Cyfarfodydd

Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Offerynnau Statudol a osodwyd ond na chraffodd y Pwyllgor arnynt yn ffurfiol.

CLA(5)-10-21 – Papur 79 - Offerynnau Statudol a osodwyd ond na chraffwyd arnynt yn ffurfiol gan y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y dull o drin offerynnau statudol a osodwyd ond na chraffodd y Pwyllgor arnynt yn ffurfiol ar ddiwedd y Bumed Senedd. Cytunodd y Pwyllgor y byddai adroddiad arbennig ar rinweddau yn cael ei osod ar 28 Ebrill 2021, a fydd yn nodi’r offerynnau statudol a osodir rhwng 18 Mawrth a 28 Ebrill nad yw’r Pwyllgor wedi cael cyfle i graffu arnynt.

 


Cyfarfod: 22/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

13 Gwaith gwaddol - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-10-21 – Papur 80 – Adroddiad drafft

CLA(5)-10-21 – Papur 81 - Llythyr drafft at y Pwyllgor Gweithdrefnau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad gwaddol, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 15/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Gwaith gwaddol - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-09-21 – Papur 27 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ddrafft diwygiedig o’i adroddiad gwaddol, a chytunodd i ystyried drafft diwygiedig arall yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 08/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Gwaith gwaddol - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-08-21 – Papur 39 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y drafft cyntaf o’r adroddiad gwaddol a chytunodd i drafod fersiwn ddiwygiedig yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 01/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Gwaith craffu cyffredinol ar Ddiwedd y Pumed Senedd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol a thrafododd faterion allweddol i'w cynnwys yn ei adroddiad etifeddiaeth.

 


Cyfarfod: 01/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwaith craffu cyffredinol ar Ddiwedd y Pumed Senedd - sesiwn dystiolaeth gyda'r Cwnsler Cyffredinol.

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol

 

 

CLA(5)-07-21 - Papur briffio

CLA(5)-07-21 – Papur 1 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 16 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 2 - Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 21 Ionawr 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn gyda’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a chytunodd i gwblhau ei adroddiad y tu allan i gyfarfod y Pwyllgor, cyn ei osod mewn pryd ar gyfer y ddadl yn y Cyfarfod Llawn sydd wedi’i threfnu ar gyfer 2 Chwefror 2021.

 


Cyfarfod: 14/12/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 16)

16 Blaenraglen waith – Gwanwyn 2021

CLA(5)-37-20 – Papur 70 – Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei Flaenraglen Waith ar gyfer y tymor nesaf.

 


Cyfarfod: 28/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 


Cyfarfod: 24/08/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Trafod y materion a godwyd

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion a godwyd yn ystod y cyfarfod cyhoeddus, a chytunodd i wneud gwaith pellach mewn perthynas â Phapur Gwyn Llywodraeth y DU ar Farchnad Fewnol y DU.

 


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Blaenraglen Waith – trafodaeth

CLA(5)-21-20 – Papur 33 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ddrafft ar gyfer tymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 28/04/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Y flaenraglen waith - trafodaeth

CLA(5)-12-20 – Papur 23 – Papur trafod

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith yng nghyd-destun y sefyllfa bresennol o ran COVID-19.

 


Cyfarfod: 24/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod offerynnau statudol

CLA(5)-11-20 – Papur 17 – Trafod offerynnau statudol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Clerc y wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am yr offerynnau statudol a osodwyd gerbron y Cynulliad ond sydd heb eu trafod gan y Pwyllgor eto. Hefyd, trafododd y Pwyllgor rai opsiynau ar gyfer ei ddull o graffu ar offerynnau statudol o dan yr amgylchiadau eithriadol presennol.

