Cyfarfodydd

Goblygiadau'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd i Gymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Deddfu ar gyfer y Cytundeb Ymadael rhwng y DU a'r UE: Diweddariad

CLA(5)-16-19 – Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur, wedi’i ddiweddaru,  ar ddeddfu ar gyfer y Cytundeb Ymadael rhwng y DU a'r UE.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

11 Trafodaeth ar Fil y Cytundeb Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Trafododd yr Aelodau bapur gan y Gwasanaeth Ymchwil ar Ddeddfu ar gyfer y Cytundeb Ymadael rhwng y DU a'r UE.

 


Cyfarfod: 07/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Sesiwn friffio gan y Gwasanaethau Cyfreithiol ynghylch Bil Ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd (Parhad Cyfreithiol) (Yr Alban)

Elisabeth Jones, Prif Gynghorydd Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio ynghylch Bil Ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd (Parhad Cyfreithiol) (Yr Alban).

 


Cyfarfod: 24/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Trefniadau pontio amaethyddol yn yr Alban

CLA(5)-22-18 – Papur 15 – Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Cyfnod Pontio Brexit

CLA(5)-21-18 – Papur 31 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 20 Gorffennaf 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor lythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. Cytunodd y Pwyllgor i anfon copi o'r Cytundeb Rhyng-Sefydliadol drafft y mae'n ei ddatblygu gyda Llywodraeth Cymru at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Deddfu ar gyfer y Cytundeb Ymadael rhwng y DU a'r UE: Diweddariad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr at Arweinydd y Tŷ ynghylch Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 – rheoliadau a wneir o dan Atodlen 4

CLA(5)-21-18 – Papur 26 – Llythyr at Arweinydd y Tŷ, 11 Gorffennaf 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr at Arweinydd y Tŷ ynglŷn â rheoliadau Atodlen 4 ac ymateb gan Arweinydd y Tŷ a gafwyd yn gynharach y diwrnod hwnnw (wedi'i gylchredeg mewn copi caled).

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i’w nodi 9 - Gohebiaeth gan Julie James, Arweinydd y Tŷ at Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, ynghylch y materion gweithredol sy’n ymwneud â chraffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 – 28 Awst 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9 Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael) a'r Cytundeb Rhynglywodraethol

CLA(5)-20-18 – Papur 3 – Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, 5 Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i'w nodi 2 – Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Adran 16 Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) – 5 Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 02/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur 2 - Gohebiaeth gan Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynglŷn â'r cytundeb rhynglywodraethol ar Fil yr UE (Ymadael) - 21 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Bil yr UE (Ymadael): Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-18-18 – Papur 15 – Bil yr UE (Ymadael): Y wybodaeth ddiweddaraf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am hynt y Bil yn Senedd y DU.

 


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth mewn cysylltiad ag ymchwiliad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i Gyfraith yr UE yng Nghymru: Trefniadau pontio Brexit

CLA(5)-18-18 – Papur 9 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 20 Mehefin 2018

CLA(5)-18-18 – Papur 10– Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 20 Mehefin 2018

CLA(5)-18-18 – Papur 11 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 19 Mehefin 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y pwyllgor yr ohebiaeth mewn cysylltiad ag ymchwiliad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i drefniadau pontio Brexit.

 


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael) a'r Cytundeb Rhynglywodraethol

CLA(5)-18-18 – Papur 5 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

CLA(5)-18-18 – Papur 6 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at y Cadeirydd

CLA(5)-18-18 – Papur 7 – Ymateb i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael) a'r Cytundeb Rhynglywodraethol, a dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at gael eglurhad pellach gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth oddi wrth Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y cytundeb rhynglywodraethol ar Fil yr UE (Ymadael) - 19 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Sesiwn friffio ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd yr Aelodau eu briffio ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb rhynglywodraethol ar Fil yr UE (Ymadael) - 19 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 25/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog ynghylch yr UE (y Bil Ymadael) a chyfraith amgylcheddol – 14 Mehefin 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Gwelliannau i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-17-18 – Papur 14 – Llythyr gan y Llywydd at y Prif Weinidog, 14 Mehefin 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Bil yr UE (Ymadael): Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-17-18 - Papur 13 - Bil yr UE (Ymadael): Y wybodaeth ddiweddaraf

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.

 


Cyfarfod: 11/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Bil yr UE (Ymadael): Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-16-18 – Papur 23 – Bil yr UE (Ymadael): Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-16-18 – Papur 24 – Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru o ran Ymadael â'r UE

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.

 


Cyfarfod: 04/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Sesiwn friffio ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cafodd yr Aelodau eu briffio ar Fil yr UE (Ymadael).

