i lifogydd 2020 yn Rhondda Cynon Taf fel bod gwersi'n cael eu dysgu' yn yr hanner tymor nesaf, gyda'r dewis y bydd y ddadl yn un 30 munud o hyd.

 

 

 


Cyfarfod: 06/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 29/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 29/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Amserlen y Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr. Dywedodd y Trefnydd fod Gweinidogion yn blaenoriaethu bod yn bresennol mewn cyfarfodydd pwyllgor, ond gofynnodd i bwyllgorau roi cymaint o rybudd â phosibl, yn enwedig ar ddyddiau pan gynhelir cyfarfodydd y Cabinet.

 

 


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ceisiadau o ran amserlen pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r ceisiadau canlynol gan bwyllgorau am slotiau cyfarfod yn ystod wythnos olaf yr hanner tymor:

·         Cyfarfod bore dydd Mercher 21 Hydref i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gyfer sesiwn Weinidogol olaf gyda'r Gweinidog Addysg mewn perthynas â'r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

·        Cadw slot i’r Pwyllgor Cyllid os bydd ei angen i gynnal cyfarfod y mae'n ceisio ei drefnu gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys.

·        Cynnal cyfarfod o’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a drefnwyd yn wythnos 10 ddydd Gwener 27 Tachwedd yn hytrach na dydd Llun 23 Tachwedd, gan fod y pwyllgor yn cynnal trafodion Cyfnod Dau ar y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru).

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i adolygu amseriad slot prynhawn Llun i 13:30 – 17:00.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r dull arfaethedig o’r modd y mae’r ysgrifenyddiaeth yn casglu ceisiadau pwyllgorau i newidiadau i'r amserlen a chyfarfodydd wythnos gwarchodedig, a chyflwyno'r rhain mewn un papur.

 

 


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu dadl a arweinir gan bwyllgor ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol ym mis Tachwedd.

 

 


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu'r ddwy ddadl yn nhymor yr hydref ac i gael ei arwain gan y Pwyllgor Deisebau ar amseriad y dadleuon. Awgrymodd y Rheolwyr Busnes y gallai'r Pwyllgor Deisebau ystyried adolygu nifer y llofnodion sy'n ofynnol ar gyfer dadl.

 

 


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cynnig y Pwyllgor Busnes i sefydlu Pwyllgor y Llywydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 28
 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes mewn egwyddor i sefydlu Pwyllgor y Llywydd, a gofynnwyd i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno papur gyda chynigion manylach o ran ei aelodaeth.

 

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a chytunwyd i gais y Pwyllgor i ymweld â Chaeredin ddydd Llun 23 Mawrth.

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytunwyd i drefnu dadl ar y ddeiseb.

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Papur i'w nodi – Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 42

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr ac y byddai'r Llywydd yn ysgrifennu at y Bwrdd Taliadau yn ei hysbysu o fwriad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.  Cefnogodd y Pwyllgor Busnes yr egwyddor o ddarparu lwfansau ychwanegol i Aelodau a etholir yn gadeiryddion dros dro am gyfnod estynedig.

 


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Papur i'w nodi - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 45

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr.

 


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Craffu ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 48

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr gan Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig a nodi nad oedd gan ofynion statudol mewn perthynas â materion polisi ddarpariaethau Gorchymyn Sefydlog cyfatebol fel rheol.

 

Dywdeodd y Trefnydd fod y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn fodlon cydymffurfio â phob un o dri argymhelliad y pwyllgor, heb fod angen iddynt gael eu nodi yn y Rheolau Sefydlog:

 

·         Bydd y Gweinidog yn gosod adroddiad ymgynghori i'r fframwaith drafft yn nodi'r materion a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad ac yn cynnwys ymateb i argymhellion a chasgliadau'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig; amserlen o newidiadau y mae'r Gweinidog yn bwriadu eu gwneud ar ôl ystyried ymatebion yr ymgynghoriad ac argymhellion y pwyllgor, ac arfarniad cynaliadwyedd integredig wedi'i ddiweddaru.

·         Bydd y Gweinidog yn ysgrifennu at gadeiryddion pob pwyllgor unwaith y bydd y fframwaith drafft wedi'i osod.

·         Mae'r Gweinidog yn croesawu dadl yn y cyfarfod llawn ar y fframwaith drafft ac yn credu ei fod yn unol â'r dull a ragwelir gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015.  Bydd y ddadl yn cael ei chynnal yn ystod cyfnod ystyried 60 diwrnod y Cynulliad fel y gall y llywodraeth ystyried penderfyniad y Cynulliad ac argymhellion y pwyllgor(au) mewn modd amserol. 

 

Nododd y Trefnydd y byddai'n cadarnhau'r ymateb hwn yn ysgrifenedig i'r Pwyllgor Busnes, fel y gall ymateb i'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn unol â'r amgylchiadau hynny.

 

Cytunodd y Pwyllgor fod hwn yn ymateb priodol a fyddai'n galluogi ysbryd argymhelliad y Pwyllgor Newid Ninsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig i gael ei gymhwyso.

 


Cyfarfod: 28/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 14/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 14/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cais i newid amserlen y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 55

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i adolygu slot cyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad o fewn Amserlen y Pwyllgor fel y gall gwrdd yn wythnosol ar fore Mawrth.

 

 

 


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 58

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar gais y Pwyllgor i gynnal cyfarfod y tu allan i'w amser arferol ar yr amserlen.

 


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - Amserlennu

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 63

Cofnodion:

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes yr opsiynau a chytunwyd i drefnu amser ar fore Llun i'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad gael cwrdd.

 


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cais gan y Pwyllgor Cyllid am gyfarfod ffurfiol oddi ar y safle

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ystyried deisebau 5000 o lofnodion

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 71

Cofnodion:

Ystyriodd a nododd y Rheolwyr Busnes y papur.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cais gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i gynnal ymweliad ffurfiol oddi ar y safle

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 78

Cofnodion:

Cais gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i gynnal ymweliad ffurfiol oddi ar y safle

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau a busnes y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 81

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a gofynnwyd i swyddogion ddrafftio nodyn o opsiynau i'w hystyried yn eu cyfarfodydd grŵp priodol yn ddiweddarach y bore yma.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i newid cyfran yr amser a ddyrennir yn y Cyfarfod Llawn i'r Ceidwadwyr, Plaid Cymru ac UKIP i 12:10:3 yn y drefn honno.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes gynigion y Llywydd ar gyfranogiad UKIP yn y dyfodol i Gwestiynau Arweinwyr a Llefarwyr. Dywedodd y Llywydd y byddai'n ystyried y safbwyntiau a fynegwyd cyn gwneud penderfyniad.

 


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 88

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu'r ddadl

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cais am ddadl ar Ddeiseb

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 93

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a dywedodd Rhun ap Iorwerth ei fod yn deall bod canllawiau NICE wedi’u diweddaru ers i'r llythyr gael ei anfon. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ystyried hyn ymhellach, mewn ymgynghoriad â'r Pwyllgor Deisebau, cyn penderfynu a ddylid cynnal dadl.

 


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pwyllgorau