 


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Blaenraglen Waith

CLA(5)-08-20 – Papur 17 – Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod ymchwiliad yn y dyfodol

CLA(5)-07-20 – Papur 25 – Cylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor gylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i faterion yn ymwneud â chyfiawnder, a chytunodd i wneud penderfyniad ynghylch penodi cynghorydd arbenigol yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod ymchwiliad posibl yn y dyfodol

CLA(5)-05-20 - Papur 10 - Cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol

CLA(5)-05-20 – Papur 11 –Pwyllgor Busnes: Newid enw a chylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad posibl yn y dyfodol a chytunodd i ystyried y mater eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru: Cyfraith Gyhoeddus a Chyfiawnder Gweinyddol

Dr Sarah Nason, Prifysgol Bangor

 

CLA(5)-33-19 – Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Dr Sarah Nason ynghylch cyfiawnder gweinyddol yng Nghymru.

 

 


Cyfarfod: 23/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Blaenraglen waith

CLA(5)-25-19 – Papur 16 – Busnes yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

  • CLA(5)-25-19 – Papur 16

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod ei fusnes yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Blaenraglen waith

CLA(5)-23-19 – Papur 15 – Cylch gorchwyl drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer ymchwiliad yn ymwneud â chydsyniad deddfwriaethol, datganoli a Brexit, a chytunodd ar y cylch gorchwyl. Cytunodd y Pwyllgor i lansio’r ymchwiliad o fewn yr wythnosau nesaf.

 


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â gwaith yn y dyfodol

CLA(5)-23-19 – Papur 14 – Llythyr gan y Llywydd, 10 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes.

 


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

13 Blaenraglen waith

CLA(5)-22-19 - Papur 33 - Blaenraglen waith - cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad yn y dyfodol i gydsyniad deddfwriaethol, datganoli a Brexit, a chytunodd i ystyried rhagor o fanylion ar gyfer yr ymchwiliad yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 01/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Trafod y flaenraglen waith

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith, a chytunodd i ysgrifennu at Weinidogion i ofyn am ddiweddariad ar Ddatganiadau Ysgrifenedig ac Offerynnau Statudol sydd i ddod.

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol i ofyn am ddiweddariad ynghylch y ddau gyfarfod Cydbwyllgor y Gweinidogion y bu’n bresennol ynddynt yn ddiweddar.

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith

CLA(5)-19-19 – Papur 12 – Papur opsiynau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodwyd y briff gan y Pwyllgor, a chytunwyd i ystyried opsiynau ar gyfer ymchwiliadau yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog: Presenoldeb Gweinidogion mewn pwyllgorau ar ddydd Llun

CLA(5)-17-19 – Papur 9 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 20 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Blaenraglen waith

CLA(5)-15-19 – Papur 26 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: presenoldeb Gweinidogion mewn pwyllgorau ar ddydd Llun

CLA(5)-15-19 – Papur 13 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 30 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

 


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Blaenraglen Waith

CLA(5)-09-19 – Papur 37 -Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Confensiwn Sewel: Dull o weithredu yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y diweddaraf ar waith yn y dyfodol yn ymwneud â Chonfensiwn Sewel a chytunodd i'w ystyried ymhellach mewn cyfarfod i ddod.

 


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

Blaenraglen waith

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith amlinellol ar gyfer y Flwyddyn Newydd.

 


Cyfarfod: 19/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Busnes y dyfodol

CLA(5)-29-18 – Papur 20 – Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Busnes

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â'r Bil Deddfwriaeth (Cymru) a chytunodd i ymateb i'r Pwyllgor Busnes.


Cyfarfod: 19/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Confensiwn Sewel: Cylch gorchwyl

CLA(5)-28-19 – Papur 19 - Cylch gorchwyl

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad posibl i Gonfensiwn Sewel a chytunodd i drafod fersiwn ddiwygiedig o'r cylch gorchwyl mewn cyfarfod yn y dyfodol.