 


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor yn unfrydol ar yr adroddiad. Gofynnodd un aelod o’r pwyllgor iddo gael ei gofnodi, bod cyfle, yn ei farn ef, ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd i gynnwys casgliad ychwanegol yn yr adroddiad terfynol.

 


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Fil yr UE (Ymadael)

CLA(5)-14-18 – Papur 3 – Llythyr oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Trafod y dystiolaeth: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

11 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Sesiwn dystiolaeth 2 - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Mark Drakeford AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

CLA(5)-13-18 – Papur Briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil ar y Datblygiadau Diweddaraf

CLA(5)-13-18 – Cwestiynau posibl

CLA(5)-13-18 – Crynodeb Cyfreithiol: Gwelliannau i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) o Gyfnod Adrodd Tŷ'r Arglwyddi

CLA(5)-13-18 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru

 

CLA(5)-13-18 – Papur 15Llythyr gan Mark Drakeford at Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn

CLA(5)-13-18 – Papur 16Llythyr gan Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn at Mark Drakeford

CLA(5)-13-18 – Papur 17 Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin

 

 

Tŷ’r Arglwyddi, Trydedd Restr o Welliannau wedi’u Didol i’w cynnig yn ystod y Cyfnod Adroddiad, 23 Ebrill 2018

https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2017-2019/0079/18079-R-III.pdf

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Pwerau Dirprwyedig Atodol (3), 23 Ebrill 2018

https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2017-2019/0079/18079-supplementaryDPM3.pdf

Tŷ’r Arglwyddi, Gwelliannau i’w cynnig yn ystod y Cyfnod Adroddiad [Atodol i’r Drydedd Restr o Welliannau wedi’u Didoli], 25 Ebrill 2018

https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2017-2019/0079/18079-R-III(a).pdf

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Pwerau Dirprwyedig Atodol (4), 25 Ebrill 2018

https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2017-2019/0079/18079-supplementaryDPM4.pdf

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil yr UE (Ymadael): Trafod datblygiadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau ddatblygiadau diweddar yn ymwneud â Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth gan y Prif Weinidog ynghylch trefniadau craffu ym Mil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - 25 Ebrill 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda Llywodraeth y DU

Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Seneddol yn yr Adran Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

Chloe Smith AS, Gweinidog dros Ddiwygio Gwleidyddol a Chyfansoddiadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 23/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod tystiolaeth: Bil yr UE (Ymadael)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 23/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-12-18 – Papur 8  Llythyr at Brif Weinidog Cymru: Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), 17 Ebrill 2018

CLA(5)-12-18 – Papur 9 – Llythyr at y Llywydd: Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), 17 Ebrill 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 23/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil yr UE (Ymadael): Sesiwn dystiolaeth - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid;

Owen Davies, Llywodraeth Cymru;

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-12-18 - Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan yr Arglwydd Callanan, Adran Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ynghylch Bil yr UE (Ymadael) - 22 Mawrth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, ynghylch sesiwn graffu'r Pwyllgor ar 5 Mawrth - 27 Mawrth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

 

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Y datblygiadau diweddaraf

CLA(5)-11-18 – Papur 24 – Y Gwasanaeth Ymchwil: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Y datblygiadau diweddaraf

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur datblygiadau diweddaraf a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil.

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Nodyn Digwyddiad IWA ar Effaith y Bil Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ar y deddfwrfeydd datganoledig a'u pwerau priodol

CLA(5)-11-18 – Papur 23 - Nodyn Digwyddiad IWA ar Effaith Bil Ymadael â'r UE ar ddeddfwrfeydd datganoledig a'u pwerau priodol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y nodyn digwyddiad.

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Trafod tystiolaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil yr UE (Ymadael): Sesiwn dystiolaeth

Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

CLA(5)-11-18 - Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-11-18 - Papur 13 -  Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd, 16 Mawrth 2018

CLA(5)-11-18 - Papur 14 - Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 22 Mawrth 2018

CLA(5)-11-18 – Papur 15 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog, 23 Mawrth 2018

CLA(5)-11-18 – Papur 16 – Llythyr Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, 27 Mawrth 2018

CLA(5)-11-18 – Papur 17 – Llythyr gan y Prif Weinidog at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 29 Mawrth 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 19/03/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Dadansoddiad Llywodraeth y DU o ble y mae’n credu y mae cyfraith yr UE yn croestorri â chymhwysedd datganoledig

CLA(5)-10-18 – Papur 9 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 19/03/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Diwygio Cymal 11 o Fil yr UE (Ymadael)

