Cyfarfodydd

Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur gan Coed Cadw - the Woodland Trust: Brexit and our Land

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Dyfodol rheoli tir yng Nghymru: asesu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau tuag at daliadau am nwyddau cyhoeddus: sesiwn dystiolaeth tri

Dr Patrick McGurn, AranLIFE

Jennifer Manning, Dartmoor Farming Futures Project

Tracy May, Dartmoor Farming Futures Project

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Dr Patrick McGurn, Jennifer Manning a Tracy May i lywio ei ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dyfodol rheoli tir yng Nghymru: asesu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau tuag at daliadau am nwyddau cyhoeddus: sesiwn dystiolaeth dau

Arfon Williams, Rheolwr Defnydd Tir - RSPB Cymru

Rachel Sharp, Prif Weithredwr - Ymddiriedolaethau Natur Cymru

Dr Nick Fenwick, Pennaeth Polisi - Undeb Amaethwyr Cymru

Dylan Morgan, Pennaeth Polisi - Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Arfon Williams, Rachel Sharp, Dr Nick Fenwick a Dylan Morgan i lywio ei ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dyfodol rheoli tir yng Nghymru: asesu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau tuag at daliadau am nwyddau cyhoeddus: trafod y dystiolaeth lafar a gafwyd o dan eitemau dau, tri a phedwar

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth lafar a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4.

 


Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Dyfodol rheoli tir yng Nghymru: asesu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau tuag at daliadau am nwyddau cyhoeddus: sesiwn dystiolaeth un

Yr Athro Mike Christie, Athro Economeg Amgylcheddol ac Ecolegol yn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes - Prifysgol Aberystwyth

Dr Neal Hockley, Uwch Darlithydd mewn Economeg a Pholisi Amgylcheddol, Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg - Prifysgol Bangor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan yr Athro Mike Christie a

Dr Neal Hockley i lywio ei ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig at y Cadeirydd ynghylch argymhelliad 21 yn adroddiad y Pwyllgor, 'Dyfodol rheoli tir yng Nghymru', sy'n ymwneud â chaffael bwyd gan gyrff cyhoeddus

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig at y Cadeirydd mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor, 'Dyfodol rheoli tir yng Nghymru'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Andrew RT Davies AC ynghylch Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i ofyn am ragor o wybodaeth am drefniadau cyllido'r Rhaglen Datblygu Gwledig.

 


Cyfarfod: 28/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar ei adroddiad ar ddyfodol polisïau amaethyddol a datblygu gwledig yng Nghymru

NDM6347 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar ddyfodol rheoli tir yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Mawrth 2017.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn y Swyddfa Gyflwyno ar 21 Mehefin 2017.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.25

NDM6347 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar ddyfodol rheoli tir yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Mawrth 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 22/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru – trafod yr adroddiad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru – trafod yr adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru – trafod yr adroddiad

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 08/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

Ystyried adroddiad drafft yr ymchwiliad i ddyfodol datblygiad amaethyddol a datblygu gwledig yng Nghymru


Cyfarfod: 08/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Ystyried adroddiad drafft yr ymchwiliad i ddyfodol datblygiad amaethyddol a datblygu gwledig yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/02/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Trafod y materion allweddol sy'n ymwneud â'r ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y prif faterion a chytunwyd pa feysydd y dylai ganolbwyntio arnynt yn ei adroddiad.

 


Cyfarfod: 09/02/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru – eitem wedi'i chanslo

George Eustice, Y Gweinidog Gwladol dros Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd yr eitem hon ei chanslo. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cadeirydd a oedd yn ymwneud â'r mater hwn.