Cyfarfod: 12/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Confensiwn Sewel: Dull o weithredu yn y dyfodol

CLA(5)-28-18 – Papur 14 – Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ymgymryd â darn o waith ar Gonfensiwn Sewel. Cytunodd y Pwyllgor i drafod cylch gorchwyl mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Blaenraglen Waith

CLA(5)-21-18 – Papur 43 – Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 17/09/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Llywydd at Gadeiryddion Pwyllgorau: Senedd@

CLA(5)-21-18 – Papur 33 – Llythyr gan y Llywydd, 18 Gorffennaf 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 09/07/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Blaenraglen waith

CLA(5)-20-18 - Papur 4 - Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith. Nododd y Pwyllgor fod angen i'r rhaglen ddarparu ar gyfer deddfwriaeth yn ymwneud â Brexit yn y dyfodol ac unrhyw Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol perthnasol, sifftio rheoliadau negyddol arfaethedig a wneir o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018, craffu ar Filiau'r Cynulliad, a chraffu ar reoliadau a gorchmynion nad ydynt yn gysylltiedig â Brexit.  Serch hynny, mynegwyd siom nad oedd gan y Pwyllgor y gallu eto i fynd ar drywydd cynigion ar gyfer Bil Comisiynwyr a byddai'n ailystyried ymhellach yn yr hydref.

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Tystiolaeth Llywodraeth Cymru i'r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

CLA(5)-17-18 - Papur 8 - Tystiolaeth Llywodraeth Cymru i'r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y dystiolaeth gan Lywodraeth Cymru i'r Pwyllgor Cyfiawnder a chytunodd i gyflwyno tystiolaeth i'r Comisiwn Cyfiawnder.

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Gweithredu Cynigion Comisiwn y Gyfraith

CLA(5)-17-16 – Papur 9 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 12 Mehefin 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 21/05/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes

CLA(5)-15-18 – Papur 11 - Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Busnes

CLA(5)-15-18 – Papur 11a - Papur cefndirol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes.

 


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

Blaenraglen waith

CLA(5)-14-18 – Papur 7 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bydd y Pwyllgor yn ei thrafod yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 14/05/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes

CLA(5)-14-18 – Papur 8Llythyr gan y Pwyllgor Busnes

CLA(5)-14-18 – Papur 9Papur cefndir

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes.

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Blaenraglen waith

Dim papur

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y rhaglen waith, a chytunodd i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod ar 14 Mai.

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit

CLA(5)-13-18 – Papur 13 – Ymateb drafft diwygiedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft diwygiedig.

 


Cyfarfod: 30/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

CLA(5)-13-18 – Papur 10 – Llythyr gan y Cadeirydd

CLA(5)-13-18 – Papur 11 – Datganiad Llywodraeth Cymru: Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd.

 


Cyfarfod: 23/04/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Papur i'w nodi: gohebiaeth â'r Pwyllgor Busnes

CLA (5)-12-18 - Papur 15  - Llythyr at y Pwyllgor Busnes: Cyfarfodydd y tu allan i’r amserlen a ddyrannwyd, 12 Ebrill 2018

CLA (5)-12-18 - Papur 16  - Llythyr gan y Pwyllgor Busnes: Cais i ymestyn eich amser cyfarfod dydd Llun, 19 Ebrill 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 19/03/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Blaenraglen waith

CLA(5)-10-18 – Papur 10 – Blaenraglen waith

CLA(5)-10-18 – Papur 11 – Ymchwiliadau yn y dyfodol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 05/02/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Blaenraglen waith

CLA(5)-05-18 – Papur 5 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 08/01/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Blaenraglen Waith

CLA(5)-01-18 – Papur 19 – Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 11/12/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Blaenraglen Waith

CLA(5)-30-17 - Papur 15 – Blaenraglen waith (Saesneg yn unig)

CLA(5)-30-17 - Papur 16 - Ymchwiliadau posib yn y dyfodol (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Newid yr Aelod sy'n gyfrifol am Filiau

CLA(5)-27-17 – PTN1 – Llythyr gan Brif Weinidog Cymru - 9 Tachwedd 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 20/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Blaenraglen waith

CLA(5)27-17 - Papur 21 – Blaenraglen waith (Saesneg yn unig)

CLA(5)27-17 - Papur 22 - Llais Cryfach i Gymru: Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

CLA(5)27-17 - Papur 23 - Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Anghymhwyso - 26 Hydref 2017

CLA(5)27-17 - Papur 24 - Llythyr gan y Cadeirydd at y Llywydd - 4 Hydref 2017

CLA(5)27-17 - Papur 25 - Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd – 18 Awst 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Gohebiaeth gan aelod o'r cyhoedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Blaenraglen waith

CLA(5)-26-17 – Papur 8 – Blaenraglen waith (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith, ac fe'i nodwyd.