CLA(5)-10-18 – Papur 7 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 13 Mawrth 2018

CLA(5)-10-18 – Papur 8 – Dadansoddiad o fframweithiau cyffredin

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

 


Cyfarfod: 19/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - brîff

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau frîff ar ddatblygiadau diweddaraf Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 


Cyfarfod: 19/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a fframweithiau cyffredin - 13 Mawrth 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-07-18 – Papur 15 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur i'w nodi 1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - 16 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 12/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Papur i'w Nodi 1 - Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - 5 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Nodwyd y papur

 


Cyfarfod: 12/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 


Cyfarfod: 12/02/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Hynt Bil yr UE (Ymadael)

CLA (5)-06-18 - Papur 4 - Hynt Bil yr UE (Ymadael)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur ar hynt y Bil.

 


Cyfarfod: 12/02/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd: Llythyr gan y Prif Weinidog at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

CLA(5)-06-18 - Papur 2 - Llythyr gan y Prif Weinidog at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/02/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd

CLA(5)-06-18 – Papur 3 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd ynghylch, 16 Ionawr 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 22/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ail gyfarfod y Fforwm Rhyngseneddol ar adael yr Undeb Ewropeaidd, 18 Ionawr 2018

CLA(5)-03-18 – Papur 9 - Ail gyfarfod y Fforwm Rhyngseneddol ar adael yr Undeb Ewropeaidd, 18 Ionawr 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad gan y Fforwm.

 


Cyfarfod: 22/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Bil yr UE (Ymadael):

CLA(5)-03-18 - Papur 6 - Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Bil yr UE (Ymadael):

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad.

 


Cyfarfod: 22/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd ynghylch: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-03-18 - Papur 5  - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

 


Cyfarfod: 22/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i'w nodi 2 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Hynt Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-2-18 – Papur 13 - Bil yr UE (Ymadael): Hynt Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru – y diweddaraf am hynt y gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf am hynt y Bil.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Hynt Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-01-18 – Papur 13 - Cynnydd Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried hynt y Bil.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Des Clifford, Llywodraeth Cymru

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan yr Arglwydd Jay o Ewelme, Cadeirydd Dros Dro Pwyllgor Tŷ'r Arglwyddi ar yr UE, ynghylch adroddiadau sectorol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 14/12/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymweliad y Pwyllgor â Senedd a Llywodraeth yr Alban - trafod y canfyddiadau a'r camau nesaf

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau’r ymweliad a chytunodd i gadw mewn cysylltiad â phwyllgorau cymheiriaid yn neddfwrfeydd eraill y DU.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Bil yr UE (Ymadael): Cynnydd Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael):

CLA(5)-30-17 - Papur 9 - Briff ymchwil (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y briff ymchwil.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2017: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol at y Cadeirydd - 21 Medi 2017

PTN 1 - Llythyr gan Gadeirydd PACAC at y Cadeirydd - 21 Medi 2017 (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Llythyr gan Robin Walker AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar gyfer Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - 4 Rhagfyr 2017

PTN 3 - Llythyr gan Robin Walker AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar gyfer Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - 4 Rhagfyr 2017 (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin - 28 Tachwedd 2017

PTN 2 - Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd PACAC - 28 Tachwedd 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Robin Walker AS ynghylch Bil yr UE (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch adroddiadau trylwyr ar fframweithiau polisi'r DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Prif Weinidog ynghylch adroddiadau sectoraidd Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 04/12/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Adroddiad Pwyllgor Materion Gweinyddu Cyhoeddus a Chyfansoddiad Tŷ'r Cyffredin, Devolution and Exiting the EU a Chymal 11 o Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Materion i'w Trafod

CLA(5)-29-17 – PTN 1 – Adroddiad Pwyllgor Materion Gweinyddu Cyhoeddus a Chyfansoddiad Tŷ’r Cyffredin, Devolution and Exiting the EU a Chymal 11 o Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Materion i’w Trafod (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-28-17 – Papur 6 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Prif Weinidog

CLA(4)-21-14 – Papur 4 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 20 Tachwedd 2017

CLA(4)-21-14 – Papur 5 – Llythyr gan y Cadeirydd i’r Prif Weinidog, 23 Hydref 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Llywydd ynglŷn â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaeth ar gyfer Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Hynt Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael):

CLA(5)-28-17 – Papur 10 – Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y briff ymchwil.

 


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil yr UE (Ymadael)


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Nodyn o gyfarfod preifat â Phwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi a Phwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban

CLA(5)-28-17 – Papur 11 - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Nodyn o gyfarfod preifat â Phwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi a Phwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y nodyn o'r cyfarfod.