 


Cyfarfod: 01/02/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru: craffu ar waith Llywodraeth Cymru

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Andrew Slade, Cyfarwyddwr, Amaeth, Bwyd a'r Môr

Kevin Austin, Dirprwy Bennaeth Yr Is-adran Amaeth, Cynaliadwyedd a Datblygu

Rhodri Asby, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-Adran Newid Hinsawdd ac Adnoddau Naturiol

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 12/01/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i'r datganiad ar ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Cymunedau gwledig

Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Jamie Adams

Y Cynghorydd Goronwy Edwards

Dafydd Gruffydd, Rheolwr Busnes ar gyfer LEADER yn Ynys Môn a Gwynedd

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y ffyrdd y gall cyllid gwledig gynnal cymunedau ac ysgogi arloesedd busnes.

 


Cyfarfod: 12/01/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Coedwigaeth a'r ucheldir

Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru

Tony Davies, Tegwch i'r Ucheldir

Martin Bishop, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Confor

Frances Winder, Coed Cadw

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y cyfleoedd a'r risgiau i ffermydd yr ucheldir, ffermio yng Nghymru, coedwigaeth fasnachol a'r coetiroedd pe byddai cefnogaeth ariannol ar gyfer amaethyddiaeth yn newid ar ôl 2019.

Cytunodd Confor i ddarparu rhagor o wybodaeth am gyflogaeth yn y diwydiant coedwigaeth.

 


Cyfarfod: 12/01/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Twristiaeth a mynediad

Adrian Barsby, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Angela Charlton, Cyfarwyddwr, Ramblers Cymru

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y ffyrdd y mae cefnogaeth ar gyfer busnesau amaethyddol a gwledig yn cyfrannu at dwristiaeth yng Nghymru.  Trafodwyd hefyd faterion yn ymwneud â mynediad i gefn gwlad a chytunodd Cerddwyr Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth ar lefel ddymunol o fynediad i gefn gwlad.

 


Cyfarfod: 12/01/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - Ariannu, rheoleiddio a masnach

Dai Davies, Hybu Cig Cymru

Stephen James, Llywydd, NFU Cymru

Arfon Williams, Cyswllt Amgylchedd Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y ffyrdd y gall arian a rheoleiddio gyfrannu at gefnogi busnesau amaethyddol a chynnal bioamrywiaeth.

Cytunodd Hybu Cig Cymru i ddarparu gwybodaeth bellach am y ffyrdd y maent yn hyrwyddo cynnyrch cig o ddefaid llai yr ucheldir.

 


Cyfarfod: 14/12/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru - trafod y dystiolaeth ysgrifenedig.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y crynodeb o’r ymatebion ysgrifenedig i’r ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 24/11/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau


Cyfarfod: 24/11/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/10/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Ymchwiliad i ddyfodol polisiau amaethyddol a datblygu gwledig yng Nghymru - Digwyddiad i randdeiliaid

Lleoliad: Yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/09/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i'r egwyddorion sy'n sail i'r economi wledig yn dilyn Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd

Yr Athro Janet Dwyer, Athro mewn polisi Gwledig a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Newid Hinsawdd

Yr Athro Peter Midmore, Cyfarwyddwr Ymchwil, Athrofa Rheolaeth, y Gyfraith a Gwyddor Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd yr Athro Janet Dwyer a'r Athro Peter Midmore i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 28/09/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddol a datblygu gwledig yng Nghymru

Yr Athro Tim Lang, Athro Polisi Bwyd, Canolfan ar gyfer Polisi Bwyd, Prifysgol City

Stephen Devlin, Sefydliad Economeg Newydd

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd yr Athro Tim Lang a Stephen Devlin i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 28/09/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i egwyddorion sy'n sail i'r economi wledig yn dilyn Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd

Dr Katherine Foot, Uwch-ddarlithydd mewn Polisi a Chynllunio Gwledig, Ysgol Rheolaeth Tir ac Eiddo, y Brifysgol Amaethyddol Frenhinol

Dr Ian Grange, Uwch-ddarlithydd mewn Rheolaeth Cefn Gwlad a'r Amgylchedd, y Brifysgol Amaethyddol Frenhinol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd Katherine Foot a Dr Ian Grange i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 22/09/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Agenda

Dogfennau ategol:

  • CCERA(5)-5 p1 Agenda