Cyfarfod: 16/10/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Craffu ar bwerau dirprwyedig ym Mil yr UE (Ymadael): Ymchwiliad

CLA(5)-23-17 – Papur 15 – Craffu ar bwerau dirprwyedig ym Mil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Dull gweithredu’r ymchwiliad

CLA(5)-23-17 – Papur 15 Atodiad 1 – Llythyr i’r Llywydd

CLA(5)-23-17 – Papur 15 Atodiad 2 – Llythyr gan y Llywydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad.


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Deddf Dehongli i Gymru

CLA(5)-21-17 – Papur 23 – Papur gan y Gwasanaethau Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y nodyn cyfreithiol ynghylch Deddf Dehongli i Gymru, ac fe'i nodwyd.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Y Flaenraglen Waith

CLA(5)-21-17 –Papur 24 -  Y Flaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith, ac fe'i nodwyd.

 


Cyfarfod: 17/07/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Panel Dinasyddion

CLA(5)-19-17 – Papur 20 – Ymgysylltu â dinasyddion Cymru yn y dyfodol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y camau gweithredu yn y papur a chytunwyd arnynt.

 


Cyfarfod: 26/06/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y Flaenraglen Waith

CLA(5)-17-17 – Papur 7 – Y flaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 15/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Blaenraglen Waith

CLA(5)-13-17 – Papur 10 – Blaenraglen waith ddiwygiedig

 

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 209

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ddiwygiedig a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 20/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith

CLA(5)-09-17 – Papur 3 – Blaenraglen waith [Saesneg yn unig]

CLA(5)-09-17 – Papur 4 – Gohebiaeth ddrafft at Gadeiryddion pwyllgorau cyfansoddiadol deddfwrfeydd eraill o fewn y Deyrnas Unedig [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor ar ohebiaeth ddrafft i Gadeiryddion pwyllgorau cyfansoddiadol deddfwrfeydd eraill y Deyrnas Unedig.


Cyfarfod: 30/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Blaenraglen Waith

CLA(5)-03-17 – Papur 6 – Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan y Llywydd: Y diweddaraf ar Senedd@Casnewydd

CLA(5)-02-17 - Papur 4 – Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Senedd@Casnewydd, 13 Ionawr 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Gohebiaeth ddrafft i'w gytuno


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Cyfleoedd ymgysylltu â’r Pwyllgor

CLA(5)-02-17 - Papur 11 [Saesneg yn unig]

CLA(5)-02-17 - Papur 11, Atodiad A [Saesneg yn unig]

CLA(5)-02-17 - Papur 11, Atodiad B [Saesneg yn unig]

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor ei strategaeth o ran ymgysylltu.


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymateb i'r alwad am dystiolaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi: Dirprwyo pwerau

CLA(5)-02-17 – Papur 6 [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Cytunodd y Pwyllgor ar yr ohebiaeth ddrafft.


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Y flaenraglen waith

CLA(5)-02-17 - Papur 10 [Saesneg yn unig]

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.


Cyfarfod: 09/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Galwad am dystiolaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi: Dirprwyo pwerau

CLA(5)-01-17 - Papur 14 - Galwad am dystiolaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi ar ei ymchwiliad i'r broses ddeddfwriaethol: dirprwyo pwerau [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4a Nododd y Pwyllgor yr alwad am dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 12/12/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Adroddiad gan Bwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin: Dyfodol yr Undeb, rhan dau: Cysylltiadau rhyng-sefydliadol yn y DU

CLA(5)-15-16 – Papur 2 - Adroddiad gan Bwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin: The Future of the Union, part two: Inter-institutional relations in the UK [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 12/12/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Penodiad ac atebolrwydd Comisiynwyr: Cylch gorchwyl yr ymchwiliad

CLA(5)-15-16 – Papur 3 - Cylch gorchwyl yr ymchwiliad [Saesneg yn unig]

CLA(5)-15-16 - Papur 3 - Atodiad 1 [Saesneg yn unig]