 


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth

Y Prif Weinidog, Carwyn Jones AC

Des Clifford, Llywodraeth Cymru

Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1        Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr at Lywodraeth y DU ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael):

CLA(5)-27-17 - PTN2 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Ysgrifennydd Gwladol Cymru a'r Is-ysgrifennydd Seneddol ar gyfer Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd - 9 Tachwedd 2017 (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor lythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Ysgrifennydd Gwladol Cymru a'r Is-ysgrifennydd Seneddol ar gyfer Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.47, gohiriodd y Cadeirydd y cyfarfod i ganiatáu ar gyfer enwebiadau Cadeirydd dros dro.

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i'w nodi 2 - Llythyr gan JCW y DU at David Davies AS ynghylch Bil yr UE (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2        Nodwyd y papur a chytunodd y Pwyllgor i drafod y llythyr rywdro eto.

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i’w nodi 1 - Llythyr gan y Llywydd at David Davis AS ynghylch Bil yr UE (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1        Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Shan Morgan, Ysgrifennydd Parhaol

 

 

Cofnodion:

4.1        Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil yr UE (Ymadael) 2017

PTN 1 - Datganiad gan Lywodraeth Cymru: Y wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau Brexit - 24 Hydref 2017 (Saesneg yn unig)

PTN 2 - Llythyr gan y Llywydd at David Davis ynghylch Bil yr UE (Ymadael) - 24 Hydref 2017 (Saesneg yn unig)

PTN 3a - Llythyr gan Robin Walker at y Cadeirydd ynghylch Bil yr UE (Ymadael) - 24 Hydref 2017 (Saesneg yn unig)

PTN 3b – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Ychwanegol i Lywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau.


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1                Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth y DU

9:30

Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Seneddol yn yr Adran Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

Cofnodion:

Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru a'r Gweinidog i ofyn am atebion i'r cwestiynau nas cyrhaeddwyd yn ystod y sesiwn.


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion ynghylch gadael yr Undeb Ewropeaidd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf cyn holi cwestiynau ynghylch sawl mater.

 


Cyfarfod: 16/10/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2017

CLA(5)-23-17 - Papur 10 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-23-17 - Papur 11 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Atodiad 1

CLA(5)-23-17 - Papur 12 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Atodiad 2

CLA(5)-23-17 - Papur 13 -  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at ASau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y gohebiaeth.


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Papur i'w nodi

CLA(5)-23-17 - Papur 8 - Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

- Bil Ymadael â'r UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei safbwynt mewn perthynas â'r Bil.

 


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - Ystyried tystiolaeth a gwaith yn y dyfodol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a chytunwyd i anfod llythyr i Aelodau Seneddol ynghyd â gwelliannau a awgrymir i’r Bil.


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd yn anffurfiol â’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i drafod Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

Cofnodion:

5.1 Cyfarfu’r Pwyllgor yn anffurfiol ag aelodau’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i drafod Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - ystyried y dystiolaeth a'r blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y ffordd yr hoffai fynd ymlaen â’r gwaith o graffu ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd yn anffurfiol â’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i drafod Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 

Cofnodion:

Cyfarfu'r Pwyllgor yn anffurfiol â'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, i ystyried eu dulliau o graffu ar y Bil.

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papurau i’w nodi

CLA(5)-22-17 – Papur 1 – Y Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio
Trydydd Adroddiad

CLA(5)-22-17 – Papur 2 – Bil yr UE (Ymadael): Newidiadau a awgrymir, cynghrair Greener UK

CLA(5)-22-17 – Papur 3 – Llythyr gan y Llywydd: Senedd@Delyn

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2017: Y dull o graffu ar Fil yr UE (Ymadael)

CLA(5)-22-17 – Papur 5 –Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-22-17 – Papur 6 – Y dull o graffu ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-22-17 – Papur 6 – Atodiad 1– Nodyn cyngor cyfreithiol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-22-17 – Papur 6Atodiad 2 – Llythyr at Bwyllgor Gweithdrefn Tŷ'r Arglwyddi, Papur Gwyn Bil y Diddymu Mawr

CLA(5)-22-17 – Papur 6Atodiad 3 – Llythyr at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Papur Gwyn Bil y Diddymu Mawr

CLA(5)-22-17 – Papur 6 – Atodiad 4 – Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Ymadael â'r UE, Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-22-17 – Papur 6  -Atodiad 5 – Digwyddiad 18 Medi

CLA(5)-22-17 – Papur 6Atodiad 6 – Llythyr at y Pwyllgor Busnes, 25 Medi

CLA(5)-22-17 – Papur 6Atodiad 7 – Dadansoddiad y Gwasanaeth Ymchwil o’r gwelliannau a gyflwynwyd yn Nhŷ’r Cyffredin

CLA(5)-22-17 – Papur 6Atodiad 8 – Gwelliannau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban

CLA(5)-22-17 – Papur 6Atodiad 9 –  Proses ddeddfwriaethol Senedd y DU

CLA(5)-22-17 – Papur 6Atodiad 10 – Cynnig rhaglen ar gyfer y Cyfnod Pwyllgor

 

 

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 375 , View reasons restricted (5/1)
 • Cyfyngedig 376
 • Cyfyngedig 377
 • Cyfyngedig 378
 • Cyfyngedig 379
 • Cyfyngedig 380
 • Cyfyngedig 381
 • Cyfyngedig 382
 • Cyfyngedig 383
 • Cyfyngedig 384
 • Cyfyngedig 385
 • Cyfyngedig 386
 • Cyfyngedig 387

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ei ddull o ystyried y Bil.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Goblygiadau penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd i Gymru - monitro'r trafodaethau.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan y Gwasanaeth Ymchwil ynghylch y cylch diweddaraf o drafodaethau rhwng Llywodraeth y DU a'r Undeb Ewropeaidd ynghylch penderfyniad y DU i adael yr UE, a nododd gynnwys y papur.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru

Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, a Piers Bisson a Hugh Rawlings, ei swyddogion.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 9 - Gohebiaeth gan y Prif Weinidog ynghylch gwelliannau Llywodraeth Cymru i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 6 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynglŷn â 'Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl'

Gallwch ddod o hyd i bapur Llywodraeth Cymru, ‘Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl’ yma: https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/2017-09/Brexit%20and%20Fair%20Movement%20of%20People-%28CY%29main_WEB.PDF

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 5 - Gohebiaeth gan yr Arglwydd Jay o Ewelme ynghylch yr adroddiad gan Bwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dull o gynnal gwaith craffu ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)


Cyfarfod: 18/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - digwyddiad preifat i randdeiliaid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Cyflwyniad ar oblygiadau Deddf y Diddymu o ran Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gwarandawodd y Pwyllgor ar y cyflwyniad a thrafododd y materion a godwyd.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Briff ar y Bil Diddymu a'i oblygiadau i Gymru;

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor ei friffio gan swyddogion ynghylch y Bil Diddymu a'i effaith ar Gymru.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Briff ar Fil Ymadael â'r UE

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o ran craffu yn y dyfodol ar Fil Ymadael â'r UE.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - Memorandwm yn ymwneud â'r Pwerau Dirprwyedig yn y Bil ar gyfer y Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoliadol

CLA(5)-19-17 – Papur 12 - Bil Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd – Memorandwm yn ymwneud â’r Pwerau Dirprwyedig yn y Bil ar gyfer y Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y pwyllgor y memorandwm.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 14)

Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar 'Fil y Diddymu Mawr': Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar 'Fil y Diddymu Mawr': Sesiwn dystiolaeth 1

Mick Antoniw AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru

 

Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar ‘Fil y Diddymu Mawr’ (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 03/04/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Brîff gan Brif Gynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad ar 'Fil y Diddymu Mawr'

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor frîff ar y cyd gyda'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar 'Fil y Diddymu Mawr'.

 


Cyfarfod: 03/04/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Papur Gwyn y Llywodraeth ar 'Fil y Diddymu Mawr'

CLA(5)-11-17 – Papur 10 – Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar ‘Fil y Diddymu Mawr’ (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor y Papur Gwyn.

 


Cyfarfod: 20/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Papur Gwyn Llywodraeth Cymru - 'Diogelu Dyfodol Cymru': Sesiwn dystiolaeth 1

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr, Materion Cyfansoddiadol, Llywodraeth Cymru

Desmond Clifford, Cyfarwyddwr, Swyddfa’r Prif Weinidog, Llywodraeth Cymru

 

Papur Gwyn Llywodraeth Cymru: ‘Diogelu Dyfodol Cymru’

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones AC, ynghylch Papur Gwyn Llywodraeth Cymru, ‘Diogelu Dyfodol Cymru’.


Cyfarfod: 06/02/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Briff cyfreithiol : Dyfarniad y Goruchaf Lys ar Erthygl 50 Cytundiad yr Undeb Ewropeaidd a Chonfensiwn Sewel

CLA(5)-04-17 – Briff y Gwasanaethau Cyfreithiol [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor y briff cyfreithiol.