CLA(5)-15-16 - Papur 3 – Atodiad 2 [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei gynllun ar gyfer yr ymchwiliad, a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 05/12/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Datganiad ysgrifenedig gan Gwnsler Cyffredinol Cymru: Cyflwyniadau ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol i'r Goruchaf Lys - Ymgyfreitha Erthygl 50

CLA(5)-14-16 – Papur 2 - Datganiad Ysgrifenedig gan Cwnsler Cyffredinol Cymru: Cyflwyniadau ysgrifenedig y Cwnsler Cyffredinol i'r Goruchaf Lys - achos Erthygl 50, 25 Tachwedd 2016
CLA(5)-14-16 – Papur 3 -
Cyflwyniadau ysgrifenedig y Cwnsler Cyffredinol i'r Goruchaf Lys - Achos Erthygl 50 [Saesneg yn Unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y Datganiad.

 


Cyfarfod: 05/12/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru: Ail-lunio'r Senedd

CLA(5)-14-16 – Papur 4 - Adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru: Ail-lunio’r Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 28/11/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Rheoliadau Safonau'r Iaith Gymraeg: Gohebiaeth gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

CLA(5)-13-16 – Papur 25 - Gohebiaeth gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, 21 Tachwedd 2016

CLA(5)-13-16 – Papur 26 - Gohebiaeth gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Atodiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 28/11/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Datganiad ysgrifenedig gan Gwnsler Cyffredinol Cymru: Y sail dros gais y Cwnsler Cyffredinol i ymyrryd yn yr apêl ar ymgyfreitha Erthygl 50 gerbron y Goruchaf Lys

CLA(5)-13-16 - Papur 24 - Datganiad Ysgrifenedig gan Cwnsler Cyffredinol Cymru, 21 Tachwedd 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

 


Cyfarfod: 14/11/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth rhwng Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol a'r Llywydd: Apwyntiad Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru

CLA(5)-11-16 - Papur 5 – Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i’r Llywydd,  27 Hydref 2016

CLA(5)-11-16 - Papur 6 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i’r Llywydd, Atodiad

CLA(5)-11-16 - Papur 7 - Gohebiaeth gan y Llywydd i’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, 8 Tachwedd 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 07/11/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Y flaenraglen waith

CLA(5)-10-16 - Papur 6 - Briff y Gwasanaeth Ymchwil [Saesneg yn unig]

CLA(5)-10-16 - Papur 7 - Briff y Gwasanaeth Cyfreithiol [Saesneg yn unig]

CLA(5)-10-16 - Papur 8 - Blaenraglen Waith [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 17/10/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Y flaenraglen waith

CLA(5)-08-16 – Papur 5 – Blaenraglen waith [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith cyn cytuno arni.

 


Cyfarfod: 26/09/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Galw am dystiolaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ’r Arglwyddi: Y Broses Ddeddfwriaethol

CLA(5)-06-16 - Papur 7 - Galw am dystiolaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ’r Arglwyddi ar ei ymchwiliad i ‘Y Broses Ddeddfwriaethol’ [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor yr alwad am dystiolaeth a chytunodd i:

·         drafod yr ymchwiliad yn ystod ei ymweliad â Phwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi ar 12 Hydref; ac

·         ystyried cyflwyno ymateb ysgrifenedig i'r ymgynghoriad.


Cyfarfod: 19/09/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru: Cyfiawnder yng Nghymru

CLA(5)-05-16 - Papur 8 – Datganiad i’r wasg ar yr adroddiad Cyfiawnder yng Nghymru gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru, 12 Medi 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i:

·         ofyn am gyfarfod anffurfiol gyda Chanolfan Llywodraethiant Cymru i drafod yr adroddiad a gwaith y Pwyllgor a'i rhagflaenodd ar y mater; a

·         dychwelyd at y mater y tro nesaf y bydd yr Aelodau’n trafod blaenraglen waith y Pwyllgor.


Cyfarfod: 12/09/2016 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Ffyrdd o weithio

CLA(5)-04-16 - Papur 19 - Ffyrdd o weithio [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod ei ffyrdd o weithio a chytunodd i drafod y mater eto maes o law.